NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Zaterdag 26 Februari 1938 IVo. 1371 29e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingei/ ZITDAGEN Z. L. M.-VERGADERINGEN. v luwsche Landbouw-Maatschappij. Keuringsdienst ZEELAND. WEEKOVERZICHT. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELDvoor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,25 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DORST, Secretaris Z. L. M. Landbouwhuis Goes, Telef. 150. 1—5 regels elke ADVERTENTIETARIEF regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, NV v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Boe khoudbu r eau en Accountantsdienst Z. L. M OOSTBURG: Woensdag 2 Maart a.s. bij den heer Zonnevijlle. TER NEUZEN: Woensdag 2 Maart in ,,Bays-Bas". MIDDELBURG: Donderdag 3 Maart in ,,De Een dracht". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 3 Maart bij den heer Nelisse. AUG. VERGADERING VAN DEN KRING OOSTEL. -ZUID-BEVELAND DER Z. L. M., op Zaterdag pj Maart a.s., des na/m. 2 uur, in Café ,,De Uit- v'. fjk" te Kruiningen. JVoor uitvoerige Agenda, zie elders in dit Blad.) a LANDBOUWTENTOONSTELLING GOES 1938. Kónden wij in het vorige marmer de geboorte aankondiging der tentoonstf plaatsen, thans is het jeugdstadium bereikt, waarin steun en mede werking niet ontbeerd kunnen worden. Een verzoek dienaangaande, is reeds aan de besturen van ver- eemgingen op het gebied van landbouw, tuinbouw en veeteelt rondgestuurd; langs dezen weg doen wij ook een beroep op hen, die geen verzoek ontvangen mochten hebben, om ook van hun medeleven blijk te geven. De oproep aan particulieren is slechts voor een gedeelte verzonden, maar het Bestuur wekt alle lezers op, niet te wachten tot een aanschrijving hen bereikt, om door het verleenen -van een bijdrage hun steun te verleenen. Voor (mannen van den daad zij vermeld, dat ons gironummer is no. 291635, ten name van Ir. W. Kakebeeke te Goes. Het Bestuur van den Kring Westelijk Zuid-Beveland. ALGEMEENE VERGADERING VAN DEN KEURINGSDIENST ZEELAND. Op Vrijdag 18 Februari j.l. werd de algemeene vergadering van den Keuringsdienst Zeeland ge houden in ,,De Prins van Oranje" te Goes. Wegens ongesteldheid van den Voorzitter, werd de vergade ring geleid door den Vice-Voorzitter, den heer L. Duveikot Czn. Aanwezig waren het bestuur, een vertegenwoor diger van den N.A.K. en van den Plantenziekten- kundigen Dienst en de vertegenwoordigers van de gewone leden. Het verslag van de werkzaamheden der vereeni- ging over het jaar 1936/1937 werd ongewijzigd goedgekeurd'. 'De exploitatierekening en balans over het boek jaar 1936/1937 werden goedgekeurd en vastgesteld. Medegedeeld werd, dat het in het voornemen ligt, het landibouwproefbedrijf Zeeland, gelegen in den Wilheliminapolder, met eenige ha uit te breiden, daar dit voor een voldoende vruchtwisseling wen- schelijk. is. Het landbouwproefbedrijf wérd in den afgeloopen zomer door meer dan 1000 personen bezocht. Het Bestuur besloot voor 1938 de tarieven voor plombeering der onderscheidene gewassen te ver lagen. Ook in het afgeloopen jaar werden verschillende cursussen in aardappelselectie voor de deelnemers aan de keuringen vanwege den Keuringsdienst Zee land gegeven. De aangifte van wintergewassen voor het jaar 1938 nam tegenover het voorafgaande jaar met een 100-tal ha toe. Het droge, zonnige weer van de laatste dagen heeft een gunstigen invloed uitgeoefend op de geschiktheid van den grond om te worden bewerkt. Wij verwachten dan ook, dat de volgende week op de zwaardere gronden al druk met het zaaien zal worden begonnen. Naar