INGEZONDEN. TUINBOUW. VERKOOPINGEN, VERPACHTINGEN, AANBESTEDINGEN, ENZ. UIT DE KRINGEN EN AFDEELINGEN. MARKT- EN HANDELSOVERZICHT. groenachtige 'kevertjes voor met gladde harde rug- schalen. Wat moet ik hiertegen doen? H. te S. Antwoord,. Het koolzaad is aangetast door de koolzaadglanskever, die de bloemknopjes, bloemen en ook wel de jonge vruchtjes vernielt. Men kan het gewas hiertegen bespuiten met Parijsch groen waarvan 1 a 1 ons op 100 liter kalkmelk van 1 genomen wordt. Her ha is ongeveer 1000 a 1200 1 noodig. Men bespuit zoo spoedig mogelijk en her haalt zoo noodig nog eens of twee keer. Vooral de bloemtrossen goed raken, daar hier alleen de kever tjes voorkomen. Dr. Vraag 199. GOMZI EKTE BIJ PERZIK. Mijn perzikboom is aangetast door gomziekte. Welk middel kan ik tegen deze kwaal aanwenden? A. te G. Antwoord. Gomziekte wordt in vele gevallen ver oorzaakt door de zwam Clasterosporium. Dit is een zwam welke in wonden leeft. Men moet dus trach ten zoo weinig mogelijk wonden te maken, dus geen dikke takken weg nemen, enz. Indien men wonden maakt dan deze direkt van de luchit afsluiten, met menie, entwas, etc. Het komt echter ook voor, dat gomziekte optreedt zonder dat de genoemde zwam daarvan de verwek ker is. Omtrent deze ziekte zijn er nog vele vragen. Daar geen bestrijdingsmiddel bekend is moet men trach ten gomziekte te voorkomen. Dit kan in en doen door bovenstaande in acht te nemen en een flinke kalk en kalibemesting te geven. Red. Vraag 200. WARMOEZERIJGEWASSEN VOOR ZAAD WINNING. Kimt U mij, mededeelen of een tuinbouwteeltver gunning noodig is voor de teelt op contract van spi- naziezaad, dubbele prinoesseboontjes, tuinboonen e. d. W. te K. Antwoord. Voor het telen van warmoezerijge- wassen voor zaad moet men toestemming vragen aan de Nederland'sche Groenten- en Fruit-Centrale in Den Haag. Het feit dat men deze gewassen in contract teelt heft de verplichting van deze aan vrage niet op. De bedoeling van deze maatregel is niet om de teelt te beperken maar om ontduiking van de tuin bouw teelt-regeling te voorkomen. Indien men zaad' teelt van de genoemde gewassen en men nog geen toestemming daarvoor heeft aan gevraagd is het raadzaam om dit spoedig te doen daar na 1 Mei geen aanvragen meer in behandeling worden genomen. Red. Vraag 201. UITVOER GEDENATUREERDE AARDAPPELEN. Met ingang van 15 April wordt de uitvoer van gedenatureerde aardappelen voor België niet meer toegestaan. Deze maatregel heeft voor ons in Zeeuwsch-Vlaanderen groote bezwaren. Wat is de reden dat dit verbod in het. leven is geroepen en op welke wijze kan in dezen toestand verandering wor den gebracht? B. te A. Antwoord. Naar men ons mededeelde is deze be paling in het leven geroepen nadat was gebleken, dat de gedenatureerde partijen aardappelen voor consumptie worden bestemd en voor dit doel ook wel naar elders worden gevoerd. Het is geenszins de bedoeling, dat de gedenatureerde aardappelen voor consumptie worden bestemd, omdat op gedena tureerde partijen reedis denaturatietoeslag is ge geven en zij daardoor de niet gedenatureerde par tijen aardappelen bij! export een oneerlijke concur rentie aandoen. Indien de denaturatie zoodanig plaats heeft, dat de partijen in geen geval meer voor de consumptie in aanmerking komen, kan de Ned. Akkerbouw- Centrale