Zaterdag IT September 1938 IVo. 1600 30e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD rudeMZee"WSChe Lant,b°uw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen ZITDAGEN LANDBOUW-CRISISMEDEDEELINGEN ZEELAND. WEEKOVERZICHT. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelgke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,25 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DORST, Secretaris Z. L. M. Landbouwhuis Goes, Telef. 150. elke LET OP U SAECKi Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. U M. MIDDELBURG: Donderdag 22 September a.s., in Café „iDe Eendracht". ZIERIKZEE: Donderdag 22 September a.s., in Hotel ..Huis van Nassau". STEUN GOEDGEKEURDE POOTAARDAPPELEN OOGST 1938. Naar wij van toevoegde zijde vernemen, ligt het in het voornemen voor goedgekeurde pootaard- appelen van den oogst 1938, een steunregeling te treffen, welke afwijkt van de regeling die voor den vorigen oogst heeft gegolden, en'wel, omdat de ver koop van goedgekeurd pootgoed, vooral wat de prij zen betreft, een minder gunstig verloop heeft. Vorig jaar werd évenals de jaren daarvoor niet eerder steun aan pootaardappelen verleend dan aan het einde van het seizoen (na 1 April), thans echter zal voor sommige rassen boven de denatura- tie-vergoeding krachtens de Crisis-Steunbeschik- king 1938 II Aardappelen (Oogst 1938), reeds eer der een toeslag kunnen worden verleend, daar een Ministeriëele beschikking verwacht kan worden, waarbij van 3 October af reeds gelegenheid wordt gegeven goedgekeurde pootaardappelen te denatu- reeren en den steun daarvoor te ontvangen. Deze regeling zal echter alleen gelden voor die rassen, welke vorig jaar waren ingedeeld in de rubrieken n en IH (behalve Unicum). Voor de rassen van de rubriek I alsmede Unicum (Binnen- landsche consumptiesoorten) wordt dus nog geen extra steun gegeven. De sorteeringsvoorschriften zijn dezelfde als die, welke het vorige jaar golden; een voorraadsopgave behoeft echter niet te worden gedaan. Ook de steunbedragen boven de „gewone" denatu- ratievergoeding zullen geen wijziging ondergaan: zij bedragen derhalve voor aardappelen goedgekeurd in de klasse A. 1,50, in de klasse B. 1,en in de klasse C. 0,50 per 100 kg. De denaturatievergoeding krachtens de Crisis- Steuntoeschikking 1938 II Aardappelen (Oogst 1938), zal ook worden uitgekeerd voor de goedgekeurde pootaardappelen van de vierkantsmaten 2835 mm. Nadere inlichtingen zullen door de Nederlandsche Akkerbouwcentrale ter kennis worden gebracht. De steeds verder gaande daling van de graan prijzen op de z.g. wereldmarkt heeft wederom nieuwe regeeringsmaatregelen noodzakelijk ge maakt. Tot dusver is door verhooging der mono polieheffingen op buitenlandsch graan getracht de in uitzicht gestelde richtprijzen te bereiken. De daartoe op 31 Juli en 21 Augustus j.i. genomen maatregelen hebben echter, in het bij zonder ten aanzien van rpgge, niet het beoogde resultaat tot gevolg gehad. In verband hiermee is met ingang van 11 September j.l'. wederom overgegaan tot invoering van een denaturatievergoeding voor rogge. Binnenkort zal daartoe de gelegenheid worden geopend. Besloten is, dat een denaturatietoeslag zal worden verleend van ƒ1,50 per 100 kg. Tevens is met ingang van laatstvermelden datum de monopolieheffing op rogge verhoogd met 0,50, waardoor deze is gebracht op ƒ4,per .100 kg. Daar de graanhandel voor -voederrogge na dena- turatie een toeslag van ƒ1,50 per 100 kg ont vangt, betaalt hij dus practised aan monopolie- V heffing 2,50 per 100 kg. In aanmerking nemende, dat de heffing op rogge vóór 11 September j.l. ƒ3,50 per 100 'kg bedroeg, is derhalve de werking van de getroffen maatregelen voor den graan handel en de veehouderij zoodanig als