Kapitalen Inspan VERMAST - Slooperij Hofstede Drukkerij Fa. H. DE LANGE, Lombardstraat 8, Goes Een Hofstede BEKENDE FOKSTAL Weiland (zoo goed als nieuw) CONSTANDSE -COMESTIBLBS Rubriek voor de Coöperatieve Landbouwvereeniging „Eiland Walcheren". Zwolsche Paarden- en Veeverzekering M,j en de Stamboek-Onderlinge gev. te Zwolle Woensdag 28 April 1937, 37 stuks STAMBOEK en FOKVEE 11 MELKKOEIEN, 2 WERKPAARDEN, ADVERTEERT IN - DIT BLAD - DINSDAG 4 MEI 1937, J. VAN DER RIJS zooals BADDINGS, KEPERS, PLANKEN, ZWAAR BINT HOUT (zeer geschikt voor H.H. Landbouwers. Te bevragen bij Oostkolk bij Java - TER NEUZEN - Tel. 121 MELKMARKT .biscuits ZIERIKZEE CHOCOLADE BONBONS TELEF. 31 wijnen STALEN PATENT EGGEN Engeland nam ook een iets grooter kwantum af. De uitvoer van poot-aardappelen was in dez6 twee maanden als voligt: (in 1000 kg) Febr.-1937 Mrt. 1937 Totaal 4.690 10.817 waarvan naar: België 1.184 4.402 Frankrijk 1.445 3.732 Italië 1.260 189 Zwitserland 53 1.187 De uitvoer van pootgoed was derhalve in de maand Maart belangrijk grooter dan in Februari. Bij de landen van bestemming zien wij vooral een verschuiving ingetreden tusschen Italië en Zwitser land. Dit laatste land heeft in de maand Maart een belangrijk kwantum afgenomen. Witte boonen. De handel in witte boonen liep in de verslagweek wat beter; er was wat meer vraag, waardoor de prij'zen ietwat stegen. Overigens was er ook nogal tamelijk wat aanbod. Goede, gelezen partijen werden verhandeld voor 17 a 17% cent per kg. OVINGE. Rotterdam, 12 April 1937. Aardappelen. Brielsche Eigenheimers ƒ1,902,20; Zeeuwscihe Eigenheimers ƒ1,75ƒ2; Zeeuwsche Bonte 2 2,25; Zeeuwsche Blauwe 22,25; Eigenheimer Poters ƒ1,50ƒ1,75; Blauwe Poters ƒ1,50ƒ1,70; Bevelanders ƒ1,751,90; Red Star 2 2,30, alles per hl. Aanvoer gewoon, handel kalm. Binnenlandsche Granen. Gerst Ohevalier onveranderd 99,50; Haver iets hooger betaald ƒ8ƒ8,40; Erwten, kleine groene onveranderd ƒ8,509,75; Schokkererwten kalm gestemd 12ƒ15; Bruine Boonen flauw ge stemd 810, alles per 100 kg. Fijne Zaden. Blauwmaanzaad ƒ2324; Karwijzaad 2224 Geel Mosterdzaad ƒ13—ƒ15; Voerlijnzaad 8ƒ10, alles per 100 kg. Vlas. Aangevoerd: 6490 kg Blauw, schoon 0,700,80; 3000 kg Groningsch ƒ0,65ƒ0,75; 4660 kg Hol- liandsch Geel 0,70—0,80; 2078 kg Dauwroot 0,50 0,60. De stemming was goed en er bestond voldoende kooplust. De prijzen konden zich handhaven. Het seizoen loopt tegen het einde en in sommige streken is ae productie veel verminderd. Alles verkocht. Goes, 13 April 1937. Aanvoer zeer gering. Koökerwten 8,50—9,25; Bruine boonen ƒ9 ƒ10; Paardeboonen ƒ7,50; Karwijzaad ƒ24; Zeeuw sche Bonte aardappelen ƒ1,802,10Zeeuwsche Blauwe 1,802. Boter per kg ƒ1,55, particulieren ƒ1,75; fabrieks- boter ƒ1,80; 2e soort iboerenboter ƒ1,45; afwijkende boter 1,20. Eieren 2,30, particulieren 3,30 per 100 stuks; poeleieren ƒ2; ganseieren 8 en 6 cent. Eierveiling V. P. Z., Goes. Aanvoer 17925 eieren. Prijs 2,50, kleine 2 per 100 stuks. Oostburgj, 14 April 1937. Chevaliergerst 99,25; Haver 7,507,80; Kookerwten 8,75ƒ9,25; Bruine Boonen 9 9,50; Maanzaad 2123. Aanvoer boter 225 pond'; prijs 0,520,77% per kg. Aangevoerd 9310 kipeieren; 308 'eendeieren; 30 ganiseieren; 51 kalkoeneieren; 4 parelhoeneieren. Boternoteering Middelburg. De handelsprijs voor boerenboter is 0,71%; per kg. Deze prijs geldt tot en met 22 April. Middelharnis, 13 April 1937. Eigenheimers 1.751,80; Red Star 2 per 70 kg. In uien en koepeen is vrijwel geen handel meer. Botermijn 's-Hertogenbosch. 