ite 's-Gravenhage o.i. moeilijk weigeren monopolieovereenkomsten af te geven. Red. Vraag 202. TARWEPRIJS EN BEWAARLOON. Welke prijzen gelden thans voor levering van tarwe aan ,de Gewestelijke Tarwe-Organisatie voor Zeeland en voor welk deel wordt deze prijs gevormd door het bewaarloon? K. te M. Antwoord. De prijsschaal, welke geldt voor de week van 26 April tot 3 Mei is de volgende: Klasse I 10,19; klasse H 10,09; klasse III 9,99; klasse IV ƒ9,89; klasse V ƒ9,79; klasse VI ƒ9,69; klasse VH ƒ9,59; 'klasse VIII 9,49; klasse IX 9,39. Zooals U bekend is worden deze prijzen elke week met 3 cent per 100 kg voor bewaarloon verhoogd. De periode waarover bewaarloon wordt betaald is 33 weken. Het itotale bewaarloon is dus 33 X 0.03 0,99 voor tarwe die in de boven aangegeven week is geleverd. Red. Vraag 2031 INLEVERING TARWE EN NA BETALING. Wanneer moet alle tarwe van oogst 1936 aan de G. T. Z. zijn ingeleverd? Hoeveel zal de nabetaling van de tarwe van oogst 1936 ongeveer kunnen be dragen? K. te M. Antwoord. De datum waarop alle tarwe van oogst 1936 aan de Gewestelijke Tarwe-Organisatie moet zijn geleverd, is nog niet bekend. Te Uwer oriënteering deelen wij U mede, dait de tarwe van oogst 1935 vóór 1 Juni 1936 bij de G. T. Z. moest zijn ingeleverd. De grootte van de nabetaling is nog niet bekend, deze kan eerst worden vastgesteld wanneer alle tarwe door de G. T. Z. aan de meelfabrieken en anderen is afgeleverd. De voorschotprijs voor tarwe van oogst 1936 is echter zoo hoog vastgesteld, dat U op„ een nabetaling van eenige beteekenis o.i. niet behoeft te rekenen. Red. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) Mijnheer de Redacteur! Als antwoord op het ingezonden stuk van den heer De Feijter verzoek ik U het volgende in Uw blad op te nemen-. We schreven enkel over Certainziekte in de Nieuwe Veldbode. Daar ging het om en het tegenover gestelde bwijzen, dat kon de F. niet in overweging nemen, duidelijker gezegd, daar zag hij geen kans voor, anders was hij er wel mee voor den dag ge komen. Hij dwaalt verder liever af van de zaak en begint al direct over ziekten, dat moet zeker meer indruk maken. Dan schrijft hij, het is wel opmerkelijk maar be treurenswaardig, dat menigeen zich alleen genoopt zietenz. We staan dus niet alleen, er zijn er nog al wat meer. De hoogstaande jury's en leiders van het Stam boek zijn voor ons gewone menschen, zonder meer, en als hun werk critiek uitlokt, wat toch menschelijk is, waarom moet dan het stilzwijgen bewaard wor den? Om bij de heeren in 't gevlij te komen? Verder de aanhaling der woordien van den fokker met 40 jaar praktijk met succes. Och er zijn in alle takken van bedrijf voorbeelden van menschen die veel bereiken én anderen, die op geen enkel gebied iets presteeren. Wie heeft beweerd, volleerd te zijn in de fokkerij Ik niat, 'k denk er zelfs niet over! U echter had dezen winter een advertentie ge plaatst die hierop neerkwam: „Niemand is beter dan hij (de F.) bekend met de beste fokstallen, bloedtypen enz., dus kortom, de paardenfokkerij Verder schijnt U niet met de Nieuwe Veldbode te sympathiseeren. Geen bezwaar hoor! Gelukkig zijn er genoeg anderen die dit blad! niet gaarne zouden missen. Met beleefden dank voor de plaatsruimte. Kapelle (Z.