Zaterdag 22 Januari 1938 WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen ZITDAGEN Z. L. M.-VERGADERINGEN. AUG. VERGADERING VAN DE AFD. ZAAMSLAG Grondonderzoek. Zeeuwsche Landbouw-Maatschappi). ZEEUWSCH Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,25 per jaar. Voor niet-léden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DORST, Secretaris Z. L. M. Landbouwhuis Goes, Telef. 150. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Boe khoudbu reau en Accountantsdienst Z. L. M. WlSSBNKiERKEWoensdag 26 Januari a.s. in Hotel „De Kroon". MIDDELBURG: Donderdag 27 Januari a.s. in Café „De Eendracht". THOLENZaterdag 29 Januari a.s. in Hotel ..'Hof van Holland". DER Z. L. M., op Donderdag 27 Januari e. k„ des nam. 1V2 uur, in hotel ,,De Appel" van de Wed. C. de Regt teZaamslag. ALG. LEDENVERGADERING VAN DEN KRING AXEL DER Z. L. M., op Dinsdag 1 Februari, des nam. 1% uur, bij de Wed. Gilijamse te Axel. (Voor uitvoerige Agenda, zie elders in dit Blad.) Het grondonderzoek, spetiaal dat van de zand- en soortgelijke gronden, heeft de laatste jaren een groote vlucht genomen. Men behoeft slechts het verslag van de laatste buitengewone alge-meene vergadering van het Bedrijf slabora torium voor Grondonderzoek te Groningen, ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan, na te lezen om te constateeren, welk een groot aan tal grondmonsters in de afgeloopen tien jaar werd onderzocht. Het onderzoek op zuurgraad pH, kalkfactor en verzadigingsgraad heeft de praktijk vooral op de lichtere gronden belang rijke aanwijzingen gegeven over de aanwending van kalk en van zure of basische meststoffen. Odk het onderzoek van den grond op kali- en fosforzuur heeft de laatste jaren, althans op de zand- en daarmede overeenkomende gronden steeds meer vorderingen gemaakt, waardoor belangrijke gegevens werden verkregen over de kali- en fosforzuuibehoefte van deze gronden. Op de klei- en zavelgronden is het vraagstuk van het grondonderzoek, echter 'veel meer gecompliceerd dan op de zandgronden. Dit betreft het onderzoek, met betrekking tot de kalkhuishouding van den grond, doch veel meer noq het onderzoek op kali en fosforzuur. Wat de kalkhuishouding betreft, kan in het algemeen worden geconstateerd, dat de jongere zeekleipolders een dikwijls zeer belangrijk per centage koolzure kalk bevatten, hetgeen o.m. tot uiting kan komen, indien deze grond met zoutzuur, liefst van een bepaald gehalte, wordt begoten. Wordt daarbij een opbruising ver kregen, dan is dit veelal reeds een aanwijzing, dat den grond voldoende kalk o.m. in den vorm van koolzure kalk bevat. Het grondonderzoek van deze gronden op kalk, heeft dan ook weinig zin, zoodat imen zich de kosten voor dit onder zoek wel kan besparen. Met de oudere klei- en zavelgronden is het echter veelal anders gesteld. Worden deze gronden met zoutzuur behandeld, dan blijken deze bij afwezigheid van andere carbonaten veelal geen opbruising te geven. In elk geval leert nauwkeuriger onderzoek, dat de koolzure kalk uit deze gronden geheel of nage noeg geheel naar den ondergrond is gespoeld en voor zoover ze niet door kleiwoelen of anderszins weer in de bouwvoor is gebracht, voor de kalkhuishouding verloren is. Oudere klei- en zavelgronden blijken bij onderzoek kalkarm en dikwijls zuur te zijn. Een onder zoek naar de kalkhuishouding van deze gronden heeft dus wel degelijk beteekenis, ook in ver band met de bemesting, die gegeven dient te worden, hetzij basisch of zuur. Op bijzonder heden hiervoor behoeven we op deze plaats niet in te gaan. Het onderzoek op kali en fosforzuur van klei- en zavelgronden verkeert nog in een stadium van proefneming, althans men is hier mede nog niet zoo ver gevorderd als op de zandgronden. In samenwerking met de Gronin ger Maatschappij van Landbouw, werd in het afgeloopen jaar door het Bedrijfslaboratorium, op dit göbied een ernstig onderzoek ingesteld. Uit de voorloopige resultaten is, voor zoover wij hebben kunnen nagaan, wel gebleken, dat het vraagstuk niet zoo eenvoudig is. Het grondonderzoek ondervindt ook in. Zee land in de laatste jaren steeds meer belangstel ling, zoowel van de landbouwers als van de tuinbouwers. In Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen en op Schouwen-Duiveland, is het grondonderzoek georganiseerd ter hand genomen en naar wij vernamen voor de lichtere gronden met bevre digend resultaat, zoodat op den ingeslagen weg zal worden voortgegaan. Telkens blijkt ons echter, dat.de praktijk dikwijls een geheel ver keerd inzicht heeft in de beteekenis