Bezoekt de PLOEG- en EGGEDEMONSTRATIE in den Wilhelminapolder op Vrijdag 27 Augustus a.s. Zaterdag 21 Augustus 1937 No. 1344 29e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maat chap pij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen" ZITDAGEN Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij. RIJKSLANDBOUWWINTERSCHOOL - GOES. (voor nadere bijzonderheden zie deze pagina.) LANDBOUW-CRISISMEDEDEELINGEN ZEELAND. WEEKOVERZICHT., KORTE BERICHTEN. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. ƒ1,25 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. ƒ5,per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DORST, Secretaris Z. L. M. Landbouwhuis Goes, Telef. 150. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Boe khoudbu r eau en Accountantsdie isi Z. L. M. MIDDELBURG: Donderdag 26 Augustus a.s. in Café ,,De Eendracht"'. ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 26 Augustus a.s. in Hotel Nelisse. PLOEG- EN EGGED EMON STRATIE vanlwege de Werktuigeneom'missïe der Z. L. M., in den Wilhelminapolder. Zooals reed's eerder in ons blad werd vermeld, zal de Werktuigencoirimissle der Zeeuwsche Landbouw Maatschappij op Vrijdag 27 Augustus een demonstratie houden met tweescharige wentelploe- gen en met stoppeleggen, uitsluitend voor paarden- tractie, in den Wilhelminapolder, op de hofstede ..Hongersdijk" (bedrijfsboer de heer Lindenbergh). De stoppeleggen worden gedemonstreerd van 1011 uur (Wettelijke tijd) en de tweescharige wendploe- gen van 15 uur (wettelijken tijd). Verschillende firma's hebben voor deze demonstra tie ingeschreven. De navolgende merken ploegen worden gedemonstreerd: Brabanconne, Cappon, Printz, Eberhardt, Vlaanderen Duo, Rud-Sack, Melotte en Dethy. De stoppeleggen zullen zijn vertegenwoordigd in o.m. de volgende fabricaten: Rud-Sack, Melotte. Cappon, Dethy. Met de verschillende ploegen zal op twee stukken land worden gewerkt. Op het eene perceel zal zoo ondiep mogelijk moeten worden geploegd, terwijl op het andere perceel dezelfde ploegen op een diepte van minstens 18 cm zullen moeten werken. Het zal dan mogelijk zijn om na te gaan, of de verschillende fabricaten beide bewerkingen op juiste wijze kunnen uitvoeren. Het belooft een buitengewoon interessante demonstratie te worden, zoodat wij een ieder, die belang stelt in de bewerking van den bodem en kennis wil nemen van hetgeen op dit gebied thans aanwezig is, aanraden deze demonstratie bij te wonen. Men krijgt hoogst zelden de gelegenheid tusschen verschillende grondbewerkingswerktuigen een ver gelijking te trekken, zoodat men zeker niet ver zuimen mag aanwezig te zijn. Op elk perceel waar wordt geploegd, zal met een bordje het merk van den ploeg worden aangegeven Ied'er zal zich door een vergelijking van het ploeg- werk een oordeel kunnen vormen, welke ploeg het meest voor zijn bedrijf geschikt is te achten. Later zal vanwege de Werktuigencommissie een verslag van de demonstratie in het Zeeuwsch Landbouw blad worden gepubliceerd. Voorts zij medegedeeld1, dat tevens zal worden gedemonstreerd met een z.g. zaaiviool voor het uit strooien van meststoffen. Dit werktuig, dat reeds in verschillende provin cies wordt gebruikt, doch in Zeeland nog weinig bekend is, werd in het Zeeuwsch Landbouwblad1 van 24 Juli beschreven. Het is dus niet te veel gezegd, dat het een inte ressante demonstratie belooft te worden. Derhalve houdt een ieder a.s. Vrijdag 27 Augustus vrij om de demonstratie in den Wilhelminapolder bij te wonen. WERKTUIGENOOMMHSSIE DER Z.L.M. Theoretische kennis is naast practische ervaring tegenwoordig noodzakelijk voor iederen landbouwer. Zend daarom Uw zoon naar de Rijkslandbouw- winterschool te Goes. C. J. DROOGENDUK. INLEVERING VAN TARWE AAN DE G. T. Z. De Gewestelijke Tarwe-Organisatie voor Zeeland brengt nogmaals ter kennis van de bij ha,ar georga niseerde tarwetelers, dat in het algemee^ alle door hen geteelde tarwe aan genoemde Tarv^e-Organi- satie dient te worden geleverd. Uitgezonderd zijn die hoeveelheden, welke met toestemming van de G. T. Z. tot een andere bestemming worden gebezigd, b.v. voor veevoer op eigen bedrijf of voor eigen gezinsgebruik. Eveneens is verkoop van zelf geteelde t£.rwe als voertarwe toegestaan, mits de .tarwe vooral} door de G. X. Z. is gedenatureerd. Aanvragen tot denaturatie kunnen bij «3e Kring secretarissen worden ingediend. Tenslotte zij nog in herinnering gebracht, dat indien een partij tarwe ter keuring is aangeboden, deze partij op de op het vervoerbewijs aangegeven tijd aan de G. T. Z. moet worden geleverd. Afwijking van deze bepaling is niet toegestaan. De Nederlandsche Akksrbouwcentrale (beeft bekend gemaakt, dat met ingang van 16 Augustus j.l. de mogelijkheid tot denaturatie van groene erwten van den oogst 1937 weder is opengesteld. Een vergoeding daarvan zal