NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Zaterdag G «Januari 1940 No. 1668 31e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET Officieel Orgaan van de Zceuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigincjei* "zPfDA 5iTDAG©N Een goede boodschap. Koninklijke Onderscheiding. WEEKOVERZICHT. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD üii blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z L. M. ontvangen het blad gratis. XROVYElVfF/NTSOELDr voor leden der Nd-Br M v L 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M v L. 5.— per jaar. Redactie Secretariaat der Z, L. M. Landbouwhuis, Goes - Telef. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 1—6 regels ƒ1, elke regel mee,r 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N V v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, ol aan het Landbouwhuis te Goes. Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. ZIERIKZEE: Donderdag 11 Januari a.s. in Hotel „Huis van Nassau". M'DDELBURG: Donderdag 11 Januari a.s. in Café „De Eendracht". Zie zoo De balans is weer opgemaakt, ongetwijfeld een balans der dankbaarheid, die van den oudejaarsavond. Er was duisternis, maar ook het Licht, de vurige hoop, het Licht van den Kerstnacht. Er was in 1939 struikelen en vallen, maar God richtte ook op. Daar was onrust en weifeling, maar God bracht ook stilte en vrede en nam de bezorgdheid en vrees door het bemoedigend: .Vreest niet! Weest goeds moeds" weg. Gods liefde, Gods goedertieren heid bleef toch over, als de groote winst. Maar nu in het nieuwe jaar. En dat spoedt zich weer al voort. Nauwelijks verscheen 1 Januari, of in de drukte van den feestroes, van het gefeliciteer en bezoek ,was de dag weer voorbij. Guido Gezelle zong het zoo ernstig mooi en waar 't Verleden jaar heeft, oud en stram, geleefd, totdat het nieuwe kwam, Maar 't nieuwe is schaars een dag geboren, of 't heeft aires dien dag verloren. Wat raad? 't En helpt niet „hou" gezeid, Wij z'jn op weg naar de eeuwigheid, Dus opgepast en niet tot morgen verzet van voor Uw ziel te zorgen. IDat moeten wij dus maar doen, nu, aan het begin van het jaar. Niemand toch weet hoe ver hij in dit jaar zal komen. Gods goedertierenheid. Zullen wij die niet weer mogen brengen als batig saldo uit 1939 in de nieuwe begrooting van 1940 Dan zouden wij komende verliezen daarmede zoo uitmuntend kunnen dekken. ,,Gij zegent den jaarkring met Uw goed heid!" Deze erkentenis geeft een blij opti misme, zonder te leiden tot zorgeloosheid. Het is de goede boodschap, die ik U voor 1940 wil brengen. Een die leiden mag en moet tot onbezorg'dheid en een overgave van leven en toekomst aan Hem, bij Wien deze alleen veilig zijn. Deze goedertierenheid is, zooals ik eens las, geen cijfer op de levensrekening, maar de veder, waarmede deze geschreven wordt. Zij is geen factor in den jaarkring, maar zij is daarvan herschepper. Die goedertierenheid Gods. Daarop kunt Gij U verlaten in 1940. Deze is het Licht -- de fluistering der eeuwige liefde door alle gebeuren in en met en over U heen, de fluiste ring der goedertierenheid Gods in Uw harten. Luistert stil en aandachtig er naar. Steekt nooit de vuist op in boozen gram tegen wat U smart of krenkt of beleedigt, dan wel tegen staat of teleurstelt, maar buigt Uw knie, hoe stram die ook zij, voor de macht der liefde. Dan is er vreugdegezang in Uw ziel. dan luiden daar de klokken, als met blij getjingel en gejubel het leven tegemoet. Dat bemoedigt bij alle onzekerheid —.dat geeft rust en kracht dat doet voorwaarts treden. Dat is de goede boodschap voor 1940 Het evangelie! „Gij zegent het jaar met Uwe goeder tierenheid." Waarom de lendenen omgord. Schikt weg [wat U zou hinderen, Om volgzaam 't aller uur, langs [d'ongewisgen paan, Als knechten in Gods dienst, neen! [als geliefde kinderen, Den weg, die Hij U wijst, te gaan. Zoo moge 1940 voor de Z. L. M. en al hare instellingen, haar scholen, haar commissies, haar eereleden, leden van verdienste, leden, leeraren en leeraressen, bestuur en personeel en jeugd, een gezegend jaar zijn. God zegene Uw jaarkring met Zijn goeder tierenheid. Mr. P. DIELEMAN, Alg. Voorzitter der Z. L. M. Middelburg, Januari 1940 Bij Kon. Besluit van 23 December j.l. is de heer C. Zandee, aan wien met 1 Januari j.l. eervol ont slag is verleend als burgemeester van Kloetinge, benoemd tot Ridder 'in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Zandee heeft steeds groote belangstel ling gehad voor het landbouwvereenigingsleven en is op dit gebied nog actief werkzaam O.m. is de heer Zandee Vice-Voorzitter van den Kring West Zuid-Beveland der Z. L. M. Wij bieden den heer Zandee onze welgemeende gelukwenschen met de hem verleende eervolle onderscheiding en spreken den wensch uit, dat hij nog vele jaren zijn werkkracht ten bate van het algemeen zal kunnen aanwenden. De inlevering van bruine boonen en capucijners aan de Regeering blijkt niet in een zoodanig tempo te geschieden dat met de distributie van deze pro ducten kan-word en begonnen. Het ligt voor de hand, dat tot distributie pas kan worden overgegaan, wanneer bij de winkeliers een voldoende voorraad aanwezig is om hun klanten te bedienen. Deze omstandigheid alsmede het feit, dat een groot deel van de geleverde boonen voor de