Zaterdag 17 April 1937 Mo. 1326 28e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen ZITDAGEN Z. L. M.-VERGADERINGEN. Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij. WEEKOVERZICHT. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,25 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. REDACTEUR: Ir J. D. DORST, Secretaris Z. L. M. Landbouwhuis Goes, Telef. 150. ADVERTENTIETARIEF15 regels ƒ1,elke regel méér 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief.. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE 'te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. OOSTBURG: Woensdag 21 April a.s., bij den heer Zonnevijlle in „Stadsherberg". TER NEUZEN: Woensdag 21 April a.s., in „Hotel des Pays-Bas". ZIERIKZEE: Donderdag 22 April a.s., in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 22 April a.s., in Café „De Eendracht". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 22 April a.s., bij den heer Nelisse in „De Gouden Leeuw". ALG. VERGADERING KRING WESTELIJK ZUID- BEVELAND DER Z. L. M., 'op Zaterdag 1 Mei 's nam. 2 u., in de Melksalon van den heer C. J. van Liere te Goes. (Voor uitvoerige Agenda, zie elders in dit Blad.) MERRIE-PREMIEKEURINGEN 1937 DER ZEEUWSCHE LANDBOUW-MAATSCHAPPIJ EN PROV. REGELINGS-COMMISSIE VOOR DE PAARDENFOKKERIJ IN ZEELAND. De merrie-premiekeuringen worden gehouden in de week van 712 Juni a.s. Voor het premieplan verwijzen wij naar helt blad van 10 April j.l., No. 1525. Aangiften moeten op daarvoor gratis verkrijgbare formulieren uiterlijk 8 Mei a.s. (bij ondergeteekende Cornelis Eversddjkstraat 2 te Goes zijn binnen gekomen. Na dien datum ontvangen opgaven kunnen niet meer in aanmerking komen. De Secretaris van de Prov. Keurinigs-Commissie, A. QAPPON. PROVINCIALE COMMISSIE VOOR DE BEVORDERING VAN RIJKSWEGE VAN DE VEEFOKKERIJ IN ZEELAND. Stierenkeuringen en keuringen van vrouwelijk fokvee in 1937. :Deze keuringen worden gehouden van 26 April tot en met 21 Mei a.s. Voor het keuringsprogramma verwijzen wij naar het blad van 10 April j.l. No. 1525. Wij wekken de voormannen onder de veehouders en van de Landbouworganisaties op tot het wel slagen der keuringen mede te werken. Particulieren en Vereenigingen kunnen voor be paalde keuringsplaatsen prijzen en medailles be schikbaar stellen, waarvan men tijdig mededeeling gelieve te doen aan den heer C. Zwagerman, Rijks- zuivelconsulent te Middelburg (gironummer 69006). De Provinciale Commissie voornoemd, W. KAKEBEEKE, Voorzitter. J. D. DORST, Secretaris. In de afgeloopen week is verschenen een zeer uit voerig Voorloopig Verslag van de Eerste Kamer over het wetsontwerp tot nieuwe regeling van de pacht, hetgeen er dus op wijst, dat dit wetsontwerp thans spoedig door de Eerste Kamer in behandeling zal worden genomen. Wij hebben reeds meermalen medegedeeld, dat naar onze meering de Eerste Kamer dit wetsontwerp wel zal aannemen en die meening zijn wij nog toe gedaan, niettegenstaande het feit, dat blijkens dit voorloopig verslag vele .leden dit ontwsrp een teleur stelling achten. Dit houdt echter nog niet in, dat al deze leden tegen het ontwerp zullen stemmen. Immers, algemeen is men ervan overtuigd, dat er eindelijk eens een einde moet komen aan den strijd, die nu al jaren omtrent een nieuwe regeling van de pacht wordt gevoerd en hoewel sommigen het ontwerp op enkele punten gaarne zouden zien gewij zigd, wat, zooals men weet, Op het oogenblik niet meer mogelijk is, aangezien de Eerste Kamer niet het recht van amendement bezit zullen over het algemeen de voordeelen, welke de nieuwe