Zaterdag 13 Januari 1940 No. 1669 31e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen* ZITDAGEN VERBOUW VAN VROEGE AARDAPPELEN. WEEKOVERZICHT. Zeeuwsche Landbouw-MaatschappiJ. AF. ZEELAND VAN DE VEREENIGING „HET NEDERLANDSCHE TREKPAARD". MT W M ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M v. L. 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. Redactie Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Teléf. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 1—regels 1,—elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. 18 Januari a.s. in Blijkens een mededeeling van den Regee- ringscommissaris voor de Groenten-, Fruit- en Sierteelt in een bespreking op Vrijdag 5 Januari j.l., zal de verbouw van vroege aard appelen, hetzij voor consumptie- of pootdoel- einden, op bedrijven grooter dan 10 ha, in 1940 niet worden beperkt. Deze mededeeling is zoowel van toepassing op de bedrijven, welke vroege aardappelen verbouwen op een tuinbouw-teeltvergunning als op een pootaardappelvergunning. Meer dan voor het intreden van de mobilisatie toestand staat tegenwoordig het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud in het centrum der belangstelling. In tal van bladen heeft men kunnen lezen, dat deze kosten voor arbei dersgezinnen in de gemeente Amsterdam, berekent op basis van het prijspeil 1-9111913, sinds Augus tus tot en met November 1939 met 5.7 gestegen zijn. Gedurende dit tijdvak vertoonden de voedings middelen een stijging van 9.5 Aan deze cijfers wijdt de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 2 Januari j.l. een uitvoerige beschouwing onder den titel ,,De prijsstijging". De schrijver van dit hoofdartikel wijst erop, dat de prijsstijging van de voedingsmiddelen bijna geheel artikelen betreft, welke in Nederland zelf voortgebracht worden en waarvoor de overheid aan de agrarische producenten steun verleent. Vervolgens betoogt de schrijver, dat juist omdat de Regeering door haan complex van steunmaatregelen de prijzen van vrijwel alle belangrijke voedingsmiddelen in de hand heeft, de stijging van de kosten der voeding grooter dan op eenig ander gebied slechts plaats kon vinden met haar toestemming, ja zelfs door haar toedoen. De Regeering, zoo vervolgt de schrijver, beschikt dus over de middelen om deze prijsstijging van de belangrijkste deelen van het arbeidersbudget te beheerschen of aan banden te leggen. Het wil ons voorkomen, dat de schrijver niet geheel duidelijk heeft onderscheiden. O.i. kan de Regeering wel grooten invloed uitoefenen op de prij zen van de landbouwproducten, die de grondstoffen vormen voor verschillende belangrijke voedingsmid delen, maar de prijs van deze voedingsmiddelen heeft zij niet in de hand. In dat geval zou de Regeering ook de arbeidsloonen en de distributiekosten, die in de prijzen der voedingsmiddelen verdisconteerd zijn, moeten kunnen regelen. Zoo ver reikt tot nu toe haag bevoegdheid nog niet. Verder wekt bovenstaande beschouwing van den schrijver o.i. onmiskenbaar de voorstelling, dat uit sluitend de onlangs plaatsgevonden richtprijsver- hoogingen van verschillende landbouwproducten de oorzaak zijn van de prijsstijging der voedingsmid delen. De schrijver vestigt den indruk alsof sinds Augustus 1939 het prijspeil der landbouwproducten meer gestegen zou zijn dan dat van andere artikelen, en dat nog wel door toedoen van de Regeering. Dat dit niet het geval is en de schrijver dan ook een geheel on- juisten indruk geeft, blijkt uit een overzicht van de indexcijfers voor