NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Zaterdag 26 September 1936 No. 1498 28e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen Dit blad verschijnt ZATERDAGS en wordt GRATIS toegezonden aan alle leden der Z.L.M. Overname van stukken slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Abonnementsgeld voor leden der Nrd-Brabantsche Mij van Landbouw fl. 1,25 per jaar. Niet-leden fl. 5,— per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DORST, Secretaris Z.L.M., Goes. Bijdragen en IngezondenStukken moeten uiter lijk Dinsdagavond vrachtvrij zijn ingezonden bij de Redactie: Landbouwhuis Goes, Tel.150. Advertentiën van 1—5 regels fl. 1,—, elke regel meer 20 ct. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van Advertentiën aan de Uitgeefster: Firma P. J. v. d. SANDE te Ter Neuzen of Landbouwhuis Goes vóór Donderdag. iï Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij. LANDBOUW-CRISISMEDEDEELINGEN ZEELAND. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD i ZITDAGEN. MIDDELBURG: Donderdag „De Eendracht". 1 October a.s., in café ZIERIKZEE Donderdag 1 October a.s., in Hotel „Huis van Nassau". HET NIEUWE ZEEUWSOH-TUINBOUWBLAD. Met het Zeeuwsch Landbouwblad zullen de lezers de volgende week voor de eerste maal het Tuinbouwblad ontvangen. Het blijkt ons, dat er voor dit nieuwe blad, dat wordt samengesteld door de Afdeeling Tuinbouw der Z. L. M., groote belangstelling bestaat en dat het verschijnen van dit blad de instemming heeft van vele tuinders in Zeeland. Laat een ieder, die met ons van meening is, dat met dit nieuwe blad aan een reeds lang gevoelde behoefte wordt voldaan, dit daadwerkelijk toonen door proef nummers aan te vragen voor verspreiding onder zijn collega tuinders, die het Zeeuwsch Landbouwblad niet ontvangen. Alleen wanneer het aantal abonné's groot genoeg wordt, zal het op den duur mogelijk zijn het Tuinbouwblad, dat voorloopig slechts uit één blad zal bestaan en eens in de maand als inlegblad van het Zeeuwsch Landbouwblad zal verschijnen, uit te breiden en als afzonderlek orgaan te doen verschijnenVoor de verzorging van het Tuinbouwblad hebben reeds velen hun medewerking toegezeigd, het is dus mogelijk een eigen Zeeuwsch Tuinbouwblad te krijgen. De lezers van het Zeeuwsch Landbouwblad ontvangen het Tuinbouwblad gratis. In andere gevallen bedraagt de abonnementsprijs 0,75 per jaar, leden van bij de Afd. Tuinbouw der Z. L. M. aangesloten tuinbouw- vereenigingen genieten eenige reductie. Wij rekenen op de volle medewerking van alle tuin ders en kweekers in Zeeland. Wanneer een ieder af en toe eens een bijdrage op zijn gebied levert, 't zij in de vorm van een artikeltje of van een vraag, is het moge lijk tot een actueel en door de tuinders gaarne gelezen Tuinbouwblad te komen. De rubriek groote advertenties is reeds voor eenige maanden besproken, wel kunnen nog enkele kleine ad vertenties voor den prijs van 0,50 per plaatsing wor den opgenomen. Zij, die hiervan gebruik wenschen te maken, moeten de tekst voor deze advertenties vóór 29 September a.s. aan het Landbouwhuis te Goes in zenden. KORTE TUINBOUWCURSUSSEN IN ZIEKTEN- 3ESTRIJDING EN SNOEIEN OP WALCHEREN, ZUID-BEVELAND EN THOLEN. Wintertijd is studietijd. Iedere gelegenheid die zich voor doet om zijn kennis te kunnen vermeerderen, mag een tuinder niet onbenut voorbg laten