waarin opgenomen hei NOORD-BR AB ANTSCH LANDBOUWBLAD e» kei ZEEUWSCH TUINBOUWBLAD Donderdag 24 December 1936 No. 1310 28e Jaargang Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) deNoord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen Dit blad verschijnt ZATERDAGS en wordt GRATIS toegezonden aan alle leden der Z.L.M. Overname van stukken slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Abonnementsgeld voorleden der Nrd-Brabantsche Mij van Landbouw fl. 1,25 per jaar. Niet-leden fk 5. per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DORST, Secretaris Z.L.M.Goes. Bijdragen en Ingezonden Stukken moeten uiter lijk Dinsdagavond vrachtvrij zijn ingezonden b'j de RedactieLandbouwhuis Goes, Tel. 150. Advertentiën van 1—5 regels fl. 1,—, elke regel meer 20 ct. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van Advertentiën aan de Uitgeefster: Firma P. J. v. d. SANDE te Ter Neuzen of Landbouwhuis Goes vóór Donderdag. ZITDAGEN Zeeuwsche Landbouw-Maafschappij. BERICHT ZEEUWSGH LANDBOUWBLAD LET OP U SAECK Boe khoudbu r eau en Accountantsdienst Z. L. M. MIDDELBURGDonderdag 24 December a.s. in Café „De Eendracht". OOSTBURG: Woensdag 30 December a.s. bij den heer Zonnevijlle. MIDDELBURG: Donderdag 31 December a.s. in Café „De Eendracht". In verbant} met de feestdagen zal het eerst volgend Landbouwblad Donderdag 31 December verschijnen. Red. Z. L. M.-STARINGS-ALMANAK 1937. De almanak 1937 is verschenen en is a 0,75 ver krijgbaar op het Landbouiwhuis te Goes. Storting kan geschieden op postrekening 199365 ten name van Ir. J. D. Dorst. De leden kunnen den almanak bij den Secretaris van hun Af deeling bestellen. Voor Walcheren zijn ze ook verkrijgbaar hij de Coöperatie „Eiland Walcheren" te Middelburg; voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen bij den heer C. van Dixhoorn te Oostburg; voor Schouwen- Duiveland bij den heer P. Hanse op de markt te Zierikzee; voor Tholen hij den heer W. L. Klompe te Tholen. ALGEMEENE HANDELS VOORWAARDEN VOOR DEN AARDAPPELHANDEL. Zooals wij in. ons blad van Zaterdag 21 November 1936, No. 1506, mededeelden, zijn de nieuwe Algeaneene Handelsvoorwaarden met koopbriefjes ingevolge de overeenkomst tusschen de Z. L. M. en den Nederland- schen Bond van Handelaren in Aardappelen op 1 Deceimber 1936 in werking getreden. De A. H. V. en koopbriefjes zijn gedeponeerd bij de Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. Een uit spraak van de Arbitrage-Commissie heeft dus rechts kracht verkregen. Men sluite geen koopovereenkomsten meer zonder gebruik te maken van de nieuwe koopbriefjes. De oude koopbriefjes zijn vervallen. Iedere landbouwer, die aardappels verkoopt, bestelle zoo spoedig mogelijk een exemplaar van de Algemeene Handelsvoorwaarden met een boekje inhoudende 50 koopbriefjes. De prijs is franco per post 0,35, afge haald aan het Landbouwhuis 0,30. Bestelling kan geschieden door storting op post rekening 199365 ten name van Ir. J. D. Dorst te Goes. AFLEVERING BROUWGERST. 