groothandelsprijzen, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek en op genomen in het Ochtendblad van de N. R. Crt. van 7 Januari j.l. Volgens dit overzicht bedroeg het indexcijfer van de voedingsmiddelen, berekend ot> basis van het prijspeil in het tijdvak 19361938, in Augustus 1939 97.3, welk cijfer op 2 Januari j.l. was gestegen tot 115.7. De algemeene indexcijfers bedroegen op genoemde tijdstippen resp. 99.8 en 121.1. Hieruit blijkt, dat vanaf Augustus 1939 to.t 2 Jan. 1940 de prijzen der voedingsmiddelen gestegen zjjn met 18.4 de kosten van het levensonderhoud daarentegen met 21.3 Daar het hier groothan delsprijzen betreft, mag uit bovenstaande cijfers worden geconcludeerd, dat de prezen der voedings middelen, dus zeker die der landbouwproducten, minder zijn gestegen dan de késten van levens onderhoud. Wij komen dus tot een gevolgtrekking, tegen gesteld aan die, welke de schrijver van meer genoemd hoofdartikel wil suggereeren. De grootere prijsstijging van het grootste deel van het arbeiders budget moet dus in andere factoren worden gezocht dan in een onevenredige stijging van de prijzen der landbouwproducten. Volgens een krantenbericht heeft de directie van de Unilever aan de legerautoriteèten 4; twee cantines voor het Nederlandsche leger aangeboden. Dit gebaar van de internationale margarinetrust kan ongetwijfeld bij het groote publiek den indruk vestigen, dat hieraan zuiver.vaderlandlievende I overwegingen ten grondslag lieren. Wellicht zal men zich daarbij nog herinnr r dat onze weer macht de beste klant is van dë'Tfnïiever en dat het van dien kant niet zoo dwaas gezien is, om met kleine geschenken de vriendschap te onderhouden. Het bericht inzake de cantineschenking krijgt echter een geheel ander karakter, wanneer men het beziet in het licht van het reeds jarenlange streven der Unilever om zich meester te maken van het afzetgebied voor boter ten behoeve van het door haar gefabriceerde botersurrogaat. Het is bekend, dat zij zich daartoe van reclame methoden bedient, die erop berekend zijn de uit palmolie en walv'ischtraan bereide margarine voor boter te laten doorgaan. Tot nu toe hebben de landbouworganisaties tevergeefs bij de Regeering erop, aangedrongen, hiertegen maatregelen te nemen. Voor de verhouding botermargarine is het een belangrijk moment geweest, toen de Regeering be sloot een prijsregeling voor boter in het leven te roepen. In verband hiermee werd de margarine met een heffing belast. Deze heffing is te laag vastgesteld, hetgeen duidelijk tot uiting komt in de hooge divi denden, die elk jaar door de margarinefabrieken worden uitbetaald. Zoo heeft het orgaan van de F. N. Z. eens een minimum-winstpercentage van 110 voer den margarinefabrikant becijferd. Tengevolge van bovenstaande factoren is het margarinevarbruik in de laatste jaren niet onaan zienlijk gestegen, zulks ten nadeele van de boter. Hieronder volgt een staatje van het boter- en margarineverbruik per hoofd der bevolking in de jaren 1932 tot en met 1938. Jaar. Boter. Margarine 1932 7.9 kg 6.9 kg 1933 5.9 kg 7.