Zaterdag ÏO Juli 1937 No. 1538 29e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen ZITDAGEN WEEKOVERZICHT. KORTE BERICHTEN. Mededeelingen van den Voorzitter, ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,25 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. ƒ5,per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DORST, Secretaris Z. L. M. Landbouwhuis Goes, Telef. 150. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. LET OP U SAECK. i Boe khoudbu r eau en Accountantsdienst Z. L. M. MIDDELBURG: Donderdag 15 Juli a.s. in ,,De Eendracht". ZIERIKZEE: Donderdag 15 Juli a.s. in „Huis van Nassau". Landbouwerwten. Belangrijke oppervlakten worden, vooral in Zeeuwsch-Vlaanderen, groen geplukt. De peulen worden in de conservenfabrieken van hun inhoud ontdaan en verwerkt in blik. Vooral de Belgische conservenfabrieken koopen belangrijke kwantums van deze erwten. De pluk van deze erwten is moge lijk, doordat de Nederlandsche Groenten- en Fruit- ce-ntrale voor een groot gedeelte de beperkende maatregelen heeft opgeheven. Van hoe groot belang deze pluk van landbouwerwten is, zullen velen wel niet beseffen. Honderden zijn daarin werkzaam. Op verschillende plaatsen kunnen de handelaren zelfs geen plukkers meer krijgen, zoodat zij genoodzaakt zijn de erwten in andere gebieden van de provincie, waar men voorheen nooit geen groene landbouw erwten plukte, te koopen. Niet alleen de plukkers, ook de telers stellen het zeer op prijs, dat zij hun erwten reeds in groenen toestand kunnen verkoo- pen. Zij hebben hierdoor reeds spoedig eenige gelde lijke opbrengst van den nieuwen oogst en hebben geen risico meer te vreezen. Ook de karwei, die veelal tusschen de erwten is gezaaid, zal zich ver moedelijk ook beter ontwikkelen. Voor het Land bouw Crisisfonds is de pluk der groene landböuw- erwten ook van belang, daar voor de reeds nu geoogste erwten geen denaturatietoeslag of eenige andere steun gevraagd zal worden. Pessimisten schrijven de opleving van de conservenindustrie wel toe aan de vele oorlogsgeruchten. Klein fruit. Het klein fruit staat weer in het middelpunt der belangstelling, vanwege de betere prijzen, die dit jaar gemaakt worden. Dank zij de steunmaatrege len is de cultuur in onze provincie niet geheel ver dwenen. Vooral bij de cultuur van de kruisbessen blijkt duidelijk, dat de van regeeringswege genomen maatregelen, welke bedoelden de instandhouding van de cultuur in de hoop op betere tijden, juist zijn geweest. Wij hopen, dat de opleving zich ook tot andere takken van den tuinbouw zal uitbreiden. Groenten naar Dqitschland. Volgens verschillende persberichten is er, wat be treft den afzet van groenten naar Duitschland, nog niet veel verbetering te bespeuren, doch wordt integendeel de export daarvan steeds nieuwe moei lijkheden in den weg gelegd. Vroege aardappelen. De afzet van vroege aardappelen heeft in onze provincie tot nu toe een bevredigend verloop. Het komt zelfs voor, dat op de veiling 1 cent per kilo boven den minimumprijs betaald wordt. Door de slechte weersomstandigheden van dit voorjaar is de opbrengst per roede niet groot. Vooral zij, die hun po-otgoed voor vroege aardappelen niet vaak ver nieuwen, doch meerdere jaren achtereen dit zelf winnen, hebben veel last van de stippelstreep- of oogenziekte, daar er doorgaans te weinig rekening mee gehouden wordt, dat de Zeeuwsche Blauwe de vroege aard appelen met deze ziekte besmet. De gescheurde knollen met bruine vlekken rond de oogen worden ook niet altijd even zorgvuldig uitgesorteerd. Sorteering vroege aardappelen. •In het