ons ter oore kwam, heeft reeds deze week een enkeling met den zaai een aanvang gemaakt. Het wil ons voorkomen, dat de grond thans nog wel wat te nat zal zijn. Niettemin zijn de omstandigheden heel wat gun stiger vergeleken bij die van het vorige jaar, toen de vele regens het zaad en langen tijd onmogelijk maakten. Zoo is in den afgeloopen herfst het land vrij droog omgeploegd, terwijl de vors't van enkele weken geleden den grond voldoende heeft doen uit- vrietzen. Wij achten het dan ook waarschijnlijk, dat de structuur dit voorjaar behoorlijk zal zijn. Onder groote belangstelling is de vorige week te Goes de CerAfale hengstenkeuring gehouden. Niet alleen uit ons gewest, maar ook uit andere provincies waren velen naar Goes gekomen om de keuring te bezoeken, terwijl ook verschillende buitenlanders blijk hebben gegeven van hun belangstelling voor onze paardenfokkerij. 'Het weinig aanlokkelijke weer in den morgen heeft vermoedelijk verscheidene menschen van hun voornemen doen afzien om de reis naar Goes te ondernemen, zoodat, althans in den voormiddag, de drukte iets minder groot was dan het vorige jaar. Later op den dag klaarde heit echter op en heeft een talrijk publiek genoten van het fleurige schouw spel, dat deze hengstenkeuring als steeds oplevert. Evenals de voorgaande jaren viel ook thans weer een collectie dekhengsten van hooge kwaliteit te bewonderen. Zoo is dan de centrale premiekeuring voor de Zeeuwsche trekpaardfokkerij wederom een hoogtij geweest, welke in de rij van zijn voorgangers een waardige plaats zal innemen. In den laatsten tijd is in verschillende vergade ringen van landbouworganisaties de postbestelling op het platteland aan de orde gesteld. Ook in de Tweede Kamer is deze aangelegenheid besproken. De wenschen ten aanzien hiervan betreffen vooral het invoeren van een avondbestelling buiten de kom van het dorp, omdat juist hierin verschillende dagbladen vallen. Tevens zouden velen gaarne zien, dat de ochtendlbestelling op een vroeger tijdstip zou aanvangen. Naar aanleiding hiervan heibben de 3 C.L.O. zich eenigen tijd geleden tot den Minister gewend met een schrijven, dat één dezer dagen is beantwoord. Medegedeeld wordt, dat de late uitreiking van poststukken in den regel niet wordt veroorzaakt door een laat aanvangsuur van de oohtendbestelling, maar verband houdt met de uitgestrektheid der bestelroutes. Dientengevolge kunnen zij, die aan het eind van de route wonen, eerst laat worden bediend. Om een vroege uitreiking te bevorderen, wordt de uitvoering van uitgestrekte besteldiensten reeds zooveel mogelijk gesplitst. Een dergelijke splitsing moet echter economisch verantwoord zijn. Waar dit niet het geval is, blijft zij voorloopig nog achter wege. De uitvoering van een avond/bestelling in buiten wijken is afhankelijk van het aantal stukken, dat per werkdag ter uitreiking aanwezig is. Staan de frankeerkosten hiervan in een redelijke verhouding tot de kositen, dde aan de bestelling zijn verbonden, dan is het waarschijnlijk, dat ook 's avonds buiten de kom de poststukken worden bezorgd. Hierbij wordt nog rekening gehouden met den toestand en de verlichting der wegen, waarlangs de bestelling- moet plaats hebben. Op vele kantoren bestaat gelegenheid tot koste- looze afhalmg van dagbladen, die niet meer den zelfden dag besteld kunnen worden. Tenslotte zegt de Minister toe naar bezwaren in bepaalde gemeenten, die ter zijner kennis gebracht werden, van geval voor geval een onder zoek te doen instellen. Wij vertrouwen, dat de posterijen, wier bediening van het publiek terecht een zekere vermaardheid