NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Zaterdag 3 Februari 1940 No. 1672 31e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenïginger»v Z. L. M.-VERGADERINGEN. ALGEMEENE VERGADERING AFD. LEWE- ALGEMEENE VERGADERING KRING AXEL ZITDAGEN WEEKOVERZICHT. Keuringsdienst ZEELAND. LANDBOUW-CRISISMEDEDEELINGEN ZEELAND. Maatregelen in verband met de voedselvoorziening. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. ƒ5,per jaar. Redactie Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Telef. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 1—6 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. DORP DER Z. L. M., op Maandag 5 Februari a.s., des namiddags 2 uur, in het Café van den heer J. de Laat te Nieuwdorp. ALGEMEENE JAARVERGADERING Vereeniging van Oud-Leerlingen der R.L.W.S. te Goes, op Dinsdag 6 Februari 1940, des vóórmiddags 10,30 uur, in de Bioscoopzaal van de Melksalon „De Landbouw", Groote Markt, te Goes. DER Z. L. M., op Woensdag 7 Februari 1940, des namiddags om 2 uur, in „Hotel Centraal" te Terneuzen. (Zie elders in dit blad.) Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. MIDDELBURG: Donderdag 8 Februari a.s., in „De Eendracht". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 8 Februari a.s., in „De Gouden Leeuw". In den laatsten tijd is in verschillende bladen ge klaagd over den hoogen prys der bruine boonen. De klacht gaat vooral tegen het feit, dat de Regee ring dit product voor 17 per 100 kg van den teler overneemt, doch voor een belangrijk hoogeren prijs ter beschikking van den handel stelt. Slechts een klein deel van dit prijsverschil dient tot vergoeding van de gemaakte kosten. Deze in- en verkoop van peul-vruchten geschiedt door bemiddeling van de Ned. Akkerbouwcentrale. Naar aanleiding hiervan zijn in de Tweede Kamer de volgende vragen gesteld: „Is het juist, dat de Ned. Akkerbouwcentrale Zeeuwsche bruine boonen en Mansholt-capucijners van de producenten koopt voor den prijs van resp. 17 en 18,50 per 100 kg en deze beide producten aan den handel levert voor ƒ23,30 per 100 kg, zoo dat een bruto-winst gemaakt wordt van resp. 6,30 en ƒ4,80 per 100 kg? Is het voorts juist, dat de bruto-winst, die de Akkerbouwcentrale maakt op het artikel witte boonen 7,80 per 100 kg bedraagt Indien dit juist is, wil de Minister dan maat regelen nemen teneinde deze sterke prijsverhooging tegen te gaan?" Volgens de vraagsteller zou de Akkerbouwcen trale dus den prrjs van bruine boonen verhoogen met 6,30 en die -van witte boonen met 7,80 per 100 kg. Deze bedragen zullen vermoedelijk, na aftrek van de noodzakelijke kosten, terecht komen in het pas gestichte Fonds van de economische verdediging, waarin het Landbouwcrisisfonds is opgenomen. Het is ons echter niet duidelijk, waarom een dergelijke hooge toeslag op de bruine boonenprijs moet worden gelegd. Aan den boer komt deze monopoliewinst niet ten goede; nog steeds zijn de richtprijzen voor de peulvruch ten aan den lag^n kant vastgesteld. Bovendien ligt het in de bedoeling van de Regee ring de eerste levensbehoeften zooveel mogelijk aan een prijsverhooging te onttrekken. Het ligt voor de hand, dat dit doel niet wordt bereikt door de overnameprijs met een aanzienlijke marge te ver hoogen. Mogelijk ziet men hierin, naast het verkrijgen van inkomsten voor het Fonds van de economische verdediging, tevens een middel om de prijzen te kunnen controleeren door de marge hooger of lager te stellen al naar gelang van de omstandigheden. Wat hiervan ook zij, vast staat, dat in de prak tijk lang niet zoo'n nauw verband bestaat tusschen de prijzen der voedingsmiddelen en de prijzen van de landbouwproducten als men veelal wil doen voorkomen. Wiij wezen er reeds in een vorig week overzicht op, dat de prijzen der voedingsmiddelen in hooge mate beinvloed worden door de arbeids- loonen en de distributiekosten, welke in die prijzen zijn verdisconteerd. Thans is geblekert, dat de door de (Ned. Akker bouwcentrale berekende marge tusschen den prijs, die de teler ontvangt en de prijs, waarvoor het product aan den handel beschikbaar wordt gesteld, eveneens prijsverhoogend heeft gewerkt. Hoe hoog de distributiekosten van bruine boonen zijn, wordt meegedeeld door het Algem. Weekblad ,9voor den Middenstand. 'Hierin wordt ten aanzien an de prijsvorming van bruin,e boonen de volgende berekening opgezet. De richtprijs is ƒ17, komt by aan onkosten en vervoer ƒ1,30, komt bij aan toeslag ten behoeve van de Akkerbouwcentrale 5, komt bij winst voor den grossier ƒ2,70, komt bij ƒ1 voor de distributie aan winkeliers via inkoopvereeniging, is tezamen ƒ27 per 100 kg. Tot zoover het Algem. Weekblad. Zooals bekend, is de winkelprijs voor bruine boonen 36 cent per kg. De winst vafi den grossier bedraagt dus 2.7 cent, die vdn den winkelier 9 cent per kg. Men ziet hieruit, welk belangrijk bestand deel van de bruine boonenprrjs gevormd wordt door de distributiekosten. Eenige maanden geleden is in een persbericht bekend gemaakt, dat aan hen, die vrijwillig weiland scheuren, een grootere toewijzing krachtvoer