NOORD-BRABANTSGHE M,J VAN LANDBOUW Redactioneel Gedeelte ECONOMIE. VERGADERING van het Hoofdbestuur der Noord-Brabantsche Mij van Landbouuw, op Dinsdag 27 April 1937, 's voorm. 10 uur, in de bovenzaal van café „Modern" (ingang café „De Beurs") te Breda. Agenda 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en mededeelingen. 4. Verkiezing van leden van diverse commis sies, wegens periodieke aftreding: a. Commissie voor de Keuring van Gewas sen: P. J. Timmers te Klundert en Joh. Bom Fiz. te Willemstad; Ib. Financieele Commissie: G. J. van Poppel te Gilze; c. Commissie voor de Landbouwwerktuigen J. Crezee te Moerdijk en L. J. J. de Wit te Ginneken; d. Commissie voor de teelt van Fijne Za den: A. J. Bom te Dinteloord en vacature L. C. Vogelaar te Steenbergen; e. TuinbouwcommissieJ. W. v. d. Dries te Heiningen en G. N. de Lint te Willemstad; f. Provinciaal Veevoederbureau: J. Snoek te Nieuwendijk; g. Nationaal Comité voor Brouwgerst: W. G. de Waard te Werkendam. 5. Benoeming van een Commissaris voor het Pootaardappel- en Zaaizaadverkoopbureau uit de Noord-Brabantsche Mij. van Landbouw N.V. De voordracht wordt de volgende week geplaatst. 6. Rekening over 1936. 7. Verslag der Financieele Commissie. 8. Voorstel tot medewerking aan het in het leven roepen eener Stichting tot bevordering van meer bestaans- en vestigingsmogelijkhe den ten plattelande. 9. Voorstel tot invoering van een tarief van vergoeding voor controle op de boekhoudin gen van aankoopvereenigingen. 10. Rondvraag. 11. Sluiting. De Voorzittèr, P. M. SNEEP. ALGEMEENE VERGADERING der Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw op Dinsdag 27 April 1937, 's nam. 2.15 uur, in de bovenzaal van Café „Modern" (ingang Café „De „Beurs") te Breda. Agenda 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Mededeelingen van den Voorzitter enz. 5. Onderwerp: „De positie van den Nederland- schen Akkerbouw", inleider de heer K. L. Gaaikema Schuiringa, Voorzitter der Neder- landsche Akkerbouw-Centrale te Ruigezand. 6. Vraagpunten door de Afdeelingen ingezonden. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. De Voorzitter, P. M. SNEEP. PROVINCIALE REGELINGS-COMMISSIE VOOR DE PAARDENFOKKERIJ IN N.-BRABANT. De Prov. Regelings-Oommissie voor de Paarden fokkerij in Noord-Brabant maakt bekend, dat on derstaande keuringen zullen worden gehouden. Merriekeuringen, type Trekpaard: Breda, Dinsdag 25 Mei, 9 uur. Oss, Dinsdag 25 Mei, 2 uur. Haps, Woensdag 26 Mei, 9 uur. Helmond, Donderdag 27 Mei, 9 uur. Eindhoven, Vrijdag 28 Mei, 9 uur. Zevenbergen, Dinsdag 1 Juni, 9 uur. Steenbergen, Woensdag 2 Juni, 9 uur. Ossendrecht, Woensdag 2 Juni, 2 uur. De aangiften voor deze keuringen moeten schrif telijk geschieden voor 4 Mei a.s., bij Ir. A. Th. Ariëns, Rijksveeteeltconsulent, Ginneken. Op te geven van de paarden: naam, stamboek no., signalement, geboortejaar, vader en moeder. (De Secretaris van de Prov. Reg. Commissie Paardenfokkerij in N.-Brabant, A. TH. ARIËNS. HET LAATSTE NUMMER. Waarom het laatste nummer? Reeds 8 weken lang ontvangen een aantal land bouwers onder Klundert dit Landbouwblad gratis thuisgezonden ter kennismalkinigThans, na twee maanden ons blad te hebben gelezen, twijfelen wij er niet aan, of men zaïl belangstelling hebben ge kregen voor den inhoud van ons blad. Wij hopen, dat deze tijdelijke lezers hierdoor een denkbeeld hebben gekregen van de waarde, welke ons blad ook voor hen heeft. Waarom hebben wij nu echter boven dit artikel als titel geplaatst Het Laatste nummer? De reden daarvan is n.l., dat wij vanaf heden de gratis toezending van ons blad zullen stop zetten. In het algemeen zegt het spreekwoord „Men krijgt niets voor niets" en zoo gaat het in het organisatieleven in den landbouw al evenzeer. Zeer zeker zullen velen dé waarde van ons blad beseffen en zal de wensch bij hen zijn opgekomen, geregeld het Land bouwblad toegezonden te krijgen. Zooals wij reeds zeiden, is dat echter niet mogelijk voor niets. Doch wij mogen wel zeggen, dat een abonnement op het Landbouwblad, maar zeer weinig kost. De abonnementsprijs voor onze Brabantsche lezers bedraagt 1,25 per jaar, dus slechts 2y2 cent per week. Dat is een uitgave, waarover niemand, zelfs de kleinste landbouwer niet, behoeft te denken. De voordeelen van het geregeld lezen van het blad zijn veel grooter dan de uiitgaven welke men ervoor behoeft ite doen. Om ten overvloede nog eens dn het kort een beeld