gaan, vooral wan neer het zijn vak, zijn werk betreft. Steeds moet het zijn ideaal zijn het hoogste te bereiken, wat te bereiken is. In het tuindersvak geraakt men nooit uitgeleerd, men kom telkens weer voor nieuwe problemen te staan. Eén der middelen om op de hoogte te blijven van alles wat er in de laatste jaren op het gebied van den tuin bouw is tot stand gebracht, is het volgen van boven staande cursussen, welke door den heer S. K. Phaff, ambtenaar bij den Plantenziektenkundigen Dienst te Goes, en door de tuinbouwvakonderwijzers worden ge geven Het zijn korte cursussen, bestaande uit theoretische en praktische lessen. Het lesgeld behoeft geen bezwaar te zijn, zooals men reeds in het landbouwblad van de vorige week heeft kunnen lezen. De leerlingen moeten den 18-jarigen leeftijd hebben bereikt. Aangezien voor deze cursussen vóór 1 October subsidie moet worden aangevraagd bij de Directie van den Landbouw, moeten de deelnemers aan deze cursussen zich vóór 29 September a.s. opgeven bij de afdeeling Tuinbouw der Z. L. M., Landbouwhuis te Goes. M. WATTEL, Secr. Afd. Tuinbouw der Z. L. M. DE Z. L. M. ST ARIN GS A LM A N A K 1937. Binnen enkele Weken gaat onze bekende Z. L. M.- Staringsalmanak weer ter perse. Teneinde de oplaag zoo nauwkeurig mogelijk te kunnen samenstellen ver zoeken wij déngeïfen, die art aitfrtiv DGTcencre z&ktfjck voor den Zeeuiwschen landbouwer willen bezitten, reeds nu hun bestelling in te zenden. Over den Starings-Almanak uit te weiden is eigen lijk niet noodig en zou kunnen worden volstaan met dit voor iederen landbouwer zoo bij uitstek nuttige zakboek warm aan te bevelen. Toch willen wij een greep uit den inhoud doen, t.w. Agenda met vermelding van op- en ondergang van de maan en met voor ie'dere dag een flinke ruimte voor aanteékeningen, weekmarkten in Nederland, maten, gewichten, meest 'gebruikte handelstermen, handelsmaten, oude maten met herleidingstabel, bui- tenlandsche maten, gewichten en munten, posttarief, telefoondienst, huurzegel, rentetabel, annuïteitstafel, eerste hulp bij ongelukken, berekening voederrantsoe nen, bestanddeelen van verschillende soorten veevoeder, gezondheidszorg voor het vee, draagtijdstafel en -regis ter, gejwichtóberekening van het vee, beton op de boer derij, samenstelling belangrijkste natuurlijke meststof fen en kunstmeststoffen, ziekten en beschadigingen der landbouwgewassen en betrijdingsmiddelen, zaai- en oogsttabellen, voorschriften gewassehkeuring, proef stations en monsterneming en -onderzoek, belastingen, arbeidsverzekering, aanschaffing en onderhoud van landbouwwerktuigen, inkuilen van veevoeder, onder- melk en ondermelkpoeder, voetziekten bij tarwe, scheu ren van grasland, voorkoming en bestrijding van de ontginningsziekte, landbouwstatistiek, indexcijfers, hoog- en laagwatergetij'en, samensteling der Z. L. M. en van de Z. L. M.-instellingen en -commissies, en van andere in Zeeland gevestigde vereenigingen en instel lingen op landbouwgebied. Uit een en ander blijkt wel dat de Z. L. M.-Starings almanak is, het zakboek voor den Zeeuwschen land- en tuinbouwer en veehouder. De prijs bedraagt ƒ0,75 per stuk. Bestellingen in zenden bij den Secretaris U'wer Afdeeling. Ook kan besteld worden aan het Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis te Goes door storting van 0,75 op gironummer 199365 ten name van Ir. J. D. Dorst te Goes of door toezending van een postwissel. 