Zaterdag 7 Mei a.s. de 9eZeeuwsche Ontwikkelingsdag te Middelburg Zaterdag 30 April 1938 IVo. 1580 29e Jaargané WAARIN OPGENOMEN HET NOORO-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maats fr-ppij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en ande_ /ereenigingen* ZITDAGEN Over aardappelprijzen. (Programma zie elders in dit blad) ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD oi -v Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. L' M' ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELDvoor leden der Nd-Br. M. v. L 1,25 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br M. v. L. 5,per jaar. REDACTEUR: Ir J. D. DORST, Secretaris Z. L. M. Landbouwhuis Goês, Telef. 150. regels elke ADVERTENTIETARIEF1—5 regel meer 20 cent. Regelahonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster NV v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Boe khoudbu r eau en Accountantsdienst Z. L. M. TERNEUZENWoensdag 4 Mei a.s. in „Hotel des Fays-Bas". OOSTBURG: Woensteig 4 Mei a.s. in „De Stads- herlbeng" bij. den heer Zonnevijlle. MIDDELBURG: Donderdag 5 Mei a.s. in Cc&'é „De Eendracht". De aardappelprijzen zijn de laatste veertien dagen belangrijk de hoogte ingegaan. Was de prijs van vele soorten eenigen tijd geleden zeer matig, thans is hierin onverwacht verandering gekomen. Met name voor de goede consumptie aardappelen wordt een zeer bevredigende prijs betaald,, ijl door den handel tevens graag wordt gekocht. Velen, die een drietal weken geleden hun voorraad geheel of gedeeltelijk van de hand hebben gedaan, moeten rtiet spijt vast stellen, dat zij .te vroeg hebben verkocht om van het gunstige prijsverloop der aardappelen te profiteeren. Doch men stapt hierover ten slotte heen in de wetenschap, dat de aardappel- markt ook in z.g. normale jaren aan groote schommelingen onderhevig was. Dit risico is nu eenmaal voor den verbouwer. Een extraatje voor de aardappelen zouden de akkerbouwers echter best kunnen gebruiken, want het jaar 1937 zal zonder twijfel een teleurstellend finan cieel resultaat opleveren. Men diene de be£eekenis van deze hoogere aardappelprijzen voor de telers overigens niet te hoog aan te slaan, want het overgroote deel der aardappelen heeft de bedrijven reeds ver laten. Het 9zijn slechts enkelen, die van de hooge prijzen beteekenend voordeel zullen trek ken. Het beeld, dat de aardappelmarkt thans laat zien, n.l. een plotselinge opleving in het voorjaar, kwam een aantal jaren geleden vrij geregeld voor, het is dus als verschijnsel niets bijzonders. De hooge prijzen hebben jammer genoeg slechts betrekking op geringe hoeveelheden, terwijl de grootste voorraad tegen lage prijzen op de markt moest worden gebracht. De gemid delde aardappelprijs, die de boer tenslotte ontvangt, ligt dan ook belangrijk lager dan de aardappelprijs per 100 kg, die vele niet-land- bouwers in geheugen plegen te bewaren. Het is niet zoo gemakkelijk, de oorzaken aan te geven, die in zoo korten tijd tot de hoogere aardappelprijzen hebben bijgedragen, doch ongetwijfeld zijn de betrekkelijk niet groote voorraden, speciaal van de goede consumptie soorten, en het koude weer, met meermalen 'beteekenende nachtvorst, als factoren te beschouwen, die tot stijging der prijzen hebben bijgedragen. Wij willen hopen en vertrouwen, dat het huidige prijsniveau der aardappelen zich zal handhaven. Met dit standpunt zal de Bond van kleinhandelaren in aardappelen, groenten en BEZOEKT fruit het wel niet eens zijn, gezien het adres, dat deze vereeniging in verband met de stijging der aardappelprijzen reeds nu aan den Minister van Economische Zaken heeft verzonden. Het argu ment, dat de aardappelen een belangrijk volks- voedsel vormen, zooals dit' trouwens met de meeste voortbrengselen van den landbouw het geval is, ,moet weer dienst doen om den Minister te bewegen verdere stijging der aardappel prijzen te voorkomen. Wij zien, in tegenstelling met den Bond van kleinhandelaren, in aard appelen, in de huidige stijging der prijzen ech ter niets onrustbarends. Wij hebben n.l. de prijzen eens nagegaan, die in de jaren 1926, 1927 en 1928 voor Zeeuwsche Blauwe en Zeeuwsche Bonte werden betaald, waaruit is komen vast te staan, dat in die jaren gemiddelde prijzen van vijf gulden per hl niets bijzonders waren. In het jaar 1928 werd in de maanden April en Mei zelfs meer dan tien gulden per hl betaald. Maar ja, men raakt als kleinhandelaar aan de lage aardappelprijzen gewend. Van een ondergang van de kleinhandelaren, waarvan nu gerept wordt, hebben wij in de jaren met vrij hooge aardappelprijzen niets geconstateerd, al geven wij gaarne toe, dat het aantal