Zaterdag 12 Maart 1938 IVo. 1873 29e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsehe Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen* Z. L. M. - VERG ADERIN GEN. Zeeuwsehe Landbouw-Maatschappij. LANDBOUW-CRISISMEDEDEELINGEN ZEELAND. Keuringsdienst ZEELAND. WEEKOVERZICHT. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,25 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. REDACTEUR: Ir J. D. DORST, Secretaris Z. L. M. Landbouwhuis Goes, Telef. 150. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. ALG. LEDENVERGADERING VAN DE AFD. ALGEMEENE LEDEN KRING WESTELIJK ZUID-jREVELAND DER Z. L. M., op Dinsdag 115 Maart a.s., des voorm. 11 uur, in ,,De Prins van Oranje" te Goes. (Voor uitvoerige Agenda, zie elders in dit Blad.) VERKEERDE HOED MEEGENOMEN. Wie heeft na de vergadering van den B. V. G. op 22 Februari j.l. in ,,De Prins van Oranje" te Goes een hoed meegenomen gemerkt „C. B."? Gaarne wordt die terugverwacht door C. E. de Badts, land bouwer te Breskens, post Groede. De in zijn bezit zijnde hoed gemerkt „J. G." zal dan worden opge zonden. IDENTITEITSBEWIJZEN KALVEREN. De Nederlandsche Veehouderij-Oentralë maakt het volgende bekend: Door het heerschen van het mond- en klauwzeer is het tuberc ulose-onderzoek gedurende het seizoen 1937/38 sterik vertraagd'. Derhalve is het gewenscht gebleken, den termijn voor het inwisselen van identiteitsbewijzen 1937, welke op 1 Maart 1938 zou eindigen, tot 1 Mei 1938 te verlengen. Daarbij is echter bepaald, dat van 1 Maart tot 1 Mei 1938 uitsluitend identiteitsbewijzen 1937 ter inwisseling «kunnen worden aanvaard van kalveren, behoorende aan leden van door de Nederlandsche Veehouderij Centrale erkende organisaties ter be strijding van rundertubercu'lose, welke blijkens daartoe strekkende verklaringen positief hebben gereageerd bij tuberculinaties, welke .gedurende hiet seizoen 1937/1938 hebben plaats gevonden. UITZAAI KOOLZAAD. Betreffende den uitzaai van koolzaad (het gewone win ter-koolzaad) van oogst 1938 deelt de Neder landsche Akkerbouwcentrale mede, dat de telers thans hun met koolzaad beteglde oppervlakte dienen op te geven, indien de teler ten aanzien van het van die oppervlakte te oogsten koolzaad in dë steun regeling voor oogst 1938 wenscht te worden opge nomen. Deze opgave moet geschieden op een daarvoor bestemd formulier, hetwelk verkrijgbaar is bij de provinciale landbouwcrisisorganisaties. Deze for mulieren moeten vóór 15 April bij dë landbouw crisisorganisatie, waaronder de teler ressorteert, zijn ingeleverd. Opgaven, welke na 15 April worden ontvangen, zullen als regel niet meer in behandeling worden genomen. Wij vestigen er de aandacht van belanghebbenden op, dat alleen aan de telers die verleden jaar kool zaad hebben verbouwd, door de L. C. O. een for mulier zal worden gezonden. Zij, die dus in 1937 geen koolzaad hebben geteeld en in 1938 dit gewas verbouwen, moeten zelf een formulier bij de £L. C. O. voor Zeeland te Goes aanvragen. DE VERBOUW VAN POOTAARDAPPELEN. Reeds vóór het uitpoten der aardappelen, welke bestemd zijn voor pootgoedrwinninig, dient de teler maatregelen te nemen, teneinde de kans op tegen vallers in de nateelt zooveel mogelijk te voorkomen. Van het allergrootste belang voor een gezonde pootgoedwinnfinig is daarbij allereerst: le. De keuze van het pootgoed. iHet 'beste is niet goed genoeg om te worden uit- gepoot. Bij voorkeur pote men vroeg gerooide .poters van de beste perceelen, in klasse A gekeurd, uit, op een niet te beschut gelegen perce:!. Teneinde een regelmatige opkomst te krijgen, kiemie men de poters voor. bji voorkeur in een mo derne poterbewaarplaats, opdat men mooie, korte, krachtige spruiten -verkrijgt. Is de maat van het pootgoed wat groot em onregelmatig, dan doet men het beste, de poters te sorteenen in groot, middelgroot en klein. Men kan dan het beste de gelijksoortige maat bij elkaar op hetzelfde perceel zetten. (Hierdoor wordt een regelmatige stand bevorderd. 