pachtwet zal brengen, naar onze meening grooter worden ge acht dan de nadeelen, waaruit we dan de conélusie trekken, dat het ontwerp meer kans heeft te wor den aangenomen dan te worden verworpen. En we hopen, dat de pachtwet zal worden aangenomen, ook al kan het ontwerp niet ten volle onze instem ming hebben. De bezwaren, welke vele leden der Eerste Kamer in het voorloopig verslag tegen het ontwerp hebben geuit, komen in hoofdzaak neer op het volgende: le. het karakter en de strekking van de voorge stelde regeling, waarbij mede ter sprake kwamen: het tijdstip van de indiening van het ontwerp: de motieven, welke daartoe hèbrt-.ii geieia: de vraag of hij de voorbereiding ervan met de belangen van den landbouw in het algemeen voldoende rekening werd gehouden; de verhouding tusschen pachters en ver pachters; de nadeelen welke het ontwerp mede voor den pachtersstand biedt; de vraag in hoeverre met dit wetsontwerp de bevordering van nog verder gaande voorzieningen in de toekomst wordt be oogd; het tekort aan differentiatie tusschen lande lijke eigendommen ten aanzien van de toepasse lijkheid van verschillende der ontworpen bepalin gen. 2e. De aantasting van het eigendomsrecht en de beperking van de contract-vrijheid, waarbij bespre king vonden: de totstandkoming van het pachteon- tract, het continuatierecht, des pachters bevoegd heid tot verandering van de bestemming van het gepachte, zijn bevoegdheid tot verandering van ge daante en inrichting van het gepachte, het ontbre ken eener regeling van den borgtocht. Voorts werden van onderscheiden zijden afzon derlijke beschouwingen gewijd aan: 3e. De taak van den rechter in pachtzaken, waarbij tevens opmerkingen omtrent het instituut der erkende pachtbureaux wenden gemaakt. Sommige leden merkten op, de tegen het wets ontwerp aangevoerde bezwaren niet te kunnen dee- len. Zij achtten deze ook niet vrij van overdrijving; de door de verpachters gevreesde continuatie zal h.i. voor goede pachters niet bestaan. Andere leden hadden met instemming van dit wetsontwerp kennis genomen. Nog andere leden waren eveneens van oordeel, dat aan de tegenwoordige regeling groote bezwaren kleven en dat het wetsontwerp, zoowel door de bij nota's van wijzigingen als bij de openbare behande ling in de Tweede Kamer aangebrachte verbeterin gen, aanzienlijk was verbeterd en aan bruikbaar heid had gewonnen. De regeering komt volgens hen lof toe voor de wijize, waarop zij getracht heeft, den tegenstanders tegemoet te komen en de zaak tot een oplossing te brengen. We zullen binnenkort in de gelegenheid zijn iets over de behandeling van het ontwerp in de Eerste Kamer mede te deelen. Degenen, die in 1932 vlas teelden, zullen zich mogelijk nog herinneren, dat er van het vlas van dien oogst een poitje is gevormd. Reeds tal- looze malen is er op aangedrongen, dien pot nu eindelijk eens uit te 'beltalen. Men kan tenminste niet zeggen dat er na zoo'n lange periode geen vol doende tijd is geweest om een en ander uit te rekenen en te contróleeren. Wij vernemen thans, dat aan de uitkeerinig van dezen vlaspot volgende week door -de Nederlandsche Akkerbouw-Centrale te 's Gravenhage wordt begonnen. Wij moeten thans wel aannemen, dat het ernst wordt met déze uit- keering, doch wel moet het ons van ihet 'hart, dat wij dat potverteren gaarne iets vroeger hadden gezien. Hoeveel de uitkeering zal bedragen is ons niet békend, doch groot kan deze o.i. niet zijn. Menigeen houdt zich thans bezig met de vraag of de graanprijzen nog verder zullen stijgen. In het marktbericht over de wereldsituatie' van