WmêÊnmÊt Zaterdag 3 Februari 1938 WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen Bij "de geboorte van Prinses Beatrix. Z. L. M.-VERG ADERINGEN. Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij. Keuringsdienst ZEELAND. LANDB0UW-CR1SISMEDEDEELINGEN ZEELAND. KORTE BERICHTEN. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad, verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. .ABONNEMENTSGELDvoor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,25 per jaar. Voor met-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. REDACTEUR: Ir J. D. DORST, Secretaris Z. L. M. Landbouwhuis Goes, Telef. 150. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Met gevoelens van innige dankbaarheid heeft het Nederlandsche volk Maandag j.l. kennis genomen van de geboorte eener Prinses. Na dagen van spanning werd de blijde mare vernomen, welke van mond tot mond ging en allerwegen groote geestdriff heeft gewekt. Welk een groote plaats het Oranjehuis in de harten van het Nederlandsche volk inneemt, is op dezen dag wel overtuigend gebleken. De geboorte van het jonge Koningskind heeft ook in Zeeland, dat met zoo sterke banden aan ons Vorstenhuis gebonden is, oprechte voldoening geschonken. Onze Minister-President, Dr. Colijn, heeft het in zijn voor de radio uitgesproken rede zoo treffend gezegd: „Nederland en Oranje zijn samen geworden, saamgegroeid tot wat ze nu zijn." Onze eerbiedige gelukwenschen gaan ter gelegenheid van deze nationale gebeurtenis uit tot H. K. H. Prinses Juliana, bescherm vrouwe onzer Maatschappij, Z. K. H. Prins Bernhard en H. M. de Koningin. k ZITDAGEN Boekhoudbureau fi iiffH Jflr ill HfflPWS Accountantsdien: If LET OP u''sAECk!B1B!MIK8 Z. L. M. TER NEUZENWoensdag 9 Februari a.s. in „(Hotel des Pays-Bas". MIDDELBURG: Donderdag 10 Februari a.s. in ,,De Eendracht". ALG. LEDENVERGADERING VAN DEN KRING AXEL DER Z. L. M. op Dinsdag 8 Februari a.s., des middags 1.30 uur, bij de Wed. Gilijamse te Axel. LEDENVERGADERING VAN DE AFDEELING AXEL DER Z. L. M., op Vrijdag 18 Februari, des nam. iy2 uur, bij den heer G. Mattheeuws op de Markt te Axel. (Voor uitvoerige Agenda, zie elders in dit Blad.) PLAATSING VOLONTAIR. Gelegenheid tot plaatsing van een volontair aan geboden op een gemengd bedrijf, groot 48 ha, in Zuid-Beveland. Most eenigszins met landbouwwerkzaamheden bekend zijn. Inwonend, leeftijd 2025 jaar. Condities te bevragen aan het Landbouwhuis te Goes. AUTOVERZEKERING VOOR LEDEN DER Z.L.M. Wij hebben er reeds eenige keeren in ons blad melding van gemaakt, dat de Z. L. M. een overeen komst heeft aangegaan met de Verzekeringsmaat schappij de Auto-Onderlinge, waardoor het den leden der Z. L. M. mogelijk is een verzekering bij deze Maatschappij af te sluiten tegen gereduceerd tarief. Zoo juist is het 10e Jaarverslag van de Auto- Onderlinge verschenen, waarin den voortdurend ge- stadigen groei der Maatschappij wordt gememoreerd en medegedeeld wordt, dat het 11e boekjaar dan ook met vertrouwen wordt tegemoet gegaan. Indien U inlichtingen wenscht betreffende een af te sluiten verzekering op autogebied, dan gelieve U zich te wenden tot het kantoor der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes, alwaar U alle nadere inlich tingen kunt verkrijgen. Desgewenscht komt de inspecteur U bezoeken, indien U daartoe den wensch te kennen geeft. BESCHRIJVENDE RASSENLIJST 1938. Bij N.V. Leiter-Nijpeils te Maastricht is versche nen de 14de beschrijvende rassenlijst, samengesteld door den Directeur van het Instituut voor Planten veredeling te Wageningen. Dit boekje, bij uitstek geschikt om de verbouwers voor te lichten, aangaande r assenkeuzen e.d. kun nen wij ten zeerste aanbevelen. Elke landbouwer behoort zich zulk een practise he handleiding aan te schaffen. De uitgave is voor lezers van dit blad, woon achtig in Zeeland, verkrijgbaar, bij het Secretariaat van den Keuringsdienst Zeéland, Landbouwhuis te Goes en wordt op aanvraag franco toegezonden tegen den prijs van 0,20 .per exemplaar, na storting op postrekening 199365 ten name van Ir J. D. Dorst te Goes. Afgehaald aan kantoor te Goes, is deze rassenlijst te verkrijgen Voor 0,15 per exemplaar. GEWICHTSGRENZEN KALVEREN. Hierbij deel en wij media, dat de onderste gewichts- grens voor vaars- en niet geregistreerde stierkal veren voor