„Vrees niet." Zaterdag 9 Januari 1937 No. 1312 29e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,25 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DORST, Secretaris Z. L. M. Landbouiwhuis Goes, Telef. 150. ADVERTENTIETARIEF1—5 regels ƒ1,— elke regel meer 20 cent. RegelaJbonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DIE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. In het schoone boek van Israëls grooten, machtigen profeet Jesaja, staat het geschreven. Die heerlijke belofte: „Vrees niet, want ik ben met U Wat een bemoedigend woord bij het begin van 'n nieuw jaar. Bij het begin van 1937. NieuwjaarWij zijn weer uit de avond stemming, de loome, naar rust hijgende. Wij gaan weer uit ons zelf. Wij treden vooruit, de lendenen omgord, zij het maar met den gordel der waarheid, opdat die al wat wij. verder aan hebben, ophoude en houde op de rechte plaats. En ook dus het borstwapen, niet dat der ach tenswaardigheid in menschen oog, maar dat der oprechtheid en gerechtigheid. Want verschuift dat, omdat de gordel der waarheid niet vast- gegespt is, dan is het hart trefbaar. En de vijand van ons leven is er spoedig bij om ons in de zwakke zijde te treffen. En dan in het hart, is doodelijk. Maar het is Nieuwjaar de fanfares Het is feest Feest voor Nederland, wiens Prinses straks in het huwelijk treedt. Feest in ons hart Het tintelt al van vreugde en moed Hè, li oud-e jaar ic- argeseltütf bij Een nieuwe, schoone lei Wat een tijd om iets te doen. Als dit nu eens, als dat toch sensen hoopvol vatten wij de levenstaak weer op. Maarja, eigenlijk is er niets. En het leven is hetzelfde gebleven. En zooveel vraagteekens De toekomst wenkt, ja En hoop is juist dat heerlijke, dat een mensch ook verheft boven het dier. Een dier hoopt niet. Maar wij kennen toch die toekomst niet. Ge kent de geschiedenis van die drie reuzen: Gis teren, Heden en Morgen. Die drie, die zoo ver schrikkelijk dreigend staan aan den drempel van een nieuw leven. Ook die Morgen. Die zegt: och! Ge zijt nu wel van zins zoo en zoo te doen en te leven, maar straks valt Ge weer in de oude zonden en fouten en Gisteren heeft gelijk. De strijd zal zwa&r zijn. Ge kunt het immers niet alleen af. Uw kracht is te gering, te eindig; Uw verstand te beperkt. En dan tal van omstandig heden hebt Gij niet in Uw macht. Gij zijt diep, diep afhankelijk. Niemand dan een land- of tuinbouwet begrijpt dat en gevoelt dat zoo goed. ReOTs in zijn bedrijf en door zijn dage- lijksch werk. Maar er is Iemand, die ons vertrouwen vraagt en Die ons bemoedigen wil. Hij deed dat het oude volk, toen het uit Babels gevangenschap kwam, om terug te keeren naar het goede land. Hij doet dat nog aan ieder, die voor een nieuwe poorte des levens staat. Weest niet bevreesd 1 Vertrouwt Hij biedt Zijn geleide U aan Voor 1937! „Vrees niet! Want Ik ben met U Gelooft Gij dat Zoudt Gij het niet met dat geleide wagen Dan moge komen wat er kome Ik ga dan vertrouwend voorwaarts. 1937 zij U een rijk gezegend jaar. Voor U zelf, voor Uw gezin. In Uw werkzaamheid, in hof en aan haard, op den akker, in de wei, in den tuin of den boomgaard, in alle werkzaam heid. Gezegend zijt Gij niet het minst in Uw persoonlijk leven. „Vrees niet". Werkelijk vertrouwen op den grooten Leidsman, die U veilig brengen kan door de branding desnoods heen naar de veilige Haven der rustNeemt nog zooveel voorzor- Donderdag 7 Januari j.l. was een gedenk waardige en blijde dag voor ons Koninklijk Gezin. Op dezen dag werd het huwelijk voltrokken tusschen onze geliefde en geëerbiedigde Kroon prinses, H. K. H. Prinses Juliana en Z. D. H. Prins Bernhard. Voor de tweede maal is deze datum in de Nederlandsche geschiedenis tot een historischen datum geworden. Het Nederlandsche volk in al zijn geledingen heeft ter gelegenheid van deze Koninklijke ver bintenis van zijn oprechte verknochtheid aan en medeleven met het Huis van Oranje blijk ge geven. Het is hier niet de plaats om over dit natio naal gebeuren breedvoerig uit te weiden, in de dagbladen heeft men reeds alle bijzonderheden omtrent dit Vorstelijk huwelijk kunnen lezen. Wij willen volstaan met onze Bescherm vrouwe Prinses Juliana en Haren Gemaal Prins Bernhard onze eerbiedige gelukwenschen aan te bieden en de hoop uit te spreken, dat Hun geluk even zoo groot moge zijn als de hulde, welke Hen is gebracht vóór en bij Hur huwelijk. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1937 | | pagina 1