KORTE BERICHTEN. Waar gaan wij heen? „Woekerplanten in Neerlands finantieele tuinen". Wij vestigen er de aandacht op dat bij een aan vraag om erkenning als handelaar in gewassen van d,en tuinbouw het overleggen van een verklaring waarbij hij voor een derde afstand doet van zijn erkenning als zoo danig, geen waarborg geeft, dat het verzoek zal worden ingewilligd. Teneinde teleurstelling te voorkomen, wordt dezen aanvragers in hun eigen belang aangeraden, geen groentenwinkel, ventwijk of anderen handel in tuin- bouwgewassen over te nemen, noch zich in het bezit te stellen van een afstandsverklaring, alvorens zij zich bij de Nederlandsche Groenten- en Fruit-cen trale ervan hebben vergewist, dat deze 'hen als han delaar in gewassen van den tuinbouw zal erkennen. Red. De aanwezigheid van veel onkruiden, als muur e.d., kan het optreden van voetziekte in tarwe be vorderen. Wanneer men last heeft van St. Jansvuur bij erwten, moeh men in de eerste 6 a 7 jaar niet met erwten op hetzelfde perceel terugkomen en geen erwten zaaien na vlas, paardeboonen of lupinen. Vooral voor landbouwers, die meer of minder af gelegen wonen, is het gemakkelijk, dat zij rekening houder zijn bij den postcheque- en girodienst, men hoeft dan voor het betalen der rekeningen e.d. geen speciale reis te maken. Inlichtingen zijn op elk postkantoor te verkrijgen. Ter voorkoming van de vergelingsziekte in bieten zorge men dat de structuur van het bietenland, zoo wel door bewerking als door bemesting van den grond, goed wordt. De machtigste is hij, die zich zelf in zijn macht heeft. Bij. een normale oogst onttrekt de suikerbiet 180 kg zuivere stikstof, 65 kg fosforzuur en 200 kg kali aan den grond. iRationeele weide-cultuur opent de weg naar ver laging der productiekosten bij de veehouderij. In Zweden wordt de tarwegalmug tot de schade lijkste insecten voor wintertarwe gerekend. De' schade schijnt in sterke mate af te hangen van de weersomstandigheden tijdens het in de aar komen. Wjanneer een weiland sterk bezet is met brand netels, distels, russchen enz., doet men verstandig deze af te maaien en de koppen te bestrooien met wat fijn gemalen kaïniet of kalkstikstof. Goed materiaal voor den bodem van het kuiken- hok is turf strooisel, dit is warm en veerkrachtig, terwijl het bovendien snel vocht opneemt, zoodat dè mest direct opdroogt. Lucerne is een gewas, dat veel licht noodig heeft, het zaaien als hoofdgewas of als navrucht biedt dan ook meer kans van slagen, dan het zaaien onder een dekvrueht. Wanneer men aan melkkoeien in de weide in den tijd van geil, week gras een weinig eiwitarm kracht- voeder bijvoedert, verkrijgt men volgens Dr. Gras huis niet alleen een .beteren gezondheidstoestand: van de dieren, doch tevens een boter van betere kwali teit. Voor den verbouw van brouwgerstrassen vermijde men zoo mogelijk de onmiddellijke nabijheid van wintergerst. Gebruik goedgekeurd zaaizaad en ont smet dit met een goede droogontsmetter. Aangezien kuikens het voedsel in de spiermaag moeten fijnmalen doör middel van kleine steentjes e.d., is het gewenscht in het kuikenhok een bakje met scherp zand en fijn gebroken schelpen neer te. zetten. Een lidcactus mag na knopvorming geen groot temperatuursverschil ondergaan, verplaatst de plant dan ook zoo weinig mogelijk. Water is een onmisbaar bestanddeel van het dier lijk lichaam, te weinig water brengt al gauw storin gen in de spijsverteringen en in de stofwisseling te weeg. Men zorge daarom, dat de dieren voldoende water kunnen opnemen. Trekpaardenfokkers, vestigt de aandacht op Uw fokproducten door het plaatsen van een adverten tie in dit blad. Een natte grond beteekent een koude grond, door dat de soortelijke warmte van water hooger is dan van grond. Bovendien bevat een natte grond te weinig lucht, waardoor de bodemiventilatie