2e. De keuze van het perceel. 'Het uitkiezen van het perceel, waar de aard appelen zullen worden gepoot, is van zeer groot belang. Men dient er n.i. rekening mede te houden, dat kans oo besmettingsgevaar uit naburige aard- appelperceelen bestaat. Indien men zou verzuimen hierop vooraf te letten, dan zou men later zeer onaangename ervaringen kunnen opdoen. Mien lette er derhalve op, dat de perceelen, welke voor de keuring worden aangegeven, zoover mogelijk komen te liggen van perceelen, waar zieke aardappelen groeien., doch tevens van perceelen "waar zjg. ,,sm et-stafdragers ''-'Taanwezig besmettingsgevaar voor andere rassen kunnen op leveren. De rassen Zeeuwsehe Blauwe, Zeeuwsehe Bonte, WesteinJder Blauwe, lichte Roede Ster, lichte Industrie en Robijn leveren besmettingsgevaar op voor topbonit en/of stippelstreepziekte. .Deze rassen rnoigm niet worden verbouwd naast Eersteling, Bintje. Eigenheimer, Bevelander, Westbrabander en andere niet-bonte rassen. Volgens artikel 36 van de algemeene keurings voor schriften van den N.A.K. wordt, indien 'binnen een afstand van 10 meter een perceel voorkomt dat besmettingsgevaar oplevert, het geheele perceel of minstens een strook van 10 meter daarvan met één of twee klassen verlaagd, dan wel' afgekeurd. Men lette er op, dat deze 10 meter dus een minimumafstand is, zoodat deze bij voorkeur gnooter moet worden genomen om de' kans op besmettingsgevaar tot een miniimum te beperken. Perceelen Eerstelingen, welke op minder dan 50 meter van de rassen Zeeuwsehe Blauwe, Zeeuwsehe Bonte of Westeinder Blauwe zijn gelegen, worden afgekeurd wetgens besmettingsgevaar. Lichte Roode Ster levert 'besmettingsgevaar op voor overbrenging van stippgfetreepKiekte op Industrie, zoodat deze rassen niet in eikaars nabij heid mogen worden verbouwd. Tussclhen perceelen welke elkaar niet ongunstig beïnvloeden, zooaJls Bintje. Eigenheimer, Bevelan der, Furore, e.d. moet minstens één rij worden open gelaten. Zulks geldt als voldoende scheiding. Voor de rassen welke wel en welks niet naast elkaar mogen worden, verbouwd, raadplege men het bekende ..besmefctingsvierkant", dat vorig jaar aan alle deelnemers van den Keuringsdienst Zeeland is uitgereikt. Voorts hioudte men 'er rekening mede, dat de nateelt van aardappelen, veibouwd tussdhen boomen, veelal tegenvalt. Reeds bij het uitplanten dient dus met het boven staande terdege rekening te worden gehouden, daar hieraan later niets meer te veranderen is. 8e. De bemesting van het perceel. Op zandgronden en lichte kleigronden geve men voldoende kalibemesting. De aardappel' gebruikt veel kali, zoodat er voor dient te worden zorg gëdrajgen, dat de planten voldoende opneembare kali ter beschikking hebben. Bij voorkeur meste misn met patentkali, daar de aardappel chloor- gevoelig is. Bij kalitekort wijken de planten zoodanig af, dat een goede selectie en goede keuring niet mogelijk is. Vandaar onze aansporing: geef voldoende kali! De stikstof dient ook in voldoende hoeveelheid te worden gegeven, doch men hoede er zich voor dit te overdrijven. Zware stikstofbemestingen geven groote tegenvallers in de nateelt! 