ware de heffing op rogge met ƒ1,— per 100 kig verlaagd. Hierdoor is thans verkregen, dat in de praktijk de heffingen op gedenatureèrde rogge en mais even hoog zijn. In het perscommuniqué van 11 September j.l. wordt de verwachting uitgesproken, dat de ver laging van den prijs van de voêrrogge een grootere vraag naar dit artikel zal doen ontstaan, zoodat de binnenlandsche roggeprijs meer in overeen stemming met den wereldmarktprijs voor rogge plus heffing zal komen. Voor gerst blijft de heffing onveranderd 3,50 per 100 kg. Blijkbaar acht de Regeering nadere maatregelen ten opzichte van de gerst niet noodig, daar zij aanneemt, dat de gerstprijs na verloop van eenigen tijd zich zal stellen op den buitenland- schen gerstprijs plus monopolieheffing. De wederinvoering van den denaturatietoeslag op r°gge beteekent naar onze meening geenszins, dat de Regeering het o.i. juiste systeem van bescherming- van den graanverbouw door middel van heffingen aan de grens zou hebben verlaten. Deze zienswijze vindt steun in een bericht, dat één dezer dagen in de bladen is verschenen. Hierin wordt medegedeeld, dat de minister van econ zaken eerstdaags een commissie in het leven zal roepen tot bestudeering van de tot dusver gevoerde en in de toekomst te voeren graanpolitiek. In deze commissie zullen vertegenwoordigers der verschillende toetrokken bedrijfsgroepten zit ting hebben. Zou thans reeds het stelsel van lage monopolie heffingen met denaturatietoeslag zijn aanvaard, dan zou de instelling van vermelde studiecom missie o.i. weinig zin meer hebben. Trouwens laat óok de mededeeling in het laatst verschenen pers bericht, dat bij een voortschrijdende algemeene daling op de graanmarkt de omstandigheden zullen moeten beslissen tot welken maatregel de Regeering haar toevlucht zal nemen, alle ruimte voor de toepasing van een stelsel van landbouw- beschermng zonder denaturatiepremies of dorsch- bij slagen. Blijkens de graannoteeringen, die ons momen teel ten dienste staan, hebben de regeeringsbe- sluiten van 11 September j.l. een gunistigen invloed op den roggeprijs gehad. Volgens de officieele noteering te Rotterdam werd deze week te Rotter dam rogge verhandeld voor ƒ7,50 a 7,75 per 100 kg, terwijl op de graanmarkt te Hulst 7 50 per 100 kg werd betaald. De overvloedige graanoogst heeft eveneens in andere landen aanleiding gege ven tot moeilijkheden. Deze hebben het treffen van speciale maatregelen tot gevolg gehad. Zoo heeft Denemarken reeds eenigen tijd geleden een invoerverbod van rogge uitgevaar digd. Thans overweegt de Deensche regeering de invoering van een maal- en menggetood voor tarwe en rogge. De bedoeling hiervan is, dat voortaan in het bakkersmeel, dat tot dusver grootendeels van buitenlandschen oorsprong was, een bepaald per centage inheeimsehe tarwe en rogge zal worden 'er-werkt. Ook in België wordt op het nemen van maat regelen ter beschemdng van de graanverbouwers aangedrongen. In „De Boer", het weekblad van den Belgischen Boerenbond, lezen we, dat tenge volge van de lage graanprijzen de graanteelt wordt ingekrompen en de veestapel uitgebreid. Sedert 1929 werd in dat land de teelt van de graangewassen met 24000 ha verminderd, terwijl de oppervlakte wei-, hooi- en groenvoedergewas- sen met 60.000 ha is toegenomen. Deze verschui ving beteekent, dat de boeren meer vee zijn gaan houden. Het blad wijst op de noodlottige gevolgen van deze uitbreiding voor den veehouder en bepleit goede graanprijzen, vooral loonende tarwe- prijzen, teneinde het gevaar, dat de veehouderij boven het hoofd hangt, af te wenden. Ook hier wordt dus blijkbaar uitgegaan van de stelling, dat een loonende graanteelt den grondslag vormt van een .gezonde landbouwpolitiek. (Een dezer dagen heeft het Verhond van Ned. Werkgevers zijn al'gemeene vergadering gehouden. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1- regel meer 20 cent. Regelahonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster NV v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, 'of aan het Landbouwhuis te Goes. Bij deze gelegenheid heeft de heer A. Hartog yice-voorzitter van den raad van het bestuur van Lever Brothers Unilever een rede gehouden over den invloed: van de land- ^uwerisismaatregelen op het margarinebedrijf. indrink t* o. Ult Jnk€le grepen, teneinde een indruk te geven van de wijze, waarop de vergade ring werd ingelicht. vergane Hart°8 laat aan ziin eigenlijk betoog een beschouwing over de beteekenis van de Uni- leyer voorafgaan. Als één van de meest kern merkende eigenschappen van dit concern noemt schSÏ\ït°2le deCentJalisatie- Alles tezamen ver schaft het aan meer dan 200.000 man werk Voorts is één van de beide hoofdkantoren van het concern in ons land gevestigd, tengevolge aamienlijke 111 het buitenland gemaakte naar °ns land wouden worden ge trokken. De regeling van de grondstoffenbl 5SS Van *et voor hetmS Rotwl geSO?ief volgens den heer Hartog van van i,? hetgeen -voor den doorvoerhandel van Rotterdam van met geringe beteekenis zou Wij' merken hierbij op, dat, ondanks de bewering van den heer Hartog, het margarine- bedrijf m ons land slechts aan een gerin°' aantal kedt' ^olgens het Maandschrift nmiingen werkten over 1937 in 13 onder- slechts 1520 mar. ^?-'eriS"S valt het op, dat de heer Ha-tor k'h ^fh^dt 'Van göVten Van concrete cyfers Komende tot het eigenlijke doel van zijn rede betoogde de heer Hartog, dat de huidige heffing op margarine, ten bedrage van 58 cent per k°- welk bedrag ten laste komt van den mar°-arine- consument, buitensporig hoog is. Hij achtte een yermging van deze heffing met tenminste 20 cent rnu d? r dr1mgenden eisch- Naar zijn meening XkleiS bot eraf zet daaronder nief Verder oefende de heer 'Hartog critiek uit on de ^Cf°T'atige bestvan d* opbrengst der boterexnort mfn ê'a?n€: 0lien 6n vetten. Dat onze oo rexport 121 de J^en 1933--1937 van 25 tot 53 mükoen kg is toegenomen en dat nog wel in dragen.Cr iJd' goedk,euring niet weg- Voorts laat de heer Hartog zich optimistisch uit 7etriJe b®d,r«fsresultat™. speciaal in de veeteelt- gebieden, hetgeen hem echter niet belet verderop te dabele^meïk11 exPansie van het onren dabele melkveehoudersbedrijfVermelden we nog- den eisch van den heer Hartog, dat aan het niet? agrarische deel van onze volkshuishouding, meer medezeggenschap bij het uitvoeren en ten uitvoer leggen van toekomstige nieuwe maatregelen moet orden verleend, dan zal het duidelijk zijn, dat be- mantfïï8' 7an de verlangens van het internationale marg armekapitaal tevens den ondergang van onze nationale veehouderij beteekent. Nu is het merkwaardig, dat de heer Hartog wel de landbouwcrisismaatregelen, voorzoover deze be- \0bl^n °P den zuivel' beeft becritiseerd, doch niets heeft verteld over den invloed, welke deze wo* ma^ari?ebedrijf in ons land hebben gehad. Had hij dat wel gedaan, dan zou hebben gebleken dat de huidige heffing op margarine het maken van hooge winsten geenszins in den weg staat. In het laatste nummer van het Officieel Orgaan van den F. N. Z. troffen we onderstaande winst- 'becijfermg iaan: margarine zonder heffing winst winkelier bruto voor den fabrikant kostprijs hoogstens ƒ0,46 0,10 0,36 0,17 blijft minimum winst van ƒ0,19 of 110 In dit verband herinneren wij eraan, dat de wins ten van de margarinefabrikanten over het afgeloo- pen boekjaar wederom hooger waren dan een jaar tevoren. Zoo kon o.m. op de «gewone aandeelen A en

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1938 | | pagina 1