onvol doende is. Bij het optreden van besmettelijk verwerpen bij het vee is het aan te raden ten spoedigste den vee arts. te ontbieden, mede met het oog op de te nemen maatregelen ter voorkoming van dit euvel in de komende jaren. Spitsmuizen zijn zeer nuttig, daar zij vele schade lijke insecten en hun poppen en larven verorberen. Zij moeten beschermd worden. Uw coöperatieve aankoopvereeniging levert de beste bedrrjfsbenoodigdheden voor den laagst moge lijken prijs. Met het oog op de kroeftziekte is het niet ge wenscht te vaak met uien terug te komen op het zelfde perceel. iKruisverlamming of lendenvuur bij paarden komt het meest voor bij dieren van 512 jaar, boven of onder deze leeftijdsgrens behoort de ziekte tot de zeldzaamheden. Laat het dier staan en waarschuw direct uw veearts. Elke beweging kan de aandoe ning verergeren. „Distels maaien is distels zaaien", zegt een oud spreekwoord. Bestrijdt de distels in nog jongen toestand. In geen enkele boomgaard mogen de bijen ont breken. Het indirecte nut der bijen, de bestuiving, is veel grooter dan het directe nut der bijen in den vorm van honing en was. Verzuimt niet Uw formulier voor de aangifte van zomergewassen voor de keuring tijdig, d.w.z. vóór 1 Mei a.s., in te leveren aan het Landbouwhuis te Goes. 'Reeds langer dian de groote wereldoorlog duurde, worden er maatregelen getroffen van overheids wege om den vaderlandschen land- en tuinbouw voor een zekeren ondergang te behoeden. Indien men echter van meening mocht zijn, dat de wat men veelal noemt steun aan den landbouw zich langs lijnen van geleidelijkheid heeft ontwikkeld, dan ziet men dit o.i. wel wat erg eenvoudig. Het omgekeerde is echter, wel het geval n.l. dat toen de steunmaat regelen er eenmaal waren, de overheid niet heeft geaarzeld deze geleidelijk maar zeker af te schaf fen of dep z.g. .steun te verminderen. Wanneer er maatregelen gemist kunnen .worden is daar ook o.i. niets tegen, integendeel. Doch de praktijk is deze geweest, dat men tot vermindering van steun reeds is overgegaan vóór en aleer vaststond, dat de land bouw zich zonder dezen zou kunnen redden. Wij. denken hier in het bijzonder aan den tarwerichtprijs. Een geleidelijke ontwikkeling van den landbouw steun moge er geweest zijn volgens de meening van hen die buiten den landbouw sitaan, zij 'die, hetzij rechtstreeks, hetzij zijdelings, bij. een landbouw organisatie zijn betrokken, weten wel beter. Er is een voortdurende strijd gevoerd om ook voor den landbouw een redelijk bestaan te verkrijgen. De georganiseerde landbouw in Nederland, en in Zee land de Z. L. M. vooraan, heeft gedaan wat zij kon om dit te bereiken. Wij zijn er van overtuigd, dat de landbouworganisaties in hun streven niet zijn ge slaagd, doch aan den anderen kant mag toch niet worden voorbij .gezien, dat toch een en ander bereikt is. Wat tot nu toe verkregen is, ook al moge dit on voldoende zijn voor een loonend bedrijf, is toch zeker tö danken aan het werk van den georganiseerden landbouw. Zij, die wijzen op de tekortkomingen van de huidige maatregelen, dienen echter ook 'eens te bedenken welk een berg van onkunde en niet willen begrijpen overwonnen moest worden, voor en aleer tot de publieke opinr? was doorgedrongen, dat onder de bestaande omstandigheden de landbouw niet aan wat men wel eens noemen wil het vrije spel van de maatschappelijke krachten kon worden over geleverd. Strijd tegen degenen die van oordeel waren, dat de landbouw uit eigen 'kracht er weer bovenop zou moeten komen. Strijd tegen de groot stedelijke Kamers van Koophandel. Strijd tegen de groote pers, die het publiek wilde doen gelooven, dat de landbouw met onmetelijke sommen werd ge steund, terwijl het in werkelijkheid andersom is. Doch ook strijd in de kringen van den landbouw- stand zelve. Nu eens was