NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Zaterdag 3 October 1936 No. 1499 28e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereeniging n Dit blad verschijnt ZATERDAGS en wordt GRATIS toegezonden aan alle leden der Z.L.M. Overname van stukken slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Abonnementsgeld voor leden der Nrd-Brabantsche Mij van Landhouw fl. 1,25 per jaar. Niet-leden fk 5,— per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DORST, Secretaris Z.L.M., Goes. Bijdragen en Ingezonden Stukken moeten uiter lijk Dinsdagavond vrachtvrij zijn ingezonden bij de Redactie: LandbouwhuisGoes,Tel. 150. Advertentiën van 1—5 regels fl. 1,—, elke regel meer 20 ct. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van Advertentiën aan de Uitgeefster: Firma P. J. v. d. SANDE te Ter Neuzen of Landbouwhuis Goes vóór Donderdag. Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij. LANDBOUW-CRISISMEDEDEELINGEN ZEELAND. De gevolgen van devaluatie voor de landbouw ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD AAN DIT BLAD IS HET „ZEEUWSCH TUINBOUWBLAD" ALS INLEGBLAD TOEGEVOEGD. RED. ZITDAGEN. MIDDELBURG: Donderdag 8 „De Eendracht". T$cOLEN: Zaterdag 10 October van Holland". October a.s., Café a.s., in Hotel „Hof reservekalveren (toegewezen onder art. 15) aangehou den kunnen worden tot 15 Dec. a.s., dus niet de reserve- kalveren die op de kaart zijn toegewezen onder art. 14. MELKVEEHOUDERIJ. Sommige veehouders zijn de iheening 'toegedaan, dat de in hun melkveestapel plaatsvindende veranderingen Cb.v. door verkoop van koeien, afkalven van vaarzen, enz.) nog steeds aan de L. C. O. te Goes opgegeven moeten worden. Ten overvloede maken wij hierbij nog maals bekend, dat de maatregelen inzake de melksteun- beperking vervallen zijn, zoodat bijzonderheden betref fende de melkveestapels niet meer opgegeven behoeven te worden. VLAS. PROVINCIALE REGELINGS-COMMISSIE VOOR DE PAARDENFOKKERIJ IN ZEELAND. Najaarskeuring van Dekhengsten. De najaars-hengstenkeuringen 1936 worden gehou- 'den te: Zierikzee, Dinsdag 27 October, 14 uur. Kattendijke, Woensdag 28 October, 9.30 uur. Axel, Donderdag 29 October, 9.30 uur. Oostburg, Vrijdag 30 October, 9 uur. Oostburg, Zaterdag 31 October, 8.30 uur. -Aangiften moeten vóór 6 October worden ingezon den bij den Secretaris der Prov. Regelings-Commissie, Cornelis Eversdijkstraat 2 te Goes. Latere aangiften komen alleen in aanmerking wanneer hierbij tegelijk 25 wordt betaald. Voor hét premieplan verwijzen wij naar het blad van 12 September j.l. Hengsthouders worden beleefd verzocht reeds nu hun dekboeken in te zenden en hiermede niet tot 1 November te wachten. De hengsthouders van Tholen en St. Fhilipsland, die hun hengsten op Maandag 19 October te Bergen op Zoom willen laten keuren moeten deze aangeven vóór 28 September bij den heer Ir. A. Th. Ariëns, Rijks- veeteeltconsulent te Ginneken. De Prov. Regelings-Commissie voor de Paardenfokkerij in Zeeland, (H. A. HANKEN, Voorzitter. A. OAPPON, Secretaris. AANHOUDEN EXTRA-RESERVEKALVEREN. Hiermede brengen wij ter kennis van de veehouders, dat de datum tot welke de extra-reservekalveren aan gehouden mogen worden, ingevolge ministerieele be schikking, op 15 December 1936 is vastgesteld. Eenigen tijd geleden ontvingen de veehouders een kaart waarop het aantal extra-reservekalveren, het welk mag worden aangehouden, is vermeld (onder art. 15). Als termijn voor het aanhouden van deze extra- reservekalveren is op de kaart vermeld de periode van 1 November 19361 Januari 1937. Dit moet nu wor den gelezen als: van 1 November 193615 December 1936. Met nadruk wijzen wij er op, dat enkel de extra- De Landbouw Crisis Organisatie voor Zeeland maakt bekend, dat de gemiddelde opbrengst van het vlas van den oogst 1936 voor de provincie Zeeland is vastgesteld op 6375 kg gerepeld vlas per ha. Voor het vlas, hetwelk verkocht is vóór 17 Augustus 1936, is, zooals bekend is, een teeltpremie vastgesteld van 100 per ha. Dit komt dus overeen met een steun bedrag van 15,68 per 1000 kg Met de uitbetaling daan/ar. wjor- zopv^f bet vlas vóór genoemden datum is verkocht en inmiddels is af geleverd, binnenkort een aanvang worden gemaakt. TARWELEVERING. De Gewestelijke Tarwe-Organisatie voor Zeeland brengt met nadruk onder de aandacht van de tarwe- telers, dat de aan voornoemde Organisatie te leveren tarwe ten minste moet voldoen aan het door hen ter keuring ingediende monster. Wanneer bij herkeuring blijkt, dat een aan de G.T.Z. geleverde partij tarwe aan het eerstgenomen monster niet voldoet, heeft het bestuur der G.T.Z. de bevoegd heid op bedoelde partij een extra-korting toe te passeri van 0,50 per 100 kg. In verband hiermede geven wij de tarwetelers drin gend in overweging ervoor zorg te dragen, dat aan de G.T.Z. uitsluitend tarwe wordt geleverd, die minstens met het ter keuring aangeboden monster overeenkomt. DENATUREEREN VAN AARDAPPELS. De Landbouw-Crisis-Organisatie voor Zeeland maakt bekend, dat met ingang van 28 September 1936 de ge legenheid