achteraf worden bepaald, nadat de standaardmonsters voor den nieuwen oogst zijn vastgesteld. Alleen erwten bij telers en die van de laagste klasse bij handelaren zullen voor een eventueele vergoeding in aanmer king komen. Erwten, welke worden gedenatureerd door telers moeten gezond en boerenschoon zijn; erwten, welke door den handel ter denaturatie worden aangeboden, zullen tenminste aan het monster der C-klasse van oogst 1936 moeten voldoen. De aanvragen tot denaturatie moeten op dezelfde wijze als vroeger worden ingediend. Hoeveelheden kleiner dan 200 kg mogen niet worden aangeboden. De berekening van eventueele kosten voor toezicht geschiedt als vorig seizoen. De richtprijs is dit jaar 0,25 per 100 kg hooger dan vorig jaar, terwijl de maandelijksche verhooging van 0,10 per 100 kg dit jaar op 1 September ingaat. Alle deelnemers aan de keuring van gewassen hebben deze week het eerste gedeelte van de lijst van goedgekeurde gewassen ontvangen. Ieder belanghebbende wordt verzocht in deze lijst te willen nagaan of de op zijn bedrijf goedgekeurde perceelen op juiste wijze zijn vermeld. Eventueele fouten of onnauwkeurigheden, welke zelfs bij de meest nauwgezette correctie kunnen voorkomen, gelieve men zoo spoedig mogelijk op te geven aan het Secretariaat van den keuringsdienst Zeeland, Landbouwhuis te Goes. De rectificaties zullen dan in de vervolglijst, welke over eenige weken verschijnt, worden opgenomen. De Minister van Economische Zaken heeft besloten tot weder instelling van den crisisraad, waarin onder zijn! presidium zitting hebben de Secretaris-Generaal van het departement van Economische Zaken, de Directeur-Generaal van Handel en Nijverheid, de Directeur-Generaal van den Landbouw, de Regeeringscommissaris voor den Akkerbouw en de Veehouderij en de Regeerings commissaris voor Handel en Nijverheid. Deze raad heeft ten doel het bespreken van de belangrijke aanhangige economische vraagstukken en in het bijzonder het coördineeren van de belan gen van landbouw eenerzijds en handel en industrie anderzijds. Onder het vorige ministerie heeft deze crisisraad bestaan; de gunstige ervaringen, welke destijds er mede zijn opgedaan, hebben den Minister doen besluiten deze raad weder in te stellen. De Akkerbouwcommissie van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw heeft zich de vraag gesteld wat voor den landbouw het beste is maal- en menggebod of alleen een monopoliewinst voor tarwe. De commissie acht het niet" juist op afschaffing van de tegenwoordige tarwesteunregeling aan te dringen, aangezien Met uitgesloten moet worden geacht, dat eenige zekerheid kan worden gegeven omtrent het gebruiken van eenzelfde kwantum inlandsche tarwe in ons brood, als thans onder het bestaande maal- en menggebod daarin wordt vermalen. Het kleine percentage, dat a. h. w. vrijwillig daarin wordt opgenomen, stemt in deze tot voorzichtigheid'. Wij hebben er rekening mede te houden aldus het rapport dat de meel- en bloemverwérkende industrieën zich bij voorkeur zullen voorzien van de buitenlandsche harde tarwe-soorten en van' buiten landsche bloem, zioodat bij de tegenwoordige uitbreiding van ons tarweareaal, hetwelk overigens op zich zelf reeds een landsbelang is te achten, we een overschot, aan voertarwe zouden krijgen, dat slechts den prijs kan dfukken. Vooral in de, maan'd..'^S^ptember, Wanneer velen hun tarwe willen afzetten,"..zou '"dit, kunnen leiden tot zeer sterke prijsdaling. Zou getracht .worden om uitsluitend' door monopolie wins ten' dén |arweprijs op peil te houden, dan dienter'. rekei^g 'medeV.t'e. worden gehouden, dat de monopoliewlnSten -niet '.bij wisselende markt direct de marktprijsschomihelingeii volgen, daar de regeering niet dagelijks dé béd ragen der monopoliewinsten kan doen wisselen. Daarüit" zou dus volgen, dat de telers langeren tijd een lage ré n. prijs dan den beoogde zullen maken voor hun product. De commissie kwam dan ook eenparig tot de conclusie, dat een regeling als de bestaande, welke een constanten prijs garandeert, te prefereeren blijft. Het aantal land- en tuinbouwperiodieken, waarvan reeds een respectabel aantal in ons land verschijnt, is deze week weer met één vermeerderd. Het nieuwe blad heet Keurin gsbelan gen en verschijnt als tweewekelijksch vakblad ten dienste van het keuringswezen op land- en tuinbouwgebied en id'e belangen, die hiermede verband houden hls rassenveredeling, toenemend gebruik van origineele zaden en goedgekeurd pootgoed, zaadcontröle, plantenziektenbestrijding en bescherming van den kweekerseigendom. Red. Bedekt Uw aardappelhoopen nimmer met aard appelloof gij zoudt de knollen met zwam- en andere ziekten kunnen besmetten! Met ingang van 1 Januari 1938 moeten alle motorrijtuigen en aanhangwagens, bestemd voor

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1937 | | pagina 1