deze strijd heftig, dan weer luwde deze. Op het oogenblik is er weer actie gaande. In hoofdzaak concentreert zich de strijd in de boerengelederen zelve om de maatregelen voor de veehouderij, al willen we hiermede geenszins zeggen, dat in den akkerbouw de zaak geruischloos loopt, want in alle gevallen zullen er bezwaren blij ven bestaan indien de Staat zich op intensieve wijze met het bedrijfsleven bemoeit. In Friesland is een actie gaande die de teeltbeperking voor het rundvee wil afschaffen en bezig is het werkgebied van haar actie uit te breiden over het geheele land. Weer anderen betwijfelen, of de kalverbeperking in de naaste toekomst wel van eenigen beteekenenden in vloed zal zijn op 'een verminderden melksteun, die thans yan jaar tot jaar grooter wordt. Ook wij' zijn deze meening voor een belangrijk deel toegedaan. In Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zijn, speciaal onder de kleine landbouwers, zulke groote bezwaren gerezen tegen de kalveren- en varkens- itoewijzing, dat een door den Minister daartoe inge stelde commissie thans bezig is een onderzoek naar de klachten in te stellen. De kleine 'boeren zijn echter ook elders in den lande niet tevreden. In ver schillende deelen van het land worden vereenigin- gen van kleine boeren opgericht, die vanzelfsprekend in het bijzonder ten doel hebben om de belangen van die groep 'grondgebruikers te behartigen. Zelfs is bij deze vereenigingen reeds een confessioneele splitsing tot stand 'gekomen, splitsing zit den Neder lander nu eenmaal in het bloed. De bezwaren van deze vereenigingen van kleine boeren zijn voor een belangrijk deel tegen de huidige crisismaatregelen gericht. Wij weten zeer wel, dat de kleine bedrijven het moeilijk hebben, doch of juist deze bedrijven er beter door worden, als de verschillende landbouw crisismaatregelen worden afgeschaft, wagen wij te betwijfelen. Het is voldoende 'bekend, dat juist de kleine bedrijven bij' de verschillende beperkingsmaat regelen zijn ontzien. Het geheel loslaten van deze regelingen zou o.i. niet tengevolge hebben dat de varkens en kalveren, welke thans nog op vele kleine bedrijven aanwezig zijn, zouden verdwijnen, doch wel dat het aantal op de grootere, speciaal op de gemengde, bedrijven sterk zou toenemen, hetgeen de prijzen niet ten goede kan komen. Met alleen een acjtie om de crisismaatregelen af te schaffen, zijn de kleine bedrijven niet te helpen. Ook voor de kleine 'bedrijven is er o.i. maar één oplossing n.l. de hoogere prijzen voor de land- en tuinbouwproducten, die de consument dus moet betalen. Of de consument een hoogeren prijs wil 'betalen? Over het algemeen koenen de bezwaren tegen hoogere prijzen niet in de eerste plaats van de zijde van den consument, doch wel van 'dé distribuanten en de personen die in het distributiebedrijf werkzaam zijn. Het is wel merkwaardig, maar toch is de toestand zoo en niet anders. Eenigen tijd gel eden werd het noodzakelijk om den broodprijs te verhoogen. Wie protesteerden, niet de consumenten, doch de bakkers en met hen de bakkersgezellen. Tegen prijsverhooging van het vleeseh maakten de slagers bezwaar en de slagers gezellen, die laatsten gingen althans zelfs op zijn Amerikaansch een verltooning geven van een bezet tingsstaking. Bij alle verwarring, welke er op het gebied van den steun aan den landbouw is, heeft ook de heer Ruyter, de Secretaris van den R. K. Aartsdiocesane Land- en Tuinbouwbond, het zijne bijgedragen door zijn gedachten over deze zaken eens te ventileeren. De N. R. C. heeft hierin misschien ook aanleiding gevonden om korten tijd daarna in een hoofdartikel (het is overigens merkwaardig, dat diit blad aan landbouwartikelen veelal een eereplaats afstaat) te schrijven: „De prijzen van verschillende landbouw producten bevinden zich reeds eenigen tijd op een aanzienlijk hooger niveau. 