NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Zaterdag 27 «Januari 1940 No. 1671 31e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen IN MEMORIAM. R. RI8SEEUW. ZITDAGEN KORT VERSLAG Z. L. M.-VERGADERINGEN ALGEMEENE VERGADERING KRING AXEL j LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. ƒ1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. m Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - jfelef. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Na een langdurig lijden overleed te Oostöurg op» bijna 65-jarigen leeftijd, de heer Reinier Risseeuw. Met dit verscheiden ontvalt de Z. L. M. een zeer trouw lid, een Z. L. M.-man op en top, die, schoon hij reeds vele jaren rustend landbouwer was, met volle belangstelling met zfjn organisatie is blijven medeleven. De heer Risseeuw behoorde niet tot degenen, die in de Z. L. M. een bestuursfunctie bekleeden en daar in de voorste gelederen staan. Capaciteiten bezat hij daartoe zeer zeker, doch bescheidenheid eenerzijds en een minder sterk gestel anderzijds, zgn er mede oorzaak van, dat deze fijne stille man, die over een uitstekend verstand beschikte, daar meer op den achtergrond bleef. Het zal gedurende ongeveer twintig jaar zijn, dat de overledene optrad als gewassenkeurmeester in den kring Oostburg. „De zaak om de zaak zelve" en te handelen donder aanzien des persoons, waren daarbij zijn groote richtlijnen. Wie de gelegenheid hebben gehad, hem nader te leeren kennen, weten, dat zijn belangstelling verre van eenzijdig was. Op verschillend gebied had hij zeer veel gelezen, ja wist hij zelfs niet bepaald alledaagsche geschriften met een zeker gemak te verwerken. De historie en 'inzonderheid die van zijn ge boorteland had zijn voorliefde. Enkele in dit blad verschenen artikelen zijn daarvan mede het bewgs. iQadzandtenaar was Risseeuw in hart en nieren, in merg en been. Met meer dan groote liefde hield hij van zijn „Landje", welks ontwikkeling in aller lei opzicht hem na aan het hart lag. Zelf oud-leerling zijnde van de eerste landbouw- cursus in deze streek, kende hij groote waarde toe aan goed volks- en vakonderwijs en krachtige organisatie. Geen wonder dus, dat hij, zooveel hij daartoe in staat was, het algemeen belang, o.m. door het bekleeden van diverse functies, heeft gediend, zij het dan voornamelijk in de plaats zijner inwoning. Waar zijn ja ja en zijn neen neen was, hij zich aan iets gaf met groote liefde, hij vriendelijk en voorkomend was en hij zucht naar eer niet kende, had hg veler vertrouwen en was hij een gewaar deerde figuur, die velen noode zullen missen. Dat hij ruste in vrede. S. v- D- Boekhoudbureiau en Accountantsdienst Z. L. M. WISSENKERKE: Woensdag 31 Januari a.s. in „De Kroon" (indien overtocht mogelijk is). MIDDELBURG: Donderdag 1 Februari a.s. in „De Eendracht". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 1 Februari a.s. in „De Gouden Leeuw". van de te Goes gehouden vergadering van het Dage lijksch Bestuur der Zeeuwsche Landbouw-Maat- schappij. De vergadering stond onder leiding van den heer Mr. P. Dieleman, algemeen Voorzitter der Z. L. M. O.m. kwamen de volgende onderwerpen in bespreking. Bodelmproductieregeling en prijsstelling. Daar het zaaiplan voor 1940 zeer binnenkort moet worden opgemaakt en tevens omdat de boeren spoedig dienen te weten hoe de prijsverhouding van LIT OP SArCK DER Z. L. M., op Woensdag 7 Februari 1940, des namiddags om 2 uur, in „Hotel Centraal" te Terneuzen. (Zie elders in dit blad.) de verschillende gewassen onderling zal zijn, besloot het Dagelijksch Bestuur nogmaals in de vergade ring van het K.N.L.C. op algeheele bekendmaking van de plannen te dezen opzichte'van den Minister aan te dringen. 'Het Dagelijksch Bestuur besloot er tevens de aandacht op te vestigen dat, althans in Zeeland, nog slechts weinig wintertarwe is uitgezaaid. Indien de Regeering prijs stelt op een groote oppervlakte tarwe, dient de noodige stimulans te worden ge geven aan de telers om alsnog tarwe uit te zaaien door verhooging van den tarwerichtprijs. Bekendmaking po ter maat. Het Dagelijksch Bestuur nam met voldoening kennis van het besluit van den Minister, waarbij wordt teruggekomen op zyn laatste beslissing, dat slechts pootaardappelen, gekeurd in klasse A in de maat 3550 voor den garantieprijs in aanmerking komen. Prijs gerst. Een der zusterorganisatie.': b* aan het K.N.L.C. bezwaren kenbaar gemaakt tegen het kleine prijs verschil dat tusschen voergerst en brouwgerst be staat. Momenteel is dit van overheidswege vast gesteld op 40 cent, dus belangrijk lager dan vroeger. Het Dagelijksch Bestuur is van meening, dat met de hoogere waarde van gerst, geschikt voor de brouwerij thans te weinig rekening is gehouden en heeft op verhooging van den prijs van brouwgerst aangedrongen. Vorderingsprgs w©I. De- 3 C.L.O. hebben er hij den Minister van Eco nomische Zaken op aangedrongen den vorderings- prijs voor wol te stellen op 1,25. Het Dagelijksch Bestuur acht het onjuist, dat de Regeering zich voor dit product beroept op den wereldmarktprijs. De zeer slechte uitkomsten van de schapenhouderij gedurende de laatste jaren wettigen alleszins een belangrijk hoogeren prijs dan thans is vastgesteld. Prijsverschillen by uitvoer van vlas. In verband met een desbetreffend schrijven van het KJNJLjC. meent het Dagelijksch Bestuur, dat ten aanzien van deze prijsverschillen de volgende conclusies dienen te worden vastgesteld. 