geniet, aan de wenschen van het platteland zooveel mogelijk tegemoet zullen komen. Het komt nogal eens voor, dat het verhandelen van geschetste slachtrijpe kalveren voor den boer verlies, doch voor den kooper een zoet winstje oplevert. Wat is n.l. het geval? Stel, een veehouder wil een geschetst kalf ver- koopen, waarvan hij vermoedt, dat het wel zal worden geslacht. Nu maakt het, wat den verkoop prijs aangaat, verschil of hij het kalf met of zonder schets verkoopt. In het eerste geval zal ƒ20 ƒ30, zijnde de prijs van de schets, meer moeten worden betaald dan wanneer de veehouder de schets voor zichzelf behoudt. Immers kan een schets 1937 nadat het betreffende kalf is geslacht, thans nog bij de L. C. O. worden ingewisseld. Hiermee wordt bij den verkoop niet steeds rekening gehouden en zoo gebeurt het meermalen, dat een slachtrijp kalf met schets van de hand wordt gedaan voor een prijs, die het dier zonder de schets eveneens zou hebben opgebracht. Men behoude daarom, ingeval van verkoop als bovenomschreven, steeds de schets: voor zichzelf, daar een dergelijk identiteitsbewijs na inwisseling het recht geeft een ander kalf te laten schetsen. Men zal zich herinneren, dat op 5 November 1937 de voorschriften, die toentertijd voor de boeren- boter -golden, kwamen te -vervallen, tengevolge waarvan de bemoeiingen van de Ned. Zuive leent rale en van den Centralen Crisis-Controledienst belang rijk konden worden ingeperkt. Thans is uit Den Haag wederom een persbericht verschenen, waarin opnieuw melding wordt gemaakt van een inkrimping van den landbouwcrisisdienst. Het vervallen van verschillende voorschriften op het gebied van de consumptiemelk en een voor genomen wijziging van de voorschriften betreffende de grenscontrole hebben n.l. tot gevolg, dat de taak van bovengenoemde instellingen andermaal aan zienlijk zal worden ingekrompen. Voorts wordt in het persbericht meegedeeld, dat bij de ZuiveIcentrale ruim 100 ambtenaren overbodig zullen worden, terwijl aan ongeveer 140 controleurs van den Cen tralen Crisis-Contröledienst ontslag zal worden aan gezegd. Wij heibben van dit bericht met gemengde gevoe lens kennis genomen. Vanzelfsprekend verheugt het ons, wanneer verschillende maatregelen, die de vrijheid van uitoefening van het bedrijf belemmeren of den georganiseerden verplichtingen opleggen, kunnen worden gemist. Toch is het publiceeren van de jongste inkrimping van den landbouwcrisisdienst door middel van een min of meer officieel persbericht ons weinig sym pathiek. Telkens weer blijkt ons uit de groote bladen, dat de gelden, welke voor de uitvoering van de zoo noodzakelijke prijsregelingen ten behoeve van den landbouw worden vereischt, als lasten druk kende op het niet-agrarisch deel der bevolking, als een soort aalmoes voor den boer, worden beschouwd. Bovenvermeld bericht lijkt ons dan ook in de eerste plaats bestemd' om de tegenstanders der landbouw crisismaatregelen ervan te overtuigen, dat de regeering voortdurend waakzaam is de afbraak hiervan zooveel mogelijk voortgang te doen vinden en dus de z.g. lasten te verminderen. Ten aanzien van de overige beschermde bedrijfs takken wordt blijkbaar een anderen weg gevolgd. Wanneer één of meer contingenteeringen of een deel der invoerrechten, waardoor de industrie wordt gesteund, worden afgeschaft, wordt dan soms ook in een persbericht mededeeling gedaan hoeveel amb tenaren dientengevolge kunnen worden ontslagen? Dat overigens de uitkomsten der industrieele bedrijven, handelsondernemingen enz., nog niet zoo

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1938 | | pagina 1