algemeen wordt aan de sorteering der vroege aardappelen te weinig zorg besteed, zoodat op de veiling meerdere partijen moeten worden af gekeurd. Laat een ieder toch meewerken om den naam van ons Zeeuwsch product zoo hoog mogelijk te houden. Naar ons bleek hebben vele telers die de hun toe gewezen oppervlakte teeltvergunning voor vroege aardappelen niet geheel benutten, geen restitutie aangevraagd van de teveel betaalde teeltheffing, daar zij meenden, dat een volgend jaar hun teelt vergunning met dezelfde oppervlakte zou worden verminderd. Deze opvatting is niet juist. Alleen aan hen, voor wie de teelt van tuinbouiwgewassen in 1936 van geen belang is geweest, is voor 1937 geen nieuwe teeltvergunning uitgereikt. Door te weinig notitie te nemen van hetgeen ten opzichte van de crisismaatregelen wordt gepubliceerd, komen velen in moeilijkheden of lijden schade. Red. Volgens het jaarverslag van den gezondheidsdienst voor vee in Friesland, hebben in het afgeloopen jaar (1 Mei 193630 April 1937) ongeveer 10.000 bedrij ven met ongeveer 200.000 stuks vee onder contröle gestaan, waarbij ruim 23.000 t.b.c. reageerende dieren werden gesignaleerd of wel 11,6 (vorig jaar 13 Op het oogenblik worden van de in ons land geteelde suikerbieten 60 verwerkt door coöpera tieve fabrieken en 40 door de Centrale Suiker- maatschapptj. Let bij bet selecteeren van Uw velden Bintje op bet voorkomen van licht bonte planten, deze moeten worden verwijderd. Kali-arme aardappelplanten sterven vroeger af en geven daardoor minder opbrengst. Het eerstvolgende internationale landbouwcongres zal in 1938, op uitnoodiging van de landbouw organisaties in Tsjecho-Slowakije, te Praag worden gehouden. De Noord-Oostpolder van de Zuiderzee zal een oppervlakte hebben van 47.600 ha, hierop zullen 2000 kleine landbouwbedrijven worden gesticht. Na 8 jaar zullen reeds 22.000 ha bebouwd kunnen worden en na 15 jaar zal het geheele werk voltooid en de polder reeds bewoond zijn. Ruiterhooi heeft, volgens ervaring, meer verteer baarheid dan gewoon hooi. Dit jaar zijn reeds vroeg in-den zomer in Zeeland bladluizen op de aardappelplanten in groote getale aangetroffen, zoodat er reeds vroegtijdig besmet ting kan zijn opgetreden. Bloembollen, welke thans worden gerooid, moeten zoowel bij het rooien als bij het vervoer en het opbergen voorzichtig worden behandeld; beschadigde bollen schimmelen zeer gemakkelijk. Bij het verstrekken van ondermelk aan kalveren en varkens, mag men de voorgeschreven hoeveel heden niet overschrijden, want een te veel aan eiwit kan de dieren schaden. Het aantal uren zonneschijn heeft in de maand Mei van dit jaar 197 bedragen, tegen 216 normaal. Eenzijdige zware stikstofbemestingen op weiland doen de klavers uit het plantenbestand verdwijnen, terwijl ook de samenstelling van ide graszode er ongunstig door beïnvloed wordt. Volgens ervaringen, opgedaan in Groningen, is in het voorjaar vroeg zaaien, gepaard aan een betrek kelijke ondiepe bewerking, overal gewenscbt. Het onderzoek op tuberculose en besmettelijk verwerpen bij rundvee geschiedt in Canada van regeeringswege, waarbij slechts zeer weinig aan getaste dieren gevonden worden. Teneinde het aardappelgewas voortdurend te kun nen blijven beoordeelen, is het gewenscbt de planten niet te zwaar met Bordeauxscbe pap te bespuiten. Volgens een onderzoek van Dr. Zijlstra over het verband tusschen zichttijd en opbrengst van karwij is gebleken, dat de zaadopbrengst in Groningen het grootst is op den gewonen zichttijd, in de eerste week van Juli. De Wieringermeer Directie te Alkmaar stelt