Zaterdag 11 September 1937 INfo. 1347 29e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD OHiciëel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen ZITDAGEN P. Ie Feber. Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij. RIJKSLANDBOUWWINTERSCHOOL - GOES. Rationalisatie in het landbouwbedrijf. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. ƒ1,25 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DORST, Secretaris Z. L. M. Landbouwhuis Goes, Telef. 150. 1regels ƒ1,elke ADVERTENTIETARIEF regel meer 20 cent. Regelaboimementen tegen vterminderd tarief. Inzending van advertenties 1 aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SCANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. OOSTBURG: Woensdag 15 September a.s. 'bij den heer Zonnevijlle. MIDDELBURG: (Donderdag 16 Septém!ber a.s. in' „'De Eendracht". Zondag j.l. overleed te Axel op 67-jarigen leeftijd, de heer P. Ie Feber, oud-hoofd der Chr. Lagere Landbouwschool aldaar, eerelid der Z. L. M. Schoon zijn sterke gestel reeds geruimen tijd door een ongeneeslijke kwaal ondermijnd werd, is zijn heengaan toch nog vrij plotseling geweest. Een buitengewoon werkzaam en verdienste lijk leven is met dit verscheiden afgesneden. Hoe gaarne hadden hem de vele vrienden, die de stoere werker zich in den loop der jaren had weten te verwerven, nog menig jaar van welverdiende rust toegemeten gezien. Het heeft echter niet mogen zijn. Nog maar een goede twee jaar geleden was het, dat hij als leider van zijn school afscheid nam. 't Was naar aanleiding daarvan, dat in de kolommen van ons orgaan bij de groote verdiensten van den thans ontslapene meer uitvoerig werd stilgestaan. We weten in zijn geest te handelen door thans daarover niet uit te weiden. We volstaan dan ook met een kort woord van stille oprechte hulde en dank te brengen aan de nagedachtenis van zijn edelen persoon en zijn onvermoeiden voorbeeldigen levens arbeid. Een arbeid, die niet alleen op het gebied van het landbouwonderwijs, doch ook op dat van het kerkelijk- en maatschappelijk leven tot grooten zegen heeft mogen zijn. Le Feber was een lichtend voorbeeld, die gewoekerd heeft met de hem geschonken talenten van hoofd en hart, zoolang hij daartoe in de gelegenheid gesteld is geweest. In volle vrede is hij ontslapen. Dit bovenal zij de weduwe en de kinderen een groote troost. Zeer groot was de belangstelling, vooral van de zrjde der talrijke oud-leerlingen, toen zijn lichaam voor goed ter ruste werd gelegd. Een ondubbelzinnig bewijs hoe gewaardeerd en bemind Meester Le Feber was in het gansche Land van Axel. Met hem is dit gebied een zijner beste burgers ontvallen. Zijn nagedachtenis zal bij velen in hooge eere blijven. Hij ruste zacht. PROV. REGELINGS-COMMISSIE VOOR DE PAARDENFOKKERIJ IN ZEELAND. Najaarskeuring van dekhengsten door de Commissie van het Stamboek voor het Nederlandsche Trekpaard. De Minister van Economische Zaken, gelet op art. 7 d'er Paardenwet 1918, StlbL no. 419, heeft goedgevonden te bepalen, dat de gewone keurin gen van tot dekking bestemde hengsten van het type trekpaard in het najaar 1937, welke alléén door de Stamlboekcommissie van het N. Tr. S. zullen geschieden, zullen worden gehouden op de dagen en plaatsen hieronder vermeld. Zierikzee Dinsdag 26 October te 14 uur. Kattendijke Woensdag 27 October te 9 uur. (Hulst Donderdag 28 October te 9 uur. Oostburg Vrijdag 29 October te 9 uur. Oostburg, Zaterdag 30 October, te 9 uur. Aangiften moeten gezonden worden aan A. Cappon, Secretaris der Prov. Regelings-Cie voor de Paardenfokkerij, Com. Eversdijkstraat 2 te Goes, vóór 5 October a.s. Opgaven na 5 October binnen komende, kunnen alleen in aanmerking komen, wanneer ze vergezeld zijn van vyf en twintig gulden. Lijstjes voor aangifte worden op aanvrage toe gezonden. De aandacht wordt er op gevestigdl, dat onvol ledige of onduidelijke opgaven ter zijde kunnen worden gelegd. Premiekeuring. Evenals vorige jaren wordt door het Stamboek voor het Nederlandsche Trekpaard aan deze keu ring weer een premiekeuring verbonden. 'Het pre mieplan zullen we in één der eerstvolgende num mers publiceeren. Inzending dekboeken. Nu het dekseizoen is afgeloopen, worden de hengsthouders verzocht, hun dekboeken reeds nu in te zenden en hiermede niet te wachtèn tot de bij de Paardenwet vmiu_v Zeer zal het op prijs worden gesteld, indien ae hengsthouders aan dit verzoek willeb voldoen. Ingevolge schrijven van den Hoogedelgestrengen Heer Directeur-Generaal van den Landbouw, van 6 Juli 1937, no. 7278 Afd. V, wijzen wij, namens hem, nog eens nadrukkelijk op de bij artikel 20 van de Paardenwet aan de houders van voor dekking goed gekeurde hengsten opgelegde verplichting, de hun verstrekte dekboeken nauwkeurig in te vullen. In dit schrijven legt de