te geven van de voordeelen van een abonnement op het 'Landbouwblad en het lidmaatschap der Noord- Brabantsche Mij van Landbouw, laten wij hierondei de voornaamste punten vodgen: De voordeelen van een abonnement. Allereerst is een belangrijk voordeel voor iederen boer, dat hij door het lezen van ons blad op de hoogte blijft vain alle crisismaatregelen, welke voor het bedlrijf gelden. Tijdig op de hoogte zijn, be teek ent hier zeker, voor onaangenaamheden ge spaard blijven, want komt men bij het indienen van aanvraagformulieren e.d. te laat, dan is vaak de kans op steun uitgesloten of kunnen geen teeltver gunningen meer wordlen verstrekt. Men voorkomt het risico van te laat te zijn, door geregeld een landbouwblad te lezen, dat zijn lezers volledig op de hoogte houdt, en voor Noord-Brabant en Zeeland komt dan zeker ons blad in de eerste plaats in aan merking. Als tweede belangrijk voordeel mag zeker wel worden genoemd, dat het Landbouwblad hare lezers geregeld op de hoogte houdt van wat er in de Zeeuw- sche- en Brabantsche Mij van Landbouw gebeurt. Enkele maanden zijn voldoende om in te zien, dat deze beide Maatschappijen alles doen, wat mogelijk is, om de toestanden in den landbouw en veeteelt te verbeteren. Als derde punt kunnen wij noemen het belang rijke weekoverzicht, dat telkenmale in dit blad verschijnt, en waardoor men in het. kort op de hoogte wordt gehouden van alle®, wat voor den boer van belang is te weten, van het dagelijksoh gebeuren in dezen tijd. Ook 'de technische artikelen, welke geregeld worden opgenomen, zijn voor de lezers van groote waarde; altijd valt daar wel iets uit te halen, dat in het eigen bedrijf kan worden benut. Wij mogen dus met gerustheid zeggen, dat een abonnement op dit blad U véél meer nut kan ver schaffen, dan U er in verhouding voor betaalt. Het betalen van abonnementsgeld is geen doellooze uit gave, doch een geldbelegging, welke een honderd voudige rente geeft. Waarom zoudt U lid worden van de Noord-Brab. Mij van Landbouw? Omdat U dan in de gelegenheid bent, om te profi teer en van de diensten van het Boekhoudbureau der Maatschappij. Nooit teveel belasting meer te be talen. Altijd een goed en volledig overzicht over de financieele uitkomsten van Uw bedrijf; Omdat voor dé leden der Maatschappij de moge lijkheid is geopend tegen zeer schappelijke premies de gewassen tegen hagelschade te verzekeren en wel bij de Onderlinge Hagelverzekeringmaatschappij tegen hagelschade. Hagelschade kan een ramp zijn; voorkomt die ramp door verzekering bij een instel ling, welke geheel door de eigen leden wordt be heerd. De gevormde reserves zijn voor een groot deel eigendom van dé leden. Bij, beëindiging van het lidmaatschap krijgt men zijn aandeel in de reserve terug. Daardoor is men uiteindelijk zeer goedkoop verzekerd. Omdat de Maatschappij op alle mogelijke wijze de belangen van landbouw en veeteelt behartigt, o.m. door het houden van leerrijke en interessante demon straties, het houden van lezingen, het houden van vergaderingen, waar de belangrijke vraagpunten van dezen itijd aan de orde komen, door* het bevor deren van den aankoop van goede bedrijfsbenoodigd- heden, door het bevorderen van den afzet van land bouwproducten, enz., enz. Omdat alles wat de laatste jaren tot steun van het landbouwbedrijf is gedaan, zijn ontstaan te danken heeft aan het werk der landbouworganisa ties. Alle boeren profiteeren van dat werk, doch nog zeer veel boeren dtaan buiten de landbouw organisatie. Toont, dat U niet bij diegenen behoort, welke parasiteeren op het weik van anderen. Sluit U aan bij onze organisatie en werkt mede aan den opbouw van een betere toekomst voor den land bouw. Eendracht maakt macht, ook op dit terrein. De Maatschappij- wachlt op Uw bewijs van dank baarheid voor hetgeen tot stand is gebracht en op Uw medewerking in den harden strijd, welke de landbouw nog zal moeten strijden, om te komen, waar zij behoort; zij heeft ml. het recht op een gelijke plaats onder de andere takken van volkswel vaart, als handel, scheepvaart en industrie. Moge dus dilt laatste nummer, dlat gratis wordt verspreid, de aanleiding zijn tot de toezending van vele eerste nummers van een nieuw abonnement. iDe kosten kunnen geen beletsel vormen, daar het abonnementsgeld slechts 1,25 per jaar bedraagt en het lidmaatschap dier Maatschappij sllechts kost 0,50 plus 0,10 per ha 'bedrijfsgrootte. Steunt U zelf en onze Maatschappij