'Bij bestelling aan het Landbouwhuis steeds tegelijk het bedrag toezenden sjv.p. Bestel dus spoedig en stel niet uit tot het wellicht te laat is. COÖPERATIEVE VEREENIGING TOT VERBETERING VAN DEN WOLHANDEL IN ZEELAND. De tijd voor het bestellen van dekens is weer aange broken. Bovengenoemde Vereeniging levert de bekende dekens van bijzonder goede kwaliteit en groote maten. De dekens worden uitsluitend met medaillonpatroon geleverd in de volgende kleuren: Sleur 9/12 rose-geel 9/15 groen-geel; 9/13 lila-geel; 12/15 rose-groen; 17/13 rose-lila; blauw; geel; Kleur 18/15 zalm-groen; 8/13 lila-wit; 20 terra; 16 groen; zalm; rose; rose-wit; lila. Dp prijzen zijn thans met inbegrip van omzetbelasting af Goes: extra fijne zware deken maat 190X230 cm ƒ11,25 175X225 cm ƒ10,25 160X210 cm 9,25 fijne kwaliteit zware deken maat 190X230 cm 10,75 169X210 cm 8,75 gewone 190X230 cm 8,50 160X210 cm 7,25 Bij bestelling van 10 dekens tegelijk wordt 0,50 per deken minder in rekening gebracht. De dekens worden uitsluitend gefabriceerd in Neder- landsche fabrieken van zuivere Nederiandsche wol en let wel zonder bijvoeging van kunstwol. De kwa liteit onzer dekens is niet te vergelijken met hetgeen veelal wordt aangeboden. Eenmaal besteld wenscht men geen andere dekens meer. Staalkaart ligt ter inzage op het Landbouwhuis te Goes of wordt on aan v ray ook 1er in/.;>cc toege" mits deze direct wordt téruggezohdch/ De leveringstijd is gewoonlijk 2 a 3 weke gewone omstandigheden voorbehouden. Bestel-spoedig aan de Coöperatieve Wo'yeeniging, Landbouwhuis te Goes. r PROVINCIALE REGELINGS-COMMISSI. V-VOOR DE PAARDENFOKKERIJ IN ZEEL/* ND. <S. Najaarskeuring van Dekhengsten. De najaars-hengstenkeuringen 1936 worden gehou den te: o'T Jkr Zierikzee, Dinsdag 27 October, 14 uur. Kattendijke, Woensdag 28 October, 9.30 upr. Axel, Donderdag 29 October, 9.30 uur. Oostburg, Vrijdag 30 October, 9 uur. Oostburg, Zaterdag 31 October, 8.30 >uur. Aangiften moeten vóór 6 October worden ifigezon- den bij den Secretaris der Prov. Regelings-Commissie, Cornells Eversd ijk straat 2 te Goes. Latere aangiften komen alleen in aanmerking wanneer hierbij tegelijk 25 wordt betaald. Voor het premieplan verwijzen wij naar het blad van 12 September j.l. Hengsthouders worden beleefd verzocht réeds nu hun dekboeken in te zenden en hiermede niettot 1 November te wachten. De hengsthouders van Tholen en St. Philipsland, die hun hengsten op Maandag 19 October te Bergen op Zoom willen laten keuren moeten deze aangeven vóór 28 September bij den heer Ir. A. Th. Ariëns, Rijke- veeteeltconsulent te Ginneken. De Prov. Regelirigs-Commissie voor de Paardenfokkerij in Zeeland, !H. A. HANKEN, Voorzitter. A. CAPPON, Secretaris. VRIJE HUISSLACHTING 1936. In verband met de in sommige streken van Zeeland heerschende varkenspest, maken wij de varkenshou ders op het volgende attent: Het zal kunnen voorkomen, dat bij sommige var kenshouders de varkens die nog voor de vrije huis- slachting in 1936 zijn bestemd, door bovengenoemde ziekte sterven. Deze varkenshouders kunnen, zoo zij dit wenschen, toch nog in de gelegenheid worden gesteld, om een door hen aangekocht varken op o. acte van vrijstel ling nog in 1936 te slachten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1936 | | pagina 1