oliezaden van 26 Maart 1937 schrijft de N. R. Crt., dat de markten onder den invloed hebben gestaan van de langzamerhand tot in wijde kringen door dringende overtuiging, dat ',s werelds graanvoorzie- ning een andere phase is ingetreden. Zeer groote hoewel reeds vroeger verwachte aan- koopen van tarwe voor Duitsche en Italiaansche rekening, gepaard aan de toenemende behoeften over de géheele wereld, hébben de noteeringen op de termijnmarkt sterk doen rijzen. Deze rijzing is nog in de hand gewerkt door de mededeeling van de Argenitijnsche regeering, dat tengevolge van de groote tarweverschepingen het noodzakelijk zal worden de Argentijnsche tarwe-uitvoer te contró leeren. De Europeesche behoeften tot aan het binnen komen der oogsten op het Noordelijk halfrond zullen dus gedekt moeten worden door Australië, Canada en Noord-Amerika en het behoeft wel geen betoog, dat onder deze omstandigheden met een verdere ver hooging van de prijzen gerekend' moet worden. In hoeverre deze beschouwingen fcewaarhiei.1zu.ller worden zal eerst de toekomst kunnen leeren. Wan neer zich geen bijzondere omstandigheden voordoen, zou de schrijver van bedoeld marktbericht wel eens gelijk kunnen .krijgen. Op grond van de crisissteunbeschikking 1937 cichorei (oogst 1937) zal voor telers van cichoreiwortelen, oogst 1937, steun worden verleend uit het Landbouwcrisisfonds. Deze steun zal verleend worden over ten hoogste 15.740.000 kg cichorei. De steun zal bedragen ƒ5,— per 1000 kg cichorei indien de waarde van 100 'kg gedroogde cichorei van goede kwaliteit is vastgesteld op 4,50 of minder. Is deze waarde vastgesteld op 6,50 of meer dan zal geen steun worden verleend. Bij een waarde liggende tusschen genoemdie bedra gen, zal ihet steunbedrag naar evenredigheid worden berökend. ïn een rede, waarmede Ramsay Mac-Donald de Internationale Suikerconferentie te Londen heeft geopend, heeft hij enkele aanwijzingen ge geven in welke richting men tot overeenstemming zou kunnen komen. Zooals bekend zal men trachten het eens te worden over de wijze, waarop de vrije markten zullen worden verdeeld. De aanwijzingen van MacDonald nu komen hierop neer, dat de lan den, die niet naar de vrije markt uitvoeren, de pro ductie zouden dienen te regelen, terwijl de landen, die de vrije markt voorzien, den uitvoer zouden moeten regelen, zoodat langs dien weg de suikerprijs op de vrije markt op bevredigend niveau zou kunnen worden gehandhaafd en als dat eenmaal het geval is, zouden da beschermende rechten, subsidies enz. door de diverse landen moeten worden aangepast, om te beletten dat de suikerprijs in eigen land zou stijgen, met ais gevolg een groote productie naast een geringer verbruik. In hoeverre men uit deze voorstellen tot een oplossing zal komen, zal de heele wereld nu met belangstelling afwachten. Voor Nederland wordt het een groot bezwaar geacht, dat Japan zooals men weet een groote afnemer van Java-suiker, niet aan deze conferentie deelneemt. De Nederlandsche AkkerbouwCentrale maaikt be kend, dat de steunvergoeding voor groene erwten van de kwaliteitsklasse C, gedenatureerd in het tijd vak van 5 April 1937 tot en met 10 April 1937, 1,40 per 100 kg zal bedragen. Voor groene erwten van de laagste klasse en voor andere erwten, in datzelfde tijdvak gedenatureerd, bedraagt dé steunvergoeding 0,90 per 100 kg. De steunvergoeding voor veldboonen, welke blij kens de dateering van het dorschbriefj-e in genoemd tijdvak zijn gedprscht, is vastgesteld op 1 per 100 kg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1937 | | pagina 1