'Zelfs kan worden aan genomen, dat de akkerbouw het min of meer zon der overheidszorg kan stellen, hetgeen ook van landbouwzijde wordt bevestigd". In hetzelfde artikel komt de N. R. C. weer eens aandragen met het oude vertelseltje, „dat de landbouw zich hoe eer hoe liever zal moeten instellen op een vrije ongesteunde bedrijfsvoering". Ja inderdaad, de landbouw wil niets liever, mits zij dan maar van een loonend be staan verzekerd is. Men zou uit de woorden van de N. R. C. den indruk kunnen krijgen, dat alleen de landbouw wordt gesteund, terwijl in feite de in dustrie toch ook wordt gesteund en nog wel met een bedrag dat hooger is dan de landbouwsteun. Van de contingenteeringen kan b.v. eigenlijk niemand de juiste draagwijdte overzien. Wij gaven slechts een greep uit de vele meenin gen, welke over de landbouwcrisismaatregelen zooal ten beste worden gegeven. Waar wij echter dringend voor willen waarschuwen, is het stichten van ver warring in het eigen boerenkamp. Niets is fataler dan dat er in landbouwkrihgen over verschillende landbouwvraagstukken niet alleen verschillend wordt gedacht, maar hiervan ook een strijdpunt wordt gemaakt. Dit verzwakt het boerenstandpunt in hoogel mate. Deze verwarring is, volgens onze meening, thans aanwezig. Dit deed ons dan ook als opschrift boven dit artikeltje plaatsen: „Waar gaan wij heen?" De meeningen over belangrijke land bouwvraagstukken loopen thans in de landbouw kringen zóó .uiteen, dat het o.i. noodig is om deze geheele materie weer onder oogen te zien, en de geheele Nederlandsche landbouw zooveel mogelijk met één programma van actie voor den dag komt. De tijd is daarvoor o.i. ithans aafigébroken. Onder bovenstaanden titel, die aan duidelijkheid wel niets te wenschen overlaat, is het vorige jaar een boekje in drie deelen verschenen, dat in breeden kring groote belangstelling heeft gewekt. Uitgever is het „Finantieel Weekblad voor den Fondsen handel" en elk deeltje is a ƒ0,25 verkrijgbaar bij genoemd Weekblad, N. Z. Voorburgwal 68, Amster dam (C.). De stof voor dit werkje, men zou het met recht een drama kunnen noemen, wordt geleverd door allerlei bankierskantoren'en andere instellingen met schoonklinkende namen, die het gemunt hebben op de beurzen van goedgeloovige personen, die hun belangen aan deze „bankiers" meenen te kunnen toevertrouwen Uit het voorwoord, geschreven bij het He deel, nemen wij het volgende over, waaruit kan blijken op welke wijze gewetenlooze individuen als moderne roovers'benden, zij het dan ook zonder revolvers of machinegeweren, hun slachtoffers maken. „De uitgave van Deel I heeft ons een lawine van „brieven toegevoerd. Wij hebben deze alle zoo goed „mogelijk beantwoord. Zij hebben ons helaas deze „ervaring rijker gemaakt, dat het aantal slacht offers niet in de honderden, maar in de duizenden „loopt. Zeer vele kleine menschen vooral zijn een „prooi geworden van allerlei kantoortjes, welke er ,jhun werk van maken, tot' woekerprijzen premie- „obligatiën op afbetaling (te verkoop en. Als men, „zooals wij, bemerkt heeft, welk een leed berokkend „is aan harde zwoegers, die met moeite jarenlang „een klein bedrag hebben terzijde gelegd, om het in „handen te stellen van individuen als Wockener en „Stroetzel (Holl. Crediet- en Obligatiebank) en nu „hebben ervaren, dat zij voor dezen en niet voor „zichzelf hebben gespaard, dan kan men het slechts „betreuren, dat lieden van het slag als evengenoem- „de twee, niet tot ©enige jaren dwangarbeid kunnen „worden veroordeeld. En wat moet worden gedacht ,,van het feit, dat bij een ander afbetalingszaakje „in premie-obligatiën een millionnair finantieel ge ïnteresseerd blijkt te zijn?" (Zie verder pagina 3, 3e kolom/

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1937 | | pagina 2