4e. Opslag in het perceel. Men lette er op, dat in het perceel geen opslag van aardappelplanten voorkomt. De laatste jaren hebben we heel zachte winters gehad, zoodat ver schillende aardappelknollen, welke in den grond achterbleven, in den winter niet werden vernietigd. Het gevolg is, dat hoe langer hoe meer opslag wordt aangetroffen. Dit kan, vooral als deze opslagplan ten ziek zijn of tot een ras behooren, dat besmettingsgevaar oplevert, zeer naJdeelig zijn. Tevens bestaat bij opslag kans op vermeniginig. 'Is met bovenstaande zooveel mogelijk rekening gehoudens dan zullen met een vroegtijdig begonnen selectie, welke langdurig wordt voortgezet onge twijfeld de voorwaarden aanwezig zijn voor het verkrijgen van een gezonde nateelt. De technisch leider van den Keuringsdienst Zeeland. Het is bekends dat met betrekking tot de be scherming van den landbouw den Minister van Economische Zaken het standpunt inneemt, dat de Landbouwcrisoswet slechts beoogt den landbouw in stand te houden. 'We hebben nog onlangs in de memorie van ant woord ter gelegenheid van de behandeling van de toegrixjuiig i9oo va.. <ucc rjandbou wcrisistonds een dergelijke uitspraak kunnen lezen.- De ervaring heeft geleerd, dat dit in stand houden in. dien zin moet worden opgevat, dat de richt prijzen en heffingen onmiddellijk worden verlaagd, zoodra de -baten maar even de noodzakelijke pro ductiekosten overschrijden. Nu is het merkwaardig, dat het beginsel van het in stand houden zonder meer niet wordt toegepast ten aanzien van den steun aan de industrie. Zooals men weet, wo-rdt het industrieele bedrijfsleven niet in zoo'n opzichtigen vorm gesteund als bij den landbouw het geval is. Integendeel, hier wordt door middel' van contiaigenteerdngen en invoerrechten a. h. w. geruischloos de concurrentie van het bui tenland uitgeschakeld. Met welk resultaat dit, althans voor de gloealam- Penmdustrie, is geschied, is één dezer dagen bij de behandeling van een strafzaak voor de Amsterdam- sche Rechtbank duidelijk aan het licht gekomen. Het betrof hier een geval van verkoop in Neder land van gloeilampen, die voor export waren be stemd. Nu verschillen de prijzen, die de fabrikanten van gloeilampen in Nederland van hun binnenlaffdsche afnemers^grossiers "vragen, aanmerkelijk van die, welke de buitenlandsche grossiers betalen. Zoo had een exporthandelaar hier te lande 50.000 lampen besteld', welke, naar hij voorgaf, bestemd waren voor export naar Panama. Hij .betaalde hier voor ƒ17.000. De lampen gingen echter niet naar Panama, doch werden in Nederland aan den man gebracht. Bij de behandeling van de onderhavige rechtzaak kwam nu aan het licht, dat de normale prijs 45.000 zou hebben bedragen, indien .bü de bestel ling zou zijn opgegeven, dat de lampen voor de binnenlandsche markt zouden worden bestemd. Niet ten onrechte werd door de verdediging o.m. opgemerkt, dat het toch wel onbehagelijk stemt, wanneer men in Panama Nederlandsche gloeilam pen kan koopen voor minder dan de helft der bij ons geldende prijzen. 'Wij stemmen hiermede volkomen in. Wanneer men daarbij nog bedenkt, dat reeds -vanaf Novem ber 1932 de invoer van gloeilampen uit het buiten land is gecontingenteerd en is vastgesteld op de ,'heift van het aantal voordien geïmporteerde lam pen, dan rijst onwillekeurig de vraag, of hier niet gemeten wordt met twee maten. Destijds is in een persbericht van 25 September 1937 meegedeeld, dat de tarwerichtprijs voor den oogst 1938 is vastgesteld op 10 per 100 kg. Deze richtprijs is in afwijking van de thans geldende regeling ge baseerd op een gemiddelden inleveringsdatum van omstreeks 1 Februari. Dit beteekent dus, dat voor

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1938 | | pagina 1