militai ren bestemd is, hebben tot gevolg, dat eerst wan neer de helft van den oogst van bruine boonen en capucijners zal zijn ingeleverd, er een behoorlijke kans bestaat op een vlotte distributie. Blijkbaar had de Regeering verwacht, dat na de verhooging van de prijzen van genoemde artikelen groote kwanta zouden worden geleverd. Dat aan deze verwachting niet geheel is voldaan, wordt ten deele toegeschreven aan den natten herfst en aan het feifc dat vele landarbeiders door de mobilisatie aan hun werk zijn onttrokken, waardoor het dor- schen later dan anders geschiedde. Daarnaast wordt het vermoeden uitgesproken, dat er onder de landbouwers zullen zijn, die hun voor raden vasthouden in de hoop op hoogere prijzen. In dit verband zij verwezen naar het desbetref fende bericht van bet A. N. P.. dat elders in dit nummer is opgenomen. In dit bericht wordt tevens gewezen op de hoogere prijzen, die soms worden betaald in den klandestienen handel. De Regeering is klaarblijkelijk van oordeel, dat vooral deze omstandigheid een remmenden invloed uitoefent op de inlevering van meergenoemde pro ducten. Ware het anders, dan had men niet het dreigement behoeven te gebruiken, dat binnenkort, ingeval niet voldoende wordt geleverd, tot het tref fen van meer ingrijpende maatregelen zal worden overgegaan. Voorzoover ons bekend, komt in onze provincie^ het klandestien verhandelen van bruine en witte boonen slechts sporadisch voor. Daarentegen zijn de herfstwerkzaamheden tengevolge van het natte weer zeer belemmerd, betgeen ongetwijfeld zijn terugslag heeft gehad op de levering. Overigens komen ook in andere jaren de boonen slechts ge- leideliik aan de markt. Hoe het ook zij, de Regeering wenscht den illegalen handel in bruine- en witte boonen alsmede grauwe erwten en capucijners tegen te gaan en daarmee de inlevering hiervan te bevorderen door de afkondi ging van een afleverings- en vervoerverbod. Verkoop van genoemde producten, ook aan het publiek, is dus niet meer toegestaan. Mocht ondanks dezen maat regel niet in voldoende mate worden ingeleverd, dan zal met ingang van 22 Januari a.s. het in voorraad hebben van bruine, boonen, witte boonen, grauwe erwten en capucijners in ongedorschten toestand worden verboden. De teler zal dientengevolge ver plicht zijn de ongedorschte voorraden te dorschen, op straffe van inbeslagneming van de ongedorschte partijen. Wij achten bovenvermeld persbericht weinig sym pathiek gesteld. Hierin wordt de indruk gewekt alsof vrij algemeen boonen en capucijners buiten de Prov. Voedselcommissarissen om verhandeld zouden worden. Deze voorstelling is voor wat Zeeland be treft zeker onjuist. Ook overigens lijkt het ons, aannemende, dat ver schillende telers bovenvermelde peulvruchten klan destien hebben verhandeld, geen gelukkige methode om de medewerking van de landbouwende bevolking te verkrijgen door deze in een ongunstig daglicht te stellen. Onlangs is het wetsontwerp inzake kinderbyslagverzekering door de Eerste Kamer aangenomen. Zooals men zich zal herinneren kent dit ontwerp kinderbijslag toe aan arbeiders in loondienst. De regeling beperkt zich uitsluitend tot loontrekkenden; de kleine zelfstandigen, tot welke groep o.m. vele kleine boeren behooren, zijn om redenen van prac- tischen aard niet in de regeling opgenomen. De kosten van de te verleenen kinderbijslagen en de administratiekosten komen ten laste van de werkgevers. De door hen te betalen premie zal ver moedelijk 1 bedragen van het in totaal uitge geven loon en mag niet op de arbeiders worden ver haald. Het K.N.L.C. heeft hiertegen destijds bezwaar ge maakt, daar op het landbouwbedrijf opnieuw een last wordt gelegd, welke het niet, b.v. door een ver hooging der productenprijzen kan afwentelen. Een andere bedenking bestond tegen de uitsluiting van de kleine zelfstandigen van het recht op kinder bijslag. Dientengevolge zullen verschillende kleine boeren genoodzaakt worden bij te dragen in de kos ten van een sociale voorziening, waarvan zij zelf „om redenen van practischen aard" de voordeelen niet zullen genieten. Wij betreuren het, dat de kleine boeren, die niet vallen onder de z.g. kleine-boerensteunregeling, van kinderbijslag worden uitgesloten. Het lijkt ons ge wenscht, dat ook voor deze groep spoedig een soortgelijke voorziening wordt getroffen. Verschenen is de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer over de begrooting van Eco nomische Zaken voor 1940. Ten aanzien van den landbouw merkt de Minister, naar aanleiding van de klacht, dat bij het vaststellen van de prijzen voor den oogst 1939 geen rekening is gehouden met de belangen van de landarbeiders, op, dat een hoogere opbrengst in het landbouw bedrijf ook den landarbeiders ten goede komt. Ook het aantal op het bedrijf tewerk te stellen arbeiders wordt daardoor gunstig beïnvloed. De Minister heeft het dan ook op grond van verschillende over wegingen, o.a. de onzekere vooruitzichten voor het landbouwbedrijf, niet juist geoordeeld om bij het vaststellen van de hoogere richtprijzen verbindende voorwaarden te stellen ten aanzien van de loonen in het landbouwbedrijf. Met betrekking tot het verwerken van aardappel meel In brood wordt medegedeeld, dat de tarwe-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1940 | | pagina 1