Zaterdag 22 Juli 1939 No. 1644 31e Jaargang V» WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen* ZITDAGEN Z. L. M.-VERGADERINGEN. Een merkwaardig verschijnsel. WEEKOVERZICHT. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD I Dit blad verschuilt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,25 per jaar. Voor niet-Jeden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DORST, Secretaris Z. L. M. Landbouwhuis Goes, Telef. 150. ADVERTENTIETARIEF: 15 regels ƒ1,elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. TERJNEUIZlEINWoensdag 26 Juli a.s., in Hotel „des Pays-Bas". MJDDELRIBTJRGDonderdag 27 Juli a.s., in Café „De Eendracht". ZUERIKZEE: Donderdag 27 Juli a.s., in Hotel „Huis van Nassau". ALjGEMEENE VERGADERING KRING OOSTEL. ZUID-DEVELAND DER Z. L. M., op Zaterdag 20 Juli 1960, nam. 3 uur (off. tijd), bij Wed. Kloet te Waarde. Meer dan in z.g. normale jaren, d.w.z. jaren met zoo nu en dan regen, komen in dezen zomer verschillen in grond tot .uiting. Dit is niet alleen het geval tusschen zand- en klei grond, of tussdhen twee verschillende polders of perceelen, doch ook op één en hetzelfde perceel kunnen thans soms zeer groote ver schillen in groei der cultuurgewassen worden waargenomen. Er is o.i. dan ook in een drogen zomer, als we thans beleven, een goede gelegenheid om afwijkingen in den bodem te kunnen waarnemen. Deze afwijkingen zullen o.i. het eerst tot uiting komen op de lichtere gronden, dus voor Zeeland op de lichtere klei, en dan speciaal bij die gewassen, die voor droogte gevoelig zijn, wij denken b.v. aan haver, en wat aardappelen betreft, meer in het bijzonder aan het ras Bevelander. Het wil onis voorkomen, dat op perceelen lichteren kleigrond, waar door ondergronden de grond niet is losgemaakt, de gewassen eender van de droogte hebben te lijden, dan Op perceelen, waar dit wel is geschied. Het is voldoende békend, dat vooral op de lichtere gronden onder de bouwvoor zich een vaste laag bevindt, waarin de wortels slechts met groote moeite kunnen doordringen. Interessant is het zeker, om dit thans eens wat nauwkeuriger na te gaan. Voor ons staat het wel vast, dat aan de bewerking van den ondergrond, speciaal op lichte klei, te weinig aandacht wordt be9teed, waarop we reeds het vorige jaar hebben gewezen. Hierin worden we gesterkt door hetgeen we in de afgeloopen week, op uitnoodiging van den Directeur, in den Wil- hekninapolder hebben kunnen waarnemen. We konden hier constateeren, dat op meer dan een perceel de stand van b.v. vlas boven de drainreeksen aanzienlijk beter was dan op het overige deel van het veld. Zelfs was dit het geval 'boven de drains, die reeds in het jaar I860, dus nagenoeg tachtig jaar geleden, waren gelegd. Het verschil werd echter nog duidelijker, toen de heer Minderhoud ons bracht op een gedeelte van een perceel met haver bebouwd en een met lucerne. Hier was het verschil wel (buitengewoon groot. Boven de drainreeksen vertoonde de haver een goeden stand, terwijl de kleur frisch groen was, zoodat niets wees op gebrék aan vocht. Op de rest van het veld was de haver wel 30 cm korter en begon reeds sterk te verbleeken. Het gedeelte van dit perceel haver vertoonde buitengewoon duidelijk het verloop van de drainreeksen, zoowel van de hoofd- als van de zijdrains. Het was, alsof de drainreeksen door een extra-stiikstofgiift boven de drains kunstmatig waren aangegeven. Met de lucerne was het iets dergelijks. Boven de drains een flink ontwikkeld gewas, met een frissche groene kleur, doch vlak daarnaast volkomen dor, zoodat alles er op wees, dat deze toch overigens zeer diep wortelende plant zeer sterk behoefte had aan water. De wortels hadden blijkbaar geen kans gezien op dezen lichten grond door de samengekoekte massa van zand en klei door te dringen. Dat de stand van nagenoeg alle gewassen boven dicht gemaakte sloten vrijiwel steeds beter is dan op het overige deel van het perceel, is voldoende bekend. Het spreekt wel vanzelf, dat de verschillen niet altijd zoo duidelijk zullen zijn dan in de hierboven genoemde gevallen. Wanneer trou wens verschillen in groei reeds bij oppervlak kige beschouwing duidelijk zijn waar te nemen, staat het wel vast, dat het verschil in werke lijkheid zeer aanzienlijk is. Doch de door ons gesignaleerde verschijnselen verdienen in elk geval de aandacht en toonen aan, dat ook aan bewerking van den ondergrond, speciaal met het oog op zeer droge en vermoedelijk ook voor zeer natte zomers, aandacht moet worden besteed. Zoo doen zich in den land'boutw telkens weer problemen voor, die om oplossing vragen. Wat nu de eigenlijke oorzaak is, dat de gewassen boven' de drainreéksen in de door ons genoemde gevallen een zooveel beteren stand vertoonen, is ons niet duidelijk. Als mogelijkheden zouden wij- kunnen noemen, een losseren grond en een daardoor beter vochthoudend vermogen van den grond, het dieper doordringen van de plantenwortels, gr00tere vochtigheid van den grond in de