tot het laten denatureeren van aardappelen is opengesteld. De voorschriften alsmede de wijze van uitvoering komen vrijwel overeen met die van het vorig oogst jaar. De aardappelen worden weer verdeeld in twee rubrie ken, A en B, al naar het ras waartoe zii behooren, met dien verstande evenwel dat tot 1 Februari 1937 alle aardappelen in rubriek B vallen. De eischen waaraan de te denatureeren aardappelen moeten •voldoen, komen hierop neer, dat voor rubriek B geschiktheid voor veevoeder een vereischte is, ter wijl aardappelen, vallende in rubriek A, behalve dat zij tot bepaalde rassen van den kleigrond moeten be hooren, tevens geschikt moeten zijn voor de consump tie. Voor beide rubrieken is de minimum-maat weer 35 mm (33 mm hor). Het bedrag der steunuitkeering per 100 kg bedraagt, behoudens nadere wijziging in het tijdvak van 28 Sept. t/m 30 Nov. 1936 ƒ0,70; 1 Dec. 1936 t/m 28 Febr. 1937 ƒ0,80: 1 Maart 1937 t/m 15 Juli 1937 ƒ0,90; met dien verstande, dat voor aardappelen behoorende tot rubriek A in het tijdvak van 1 Febr. 1937 t/m 15 Juli 1937 1,50 aan steun zal worden uitgekeerd. Er bestaat dit jaar gelegenheid om binnen vier dagen bij de Ned. Akkerbouw-Centrale in beroep te gaan. wanneer vóór den aanvang der denaturatie door den met het toezicht daarop belasten ambtenaar wordt be slist, dat de partij niet voldoet aan de voor denaturatie gestelde eischen. Om voor denaturatie in aanmerking te komen moe ten de aardappelen geteeld zijn krachtens een teelt- vergunninig voor „late" aardappelen verleend door de L. C. O. v. Z. Vroege aardappelen w.o. vervroegde eigenheimers welke geteeld zjjn op een tuinbouw-teelt- vergunning van de Ned. Groenten- en Fruit-Centrale komen dus niet voor denaturatie in aanmerking. Aan alle houders van een teeltvergunning voor „late" aardappelen zal dezer dagen een circulaire wor den gezonden, waarin de bepalingen betreffende dena turatie meer uitvoerig zullen zijn opgenomen. De steun op gerst zal met ingang van 28 September 1936 worden verlaagd tot 0,75 per 100 kg. Met betrekking tot vaststelling van de opbrengst bij dorsching zijn er geen wijzigingen gekomen en moeten dus alle formaliteiten verder worden in acht genomen. Van veldboonen wordt de opbrengst op de gewone wijze bij dorsching vastgelegd. .Daar echter voor dit product de steun achteraf wordt vastgesteld, moet met een verlaging daarvan worden rekening gehouden, al naar gelang de ontwikkeling van de markt. Voor Erwten kan met de denaturatie worden door gegaan voor zoover telers dit wenschen. De denatu ratie geschiedt echter geheel voor risico van den teler. Deze zal moeten afwachten, of denaturatie-vergoeding, en zco ja, welk bedrag, zal worden vastgesteld. De denaturatiesteun voor rogge is met ingang van 28 September verlaagd tot 2 pér 100 kg. Reeds gedurende eenige jaren heeft het vraag stuk van een eventueele waardevermindering van onze gulden zich in de belangstelling van velen mogen verheugen. Niet steeds is dit probleem met de noodige ob jectiviteit behandeld. Integendeel. Velen werden bij het bepalen van hun standpuirt .meer geleid door gevoelsoverwegingen dan door verstandelijke ar gumenten. Men behoeft zich hierover niet te verwonderen. Immers zijn de belangen van de verschillende groe pen onzer bevoking dermate uiteenloopend, dat wel nimmer een oplossing van dit vraagstuk zal worden gevonden, welke allen bevredigt. Deze strijd, waarbij het ging om het handhaven van den gouden standaard of het loslaten daarvan, heeft thans haar praktische beteekenis grooten- deels verloren, sinds de Regeering zich door de omstandigheden genoodzaakt heeft gezien haar tot dusver gevolgde muntpolitiek prijs te geven, waardoor de afkondiging van een uitvoerverbod van goud noodzakelijk werd. Tevens werden o.m. maatregelen getroffen tot het tegengaan van on redelijke prijsverhooging. Alvorens deze maatregelen nader te beschouwen, zullen we eerst in het kort uiteenzetten, waarom de handhaving van den gouden standaard den landbouw weinig heil kon brengen. Zooals bekend vertegenwoordigt onze gulden een bepaalde hoeveelheid goud. Deze hoeveelheid bedroeg tot voor kort 0,605 gram. Wanneer b.v. een artikel geprijst stond voor 10,dan wilde dit zeggen, dat de waarde van dat artikel overeen kwam met die van een gouden tientje. Op deze wijze wordt dus de waarde van de verschillende goederen in ons land via den gulden uitgedrukt in goud. Men had hiervoor even goed een ander artikel b.v. graan, runderen of iets anders kunnen nemen. Dat juist goud als waardemeter is ge kozen, vindt naast tal van andere praktische over wegingen haar oorzaak in de meening, dat goud in veel mindere mate aan prijsschommelingen onder hevig zou zijn dan de overige goederen. Deze vermeende waardevastheid van het goud is een illusie gebleken. Vastgesteld kan worden, dat sedert het uitbreken der crisis de waarde van dit metaal en dientengevolge ook van de aan het goud gekoppelde gulden tegenover de overige goederen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1936 | | pagina 1