kleinhande laren in aardappelen in de laatste tieft jaar sterk is uitgebreid en deze bezig zijn elkander op te eten. Wij zouden den Bond van klein handelaren in aardappelen, die ook de belangen van de consumenten naar voren meende te moeten brengen, in overweging willen geven, om, als de huisvrouwen klagen over de dure aardappelen, niet alleen de schuld op de boeren te schuiven, doch ook de juiste prijzen, die in de productiegebieden voor de aardappelen betaald worden, erbij te noemen. Dit is wellicht voor de consumenten van belang. Maatregelen nemen om denatureeren en exporteeren te verbieden, zooals de Bond voor stelt, om verdere prijsstijging te voorkomen, lijkt ons overbodig. Wanneer de prijzen op het huidig^ niveau blijven, behoeft men zich niet ongerust te maken, dat aardappelen, die voor consumptie geschikt zijn, gedenatureerd worden of naar België worden geëxporteerd. De hoe veelheid aardappelen, die wordt gedenatureerd, neemt de laatste weken voortdurend af. Deze kleine uitwijding over het adres van den Bond van kleinhandelaren in aardappelen, moest ons uit de pen, omdat hieruit weer eens blijkt, hoe weinig "deze distribuanten overtuigd zijn, dat ook de producent van het product, dat zij aan den man brengen, voor zijn arbeid beloond moet worden. Nadat wij jaren achter een hebben gesukkeld met lage aardappelprijzen en in 1929 en 1932 de aardappelen voor afbraakprijzen moesten worden verkocht, wordt reeds, nadat 'n wat hoogere, maar niette hooge, prijs een veertien dagen heeft geduurd, daar tegen bezwaar gemaakt. Dit moge tevens als voorbeeld dienen, welke bezwaren het oplevert, indien productie en distributie niet in één hand zijn. De groote fabrieken hebben dit wel heel juist aangevoeld, toen zij besloten zelf den ver koop van hun product ter hand te nemen. In verband met de groote vraag naar con sumptie-aardappelen, is het niet van belang ontbloot te vermelden, dat in de consumptie van verschillende aardappelrassen van de klei, niet onbelangrijke wijzigingen zijn gekomen. Het is niet meer zoo, dat alleen soorten als Zeeuwsche Blauwe of Zeeuwsche Bonte, Bevelander, Eigenheimer of Roode Ster voor levering in dé consumptie-centra in aanmerking komen. Het is thans bekend, dat groote hoeveelheden Bintje, Alpha en dergelijke soorten van de klei in de binnenlandsche consumptie worden gébracht. Dit zijn feiten, die o.i. ook voor de toekomst van belang zijn voor de consumptie aardappeltelers. De vraag kan worden gesteld, of de voor raden aardappelen inderdaad zoo klein zijn, dat een verdere stijging der prijzen moet worden verwacht. Wij zullen ons niet aan voorspel lingen op dit gebied wagen, de praktijk heeft voldoende geleerd, dat dergelijke voorspellingen dikwijls geheel anders uitkwamen, dan men met stelligheid meende te kunnen aannemen. Slechts dit kan met zekerheid worden mede gedeeld, dat de totale beschikbare hoeveelheid aardappelen thans kleiner is dan het vorige jaar op dit tijdstip en dat de voorraad van de exportrassen, in verhouding tot de hoeveelheden van de eigenlijke consumptierassen, thans belangrijk grooter is dan het vorige jaar. Voor hen, die de aardappelen nog willen bewaren, is het van belang nog eens in herinne ring te brengen, dat aanvragen tot denaturatie uiterlijk tot 23 Juni mogelijk is en dat denatu ratie vóór 30 Juni moet geschieden, terwijl de datum, waarop in vorige jaren denaturatie moest geschieden, was bepaald op 15 Juli, dus veertien dagen later. Dit besluit is onmiskenbaar genomen om de concurrentie, die de vroege aardappelen,ver bouwd op een tuinbouwteeltvergunning, van de consumptie-aardappelen van den vorigen oogst ondervinden, zooveel mogelijk te beperken. Immers, degene, die na 23 Juni oude aardappe len heeft en deze niet ter denaturatie heeft aan geboden, heeft het volledige risico van prijs daling, dat in deze periode zeer groot is, voor zijn rekening. Wij kunnen de genoemde mani pulatie weinig bewonderen. Onder z.g. normale omstandigheden hebben de vroege aardappelen steeds de concurrentie ondervonden van de consumptie-aardappelen van den vorigen oogst. Indien men dan bovendien in aanmerking neemt, dat de regeling, die voor de vroege aardappelen is getroffen, belet dat de z.g. late aardappelen vóór 1 Augustus worden gerooid, dan kan met recht worden beweerd, dat de vroege aard appelen, wat de prijs en afzetregeling betreft, n een uitzonderlijke positie zijn geplaatst. Intusschen hopen wij, dat de datum, waarop uiteindelijke denaturatie moet worden aange vraagd, n.l. 23 Juni, voor de late aardappelen geen bezwaar zal zijn. D,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1938 | | pagina 1