d,oor uw lidmaatschap. „WOEKERPLANTEN IN NEERLANDS FINANTIEELE TUINEN". (Vervolg van pag. 2.) Het werkje geeft een opsomming van namen, die zich met finantieele operaties bezig houden, die wij maar liever niet op onszelf zouden zien toegepast. Korten tijd geleden heeft ook één der leden van de Tweede Kamer aan den Minister van Justitie over bovengenoemde praktijken vragen gesteld, o.a. of de Minister het niet gewenscht acht, dat wette lijke maatregelen worden voorbereid om aan finan tieele praktijken van verdacht allooi een einde te maken, nu blijkt, dat de Justitie, die van goeden wille is, in vele gevallen niet voldoende wapenen vindt om met succes in te grijpen. Volgens de stel ler der vragen zijn in andere landen, n.l. Amerika en Engeland, reeds maatregelen getroffen, of al thans in overweging, om transacties, als hier be doeld, zooveel mogelijk tegen te gaan. Het is niet onze gewoonte om over finantieele kwesties in ons blad te schrijven. De reden hier voor is echter ite zoeken in het feit, dat ook Zeeland schijnt te zijn uitgekozen als operatieterrein en er zullen hier ook wel landbouwers als „klanten" wor den uitgekozen. Eenige dagen geleden lazen we althans een waarschuwing van den Commissaris van Politie van den Just. Dienst B te 's-Gravenhage tegen de Commanditaire Vennootschap Beleggings maatschappij Holland no. 1, waarvan als beheerend vennoote optreedt de N.V. Bouw- en Administratie- Maatschappij „Pontresina". Van bevriende zijde ontvingen wij no. 4001 van het Finantieele Weekblad voor den Fondsenhandel, waaruit bovendien blijkt, dat ook een andere „bank" Zeeland „bewerkt", althans „bewefkt" heeft. Hiel volgt het bericht: „De Haagsche Beursbank welke sedert eenigen „(tij/d is gevestigd Kettingstraat 14 te 's-Gravenhage, „en z.g. een zaakje is van Albertus Regnerus Dik- „kers, maar in werkelijkheid wel mag worden be- „schouwd als een onderdeel van de Boschkongsi van „Molenstraat 46, is ook den laatsten tijd weer zeer „actief. Ook hier worden op groote schaal circu laires rondgezonden, maar de resultaten schijnen „daar eveneens van weinig beteekenis te zijn. Dik kers gaat daarom, evenals Kokadorus, de markten „afreizen en op de animeerberichten, welke hij met „kwistige hand over Walcheren doet uitstrooien, „zijn aparte gele slipjes geplakt, waarop staat ver geld: „onze vertegenwoordiger is a.s. Dinsdag in ,j[Hotel Zoutkeet te Góes. Hij zal U bij die gelegen- „heid gaarne nader inlichten omtrent de werkwijze „onzer beurssyndicaten". Vroeger hield ,,onze ver tegenwoordiger" zitting in Hotel Centraal, maar „deze naam is nu doorgehaald (door ons vetgedrukt, Red.). De genoemde „bank" heeft dus zitting gehouden op den marktdag te Goes, vermoedelijk om ook land bouwers als klant te krijgen. Er zullen misschien dan ook wel leden van de Z. L. M. zijn, die met deze „bank" „zaken" .hebben gedaan. Mocht dit het ge val zijn, dan stelden wij het wel op prijis daarover eens té worden ingelicht. Wij zouden echter onze leden dringend in over weging willen geven in de 'toekomst met dergelijke .banken" geen zaken te doen, alvorens bij' ons eens nadere inlichtingen te hebben ingewonnen. Er zijn gelukkig in onze provincie nog finantieele instellin gen genoeg, n.l. de coöperatieve Boerenleenbanken en de bekende particuliere banken, waar men zijn spaarduitjes beter aan kan toevertrouwen. Men zij dus voorzichtig. PA ARDEN ARBEID. Als no. 1 der Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1937 ontvingen wij een publicatie, waarin een zestal onderwerpen wordt behandeld, welke alle den landbouwer zullen inte- 'resseeren. Wij hebben ons dan ook voorgenomen, hierover in het kort iets weer te geven in het Land bouwblad. Degenen, die deze publicatie, welke ver lucht is met kaarten, tabellen en grafische voorstel lingen, in hun bezit wenschen te hebben, deelen wij mede, dat deze tegen betaling van 0,50 per exem plaar verkrijgbaar is bij de Algemeene Landsdruk kerij te 's Gravenhage en ook kan worden besteld bij de plaatselijke postkantoren. Wij willen dan in de eerste plaats iets mededee- len over (het hoof dstuk, dat handelt over „Baarden- arbeid". Dit hoofdstuk, dat verlucht is met een tiental grafische voorstellingen, is samengesteld door den (voormaligen) bedrijfsconsulent voor Zee land, den heer Ir. A. Ovinge. Bij de productiekosten in het landbouwbedrijf,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1937 | | pagina 3