NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Zaterdag 6 iVlei 1939 No. 1633 30e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereemginger. Dit blad verschuilt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,25 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DORST, Secretaris Z. L. M. Landbouwhuis Goes, Telef. 150. ADVERTENTIETARIEF: 15 regels ƒ1,—: elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. ZITDAGEN Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. OOSTBURG: Woensdag 10 Mei a.s. in ,,De Stads herberg" (den heer Zonnevijlle). TËRNEUZEN: Woensdag 10 Mei a.s. -in ,,Hotel des Pays-Bas". MIDDELBURG: Donderdag 11 Mei a.s. in ,,De Een dracht". ZIERIKZËE: Donderdag 11 Mei a.s. in „Huis van Nassau". VT Vergeet den ONTWIKKELINGSDAG op Zaterdag 13 Mei niet. Wij verwachten het Zeeuwsche platteland in grooten getale. Het stiefkind van den Zeeuwschen boer. D t 7 O T l/T den 10en ZEEUWSCHEN ONTWIKKELINGSDAG op D t U t l\ I Zaterdag 13 Mei 1939, in de groote zaal van den heer J. C. Krijger te Goes iHet zal den lezer duidelijk zijn, dat wij met het stiefkind ibedoelen het grasland in onze provincie. Al moge dan ook in Zeeland het bouwland overwegend zijn en de liefde van den doorsnee Zeeuwschen boer er naar uit gaan, dit neemt niet weg, dat het grasland ook voor onze provincie van niet te onderschatten belang is. Ongeveer een vierde van de opper vlakte cultuurgrond wordt als grasland ge bruikt, waarvan de opbrengst in den vorm van melk en vleesch zeer aanzienlijk is. Een belangrijk deel van de oppervlakte grasland bestaat uit dijken en wegbermen, terwijl in vrijiwel alle deelen van onze provincie in de z.g. oude kernen der eilanden grootere of klei nere aaneengesloten complexen grasland wor den aangetroffen. In het algemeen kan men van Zeeland zeg gen, dat alle grasland dat scheurbaar is en voor zoover dit niet, op grond van b.v. zijn ligging t.o.v. het bedrijf, vrijwel onmogelijk was, in den loop der jaren is omgezet in bouw land. De laatste jaren is er zelfs op meer dan een plaats grasland gescheurd, waarvan thans blijkt, dat het als bouwland onbevredigende resultaten geeft, zoodat weer tot inzaaien moest worden overgegaan. Tot opnieuw in zaaien zal de gemiddelde Zeeuwsche boer onder de huidige omstandigheden slechts in uiterste noodzaak overgaan, omdat hij in zijn hart nu eenmaal meer is akkerbouwer dan veehouder. Aan de verzorging enz. van het grasland ontbreekt o.i. nogal een en ander, vooral wan neer men een vergelijking maakt met hetgeen voor het bouwland zooal gebeurt. Den arbeid van den Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en de geregelde bijdragen gedurende een aantal jaren van Weiboer in ons orgaan ten spijt, kan toch niet worden ontkend, dat er van een doelbewuste graslandcultuur in onze provin cie vrijwel geen sprake is. Het grasland ziet er op vele plaatsen in Zeeland, de goede niet te na gesproken, allermiserabelst uit. Hierbij dient o.i. echter toch als verontschuldiging van den minder goeden toestand te worden aan gevoerd, dat in Zeeland, behoudens vanzelf sprekend de dijken en de bermen, alleen die gronden voor grasland werden bestemd, die, op grond van hun ligging en kwaliteit, voor bouwland niet of minder geschikt waren, dus in den regel de minder goede gronden, met name in de oude kernen der eilanden. Ook het feit, dat, naar verhouding, nogal veel paarden werden geweid, is niet bevorderlijk voor het verkrijgen van een goede zode. Een vergelijking tusschen het grasland- gebruik in Friesland en in Zeeland valt in het nadeel van onze provincie uit. In Friesland ligt het grasland volkomen'vlak, op regel matige afstanden doorsneden door greppels om het overtollige water af te voeren, het op regelmatige tijdstippen bossen van het gras land en het verspreiden van de mesthoopen vindt algemeene -toepassir.