Zaterdag 20 Augustus 1938 No. 1596 30e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en e~JYereenigingeo* Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,25 per jaar. Voor niet-üeden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DORST, Secretaris Z. L. M. Landbouwhuis Goes, Telef. 150. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. ZITDAGEN Boekhoudbureau en Accountantsdienst Li, M. QOSTRURG: Woensdag 2(4 Augustus 1938 bij den heer Zonnevijlle. MEDOELBfURG: Donderdag 25 Augustus a.s. in Café „Be Eendracht". THOiLEN: Zaterdag 27 Augustus a.s. in Hotel „Hof van Holland." Graanopbrengsten en graanprijzen. Het loopt met het oogstweer tot nu toe niet bijzonder naar wensch. De voortdurende neer slag maakt het niet mogelijk het graan werkelijk goed droog binnen te halen. In verschillende deelen van onze provincie loopt de toestand in dit opzicht echter sterk uiteen. De neerslag is zeer ongelijk gevallen, naast plaatsen met betrekkelijk: weinig zijn er andere die zeer veel regen 'hébben gekregen. In de laatst bedoelde streken is reeds.z.g. schot in haver en tarwe aanwezig. Degenen, die dit jaar hun oogst te velde behoorlijk verzorgden, hebben wel een belangrijk voordeel boven degenen die dit niet deden. Zooals wij reeds de vorige week schreven, belooft de graanoogst zeer bevredigend te wor den. Niet alleen in ons land is dit het geval, doch over de geheele wereld zijn de oogstvoor- uitzichten van de granen gunstig. Volgens een bericht van het Internationaal Landbouw-Insti- tuut te Rome, in Economische Voorlichting van 12 Augustus j.l., zal de tarweproductie van 1938 een der grootste zijn, welke sedert den wereldoorlog werd verkregen, en slechts door die van^l933 worden overtroffen. Ook in de Vereenigde Staten van Amerika en Canada worden groote tarwe-oogsten verwacht. De oogst van wintertarwe wordt in 'de Vereenigde Staten geacht de grootste te worden sinds 1931, terwijl Canada, evenals het vorige jaar, een overvloedigen oogst verwacht. Voor de oogst- vooruitzichten van tarwe 'komt in genoemd blad het volgende staatje voor, dat een nadere be schouwing alleszins waard is. De cijfers geven aan het aantal millioen kilo gram tarwe vermenigvuldigd met honderd, waarop op het noordelijk halfrond in 1938 de oogst werd geschat, vergeleken imet de defini tieve resultaten der voorafgaande jaren. Het staatje spreekt voor zichzelf. Er wordt een productievermeerdering verwacht van niet min'der dan 13 in vergelijking met verleden jaar, en een vermeerdering van 20 in verge lijking met het gemiddelde van de jaren 1932 tot en met 1936. Gezien de schatting van den tarweoogst, is er alleszins aanleiding om ook van de andere granen een goeden wereldoogst te verwachten. Dit belooft voor den Nederlandschen graan- boer, die zelf een goeden graanoogst heeft, weinig goéds. Het is duidelijk, dat de groote wereldgraanoogst aanleiding zal zijn, dat groote hoeveelheden graan ook op de Nederlandsche markt zullen worden geworpen. Deze granen worden, zooals gebruikelijk is, aangeboden tegen prijzien, die geen enkel verband houden met de productiekosten in het land van her komst. Men heeft groote voorraden waarvan men, om verschillende redenen, een gedeelte tegep vrij'wel elk aannemelijk bod wil expor teeren. Een dergelijke verkooppolitiek is boven dien gemakkelijk toe te passen, zoodc", vrijwel alle, in het bijzonder de belangriji'J, graan- exporteerende, landen, regelingen o.m^voor den afzet van graan naar het buitenland hebben getroffen. Zoo is ib.v. de Amerikaansche tarwe- teler een tarweprijs in uitzicht gesteld van onge veer 7,50 per 100 kg. Wanneer men echter ziet, dat deze tarwe op de termijnmarkt belang rijk minder dan 5,per 100 kg opbrengt en het vervoer belangrijke kosten medebrengt, dan is het duidelijk, dat de Amerikaansche tarwe bij uitvoer belangrijke premies ontvangt. Van z.g. normaal concurreeren in prijs van de bui- tenlandsche 'tarwe met de Nederlandsche, kan o.i. toch niet meer worden gesproken. Veel meer wordt het een concurrentie tusschen de hoogte van den exporttoeslag van het expor teerend land met de monopolie'heffingen van Nederland. Men moet met prijsvoorspellingen in het alge meen zeer voorzichtig zijn. Nu er echter in alle tgraanexporteerende landen een zeer groote oogst verwacht wordt, is er, onvoorziene om standigheden buiten beschouwing gelaten, toch wel reden om aan te nemen, dat de graan prijzen zich dit jaar op een laag niveau zullen instellen. Het verloop van de wereldgraan- prijzen in de laatste maanden is trouwens niet 'bemoedigend. De laatste flinke verhooging van de mono polieheffingen is zelfs niet voldoende gebleken om de binnenlandsche gerst en rogge op