Zaterdag 26 Augustus 1939 No. 1649 31e Jaargang WArtïHH OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen* ZITDAGEN Reclame voor het product van Zeeuwschen bodem. WEEKOVERZICHT. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschuilt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron.' Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,25 per jaar. Voor niet-leden der Z. L.^M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DOI ST, Secretaris Z L. M. Landbouwhuis Gi.es, Telef. 150. ADVERTENTIETARIEF: 15 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. %L. WliSSENKERKE: Woensdag 30 "Augustus a.s., in Hotel ,,De Kroon". MUDDETjRURGDonderdag 31 Ai^ustus a.s., in Café „De Eendracht". 'rin, naar het volk r oon- ZEELA. >id> vel ,1e maak" wOftus j.l. 4 n in^ Augustus is de map sdhijnt, 'de helft vajÉI er op uittrekt om tr heid welke de natu;" de .mensdhen bi een van dé melTul land. In de vincie als het v l€,aa dieper auto of f stroom. naar do z A^USt ^TT>T5u duinkust van Sdhouwen en Wa7 Westkust van Zeeuwsch-Vlaanderen mt7 het aan natuurschoon rijke en historische Zwin, waar het paarSbloeiende lemoenkruid de gedadhte aan een heidëveld aan zee opwekt, al deze geibieden treklken zeer vele bezoekers, Nederlanders en buitenlanders. De groote trek is op Walcheren gericht, waar op de markt dagen in deze maand te Middelburg het aantal bezoekers het aantal inwoners van deze stad bijna overtreft. Teikenjare in de maand Augustus ziet men bij goed weer op de hoofdwegen van Zuid- Beveland belangrijk meer jvreem'delingen dan mensdhen uit Zeeland zelve. Het aantal vreem'de auto's is enkele malen grooter dan die de provincieiet ter K. dragen. De drukte langs de wegen heeft er ook in onze provincie toe geleid, dat op verschillende plaatsen langs de wegen actieve verkoopers en verkoopsters hun tenten hefbben opgeslagen om met name allerlei fruit aan de markt te bren gen. Wij zagen zelfs een tentje met een reclameplaat: „Westland'sdhe druiven fte koop", ofschoon de druiven het Westlanid wel nimmer zullen hebben gezien. Het feit, dat de ver- kooper toevallig over een dergelijke reclame plaat de beschikking had, zal hieraan wel niet vreemd zijn. Wij gelooven overigens dat een dergelijke reclame weinig effect sorteert; de toerende vreemdeling geeft immers veelal de voorkeur aain het product van ,de streek waarin hij .zich op zijn .reis eenmaal bevindt. Wij zijn van oordeel, dat de landbouw, en met name de fruitteelt, onvoldoende profijt weet te trekken van den vreemdelingenstroom, die Zeeland in ,de zomermaanden bezoekt. De Zeeuwsche fruitteler behoeft de reclame niet bij den consument in huis te brengen, de con sument komt, zij' het dan ook voor een and'er doel, zelf naar het productiegebied en wat is doeltreffender om juist hier reclame te maken voor het product van Zeeurwischen bodem De landbouw en in mindere mate de tuinbouw zien de waarde van een goedopgezette reclaime nog onvoldoende jn. De doorsnee landbouwer of fruitteler is van ,de waarde van reclame nog onvoldoende doordrongen*. althans men is niet bereid daarvooT financieels offers te brengen, omdat men niet direct tas'dbare resultaten ziet. Toch is deze zienswijze onjuist. Bij tallooze industrieproducten wordt reeds jaren lang een grootsch opgezette reclamecampagne onmisbaar geacht om een bepaald product bij het publiek ingang te dóen vinden. Tienduizenden guldens worden aan reclame ten kos'te gelegd, zoodat men meer dan eens hoort zeggen, dat er zooveel af moet, waarbij gedoeld wordt op den prijs. In wtoen is dit eclhter precies andersom er moet niet veel af, doch er moet veel bij, omdat de reclame tenslotte betaald moet worden en dit moet komen uit het product m.a.w. den prijs moet hooger worden gesteld dbor de reclame kosten. Men, sla den invloed van een grootsdh opgezette reclame campagne toch werkelijk niet te gering aan. De Unilpver heett het b.v. klaargespeeld om door rëdlame, die telkens weer werd herhaald, het publiek te doen geloo- ven niet alleen1 dat margWne boter is, doch xelfs verscih gekarnd. Hoïiderd en één fabri kanten trekken stad en l?vd af om reclaime te maken yoor een bepaald j rduct. Elk doet dit bp eigen wij'ze, doch het xSmrft er altijd op neer om de aandacht te ve&igen op de voortreffelijk heid van een bepaald product. In bepaalde landen wfordt de reclame nog op grooter schaal toegepast dan in ons land, we denken aan Amerika en hetgeen de radio ons in dit opzicht leert. Het is o.i. onjuist om te meenen, dat het Zeeuwsdh fruit geen reclame behoeft onder het motto „Goede ,wijn behoeft geen krans", want geen product is zóó goed of het kan door reclame nog1 beter worden gemaakt en het gebruik er van worden opgevoerd. De con sumptie van fruit, en niet name van Zeeywsch jEruit, is nog belangrijk op te voeren. De hoe veelheid kwalitei'tsfruilt, d'ie Zeeland produceert, neemt nog van