'De Z. L. M. verleent bemiddeling bij den verkoop van brouwgerst aan de brouwerijen. Zij die nog een partij brouwgerst in gedorschen of ongedorschen toestand op hun bedrijf hebben en deze aan de brouwerij wenschen af te leveren, worden ver zocht een monster der partij groot ca. kg in te zenden aan het Secretariaat der Z. L. M., Landbouw huis, Goes. U blijft geheel vrij de .partij al dan niet tegen den geboden prijs te leveren. KORT VERSLAG van de vergadering van het Dagelijksch Be stuur der tZeeuwsche Landbouw-Maatschap- pij, gehouden op Dinsdag 15 December 1936, in het Landibouwhuis te Goes. De vergadering werd geleid door den heer Mr. P. Dieleman, algemeen Voorzitter der Z. L. M. O.m. kwamen de volgende onderwerpen in be spreking: Bestraling varkenspest. De 3 centrale landbouworganisaties hebben den Minister van Landbouw en Visscherij verzocht maat regelen te willen treffen ter bestrijding van de var kenspest, welke zeer groote schade aan de veehouders berokkent. De Minister heeft medegedeeld dat mede met het oog op het buitenland }iet nemen van politio- neele maatregelen noodzakelijk moet worden geacht. Een desbetreffend Koninklijk Besluit ex. art. 45 der Veewet heeft ter verdere behaiujeling het Departement van Landbouw en Visscherij reeds verlaten. De Minister heeft de geruststellende verzekering ge geven dat de voorschriften van het ontwerp-Koninklijk Besluit van niet te ingrijpenden aard zijn. Onkriiidbestrydjng langs spoo,- en trambanen. Naar aanleiding van een schrijven van de 3 centrale landbouworganisaties 'gericht tot den Minister van Bin- nenlandsche Zaken en den Minister van Waterstaat, waarin is verzocht, dat van Overheidswege maatrege len zouden worden genomen tegen het tot bloei- en zaadvorming geraken van distels en andere onkruiden langs openbare wegen, dijken en spoorbanen heeft de Minister van Waterstaat geantwoord, dat t.a.v. spoor wegterreinen de Directie van de Ned. Spoorwegen geen verplichting op zich kan nemen om bedoelde bloei en zaadvorming te voorkomen en zij daarvoor geen kosten kan besteden. Het antwoord van dén Minister heeft het Dagelijksch Bestuur der Z. L. M. zeer .teleurgesteld, daar het z.i. tot den plicht der Ned. Spoorwegen 'behoort hare ter reinen vrij van schadelijke onkruiden te houden. Besloten werd nogmaals pogingen aan te wenden ten einde iets gedaan te krijgen, zoo noodig met behulp der werkverschaffing. Aardappel- en suikerbietensteunregeling. Het Dagelijksch Bestuur heeft het Landbouw-Comité verzocht er bij de Regeering op te willen aandringen de met garantiebieten te bezaaien oppervlakte, in ver band met de noodzakelijkheid eener voldoende vrucht wisseling uit te breiden. De grootere hoeveelheid bieten zou dan evenals zulks voor de Veenkoloniën in vorige jaren is toegestaan op veevoeder kunnen herwerkt worden. Voorts heeft het Dagelijksch Bestuur een schrijven aan het Landbouw-Comité gezonden waarin een betere aardappelsteunregeling voor de consumptie-aardappe len, inzonderheid voor die der betere soorten, wordt bepleit, daar met de thans bestaande regeling de productieprijs niet wordt bereikt. Weiden van vee. In de politieverordening van een der gemeenten in Zuid-Beveland komt de bepaling voor dat stieren ouder dan 6 maanden niet mogen worden geweid. Daar het in het algemeen voor een goede ontwikkeling der dieren gewenscht is dat de mogelijkheid van weidegang lan- geren tijd plaats kan vinden, besloot het Dagelijksch Bestuur tzich tot deze gemeente te wenden met het verzoek deze bepaling op soepele wijze toe te passen en toe te laten, dat de dieren ook op oudere leeftijd kunnen worden geweid, mits deze behoorlijk zijn vast gezet. Deze werkwijze is in enkele provincies van ons land zeer algemeen. Tolvrijdom brug Tholen. Het Dagelijksch Bestuur besloot adhaesie te betuigen aan een adres betreffende het tolvrij maken der brug te Tholen, dat zal worden gezonden) door een comité van ingezetenen uit Tholen aan de officieele instanties. PROVINCIALE