onmiddellijke omgeving van de drainreeksen, vermenging van diepere lagen met den bouw voor, of een combinatie van deze mogelijk heden. Slechts systematisch opgezette proeven zullen o.i. de juiste oorzaken kunnen opsporen. Wij constateerden slechts feiten, die op zich zelf overigens belangrijk genoeg zijn om er hier .melding yan té maken. D. KORT VERSLAG van de vergadering van het Dagelijksch Bestuur der Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij, gehouden op Maandag 17 Juli 1939, in het Landbouwhuis te Goes. De vergadering werd geleid door den heer Mr. P. Dieleman, algemeen Voorzitter der Z. L. M. O.m. kwamen de volgende onderwerpen in be spreking Landbouwverlof voor dienstplichtigen. Het Dagelijksch Bestuur heeft zich tot het K. N. L. C. gewend, om te bevorderen dat de land- bouwdienstpliohtigen, die thans onder de wapenen zijn en die zeer moeilijk in hun bedrijf kunnen wor den gemist, met name de gehuwde bedrijfsleiders, zoo spoedig mogelijk met groot verlof worden gezonden. De oogst in het landbouwbedrijf staat binnenkort Voor de deur. (Het Dagelijksch Bestuur heeft met klem van argumenten betoogd, dat het noodzakelijk is, dat zij voor het binnenhalen van den oogst op hun bedrijf aanwezig zijn. Tevens werd verzocht de behandeling der aan vragen tot verlof zoöveel mogelijk te bespoedigen, daar hét veelal zeer lang duurt alvorens de beslis sing op de aanvrage wordt vernomen. Overnahae der landbouwcrisismaatregelen. Het Dagelijksch Bestuur nam kennis van de mededeeling, dat het K.N.L.C. tot overneming der landbouwcrisismaatregelen bereid is als aan de volgende voorwaarden is voldaan. a. de mogelijkheid om hooger prijzen voor de landbouwproducten te maken dan thans het geval is; b. onverminderde handhaving van het beschik kingsrecht van den landbouw op zijn product, zoowel in geval van afzet naar het binnen land als naar het buitenland; c. uitvoering door een afzonderlijk orgaan, onder medewerking van ongeorganiseerde bedr ijfsgenoo ten Wetsontwerp LandbouWbedrijfsregelingswet. Het Dagelijksch Bestuur heeft het wetsontwerp LandbouWbedrijfsregelingswet, welk ontwerp be doelt den landbouw een kans te geven om zich in eene algemeene ordening van het bedrijfsleven een plaats te verschaffen, uitvoerig besproken. Hoewel voor den landbouw aan deze wettelijke regeling het bezwaar is verbonden, dat wellicht de verhoudingen bij den afzet en de verwerking van landbouwproducten min of meer wordt bevroren, meent het Dagelijksch Bestuur, dat het wetsontwerp niettemin van zoodanig belang voor den landbouw is, dat de aanneming ervan na het aanbrengen van enkele wijzigingen dient te worden bevorderd. Invoerrecht op landbouwtractors. De Minister van Economische Zaken heeft op een desbetreffend adres van de 3 Centrale Landbouw organisaties geantwoord, dat hij bereid is met zijn ambtgenoot van Financiën te overwegen of ver laging van invoerrecht op tractors mogelijk is. Paardenvordering. De Minister van Defensie heeft aan de 3 centrale landbouworganisaties bejncht, dat slechts die paar den mogen worden behouden, welke voor de goede uitoefening van den dienst onmisbaar zijn, de ove rige zijn of worden teruggegeven. Mochten zich hieronder fokpaarden bevinden, dan zijn die reeds zooveel mogelijk teruggegeven of wordt dit alsnog gedaan. Het verzoek om ingeval van algemeene mobilisatie de beste fokpaarden vrijstelling te ver- leenen van aanbieding ter vordering is -door den Minister afgewezen. W ildschajdecCflnJmissie. Het Dagelijksch Bestuur heeft ter voorziening in de vacature-Louwerse voor een benoeming als lid der Wildschadeoommissie de volgende voordracht ingediend: 1. de heer S. A. N. van Oeveren te Wol- faartsdijk en 2. de heer A. van den Dries te Hein- kenszand. Veevoederbureau Zeeland. Ontvangen werd het jaarverslag 1938/39 van het Veevoederbureau voor Zeeland, waaruit blijkt, dat deze instelling in het afgeloopen jaar veel nuttig werk heeft verricht. Het verslag werd afgedrukt in het Zeeuwsch Landbouwbad. Veep rijzen. (Het Dagelijksch Bestuur heeft nogmaals de lage veeprijzen besproken en besloten bij het Landbouw- Gomité aan te dringen op maatregelen welke hierin verbetering kunnen brengen. Opgemerkt werd, dat er naar dient te worden gestreefd het gebruik van rundWeesch te bevorderen, daar dit de laatste jaren door verschillende oorzaken een sterken achteruit gang vertoont. Reeds geruimen tijd liepen er geruchten, dat een nieuWe steunregeling voor rogge in de maak zou zijn. Thans is gebleken, dat deze geruchten op waarheid berusten. Eenige dagen geleden verscheen een persbericht, waarin mededeeling werd gedaan van een belang rijke wijziging in de tot dusver geldende steun regeling voor inlandsche rogge van den oogst 1930. Het doel, dat met de nieuwe regeling beoogd wordt, is tweeërlei. Allereerst heeft de regeling ten doel, dat de roggetelers ook inderdaad den richtprijs zullen krtf-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1939 | | pagina 1