13 April. Aanvoer 18.200 kg. Hoogste prijs 1,55, laagste 1,50, middenprijs ƒ1,53. Boternoteering Leeuwarden. 8 April. De commissienoteering van Nederl. boter werd heden vastgesteld op 65 ct. (v. w. 65 ct.) per kg. Suiker. A'dam. 13 April. Stemming flauw. Per April en Mei 5% geboden, per Aug. a ƒ6 gedaan, per Dec. a 6% ien per Maart 6% te koop. Veemarkt. 's-Hertogenbosch. 14 April. Op de markt van heden waren aange voerd 3582 stuks: 2579 stuks hoornvee. 795 "biggen, 64 zeugen, 78 schapen en lammeren, .66 kalveren. Prijzen: kalfkoeien ƒ180250, kalf vaarzen ƒ150 "ƒ220; magere ossen en koeien ƒ150ƒ210, per stuk; vette ossen en koeien 1ste kw. 6872 ct., 2e kw. 5864 c., 3e kw. 52>56 ct., per kg; pinken ƒ100ƒ180; zeugen 4565; biggen ƒ11ƒ15; schapen 24ƒ31; lammeren ƒ1827, per stuk. Handel in melkvee eenigszins slepend, door hooge vraagprijzen. Guktvee voor de weide groote aan voer, handel lui, duur. Jongvee eveneens ruime aan voer en wat slepende handel. Slachtvee tyij ruimeren aanvoer gedrukt, prijzen ongeveer 2 ct. per kilo gram lager. Stieren eveneens ruim aangevoerd, prijzen lager. Nuchtere kalveren duur. Schapen wat luier, prijzen gedrukt. Biggen slepende handel, prij zen ongeveer stationnair. Veemarkt. R'dam. 13 April. Ter veemarkt waren heden aangevoerd: totaal 5451 dieren, w.o. 176 paarden, 2 veulens, 1755 magere runderen, 893 vette runderen, 142 vette kal veren, 2086 nuchtere kalveren, 124 graskalveren, 106 schapen of lammeren, 3 varkens, 88 bokken of gei ten, 76 zuiglammeren. Prijzen per kilo: Vette koeien le 68, 2e 62, 3e 45—<54; vette ossen le 66, 2e 62, 3e 4656; stieren le 62, 2e 56, 3e 50; vette kalveren le 90, 2e 75, 3e 5060; graskalveren '2e 57, 3e 45; schapen le 52, 2e 46, 3e 36; lammeren le 54, 2e 44, 3e 33; nuch tere slachtkalveren le 43, 2e 38, 3e 34; slachtpaarden le 60, 2e 55, 3e 49 alles in cits. Prijzen per stuk van mager vee: Schapen le ƒ34, 2e ƒ27, 3e ƒ22; lammeren le 26, 2e ƒ21, 3e ƒ15; zuiglammeren le 10, 2e ƒ8, 3e ƒ6; nuchtere slachtkalveren le ƒ10,50, 2e ƒ8,50, 3e ƒ7; slacht paarden le 280, 2>ö 210, 3e 145; werkpaarden le ƒ310, 2e ƒ260, 3e 160; hitten l>e ƒ160, 2e ƒ130, 3e ƒ80; stieren le 290, 2e ƒ240, 3e ƒ140; kalf koeien le) ƒ250, 2e ƒ210, 3e ƒ140; melkkoeien le 260, 2e 220, 3e 165varekoeiën le 180, 2e ƒ150, 3e ƒ110; vaarzen le ƒ175, 2e ƒ135, 3e ƒ100; pinken le ƒ145, 2e ƒ115, 3a ƒ90; graskalveren le ƒ55, 2e jf 45, 3e 20; bokken en geiten le 14, 2e ƒ10, 3e 5. AN DUN OEK VAN D'N AERT. Onderzoek Proefstation. iSuper: 15 fosforzuur in water oplosbaar. Hebt U al Kalizout voor de suikerbieten en man gels en Patentkali voor de aardappelen? We kun nen U (nog uit voorraad leveren. Lucerne, ontsmet mangelzaad, opfokvoeder voor de kuikens, Parijsch (groen voor emelten en Califor- nische pap, Germisan voor het ontsmetten der zaai granen, voorradig. Voor zoover dit nog niet is gedaan, verzoeken we om spoedige toezending van ledige vruchtbóom- carbolineum vaten. ph. Directeur: Dr. TERVOERT Notaris J.C.BLAU- POT TEN CATE te Middelburg, zal voormiddags tien uur, ten ver zoeke van den heer P. BRASSER te Kleverskerke, op „Het Hof Kleverskerke", a contant in het openbaar verkoopen diens waaronder