Directeur-Generaal van den Landbouw er den nadruk op, dat door den Minister slechts in zeer bijzondere gevallen nog dekoewijzen na inzending van het dekboek zullen worden ver strekt. Onder deze bijzondere gevallen zijn zeer zeker niet te rekenen het verzuimen van dekkingen in het dekboek in te schrijven. Men lette dus vooral op een volledige en nauw keurige invulling der dekboeken. Controleer alles goed, voordat men het dekboek verzendt. De Prov. Regelings-Commissie voor de Paardenfokkerij in Zeeland, H. A. HANKEN, Voorzitter. A. CAPPON, Secretaris. Bij het verhuren van boerderijen van overheids wege of van groote instellingen, wordt tegenwoor dig vaak de voorkeur gegeven aan oud-leerlingen der Landbouwwinterschool. De gelegenheid om zich als leerling der Rijks- landbouwwinterschool te Goes aan te melden, is thans opengesteld. C. J. DROOGENDUK. De lage prijzen van de landbouwproducten zijn oorzaak, dat er in de bedrijven een overigens voor de hand liggend streven is waar te nemen om op de bedrijf suitgaven te bezuinigen, waar zulks maar eenigszins mogelijk is. Dit komt o.m. tot uiting bij het aantal arbeiders, dat op de bedrijven wordt gehouden. Was het vroeger de gewoonte om ook gedurende den winter een aantal vaste arbeidskrachten in dienst te houden, thans wordt het meer en meer gebrui kelijk om het vast personeel tot een minimum te beperken. Dit streven moet ten deele worden verklaard uit een oogpuit van bezuiniging, doch aan den anderen kant is dit een uitvloeisel van de collectieve arbeidscontracten, die den boer dikwijls tegen zijn wil worden opgelegd. Het streven van de landarbeidersbonden om bij elke gelegenheid te pas of te onpas op verhooging van arbeidsloonen aan te dringen, noodzaakt den boer het aantal arbeiders in vasten dienst te beperken en bovendien is een geforceerde aandrang tot loonsverhooging in bepaalde gevallen aanleiding, dat de leider van een land bouwbedrijf overgaaf tot machinale arbeid, om zich zoodoende meer onafhankelijk te maken. Wij zijn, let wel, geen tegenstander om het loon van den arbeider bij een collectieve arbeidsovereenkomst te regelen, doch de wil en de mogelijkheid om een en ander vast te stellen moet bij beide partijen aanwezig zijn. Wij zijn er van overtuigd, dat overdrijving in dezen schadelijk is voor beide partijen; de wal keert in dezen het schip. De boer weet ook wel dat de loonen van de landarbeiders tot de laagste arbeidersloonen behooren, doch de bedrijfs- uitkomsten moeten de hoogere loonen ook toe laten. Voor boer en landarbeider beiden is het van belang hoe hoog het loonbedrag per ha is; door de lanoarDeicieraoi-^aiiiaq^j^g wordt hier mede o.i. te Weinig rekening gehouden. De uitkomsten vani het landbouwbedrijf zijn nog steeds onbevredigend. Hiermede moet de boer ook bij het bepalen van loonen rekening houden. Het landbouwbedrijf is niet als zoo vele z.g. beschutte bedrijven, in staat de hoogere loonen in den prijs van het eindproduct te ver- disconteeren. De prijzen van de landbouw producten zijn juist te laag om hoogere loonen te kunnen betalen. Bovendien zijn de opbreng sten van oogst 1937 zoodanig, dat reeds met een groote 'mate van zekerheid kan worden aan genomen, dat de bedrijfsuitkomsten van oogst 1937 weer verre van rooskleurig kunnen zijn. De betrekkelijk hooge prijzen, waarvoor dit jaar b.v. het vlas is verkocht, zijn niet in staat de verliezen op andere producten te compenseeren. Zonder verhooging van de prijzen der land bouwproducten is verhooging van loonen o.i. bedrijfseconomisch niet toelaatbaar, hoezeer wij overtuigd zijn dat de arbeider zijn loon waard is. De bedrijfsuitkomsten zijn o.i. oorzaak, dat tot een dikwijls in het belang van boer en arbeider niet gewenschte rationalisatie wordt overgegaan. Aan de 'andere kant maakt de voortschrijding van de techniek het mogelijk bezuinigingen aan te brengen. Op de grootere bedrijven vindt de rups- of wieltrekker met de daarbij behoorende werktuigen steeds meer toe passing. Vrij talrijk zijn reeds de gevallen, dat de 'boer het ploegwerk b.v. in loondienst door een landbouwtrekker laat verrichten, waardoor hij in staat is het aantal werkpaarden in te krimpen. De vrachtauto neemt voor het trans port van landbouwproducten een steeds grootere plaats in op onze bedrijven. Het gebruik van wagens op luchtbanden kan voor de bedrijven, die op het gebruik van deze transportmiddelen zijn ingericht, een niet onbelangrijke bezuini ging beteekenen. Het binnenhalen van granen met twee Z.g. voikers en twee laders op een groote luchftbande awagen zagen wij korten tijd geleden f-^gepast. Hierdoor werd met slechts ongeveer de helft van het aantal paarden, dat men ai^ers noodig had, de oogst binnen-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1937 | | pagina 1