waarin opgenomen het NOORD-BRABANTSCH LANDBT 3LAD Zaterdag 8 Juli 1939 No. 1642 31e Jaargang Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw on andore Vereenigingen ZITDAGEN Indrukken over de Wieringermeer. WEEKOVERZICHT. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELDvoor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,25 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. Li. 5,per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DORST, Secretaris Z. L. M. Landbouwhuis Goes, Telef. 150. ADVERTENTIETARIEF; 15 regels ƒ1,j elke regel meer 20 cent. Regelahonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. WiISlSENKERKEWoensdag 12 Juli a.s., in Hotel ,,De Kroon" (den heer Verburg). MIDDELBURGDonderdag 13 Juli a.s., in Café ,,De Eendracht". ZffERJKZEE: Donderdag 13 Juli a.s., in Hotel ,,Huis van Nassau". Tien jaren geleden beklommen wij meer malen den zeedijk, die de achterliggende Anna Paulowna-, Waard en Groetpolder bescherm de tegen het water van de Zuiderzee. Ons oog zag slechts één groote golvende water vlakte met hier en daar een scheepje en één of meer baggermachines, die bezig waren de kanalen te graven voor den te vormen Wierin- germeerpolder, die op 21 Augustus 1930 droog viel. Enkele weken geleden beklommen wij opnieuw den zeedijk, doch thans was er geen zee meer te zien, geen scheepjes en geen bag germolen, doch wel een groote groene vlakte, waarop hier en daar vee graasde en boerde rijen met rooide daken, die reeds voor een klein deel schuil gingen in opgaand hout. Welk een verandering in een tijdsverloop van slechts tien jaar. Zoowel de zuivere technicus op het gebied van waterstaatswerken als degene, die meer landbouwkundig is georiënteerd, wordt telkens weer getroffen door de grootheid van het werk, dat hier wordt verricht. Want ook zuiver landbouwkundig bekeken is de Wierin germeer in hooge mate belangwekkend. Vele landbouwers, althans in Zeeland, ston den aanvankelijk sceptisch tegenover den zee bodem, die in 1930 zichtbaar werd en het werd er niet beter op, toen in de eerste jaren gedu rende de voorjaarsmaanden enorme zandwol ken in den polder den hemel zoo nu en dan als verduisterden. De bewering, die men meer dan eens hoorde, dat de polder voor een groot deel uit zand zou bestaan, vindt in deze zand wolken vermoedelijk zijn verklaring. Degenen, die echter zoo spraken, zonder zich overigens van de werkelijkheid overtuigd te hebben, hadden ongelijk en gelukkig erkennen ook zij, dat zij verkeerd heblben geoordeeld; de grond is over het algemeen van zeer behoorlijke kwaliteit. De risico's, die ook de terzake deskundigen in de eerste jaren na drooglegging meenden te kunnen verwachten, zijn eveneens zeer mede- gevallen. Dit risico, verdisconteerd in een niét te hoogen pachtprijs gedurende de eerste jaren, is in werkelijkheid niet groot geweest. De 268 pachters van een boerderij, die zich volgens den excursiegids voor de Wieringer meer, waaraan we ook vele andere gegevens voor dit artikel ontleenden, hebben gevestigd, voelen zich thuis in den polder en van jaar tot jaar stijgt het aantal van diegenen, die in de Wieringermeer als landbouwer een nieuwen akker ter bewerking hopen te vinden. In vele opzichten is de Wieringermeer inte ressant met zijn groote, imiddelgroote en kleine bedrijven, waarvan de verkaveling, in hoofd zaak perceelen van 250 meter 'breed en 800 meter lang, de ideale toestand benadert. Het probleem van de mechanisatie en rationali satie van het landbouwbedrijf komt hier in zijn vollen omvang naar voren. Aan de bedrijfsgebouwen en de woningen is tot in onderdeelen zeer veel zorg besteed zonder de do ode uniformiteit, die men in zoo vele nieuwe woonwijken van groote of klei nere steden aantreft. Het tegendeel is het geval en bij voortduring wordt angstvallig er voor gewaakt, dat het aanzien van den polder op een of andere wijze wordt ontsierd. En de 'bevolking zelve. Zij is grootendeels gekozen uit honderden gegadigden, rekening houdende met allerlei factoren, die met hun geschiktheid niet altijd in zeer nauw verband staan, doch waarvan men toch mag verwachten, dat zij behooren tot de groep van de meer dan mid delmatig goeden. Degenen, die de Wieringermeer zijn huidig aanzien hebben gegeven, verdienen voor hun arbeid groote waarcIeeringT Zooals bekend mag worden verondersteld, worden het vol gende jaar de laatste bedrijven in de Wierin- meer in pacht uitgegeven en zal het eigenlijke pionierswerk zijn voltooid. Wegen, water- loopen en de noodige gebouwen zijn gemaakt, een drietal dorpen met alles wat daarbij be hoort, zijn in den polder verrezen en het zal niet lang meer duren óf in weinig opzichten verschilt de Wieringermeer, wat bewoonbaar heid betreft, van het oude land. De tegenwoordige leiders van het in cul tuur brengen van de Wieringermeer hebben hun taak volbracht en zijn bij wijze van spre ken reeds nu bezig hun koffers te pakken om hun arbeid in den meer dan tweemaal zoo grooten Noord-Oost-,polder (48000 ha) voort te zetten. De problemen, die zich daar zullen voordoen, zijn wellicht nog ingewikkelder dan bij den polder, die in de afgeloopen jaren ge reed is gemaakt voor bewoning. Het is geen kleinigheid om 48000 ha op zoo kort mogelijiken termijn in cultuur te brengen. Snelheid is hierbij immers noodig om renteverlies te voor komen en vervuiling van den bodem tegen te gaan. Dé voorbereidingen voor den toekom- stigen N.O.