Zaterdag IS Juni 1938 No. 1587 29e «Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen ZITDAGEN LANDBOUW-CRISISMEDEDEELINGEN ZEELAND. WEEKOVERZICHT. KORTE BERICHTEN. VERZEKERING. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. ƒ1,25 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DORST, Secretaris Z. L. M. Landbouwhuis Goes, Telef. 150. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regetabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Boe khoudbu r eau en Accountantsdienst Z. L. M. QOSTBUIRG: Woensdag 22 Juni a.s. in „De Stads herberg" (den heer Zonnevijlle). TERNEUZBN: Woensdag 22 Juni a.s. in „Hotel des Pays-Bas". 'MIDDELBURG: Donderdag 23 Juni a.s. in Café „De Eendracht". ZIERIKZiEEDonderdag 23 Juni a.s. in Hotel „IHuis /van Nassau". THOLEN: Zaterdag 25 Juni a.s. in Hotel „Hof van Holland". INLEVERINGSDATUM VOOR TARWE VAN DEN OOGST 1937. Het Bestuur der Stichting „Gewestelijke Tarwe- Organisatie voor Zeeland" brengt ter kennis van de bij de Stichting georganiseerde tarwetelers, dat alle door voormelde tarwetelers zelf verbouwde tarwe van den oogst 1937 uiterlijk op 2 Juli a.s. aan de G. T. Z. moet zijn ingeleverd. In verband hiermede zullen in de periode van- 20 t/m 25 Juni a.s. de laatste keuringen van tarwe plaats vinden. Wlanneer dit blad verschijnt, behooren de landbouwdagen der Z. L. M. weer tot het verleden. Met groote voldoening zien wij op deze dagen terug, welke zich hebben gekenmerkt door een groote saamhoorigheid der Zeeuwsche boerenbevol king. De landbouwdagen kunnen wij in één woord zeer geslaagd noemen. Dinsdag j.l. werd het Hoofdbestuur der Z. L. M. officieel ten stadhuize te'Goes door het bestuur dezer gemeente ontvangen. Daarna volgde de ver gadering van het Hoofdbestuur in het Schuttershof, 's Avonds vond een geanimeerd souper plaats, aan geboden aan het Hoofdbestuur en genoodigden door den Kring Westelijk Zuid-Beveland. De algemeene vergadering der Z. L. M„ op Woens dag j.l., werd bezocht door pl.iri. 500 personen. 'Zoowel de inleiding van den heer Ir S. L. Louwes, Regeeringscommdssaris voor den Akkerbouw en Veehouderij' (welke elders in dit blad is afgedrukt), alsmede de rede van den Algemeenen Voorzitter, Mr. P. Dieleman, werden met groote aandacht ge volgd en zijn een overdenking ten volle waard. In den namiddag werd de rijtoer door Zuid-Beve land gehouden, waarvoor eveneens zeer groote be langstelling bestond. Meer dan 800 personen namen hieraan deel. In den stoet reden ruim 100 auto's en 16 autobussen mede. Begunstigd door mooi weer, hebben allen genoten van den schoonen rit door Zuid-Bevelands landouwen. Het korte oponthoud in den Wilhelminapolder, waaibij ververschingen wer den aangeboden door de Directie van genoemd land bouwbedrijf, vond bij allen een zeer gunstig onthaal en werd hoogelijk gewaardeerd. De organisatie van den rijtoer was uitstekend, zoo dat alles een vlot verloop had. Al met al zijn de beide eerste dagen voortreffelijk verloopen, waarop wij, zooals reeds gezegd, met groote voldoening terugzien en waarop ons weer op nieuw is gebleken, dat de Z. L. M. in de harten der Zeeuwsche boeren en 'boerinnen ieen groote plaats inneemt. Ook de bevolking van Goes en de gemeenten, waar de rijtoer passeerde, gaven van hun belangstelling blijk, doordat velen het nationale dundoek lieten wapperen. Sommige straten in Goes vormden een ware vlaggenzee, waaruit weer opnieuw blijkt, hoezeer de Goesscbe bevolking met de Z. L. M. medeleeft. Volgende week in het overzicht het een en ander over de tentoonstelling. 'In het laatste nummer van „Economische Voor lichting" troffen we enkele mededeelingen aan over de schade, die destijds de nachtvorst in Engeland en Wales heeft aangericht. Gebleken is, dat in de voornaam ste groenten- en fruitdistricten van Engeland, vooral in den nacht van 7 op 8 Mei j.l., de_ nacht vorsten opgetreden zijn. Op verscheidene p'laatsen hebben de gewassen eveneens gedurende den vol genden nacht te lijden gehad. Van de fruitsoorten zijn het de appels, die het mêest van vorstschade hebben geleden. Slechts in enkele streken kan de stan<J matig tot vrij goed genoemd worden. Overigens is de stand vrij slecht tot slecht. Ook bij peren is de invloed van de nacht vorsten buitengewoon schadelijk geweest. De gevol gen zijn hier zoo mogelijk nog ernstiger dan bij de appels. Ook voor pruimen zijn-de vooruitzichten op een redelijken oogst, ten gevplge van strengen nachtvorst, zeer gering geworden. Wat de aard beien betreft, is de stand hiérvan, dank zij den onlangsgevallen regen, in sommige districten zeer verbeterd. De zwarte hess n staan er, dooreen- genonfen; veel slechter voor .i verleden jaar het geval was. De stand der rooae bessen is gemiddeld matig. - Mét'uitzondering van Zuid-ljJ' «^-Engeland, wfaar de krtiihbéssen* er bevredigend voorstaan, wordt de stand van dit" gewas slechte matig geacht. Wij hebben van