zijn geheele bestaande uit: waarvan verschillende met eerste en kampioensprijzen bekroond, te weten: ingeschreven Fokv. V.Z.O.D. te Gapinge waarvan 9 in het N.R. Stamboek, allen gecontroleerd, 3 tweejarige Vaarzen, 5 Vaarsjes van 1 tot P/2 j., 1 jaarling Stier, 2 Stiertjes van 9 m., 1 Vaarsje van 9 m., 1 Stiertje van 6 m., 6 Stiertjes beneden 6 m., 6 Vaarsjes beneden 6 m., 1 Osje beneden 6 m. veulendragend;tweejarigMerrie- paard, jaarling Ruin. Deens.che Fokzeug, stamboek, 3 volbloed jonge Fokzeugen, 8 volbloed Biggen, Melkschaap met Lammeren, 40 Kippen en Hanen, 4 Pauwen. VOORTS de wagens, Werk tuigen, Gereedschappen en den verderen Landbouwersinventaris Boekjes, inhoudende afstam ming en productie van het vee, verkrijgbaar bij den Notaris en den eigenaar vanaf 19 April a 15 cent. Gelegenheid het vee te bezichtigen op Zaterdag 24 April en Maandag 26 April, van 3 tot 5 uur, en op den morgen van den verkoop vanaf 9 uur. Tevens gelegenheid Melklijsten enz. in te zien. Om één uur aanvang veiling Vee en Paarden. VERSCHENEN: De afscheidsrede, uitgesproken bij het ingaan van zijn Emeriaat, door Ds J. J. HOMBURG in de Ned. Herv. Kerk te Goes op Zondag 4 April 1937. Door storting van 25 cent op onze Postrekening 42499 wordt U deze rede franco toegezonden. Notaris VAN DER VEEN te Ter Neuzen, zal op DONDERDAG 22 APRIL 1937, 's namiddags half twee te Ter Neuzen, in het Hotel „Du Commerce' van den heer De Vrieze, ten verzoeke van de erven van den heer JACs HUIJSSEN, publiek verkoopen te Ter Neuzen, zeer gunstig ge legen nabijde stad, aan den Provincialen weg, met Huis, Schuren, Erf, Tuin, Boom gaard, Bouw- en Weiland in den Zuidlandpolder en den Ser- lippenspolder, groot 42 H.A., 51 A., 04 c.A. of 95 Gem. 120 Roeden. Een gedeelte der landerijen is zeer geschikt voor bouwterrein, terwijl een aanzienlijk deel voor tuingrond,gebruikt wordt. In pacht bij den heer J. J. Huijssende Bruijne tot rooven oogst 1942. De veiling geschiedt in 5 perceelen. Veilingboekjes met kaart vanaf Maandag 5 April a.s., verkrijg baar ten kantore van genoemden Notaris, alwaar verdere inlich tingen te verkrijgen zijn. Betaling der kooppenningen binnen 30 dagen en der onkosten binnen 6 dagen na de toewijzing. Notaris H. F. VAN 't HA AFF te Zierikzee zal op 's voormiddags 10 uur, in het Hotel „Juliana" te Zierikzee, ten verzoeke van den heer P. GAANDERSE en Mevrouw J. L. GOEMANS—Gaanderse PUBLIEK VERKOOPEN: De kapitale, geheel aaneenge- legen aan den Langen Weg te Drei- schor, bestaande uit: Woonhuis, Schuur met veestalling, Wagen huis, Kapschuur, Vetstal, Var kenshok, Bouwland en Weiland, totaal groot 39 H.A. 16 A. (99 Gem. 2323/4 roeden). Benevens 3 H.A. 4 A. 20 c.A. (7 Gem. 90 roeden) aan Lokkersweg in de gemeente Kerkwerve. Verkoopboekjes verkrijgbaar ten kantore van den Notaris. VULPENHOUDERS Firma P. J. v. d. SANDE. Ter Neuzen. OOSTBURG. Telef. No. 47 - Walstraat 7 Belastingzaken. Landbouwboekhoudingen. Een groote partij Afbraak KRUIDENIERSWAREN „DE ZAAK VAN VERTROUWEN" STALEN EGGEN met glasharde tanden, Ned. octrooi no. 19326. Zilv. med., Eerste prijs en Diploma der Z.L.M. en N.C.B. Schuddend en niet schuddend, 4, 5, 6 balks, 12, 14, 16, 20balks. Prijscourant op aanvr. FIRMA IZ. CAPPON, Machinefabriek, Heinkenszand (Z.).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1937 | | pagina 7