jaar tot jaar toe, .vooral omdat de groote fruittuinen, die enkele jaren geleden .volgens de nieuwe inzichten werden aangelegd, in productie zullen komen. Voor al dit fruit moet een afzetgebied worden gezocht, waarbij de binnenlandsche markt de belangrijkste is. Hierbij kan reclame behulpzaam zijn. Het is daarom gerwenscht den Nederlandschen „toer- der" in Zeeland te laten zien waar het Zeeuw sche ruit groeit en welke zorgen er worden besteed om een eerste klasse product voort te brengen. Openstelling van een of meer goede fruittuinen voor het publiek, waar, onder des kundige leiding1, een en ander bekeken kan wbrden, verdient overweging. De consument dient overtuigd te worden van de voortreffelijk heid van het Zeeurwsche fruit wat smaak k>etreft, vergeleken /met het Amerikaansche J3e reeds eerder genoemde tentjes kunnen voor reclamedoeleinden dienstbaar gemaakt worden pn dit behoeft geen kapitalen te kosten indien een en ander behoorlijik wordt georganiseerd. Hier kunnen goede sprekende reclameplaten worden opgehangen, dat hier Zeeuwsch fruit wordt verkocht, want zoo is het toch inderdaad. De houders van de tenten zullen ongetwijfeld bereid gevonden worden aan een dergelijke reclamecampagne hun medewerking te ver kenen, omdat het ook hun eigen belang is. De organisatie van de door ons bedoelde reclamecampagne kan het beste vanwege de veilingen geschieden. Aan de door ons naar voren gebrachte ideeën kan tevens worden verbonden een reclame op veilingskisten en dergelijke. Van een reclame, als hierboven aangegeven, zullen o.i. wat den afzet betreft gemiddeld meer resultaten zijn te verwachten dan van de ten toonstellingen die van tijd tot tijd worden ge/houden. Bij een tentoonstelling bereikt men immers in hoofdzaak de telers zelve of althans mensdhen die in het productiegebied zelf wonen en die niét overtuigd behoeven te worden' van- de eigenschappen van het Zeeuwsche product. Bij een reclame als door ,ons bedoeld, gaat het er om den consument elders in den lande te overtuigen, dat het Zeeuwsche fruit, de Zeeuwsche aardappelen, enz. (de beste zijin. Wij hopen dat aan deze aangelegenheid voor het volgende jaar de aandacht wordt besteed die zij zoo tenyolle verdient. Voor de inzichten, die anderen op dit terrein hebben, stellen we gaarne ruimte in ons blad beschikbaar. D. In de laatstgehouden vergadering van het Kon. Ned. Landbouw-Comité heeft een belangrijke be spreking plaats gevonden over den toestand in de veehouderij. Inzonderheid werd van' gedachten gewisseld om trent de toekomstige vleeschproductie. Gevreesd wordt een te groot aanbod op de a.s. herfstmarkten, waardoor de toch al lage veeprijzen geheel ineen zullen storten. Een kleine commissie heeft deze zaak in studie genomen en hierover een nota uitgebracht. Als maatregelen, die de Regeering zal moeten nemen, worden genoemd de stopzetting van den invoer van buitenlandsch vleesch en het uit de markt nemen van 2de en 3de klasse rundvee. O.i. mag van deze maatregelen, vooral wanneer het uit de markt netnen op vrij groote schaal zal geschieden, een gunstigen invloed op den vleesch- prijs worden verwacht. De moeilijkheid is echter, wat er met de door de Regeering opgekochte runde ren moet gebeuren. Het inblikken hiervan levert bezwaar op, gezien de reeds zeer groote voorraad blikvleesch. In verband hiermee is het denkbeeld geopperd, een bureau in te stellen, dat de mogelijkheden op het gebied van de fabricage en export van vleesch- producten onderzoekt. Wellicht kan voor het rund- vleesch, wanneer dit verwerkt zal zijn tot vleesch- extract, bouillonblokjes enz., een afzetgebied wor den gevonden. Denemarken is ons hierin reeds voorgegaan. Minder geestdriftig zijn we over de uitspraak van bovenvermelde vergadering, dat op afschaffing van de zgn. ossenschetsen dient te worden aangedrongen, teneinde een ver mindering van de vleeschproductie te verkrijgen. Een dergelijke beperking is o.i. geheel willekeurig en kaar derhalve niet juist zijn. Van alle gewesten zal Zeeland het zwaarst worden getroffen en wel om twee redenen. Aan Zeeland zijn voor 1939 14.682 vaars- en niet- geregistreerde stierkalveren, alsmede 1824 ossen toegewezen. Het aantal ossen bedraagt dus 12.4 van het aantal vaars- en niet-geregistreerde stier kalveren. In geen andere provincie is dit percen tage zoo hoog. Hieruit blijkt, dat aan Zeeland rela tief het grootste aantal ossen is toegewezen. Door een eventueele afschaffing van de ossenschetsen zal bijgevolg ons gewest het meest worden beperkt. Nog in een ander opzicht zal de voorgestelde maatregel voor Zeeland hoogst onbillijk blijken te zijn. Meer dan in eenige andere provincie wordt hier aan de ossenschetsen waarde gehecht. Reeds van oudsher werd in Zeeland zeer veel jongvee op gefokt, om dit later als kalfvaarzen, vette weide-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1939 | | pagina 1