een excursiegids voor den Wieringermeer voor belang stellenden gratis beschikbaar. Wanneer men het hooi op ruiters droogt, worden bij slecht weer dë verliezen aan voederwaarde belangrijk verminderd, terwijl ook bij goed oogst- weer het ruiteren nog voordeelen geeft. Op 1 Januari 1937 bedroeg het aantal coöperatieve vereenigingen in Zeeland 182, waarvan 110 land- bouwcoöp erati es Kali speelt een groote rol bij de vorming, ver plaatsing en omzetting der koolhydraten. Pootgoed, bestemd voor eigen gebruik, rooie men zoo vroeg als mogelijk, is; slechts vroeg rooien van een gezond gewas geeft waarborg voor een goede kwaliteit van de nateelt. uitgesproken in de op 6 en 7 Juli te Zierikzee gehouden Hoofdbestuurs en Algemeene Ver gadering der Z. L. M. Prinses Juliana beschermvrouwe der Z. L. M. Met groote voldoening kan worden medegedeeld, dat het H. K. H. Prinses Juliana heeft behaagd het beschermvrouwschap der Zeeuwsche Landbouw- Maatschappij te willen aanvaarden. Hierdoor is de band'tusschen het Huis van Oranje en de Z. L. M. nog hechter geworden dan hij reeds was. Accijns op rundyleesch. Het Dagelijksch Bestuur gaf als zijn meening te kennen, dat voor .de heffing van accijns op rundvleesch als basis moet blijven gelden het gewicht van het geslachte dier, en niet een vast bedrag per dier moet worden geheven, zooals van bepaalde zijde werd voorgesteld. Consumptiemelkregeling. In gebieden, welke niet vallen onder het wettelijk consumptiemelkgebied, wordt vanwege de Regeering een minimum verkoop prijs voor consumptiemelk aan particulieren vast gesteld, de z.g. straatprijs. Hierdoor wordt concur rentie tusschen de melkslijters voorkomen. De Regeering heeft echter geen minimum inkoopprijs vastgesteld, zoodat de veehouders geheel afhanke lijk zijn van den prijs, die de georganiseerde melk handel hiervoor vaststelt. Dit was voor één der bij het K.N.L.C. aangesloten organisaties aanleiding voor te stellen er bij den Minister op aan te dringen eveneens een minimum-inkoopprijs voor de con- sumptiemelk vast te stellen en te bepalen, dat deze minstens een zeker percentage van den straatprijs moet bedragen. Het Dagelijksch Bestuur heeft aan dit voorstel zijn adhaesie betuigd. Motortrekkers op luchtbanden. Het Rechtskundig Bureau der Z. L. M. heeft een bijdrage van ten hoogste 75 verleend aan het Landbouw-Comité in de kosten van juridischen bijstand voor het voeren van een rechtsgeding inzake het rijden van motor trekkers op luchtbanden op openbare wegen. Het stemt tot voldoening, dat bedoeld proces is gewonnen en ten gunste van den landbouw is uitge vallen. Het vonnis strekte tot vrijspraak, op grond' van het feit, „dat het in de te laste legging om schreven motorrijtuig uit den aard bestemd is om elders dan op wegen te worden gebruikt". Toestand landbouwbedrijf na de devaluatie. De aandacht werd gevestigd op de minder gunstige gevolgen van de waardevermindering van den gulden voor den landbouw en inzonderheid voor de melkvee houderij en de varkenshouderij, die hun productie kosten aanmerkelijk verhoogd zagen. Het Landbouw-Comité werd verzocht pogingen in het werk te stellen om de regeering te bewegen een hoogeren toeslag voor de melk te verleenen en een zoodanigen steun aan de binnenlandsche markt te geven, dat de varkenshouderij rendabel werd. Bovendien vereenigde het Dag. Bestuur zich met een schrijven van de 3 C. L. O. aan den Minister van Landbouw en Visscherij, waarin werd verzocht maatregelen te nemen om de nadeelige gevolgen van

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1937 | | pagina 1