een prijs te brengen, die in overeenstemming is met den toegezegden richtprijs. Op de Groninger beurs werd zelfs de onderste grens van den richtprijs niet bereikt. In Zeeland werd deze prijs voor gerst, bij een overigens onbeteekenend aanbod, ongeveer verkregen. Het lijikt er inder daad veel op, dat verbooging van monopolie heffingen alleen, niet voldoende is om het gewenschte prijspeil der granen in het binnen land te bereiken. Dat heeft de graanhandelaren in Rotterdam en Amsterdam en ook het Neder- landscb Verbond van Werkgevers, aanleiding gegeven om den Minister van Economische Zaken te verzoeken, voor den steun aan de Nederlandsche graan teelt weer over te gaan tot het vroegere stelsel van lage heffingen aan de grens met een, zoonoodig, aanvullenden steun uit het Landbouwcrisisfonds. De trouwe bondgenoot van alles wat graanhandelaar is in Rotterdam, Amsterdam en het Ned. Verbond van Werkgevers, de N. R. C., heeft aan dit vraagstuk in de nummers van 1 en 13 Augustus, weer eens het zoo langzamerhand traditioneel hoofdartikel gewijd over de landbouwsteun maatregelen. Het is niet noodig den inhoud hier weer. te geven, deze weten de lezers wel. Indien in de marktpositie van de granen niet spoedig verbetering komt, zullen verdere maat regelen om de richtprijzen voor gerst en rogge te bereiken, niet achterwege kunnen blijven. Hiervoor kunnen verschillende wegen worden ingeslagen. De denaturatieregeling votfr de r&gge en den dorschtoeslag op de gerst, die inö1936 werd afgeschaft, kunnen opnieuw in werking worden, gesteld. Een andere mogelijkheid is om de monopoliéheffingen opnieuw te verhoogen. Indien hiertoe zou worden overgegaan, lijkt het ons gewenscht tevens maatregelen te nemen om te voorkomen, dat het resultaat van deze ver- j hoogiiTg op het prijspeil der granen in het bin nenland door speculatie en andere oorzaken weer gedeeltelijk 'te niet wordt gedaan. Het is ons niet duidelijk waarom vóór en tijdens den oogst in eigen/ land, waarbij enorme hoeveel heden rogge en gerst aan de markt komen, nog vrije import van graan moet plaats vinden. Dergelijke transacties en :het speculatief karak ter, dat <er aan verbonden is, kunnen heel de boel in de war sturen. De graanexporteerende landen wenscherr; gezien de ervaring, graan tegen eiken prijs in Nederland in te voeren, waardoor, naast andere 'oorzaken, verhoogirig van de monopolie'heffing alleen, den prijs der granen in 'het binnenland niet evenredig omhoog kan trekken. Wordt de monopolieheffing ver hoogd, dan wordt de z.g. wereldmarkt voor Nederland verlaagd en men is weer even ver. Dat gevaar is bij den huidigen grooten wereld graanoogst o.i. in hooge mate aanwezig. Hier tegen bestaat o.i. maar één middel, n.l. om den invoer èn wat (hoeveelheid, èn tijdstip van in voer,^enz. betreft, te regelen. Op grond van de Crisisinvoerwet 1937 kan bij K. B. worden bepaald, dat van artikelen, waarvan de invoer overmatig is of in de naaste toekomst dreigt te worden, de invoer worden gecontingenteerd. De Crisisinvoerwet is van toepassing verklaard op een geheele reeks arti kelen. Merkwaardig is echter, dat deze toepas sing nagenoeg uitsluitend betreft producten van andustrieelen oorsprong, doch nimmer het belangrijkste product van den Nederlandschen akkerbouwer, de granen. Wel heeft men den invoer van allerlei soorten veekoeken, ten koste van den veehouder' en tot steun aan de olie- industrie gecontingenteerd, doch de granen heeft men ongemoeid gelaten. Wij achten de graanteelt voor Nederland van zooveel belang, dat confcingenteering van den invoer van voeder- graan o.i. meer verantwoord is dan contingen- teering van veekoeken ten behoeve van de, naar verhouding, veel minder belangrijke olie industrie. De binnenlandsche graanproductie loopt van jaar tot jaar vrij veel uiteen, zoodat, bij toe passing van de Crisisinvoerwet op granen en graanderivaten, dé gewensohte invoer ook met het oog op de belangen van de veehouderij voortdurend zou moeten worden nagegaan. Door toepassing van deze wet heeft men den invoer en het tijdstip waarop ingevoerd zal worden en, geholpen door de monopolie'heffin gen, o.i. oök het prijspeil in het 'binhenland meer in de hand gewerkt dan tot nu toe het geval is. Voor onze handelspolitiek zijn de invoerlanden tevens van belang. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD LET OP U SAiCK l Europa N.-Amerika Azië Afrika Totaal 1938 455 370 182 33 1040 1937 420 292 172 33 917 1936 403 235 164 27 829 1935 429 251 1'57 31 868 1934 421 222 151 37 831 1933 475 231 150 30 886 1932 405 330 137 35 907 1931 391 348 156 32 927 1926- '30 365 358 141 29 893

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1938 | | pagina 1