een. en ander vrif/uitvoerig mede- deeling gedaan, omdat wij weten, dat velen in onze provincie bij het resultaat van de fruitteelt in En geland dn meerdere of mindere mate geïnteresseerd zijn. Eenige weken geleden vermeldden we reeds, dat een Tweede Kamerlid aan den Minister van Justitie vragen heeft gesteld betreffende het tijdstip van inwerkingtreding van de Pachtwet. Tevens werd geïnformeerd naar de reden, waarom deze wet nog niet is ingevoerd. Hierop heeft de Minister thans geantwoord, dat dé voorbereiding der invoering, voor zooveel doen lijk, wordt bespoedigd. Echter is met de samenstel ling van de pachtkamers geruimen tijd gemoeid. Verder wordt gewezen op de groote beteekenis van de wijze, waarop de rechters in pachtzaken hun taak 'zullen vervullen. De benoeming van deze nieuwe functionarissen zal dan ook met groote nauwgezetheid moeten plaats vinden. De Minister is er daarbij op bedacht, het nieuwe recht zoo spoe dig mogelijk als redelijkerwijze mogelijk is, in wer king te doen treden. Wat het tijdstip van inwerkingtreding betreft, kan de Minister nog geen mededeélingen doen. Wij' hopen, dat dit tijdstip niet al te lang meer op zich zal laten wachten. Red. De 9e Nederlandsche Landbouwweek wordt dit jaar gehouden van 4 tot en met 8 Juli a.s. te Wage- ningen. Bladluizen kunnen worden bestreden met een oplossing van groene zeep en spiritus. Men lost 2 kg groene zeep in water op; men laat de vloeistof afkoelen en voegt hierbij 1 liter brandspiritus en vult de vloeistof aan tot 100 liter. Hiermede worden de planten bespoten. Men zij met de teelt van soyaboonen voorzichtig. !Het (verslag van proeven, welke door het Rij'ksland- foouwproefstation te Groningen zijn genomen, is weinig bemoedigend. Kan derhalve alleen voor proefneming worden aanbevolen. Bijensteken zijn een voorbehoedmiddel tegen rheumatiek. Zorg, dat in Uw komkommerbakken een vochtige atmosfeer heerscht. Het voorkomt spint-aantasting. De oploop van pruimenboomen wordt ook aan getast door loodglans. Komkommerbloemen mogen niet bestoven wor den, daar men dan vruchten krijgt met veel zaad. lOm mooie, korte, gedrongen chrysanthemum- planten te krijgen, moet U deze herhaaldelijk in top pen. Doe dit echter nooit tegelijk met het planten. Om het zwermien dér bijen te voorkomen, moet men de Koninginne-doppen uitsnijden. tStroobedekking bij aardbeien is van grooten invloed op product en kwaliteit. De meerdere zorgen aan Uw producten besteed, zijn belangrijke factoren bij de waardebepaling. Het is niet gelijk, hoe U aardbeien plukt. &0*g\ dat U de vruchten door knijpen niet besch^gt. iSnijdt van Uw bloemplanten 'steeds de uitge bloeide bloemen weg. Indien men deze zou laten, wordt er zaad gevormd, waardoor de planten sterk uitputten. 'Ook op,-jonge groenteplanten komen momenteel 'zeer veel bladluizen voor. Bestrijdt deze met een b- p^iiting van 0.1 nicotine-oplossing. De luchtvoorziening van den bödém is een be langrijke factor voor den'wortelgroei van den aard appel. In antwoord op vragen, gesteld door het Tweede Kamerlid Van der Sluis, heeft de Minister van Justitie geantwoord, dat over 'het tijdstip, waarop de inwerkingtreding der Pachtwet tegemoet kan worden gezien, nog geen mededeelingen kunnen worden gedaan. Bezoekt de proefvelden, welke door de Rijksland- bouwconsulenten in Zeeland zijn aangelegd en waar de practijk veel leering uit kan trekken. Bij een bespreking der landbouwcrisismaatregelen heeft de heer v. d. Ley, uit de Steeg, er op gewezen, dat z.i. de grootste lichtzijde (van de landbouwcrisis maatregelen hierin is gelegen, dat zij den landbouw _voor dén ondergang behoed hebben. De beteekenis van vruchtwisseling, ter bestrij ding van plantenziekten, waarvan de veroorzakers in den grond overblijven, is boven el'ken twijfel verheven. Jonge kalkoenen hebben groote behoefte aan vitaminen, waarmee nooit genoeg rekening kan worden gehouden. Krijgen ze, om welke reden dan ook, de eerste weken onvoldoende zonneschijn, dan moet levertraan bijgevoerd worden. Door de redactie van het Zeeuwsch Land/bouw blad werd mij gevraagd een artikel te willen schrij ven over bovenstaand onderwerp. Waar echter verzekering een zeer veel omvattend begrip is, heb ik mij alleen aan de hoofdijnen gehouden en ben niet in finesses getreden, daar dit het geheel te gecompli ceerd en uitvoerig zou maken. Mijn doel is alleen te trachten, U een inzicht te geven wat verzekering eigenijk is. Welnu bij het praten over verzekering vraagt men zich onwillekeurig af, wat is eigenlijk verzekering en hoe is men oorspronkelijk hiertoe gekomen. In antwoord op deze vraag zou men kunnen zeggen, dat de grondgedachte van alle verzekeringen is, dat van verzekering alleen sprake kan zijn, wanneer meerdere personen of hunne goederen een gelijksoor tig gevaar loopen cn zij besluiten door het bijeen-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1938 | | pagina 1