— kg 1934 5.4 kg 6.9 kg 1935 5.3 kg 6.8 kg 1936 5.kg 6.2 kg 1937 5-— kg 5.6 kg 6.9 kg 1938 7.2 kg Van alle ons omringende landen is het boterver- bruik in ons land het laagst. Ondanks het aan vankelijk toegestane weekkwantum van 1050 ton, produceert de margarine-industrie een aanzienlijk grootere hoeveelheid margarine. Daarbij komt, dat men reeds jarenlang bezig is onder dwang margarineconsumenten te kweeken, door aan leger en vloot uitsluitend margarine te verstrekken. Zelfs in de cantines is geen boter verkrijgbaar. Van landbouwzijde is op de onbillijkheid hiervan reeds herhaaldelijk gewezen, echter zonder eenig resultaat. Thans heeft de Minister toegezegd te zullen overwegen om in de cantines ook boter be schikbaar te stellen. Het ligt voor de hand, dat een dergelijke maat regel in de praktijk weinig zal uitwerken. Het week geld van den gewonen soldaat is er waarlijk niet op berekend om hiervoor een behoorlijke portie boter te kunnen koopen. Op grond van dit alles moet o.i. i r, die deze zaken onbevooroordeeld ziet, wel t a conclusie komen, dat de margarine-industrie in land een bevoorrechte positie inneemt. Het fe.t, dat het margarinebedrijf in ons land slechts aan enkele duizenden werk geeft, terwijl in onze veehouderij een paar honderd duizend menschen een bestaan vinden, maakt deze bevoorrechting nog des te be denkelijker. Wij kunnen ons dan ook voorstellen, dat de Uni lever haar voor de cantines bestemde gelden goed besteed acht. In het laatstverschenen marktbericht van het Centraal Bureau wordt melding gemaakt van een pTjjsverhooging der stikstofmeststoffen. Volgens dit bericht wordt door de stikstofprodu centen thans weer een beperkte hoeveelheid zwa velzure ammoniak en kalksalpeter tegen hoogere prijzen aangeboden. Vergeleken met de officieele groothandelsprijzen, die in het begin van dit seizoen golden, is de voorjaarsprijs van zwavelzure ammo niak, losgestort, met 35 cent per 100 kg verhoogd, terwijl de kalksalpeter, in papieren zakken van 50 kg, een verhooging van 20 cent per 100 kg onder ging. Kalkammonsalpetei en ammonsulfaatsalpeter worden tot nader order door producenten niet aan geboden. Een zeer belangrijke prijsverhooging onderging de Chilisalpeter, n.l. 1 per 100 kg. Voor een groot deel zijn de hooge zeevrachten en molestpremies hiervan de oorzaak. Wellicht zal in de toekomst een nog grooter deel van de steeds stijgende exploitatiekosten van den "boer op rekening van de kunstmeststoffen moeten worden gesteld. Het K. N. L. C. heeft de riclftlijnen, „welke het Landbouw-Comité in de toekomst wenscht te vol gen, uitgestippeld en neergelegd in een v landbouwprogramma. 'Hierin zijn tevens de verschillende doelstellingen, naar de verwezenlijking waarvan het K. Nv. streeft, opgenomen en uitvoerig toegelicht. Eén van de voornaamste punten is o.i. het stich ten door den georganiseerden boeren- en tuinders stand van een Centrale Instelling, welke steeds op de bres zal staan voor de verdediging van land- en tuinbouwbelangen in den ruimsten zin. Tevens zal deze instelling tot taak hebben om pers en publiek een beter begrip bij te brengen van de nooden en wenschen der landbouwende bevolking. Het volledig program is elders in dit blad op genomen, zoodat wij kunnen volstaan met hiernaar te verwijzen. Men verzuime niet van den zeer be- langwekkenden inhoud kennis te nemen. Red. Catalogus Hengstenkeuringen. De catalogus voor de hengstenkeuringen, die van 22 t/m 25 Januari a.s. in Zeeland en in andere pro vinciën worden gehouden, is 30 cent in voorver koop verkrijgbaar bij: P. J. de Millianode Cuelenaere te Oostburg; C. van Bendegem te Axel; Brand, Hotel „Het Bonte Hert" te Hulst; A. Cappon, Corn. Eversdijkstraat 2 of Land bouwhuis te Goes. Franco toezending per post volgt na toezend'ng van 0,35 per postwissel. Wenscht men t.z.t. ook de catalogus van de op 15 Februari a.s. te houden Centrale Keuring dan zende men ƒ0,65 per post wissel. De Administrateur der keuringen, A. CAPPON. MIDDELBURG: Donderdag Café „De Eendracht".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1940 | | pagina 1