-polder zijn dan ook reeds in vollen gang. Vrijwel alle Nederlandsche drain- büizenifalbrieken zijn reeds geruimen tijd bezig met het aanmaken van de millioenen drain- buizen, die straks noodig zullen zijn. In de Wieringermeer ligt ib.v. reeds 12900 kilometer drainbuizen. Zelfs heeft men reeds nu aan den berm van een dijk een proefveld aangelegd van uit den toökomstigen N.O.-polder gebaggerden grond om zicth over de bebouwbaarheid reeds nu een oordeel te vormen. Want deze eigenschap pen zijn weer geheel anders dan bij de Wierin germeer, daar het IJselmeer zijn zoutgehalte grootendeels heeft verloren. Systematisch wor den reeds nu de problemen, die zich bij het in cultuurbrengen van den N;0.-polder zullen voordoen, bestudeerd. Doch ikeeren wij terug tot de Wieringermeer zelve. De eerste vraag, die de praktische boer van zelfsprekend stelt is, hoe staan de gewassen. Onze indruik is, dat deze een wat minderen stand vertoornen dan in voorgaande jaren, waaraan de felle droogte gedurende de laatste twee maanden niet vreemd is. De stand van de gewassen is op de zwaardere gronden over het algemeen beter dan op de liclhtere. Tarwe, haver, gerst, suikerbieten en erwten doen, vergeleken met het oude land een alleszins bevredigenden oogst verwachten. Het vlas. voor den jongen polder een gewas van veel belang, is gemiddeld belangrijk beter dan in Zeeland, zoowel wat betreft de opbrengst als de kwaliteit, al voelt het vlas eenigszins stijf aan. De lucerne, een gewas, dat in de Wie ringermeer vóór de uitgifte van de gronden aan pachters op groote schaal wordt verbouwd door de Landlbouw-Cultuur-Maatschappij, staat er gemiddeld beter voor dan in Zeeland, waar aan, gelet op de vorstschade gedurenden den afgeloopen winter, de herkomst van het zaad, d.w.z. het ras, mogelijk niet vreemd is. Wat we van Ihet bouwland als onze indruk hebben waargenomen, kan niet gelden voor het grasland. Dit zag er tengevolge van de droogte zeer dor uit, terwijl de hooioogst -klein is geweest. Een belangrijk verschil was te constateeren tusschen de perceéien waar men de infiltratiemethode, d.w.z. het op bepaalde wijze inlaten van zoet water in de greppels, heeft Ikuninen toepassen en waar dit door de afwezigheid van grof zand niet mogelijk was. In bovenstaande hebben wij, zij het dan ook in vogelvlucht en onvolledig als buitenstaan der, onzen indruk gegeven over een bezoek aan de Wieringermeer. Wanneer het ons gelukt is om de belangstelling van onze lezers voor de inpoldering van de voormalige Zuider zee op te wekken, dan achten wij het doel van dit artikeltje bereikt. Er is geen beter middel om zich een oordeel te vormen dan zelf te gaan zien. De Wieringermeer is ongetwijfeld de meest bekende polder van Nederland, maar bij de Zeeuwen toch nog te weinig door eigen aanschouwing bekend. Op den afsluitdijk staat op de plaats waar in 1930 de dijk werd gesloten een monument, waarop de gevleugelde woorden zijn aange bracht: ,,Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst". Zoo is het inderdaad. Wanneer het geheele Zuiderzeeplan zal zijn uitgevoerd, zal 220.000 ha land op de zee veroverd zijn, een oppervlakte grooter dan onze eigen pro vincie, de zeearmen niet mede gerekend. D. De oogsttijd nadert met rassche schreden. Een periode van drukke werkzaamheden breekt aan. Vooral dan zal het gemis aan leiding en werkkracht op het bedrijf als een zeer groot bezwaar worden gevoeld. De landbouwers, die momenteel onder de wapenen zijn, zullen ongetwijfeld reikhalzend uitzien naar het bericht dat hun vrijstelling van militairen dienst zal verleenen. Onder deze omstandigheden ligt het voor de hand, dat het aantal verzoeken om zaken- en landbouwverlof buitengewoon groot is. Met het afwerken hiervan wil het nog niet erg vlotten. Reeds enkele weken geleden hebben de 3 Centrale Land bouw-Organisaties zich tot den Minister van Defensie gewend, met het verzoek om de aanvragen om verlof te splitsen in verzoeken van personen uit den land- en tuinbouw en verzoeken van hen, die in

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1939 | | pagina 1