^" hooiland wordt op tijd, d.w.z. vt-oegaet t dewijl het gras van een belangrijke oppervlakte in jongen toestand wordt ingekuild. In Fries land ziet men als hooibouwweriktuigen alge meen de zijaanvoerhark en de zwadkeerder, werktuigen die in Zeeland, vermoedelijk ook al door de ongelijke ligging van het grasland, onbekend zijn. Het verschil tusschen de ver zorging en het gebruik van het grasland in Friesland en Zeeland is dan ook wel zeer groot. In de aaneengesloten graslandgebieden van onze provincie is de huidige toestand op vele plaatsen niet erg bevredigend. Niet alleen dat in verschillende weiden goed drinkwater voor het vee gedurende een grootere of kleinere periode in den zomer ontbreekt, zoodat dit van elders moet worden aangevoerd, doch ook de ligging van het grasland zelve, n.l. zeer ongelijk, maakt op vele weiden een doel matig grasland-gebruik, waartoe wij ook reke nen een goeden waterafvoer in den winter, onmogelijk. Bij het constateeren van deze minder goede toestanden dient echter mede in aanmerking te worden genomen, dat de kwaliteit van den grond in de z.g. oude kernen zeer veel te wenschen overlaat. Onder een veelal dunne laag teelaarde vindt men zware, aanvankelijk bruin gekleurde klei, die op wat grootere diepte prijs tot blauwgrijs is ge kleurd en in Zeeland algemeen bekend is onder den naam spier". Deze z.g. spier kan op een lijn gesteld worden met de knikklei van b.v. Groningen of Friesland. De „spier" is behalve door haar kleur ook gekenmerkt door het hooge gehalte aan klei, haar vastheid en door het totaal gemis aan koolzure kalk, vooral in de bovenste lagen. Spier treft men aan in den weihoek op Tholen, op Schouwen- Duiveland, op Walcheren, in Zuid-Beveland, in de Poel, de Ierseksche moer en Koudorpe en vermoedelijk cok wel elders in onze pro vincie. Over het ontstaan van kniklagen geeft Dr. Oosting, bodemkundige te Wage- ningen, de volgende alleszins aannemelijke verklaring. De kniklagen worden gevonden op plaatsen die den vorm hebben van oude waterloopjes of poelen. Deze watertjes zijn opgevuld met ouderen bovengrond van het omringende kleiland en het fijnste slib van het overstroomingswater en dus kalkloos afgezet. OHiet grasland in de gebieden met een dunne teellaag en daaronder „spier", ziet er mis troostig uit en vertoont een groot verschil met de zode van goede weiden. Het plantenbe- stand is veelal eenzijdig samengesteld uit minderwaardige grassen, terwijl witte klaver hoegenaamd niet voorkomt. Reeds op een afstand is, door kleur en het borstelachtig voorkomen, dergelijk grasland te herkennen. Het spreekt eigenlijk wel vanzelf, dat onder dergelijke omstandigheden het uiterst moeilijk is om goed grasland te verkrijgen. Toch ver dient het o.i. overweging om eens na te gaan of, en, zoo jia, op welke wijze, dergelijke gras- la nvv"i verbeterd zouden kunnen waarbij- dergelijke proeven tevens dienstbaar kunnen worden gem-aakt aan de graslandver betering in Zeelancl in het algemeen. Hier voor is noodig, dat er in Zeeland gelegenheid komt om op grasland met veel „spier" eens te experimenteeren door het grasland te egalisee- ren, al dan niet met behoud van de bestaande zode, door 'n tijdelijk gebruik als bouwland en daarna opnieuw inzaaien: door een goede ont watering toe te passen en niet te vergeten door een meer of minder zware bekalking toe te passen. Dergelijke proeven behoeven o.i. geen groote bedragen te kosten, doch door samen werking van den Rijkslandbouwvoorlichtings- dienst en de Rijksinspectie voor de Werkver schaffing, kan hier o.i. zeer vruchtdragend werk worden verricht. Zoo langzamerhand is n.l. wel gebleken, dat de gewone proeven op grasland en de mededeelingen, die daarover op geregelde tijdstippen verschijnen, onvoldoende zijn o»m verbetering te brengen. Hier is behoefte aan een daad. Voor proeven, als door ons gedacht, is een terrein noodig van 510 ha gelegen in een van de oude kernen der Zeeuwsche eilanden, dat tijdelijk als proefterrein kan worden gebruikt. Een derge lijk plan is o.i. zeer goed uitvoerbaar. Voor den akkerbouw heeft de Keuringsdienst Zee land in den Wilhelminapolder een flink proef bedrijf gesticht waar belangrijk werk gebeurt, dat ook de belangstelling heeft van de Zeeuw sche boeren. Iets dergelijks moet in Zeeland ook voor het grasland komen, al kan de opzet hier veel eenvoudiger zijn. Indien er land bouwers zouden zijn in b.v. de Poel of de Ierseksche moer, die met onze gedachte in stemmen en in beginsel bereid zouden zijn om op dit gebied wat te ondernemen, dan zouden wij dat gaarne hooren. Ook de gebruikers van grasland dienen te bedenken, dat, vooral onder de tegenwoor dige omstandigheden, intensief en zoo ratio neel mogelijk moet worden gewerkt. Ver hooging van de opbrengst van onze bedrijven blijft in vele gevallen nog altijd gemakkelijker te bereiken dan een gerechtvaardigde ver hooging van den prijs der landbouwpro ducten. D. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD LET OP

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1939 | | pagina 1