REGELÏNGS-COMMISSIE VOOR DE PAARDENFOKKERIJ IN ZEELAND. Aangiften voor de Rijkshengstenkeuringen welke ge houden worden van 27 tot en met 29 Januari 1937 moe ten uiterlijk 6 Januari 1937 binnengekomen zijn bij den Secretaris der Provinciale Regelings-Commissie, Cor nells Eversdijikstraat 2 te Goes. Na dien datum ont vangen aangiften komen alleen in aanmerking wanneer ze vergezeld zijn van 25,— (zie het blad van 12 December j.l.). De aangiften voor de op 11 Februari 1937 te houden Centrale Hengstenkeuring, moeten eveneens 6 Januari 1937 zijn binnengekomen. Hieronder voligt het premieplan voor de Centrale Keuring: Centrale Hengstenkeuring 1937. Behoudens nadere goedkeuring van onderstaand premieplan door Zijne Excellentie den Minister van Landbouw en Visscherij, zal de Centrale Hengstenkeu ring worden gehouden op Donderdag 11 Februari 1937, des voormiddags te 9 uur, op de Groote Madkt te Goes. Aan deze keuring kan worden deelgenomen met hengsten welke zijn goedgekeurd voor dekking door de Commissie van het Stamhoek voor het Nede? landsche Trekpaard te 's-Gravenhage voor den dienst 1937 en zijn ingeschreven in een der boeken van dit Stamboek. Betreft het uit het buitenland ingevoerde hengsten, dan moeten ze minstens één jaar eigendom zijn van een inwoner van de provincie Zeeland. Niet kan wortden deelgenomen met hengsten, welke, niettegenstaande cornage, goedgekeurd zijn voor dek king. Voor op de keuring voorgebrachte hengsten, toebe- hoorende aan eigenaars buiten Walcheren en Zuid- Beveland woonachtig, zal, wanneer deze onverkocht en ongeprimeerd huiswaarts worden vervoerd, een reis- vergoeding van ƒ5,— worden toegekend. Hengsten, welke door de jury van een der centrale keuringen of van nationale hengstententoonstellingen tijdens vorige jaren gehouden centrale keuringen of tentoonstellingen tot kampioen zijn verklaard, kunnen niet mededingen naar de bijdragen genoemd in de catagoriën I tot en met VIH. Voor deze hengsten wordt bij toonen 50 uitgekeerd. Er zal op twee hanen worden gekeurd. De Voorzitter wijst uit de voor deze keuring be noemde juryleden de jury's voor iedere baan aan vóór de keuring aanvangt. Vóór met het keuren van de hengsten van denzelfden leeftijd wordt begonnen, worden de hiervoor aange geven paarden naast elkaar geplaatst en wijst de jury de paarden aan, welke tot de kleine maat en welke tot de groote maat behooren. Deze uitspraak is definitief. Categorie I en II. Hengsten geboren in 1934 kleine en groote maat. 2 bijdragen van 50,2 bijdragen van 40, 2 bijdragen van ƒ30,—; 2 bijdragen van ƒ25,—! 2 bijdragen van 20,—; 2 bijdragen van ƒ15,—; 2 bijdragen van ƒ10,— en 2 bijdragen van ƒ7,50; is totaal 395,plus 6 zilveren medailles. Categorie III en IV. Hengsten geboren in 1933,, kleine en groote maat. 2 bijdragen a ƒ60,—; 2 bijdragen k 50,—; 2 bijdragen a ƒ40,— 2 bijdragen k ƒ30,— 2 bij dragen a ƒ20,—is totaal ƒ400 plus 10 zilveren medailles. Categorie Vti en VI. Hengsten geboren in 1932 en 1931, kleine en groote maat. 2 bijdragen 5. 70,— 2 bijdragen a 55,—; 2 bij drag-en a 45,—; 2 bijdragen k f 35,— en 2 bij dragen k f 25,— is totaal 460,— plus 10 zilveren medailles. Categorie VII en VIII. Hengsten geboren in 1930 of vroeger, kleine en groote maat. 2 bijdragen a 75,—; 2 bijdragen k f 60,—; 2 bijdragen k f 45,—; 2 bijdragen k f 35,—; 2 bijdra gen k 25 en 2 bijdragen 15,— is totaal ƒ.5,10,— plus 12 zilveren medailles.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1936 | | pagina 1