de periode van 1 tot en met 28 Februari 1938 opnieuw vastgesteld is op 160 kg. Dit houdt dus in, dat in deze periode de boven bedoelde kalveren door een identiteitsbewijs gedekt moeten zijn, wanneer zij een gewicht van 160 kg hebben bereikt. TOEWIJZING MEST VARKENS 1938/ Voor het jaar 1938 is aan Zeeland hetzelfde aan tal mestvarkens toegewezen als voor 1937. In verband hiermede zal voor 1938 voor de var kenshouders geen nieuwe toewijzing worden vast gesteld, aangezien de aantallen varkens, welke in 1938 gehouden m'ögin worden, dezelfde zijn als in 1937. De toewijjzingskaarten „mestvarkens",, welke in 1937 zijn uitgereikt, blyven d,us ook voor 1938 geldig. Uit het feit, dat voor 1938 aan Zeeland niet meer varkens zijn toegewezen dan in 1937, volgt ook, dat de toewijzingen der varkenshouders slechts in zeer bijzondere gevallen verhoogd kunnen wor den. 'Hiermede dient terdege rekening gehouden te worden. Blijkens het jaarverslag 1936/37 van het Rijks- landbouwproefstation te Wageningen, wordt er nog heel Wat veevoeder aangeboden, dat niet aan de eisühen voldoet. Koopt daarom uitsluitend veevoe der mot garantie van samenstelling. De juist verschenen rassenlijst van het Instituut voor plantenveredeling vermeldt 34 aardappelras sen, welke in ons land worden verbouwd en onvat baar zijn voor wratziekte. Gier bevat weinig phosphorzuur, zoodat in den regel ter bemesting naast gier nog superphosphaat of (mits eeirtgen tijd tevoren) slakken'meel gegeven moet worden. Op 31 December 1937 waren volgens de voor schriften op de postkantoren aangegeven 695.897 radio-ontvangtoestellen Ir. Mesu heeft er in een rede, gehouden te Zwolle, op gewezen, dat z.i. door verschillende cultuur-tech nische maatregelen (ontginning, inpoldering, ruil verkaveling, verbetering afwatering e.d.) gedurende 25 jaar bestaansruimte kan worden verkregen voor rond 20.000 zielen per jaar. De finantieele resultaten van de varkenshouderij zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van een goede voeding en verpleging van de drachtige zeugen. In het Zuiden van Ziweden worden proeven ge nomen met het kweeken van de sojaboop, welke een belangrijke grondstof vormt voor de margarine- en vetindustrie. Kjalkstiikistof als onkruidbestrijdingsmiddel strooie men over het bedauwd of beijzeld gewas. Men strooie het bij voorkeur op een dag, dat men zonnig weer verwacht. Vergane stalmest vertoont gewoonlijk een snellere werking dan versohe mest, omdat bij de ontleding der organische stoffen stikstof en aschbestanddeelen beter opneembaar worden. Het kantongerecht te Gouda heeft een landbou wer, die water aan voor den handel bestemde melk had toegevoegd, veroordeeld tot 10 dagen hechtenis. Het jaarverslag van de Coöperatieve Beetwortel- suikerfabriek Zevenbergen over het boekjaar 1936/37 vermeldt, dat de leden in totaal hebben ge leverd 148.226.175 kg bieten. De campagne duurde van 12 October tot 19 November, waarvan in de fabriek werden verwerkt 90.677.810 kg. Mest van duiven en kippen is rijk aap planten- voed'sel. Olm klavermoeheid van den grond te voorkomen, mag men niet vaker dan eens in de 68 jaren roode klaver op hetzelfde stuk land verbouwen. Een aardappelras, dat weinig vatbaar is voor sc'hiurftaantasting, is de Alpha. In de Veenkoloniën werden in 1936 7.782.535 hl en in 1937 niet minder dan 12.301.935 hl aardappe len verwerkt tot aardappelmeel. Binnenkort kan de stichting van een proéffruit- teeltfbedrijf in Noordelijk Friesland te Het Bildt tegemoet- gezien worden. Aan melkvee kan men tot 2 kg erwteremeel per dag voeren. Wij zouden de zoo juist verschenen 14e beschrij vende rassenlijst in handen van eiken landbouwer wenschen. Schaft er daarom zoo spoedig mogelijk een aan, voordat de voorraad is uitverkocht. In Zeeland bedraagt het aantal geitenhouders thans reeds 4500, die ongeveer 7000 melkgeiten houden. Goede bewaring van gewoon pootgoed voor den conisuimptieverbouw is even zeer aan te raden als dat van pootgoed, dat voor de keuring zal worden aangegeven. De Zeeuwsche Blauwe, Zeeuwsche Bonte en West einder Blauwe zijn smetstofdrager van het virus van stippelstreepziekte. Veibouw deze soorten daar om niet naast Eersteling of andere voor stippel streepziekte vatbare rassen,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1938 | | pagina 1