van het grondonderzoek. Naast degenen, die nog niet zoover gevorderd zijn om te overwegen of het grondonderzoek mogelijk ook iets voor hen is, staan anderen die in de meening.verkeeren, dat men na onderzoek van den grond niet alleen precies weet of de grond al dan geen behoefte heeft aan kalk, doch tevens hoeveel van de stikstof, kali- en fosforzuurhoudende meststof fen moet worden gegeven en in welken vorm, om een izoo goed mogelijk resultaat te bereiken. Noch het een, noch het ander is echter juist. Afgezien van het feit, dat het monster, dat onderzocht wordt, bij een bouwvoor van 25 cm slechts een fractie is van de 10.000 X 0-25 2500 m3 bouwgrond per ha, waaruit tevens de zeer groote beteekenis van een zoo nauwkeurig mogelijke monsterneming naar voren komt, blij ken de planten over vermogens te beschikken, om de plantenvoedende stoffen uit den bodem op te nemen, die men in het laboratorium slechts kan benaderen. Vanzelfsprekend is het van belang, of het een volledig grondonderzoek is, of slechts een op b.v. zuurgraad. Zooals het zoo vaak gaat, ligt de-waarheid ook hier in het midden,. Belangstelling van de zijde van de praktijk, vooral op de lichte en oude gronden, verdient het grondonderzoek zeer zeker, doch men koestere geen verwachtingen over de beteekenis van het grondonderzoek, die ook de promotors van het onderzoek er niet aan toe kennen. Het Dagelijksch Bestuur van de Z. L. M. stelde in zijn laatstgehouden vergade ring eèn commissie in, die de beteekenis van het grondonderzoek ook voor Zeeland zal nagaan en waarover t. z. t. wel nadere mede- deelingen in het Zeeuwsch Landbouwblad zullen volgen. Wij moeten echter de landbouwers, die thans grondonderzoek overwegen, aanraden, zich eens in verbinding te stellen met den Rijkslandbouw- consulent voor hun gebied, terwijl de tuin bouwers zich tot den Rijkstuinbouwconsulent kunnen wenden. Deze zullen ongetwijfeld bereid worden gevonden, om ook in dezen des kundig en kosteloos advies te geven. De kosten van het grondonderzoek zelve zijn vanzelfspre kend voor dengene, voor wiens rekening het onderzoek geschiedt. D. CATALOGUS HENGSTENKEURINGEN. De catalogus van de verplichte hengstenkeuringen zal eind dezer week of "begin volgende week gereed zijn. Deze zal zoo spoedig mogelijk na het afleveren door den drukker verkrijgbaar zijn bij onderstaande adressen Zeeuwsch Landbouwhuis te Goes. Hotel Brand, Groote Markt te Hulst. C. van Bendegem te Axel. A. J. E. Temmerman te IJzendijke (op de markt). P. J. de Mjjliano te Oostburg. Zij, idie in 1938 de catalogi voor de voorjaars- hengstenkeuringen, de Centrale Keuring op 17 Februari a.s. en de najaarshengstenkeuringen franco per post willen toegezonden zien, kunnen zich hiervoor opgeven onder toezending van een post wissel ad 1,aan A. Cappon, Cornelis Eversdijk- straat 2 te Goes, of door storting van dit bedrag op girorekening 17379 ten name van de Prov. Regelings-Cie voor de Paardenfokkerij te Goes. Dit bedrag moet uiterlijk 27 Januari e.k. in mijn bezit zijn daar anders de catalogus voor de a.s. keuringen niet tijdig meer verzonden kan worden. De Secretaris der Prov. Regelings-Cie voor de Paardenfokkerij in Zeeland, A. CAPPON. KORT VERSLAG van de vergadering van 'het Dagelijiksch Bestuur der Zeeuwsche Landlbouw-Maatschappij, gehouden op Maandag 17 Januari 1938, in het Landbouw huis te Goes. De vergadering werd geleid door Mir. P. Dieleman, algemeen Voorzitter der Z. L. M. O.m. kwamen de volgende onderwerpen in be spreking. Uitvoering Vogelwet 1936. Volgens de thans bestaande bepalingen van de wet is het zeer moeilijk om een vergunning te krijgen voor het schieten van niet-(bescherm de vogels. De scihade, welke nochtans door houtduiven en kraaien in verschillende gedeelten van Zeeland aan de gewassen wordt toegebracht, is vrij aanzienlijk. Besloten werd, bij; het Landbouw-Oomité er op aan te dringen den Minister te verzoeken de over gangsbepalingen van de wet soepel toe te passen met betrekking tot het aflgeven van vergunningen ■voor het schieten van niet-beschermde vogels. De aandacht werd er op gevestigd, dat vergun ningen vo'or 'het vangen of dooden van beschermde vogels moeten worden aangevraagd brj den Com missaris van de Koningin te Middelburg en van onbeschermde vogels bij den Minister. T.b.c.-bestrijding onder het rundvee. Medegedeeld werd, dat het aantal aangiften voor bestrijding van de tjb.c. onder het rundvee de 13000 stuks rundvee overtreft; de aanmeldingen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1938 | | pagina 1