1. Een niet te hooge uitvoerheffing is gewenscht. 2. De heffing moet niet met groote sprongen worden verhoogd. 3. Uit een thans te vormen reserve moet bij prijsdaling uitvoer- of bewerkingspremie worden betaald. 4. De verhouding tusschen heffing van bewerkt en onbewerkt vlas moet zoodanig zijn, dat in geen geval de inlandsche vlasindustrie wordt achter gesteld hij de buitenlandsche. Het Dagelijksch Bestuur besloot er vooral de aan dacht op te vestigen, de heffingen progressief te doen zijn, naar evenredigheid van de kwaliteit. Vooral de slechte soorten worden door de huidige regeling der prijsverschillen te zwaar belast. Margarine. Door een der zusterorganisaties is wederom de positie van de zuivelproducten bij het K.N.L.C. aan hangig gemaakt. De positie van de boter in ver gelijking met de margarine is zoodanig, dat de laatste nóg steeds een bevoorrechte positie inneemt, zelfs in een tijd dat de nationale productie onder alle omstandigheden den voorrang dient te worden gegeven. Het feit, dat het Nederlandsche leger en de vloot nog steeds margarine en geen natuurboter wordt verstrekt, verwekt in zuivelkringen een begrype- lijke toenemende ontevredenheid. De meerdere kos ten daaraan verbonden zijn uiterst gering, gelet op de overige uitgaven ten behoeve van de weermacht en het groote boerenbelang, dat met het verstrek ken van natuurboter aan de militairen wordt gediend. Financieele bydrage voor uit te geven werkje o ver paarden voeding. Van de hand van den heer Zwagerman zgn twee werkjes verschenen, n.l. „Voeding van werkpaar den" en „De opkweek van het jonge paard". Het Dagelijksch Bestuur besloot de uitgave van deze werkjes financieel te steunen. Benodming deskundigen in de Commissie Raay- makers. Van de 3 C/L.O. was een verzoek bij de Z. L. M. binnengekomen om voor Zeeland eenige deskun digen aan te wijzen in de commissie-Raaymakers; een commissie, welke tot taak heeft, de schadever goeding volgens vorderingen op grond van de Oorlogswet en de inundatiewet vast te stelen. Het Dagelijksch Bestuur heeft op de voordracht geplaatst voor een benoeming als zoodanig de heeren: A. van Hootegem te Kruiningén; A. Minder- houd te Wllhelminadorp en H. A. A. baron Collot d'Escury te Kloosterzande. Aardappelaankoop. Met belangstelling nam het Dagelijksch Bestuur kennis van een besluit van de Regeering om aard appelen hij de telers te köopen voor opslag op de bedrijven. Gemeend werd dat deze aanknopen zoo veel mogelijk over de geheêle provincie verdeeld dienen t-e worden. Aardappelteeltregeling. Op de eerstvolgende vergadering van de Eerste Afdeeling van het K.N.L.C. zal de vraag worden besproken of de aardappelteeltheffing ook voor 1940 moet worden gehandhaafd. Het Dagelijksch Bestuur was van oordeel, dat deze teeltheffing uitsluitend te verdedigen is, indien voor de aardappelen uit de kleistreken een vol doende prijsregelende werking wordt verkregen, zoodat de denaturatietoeslagen voor deze aardappe len minstens gelijk moeten zijn aan die voor oogst 1938. Suikerbietenteelt. De suikerbietenteelt zal met 25 worden uitge breid, waardoor deze teelt ongeveer weer 90 van den normalen uitzaai zal bedragen. Het Dage lijksch Bestuur was van oordeel dat hij een uitbrei ding van het bietenareaal met 25 de bi eten toe wijzing zooals die tot nu toe gold, zonder groote bezwaren zou kunnen vervallen. De prijs van de suikerbieten dient volgens de meening van het Dagelijksch Bestuur door de ver hoogde productiekosten belangrijk te worden ver hoogd om van den verhouw van 25 meer suiker bieten, zooals de Minister wenscht, verzekerd te zijn. Keuringsdienst Zeeland. Het Dagelijksch Bestuur benoemde als afgevaar digde naar de Algemeene Vergadering van den Keuringsdienst Zeeland, te houden op 26 Januari a.s., den heer L. Kranenburg te Wilhelminadorp. Bewaarloon en minimumprijzen. Nogmaals besloot het Dagelijksch Bestuur aan te dringen op het geven van een bewaarloon op alle granen en peulvruchten, die door den Provincialen Voedselcommissaris werden overgenomen en op ver hooging. van de prijzen der peulvruchten, inzonder heid van schokkers, bruine en witte boonen. Niet inperking van teelt van vroege aardappelen. Het Dagelijksch Bestuur nam met voldoening kennis van een schrijven van het K.N.L.C., waarin wordt medegedeeld, dat de teelt van vroege aard appelen op de bedrijven hoven 10 ha, voor het jaar 1940 niet zal worden beperkt. Vastzetten van stieren. Naar aanleiding van een ingekomen schrijven, waarin het oordeel van de Z. L. M. werd gevraagd, of voor stieren hoven 9 maanden na het inwerking treden van de verplichte stierenkeuring, nu ook nog de verplichting dient te gelden, dat ze vastgezet moeten worden, was het Dagelijksch Bestuur van

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1940 | | pagina 1