zal worden ver leend, mits op het gescheurde weiland granen wor den verbouwd. Voorts zal hetgeen hierop aan aard appelen en ander ruwvoer wordt geteeld, voor eigen gebruik worden gelaten. Thans is een officieele mededeeling verschenen, waarin bovenstaand bericht nader wordt toegelicht. Zij, die na 1 September 1939 blijvend grasland hebben gescheurd of nog zullen scheuren, hebben volgens deze mededeeling de keus om of een derde -van de granen, die op dit gescheurde grasland zijn geteeld, voor eigen gebruik te behouden óf een toe wijzing te ontvangen van een extra hoeveelheid mengvoeder, welke hiermee overeenkomt. Tevens wordt bevestigd, dat men het op ge scheurd grasland geteeld ruwvoer voor eigen ge bruik mag aanwenden. Uitdrukkelijk wordt in dit verband vermeld, dat alleen die landbouwers op bovenvermelde regeling aanspraak kunnen maken, die: le. na 1 September 1939 hun grasland hebben gescheurd en hierop de goedkeuring van den productiecommissaris hebben verkregen, en 2e. geen nieuw grasland ter vervanging van het gescheurde weiland hebben aangelegd. De goedkeuring van den productiecommissaris wordt blijkbaar vereischt om te voorkomen, dat weiland wordt gescheurd, dat door ztjn aard en ligging niet als bouwland geschikt is. Voorts mag men o.i. uit bovenstaande toelichting concludeeren, dat het voorloopig niet in de bedoeling van de Regeering ligt scheurplicht op te leggen. Het bouwplan 1940 is nog steeds niet volledig bekend gemaakt. Zoo staat o.m. voor wat betreft de aardappelteeltregeling voor 1940 nog niets vast. Verschillende telers hebben ons de vraag gesteld of dit jaar wederom een teeltheffing zal moeten worden betaald. Afschaffing van de teeltheffing zou kunnen wor den verdedigd op grond van het groote belang, dat de aardappelverbouw thans voor on3 land heeft. De Regeering heeft dit destijds erkend door in een persbericht te wijzen op de wenschelijkheid, dat de aardappelteelt in 1940 wordt uitgebreid. Bovendien is de toestand geheel anders dan vóór de mobilisatie. De Regeering streeft er thans meer dan ooit naar de prijzen van het veevoer laag te houden. Het ligt voor de hand, dat ook de prijzen van de voeraardappelen den invloed van dit streven ondervinden. Met het oog hierop zou het alleszins gerecht vaardigd zijn, indien ten behoeve van de aard appelverbouw een grootere bijdrage uit het Fonds voor de econ. verdediging werd geput dan voor heen uit het Landbouwcrisisfonds is geschied. Wij zouden ons dan ook met de afschaffing van de teeltheffing kunnen vereenigen. Daartegenover staat echter, dat algeheele afschaffing tot gevolg zou hebhen, dat eveneens de denaturatieregeling zou verdwijnen, waardoor vele zandbedrijven in een moeilijke positie zouden geraken. In verband hiermee heeft het Landbouw-Comité zich uitgesproken voor het behoud van een niet al te hooge aardappelteeltheffing. Genoemd werd een heffing van 30 per ha. Wij kunnen hiermee in stemmen, mits voor de klei-consumptie-aardappelen een doeltreffende prijsregeling wordt ontworpen. De voedernormen van 5 Febr.4 Maart zijn één dezer dagen in de bladen gepubliceerd. Ver geleken bij die voor de thans geldende periode, zijn de normen ten aanzien van rundvee, varkens en pluimvee ongewijzigd gebleven. Daarentegen zijn de voedernormen voor land- bouwwerkpaarden van bedrijven met meer dan 5 bouwland verdubbeld en- gebracht op 56 kg per dier per 4 weken. Ook voor stalhouders- en sleepers- paarden kunnen de normen in bijzondere gevallen worden verhoogd. Tenslotte is de norm voor fokooien van 7 kg ver hoogd tot 14 kg en die voor melkgeiten, geboren, vóór 1940, van 7 tot 10 kg per dier per 4 weken. i Red. ZAAIEN VAN PEULVRUCHTEN. Landbouwers, in Zeeland woonachtig, die bruine boonen, Walchersche witte, capucijners en grauwe erwten willen betrekken voor den zaai van een handelaar, coöperatie of een anderen teler, moeten zich vervoegen bij hun districtssecrétaris of op het Secretariaat van den Keuringsdienst Zeeland, p/a Landbouwhuis te Goes. Aan hen wordt dan een bestelbon met aan gehecht geleidebiljet verstrekt. De bestelbon met geleidebiljet moet worden opgezonden naar den handelaar, coöperatie van wie zij deze zaaipeul- vruchten willen betrekken, waarna de verzending kan plaats hebben. GEWICHTSGRENZEN KALVEREN. Zooals bekend, zullen tot nader order op de toe wijzingen 1940 geen kalveren of ossen worden geschetst. In verband hiermede is de onderste gewichts- grens voor de maand Februari 1940 van 160 kg tot 180 kg verhoogd. Alle kalveren, welke in deze maand minder dan 180 kg wegen mogen dus zonder Identiteitsbewijs worden aangehouden. Er zij op gewezen, dat op de toewijzing van ossen, tot een gelijk aantal, stierkalveren mogen worden aangehouden, met een gewicht beneden 250 kg. Bij het bereiken van dit gewicht dienen deze kalveren echter gecastreerd te zijn. GELDIGHEIDSDUUR VEEVOEDERBONS. De Prov. Voedselcommissaris voor Zeeland maakt bekend, dat de veevoederbons, welke vóór 11 December 1939 zijn uitgereikt, met ingang van 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1940 | | pagina 1