-B.). A. L. SCHRIER. ONGEWENSCHTE VERZEKERINGS- PRACTIJKEN. Hooggeachte Redactie, Het zal U bekend zijn, dat verschillende bladen ingezonden stukken opnemen over de Delflandsche Assurantie Maatschappij te Delft (directeur Alsem- geest)Ook in Uw blad heeft kort geleden den heer Noteboom enkele opmerkingen gemaakt over ge noemde Maatschappij. Wanneer deze waarheid be vatten en er van genoemde Mij. geen balans na 1930 te verkrijgen is, 'dan geeft dit toch wel reden tot denken, of de zaak wel in orde is. Aangezien er zeer veel verzekerden belang bij hebben, zou hier zeker een onderzoek door de Justitie dringend gewenseht zijn, opdat verzekerden" hetzij vroeg of laat van de 'handelwijze dezer maat schappij niet de dupe zullen worden. Ik acht het iaën gelukkig verschijnsel dat vele bladen waar schuwen tegen onsolide maatschappijen, hiermedé wordt inderdaad veel onheil voorkomen. Nu over bovengenoemde Maatschappij de Delf landsche Assu. Mij te Delft, in verschillende bladen ingezonden stukken worden opgenomen, moet dit toch wel zdjn reden hebben en ikan het toch niet anders of hier moet iets niet in orde zijn. Vele verzekerden zullen bij genoemde Mij. zich dan ook wel afvragen moet men hier nog premie batalen, terwijl men niet de absolute zekerheid heeft, dat de uitkeeringen voldoende zijn gewaar borgd. Verzekerden moeten dan voor alles toch wel het recht hebben, de balans te bezien, of hier van laster sprake is en, of hier inderdaad de zaak in orde is. Wie kan licht brengen in deze duistere zaak? Dankend voor de verleende plaatsruimte. EEN BELANGHEBBENDE. BESTRIJDING VAN DE SCHURFTZIEKTE BIJ APPEL EN PEER Na de winterbespuiting met vruchtboom carbo- lineum, in sommige gevallen nog gevolgd door een bespuiting met een minerale-olie preparaat, dienen voor en na den bloei eenige bespuitingen met Bordeauxsöhe- en met Californische pap te worden uitgevoerd. De winterbespuitingen dienden om de boomen te zuiveren van dierlijke parasieten, de voorjaars- en zomerbespuiitingen hebben voornamelijk ten doel zwamziekten te voorkomen of te bestrijden. De ontwikkeling van de knoppen van verschillende appel- en peersoorten is zoover gevorderd, dat deze boomen nu in het goede stadium zijn voor de bespui ting met 1*2 Bordeauxsche pap of één der mid delen, welke deze pap kunnen vervangen. Later volgen de bespuitingen met Californische pap. 1% Bordeauxsche pap wordt bereid door eerst kalkmelk te maken (voor 100 1 pap 1 kg droog gebluschte kalk, b.v. poederkalk) en daarbij een kopervitriool oplossing (voor 100 1 pap lVa kg kopervitriool) te 'gieten. Men kan gelijke boeveel heden vloeistof, dus '50 1 van elke oplossing bij elkander gieten, maar men kan gemakshalve ook b.v. 20 1 kopervitriooloplossing bij 80 1 kalkmelk gieten, als men maar zorgt, dat in 100 1 pap de voorgeschreven boeveelheden kopervitriool en kalk voorkomen. Men raadplege voor dé nauwkeurige bereiding van Bordeauxsche pap en voor de factoren, waar mede bij de bespuiting rekening gehouden moet worden, Mededeeling' No. 50 van den Plantenziekten- kundigen Dienst: „De Schuif tziekte van Appel en Peer", en voor de vaststelling van de tijdstippen, waarop de bespuitingen uitgevoerd moeten worden Mededeeling No. 73: „Sproeischema voor fruit- boomen". Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt door den Plantenziektenkundigen Dienst te Wage- ningen, door de ambtenaren van dezen Dienst, die in verschillende plaatsen werkzaam zijn, en door de Rijks tuinbouwconsulenten 22 April. Publieke verkooping van een hofstede, gelegen te Ter Neuzen, in „Hotel du Commerce", aldaar. Notaris Van der Veen. 28 April. Publieke verkooping van een kapitalen inspan op „Het Hof Kleverskerke" te KleverSkerke. Notaris J. O. Blaupot ten- Cate. 4 Mei: Publieke verkooping van een kapitale Hofstede, gelegen aan den Lange weg te Preischor, en Wei land, gelegen onder. Kerkwerve, in het Hotel „Juliana" te Zierikzee. Notaris H. F. van 't Haaff. KRING WESTELIJK Z.-BEVELAND DER Z. L. M. Algcmeene Vergadering op Zaterdag 1 Mei 1937, des nam. te 2 uur, in de Melk- salon van den heer C. J. van Liere te Goes. Agenda 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en mededeelingen. 4. Financieel jaarverslag. 5. Vaststelling subsidies 1937. 6. Verkiezing bestuurslid wegens periodieke aftreding van den heer L. Kranenburg (herkiesbaar). 7. Bespreking van toestanden op het gebied van het verzekeringswezen, toe te lichten door den heer J. Noteboom te 's Heer Arendskerke, 8. Lezing door den heer Mr H. B. Bouwman, assistent secretaris van de L. C. O. voor Zeeland. Onderwerp Inleiding over de uitvoering der land- bouw-crisismaatregelen. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Het Bestuur, L. KRANENBURG, Voorzitter. J. M. KLOMPE, Secretaris. MARKTNOTEERINGEN IN ZEELAND. Aardappelen. De vraag- naar Bonte en Blauwe moet voor de week van 411 April wederom tamelijk worden genoemd. In sommige streken ietwat meer vraag en ook iets aantrekkende prijzen, maar over de geheele lijn kwam er voor deze soorten weinig of geen verandering. De noteeringen waren als volgt: 28 Mnt.4 April. 411 April. Schouwen-Duiveland 2.602.70 2.602.85 St. Fhilipsland 2.65—2.85 2.65—2.85 Tholen 2.55—2.80 2.50—2.80 O. Zuid-Beveland 2.503.2.503. Wolphaartsdijk e.o. 2.903.2.85—3. Walcheren 2.50—2.80 2.70—2.80 W. Z.-Vlaanderen 2.402.55 2.50 De vraag naar Industrie kon in de verslagweek ook slechts tamelijk genoemd worden. De prijzen, welke konden worden gemaakt, waren ongeveer als volgt: W. Zeeuwsch-Vlaanderen voor maat 45 en op ƒ2,50ƒ2,70 en O. Zeeuwsch-Vlaan deren voor dezelfde maat 2,402,75, alles per 100 kg. Zandindustrie werd verhandeld voor 2,per 100 kg. Uitvoer van aardappelen. In aansluiting op het marktbericht kunnen de volgende cijfers worden genoemd betreffende den uitvoer van klei-aardappelen en van .poot-aardappe len in de maand Maart. De uitvoer van klei-aardappelen is in deze maand wederom groot er geweest dan in de overeenkomstige maand van het vorige jaar. De uitvoer was zelfs nog ietwat grooter dan ;in Februari. De uitvoer was in deze twee maanden als volgt: (in 1000 kg) Febr. 1937 Mrt. 1937 Totaal 22.049 23.704 waarvan naar: Argentinië 12.356 8.442 Engeland 2.031 3.469 België 1.584 1.484 Portugal 1.162 868 Spanje 1.545 2.134 Duitschland 230 5.971 Marokko (Fr.) 1.032 5 Zooals men ziet is in den uitvoer naar de verschil lende landen nogal eenige wijziging gekomen. Duitschland heeft in de maand. Maart een belang rijk kwantum afgenomen, terwijl Argentinië mindex afnam en Marokko zelfs vrijwel geheel wegviel.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1937 | | pagina 6