Zaterdag 19 September 193a No. 1497 28e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en an reenigingen Dit blad verschijnt ZATERDAGS en wordt GRATIS toegezonden aan alle leden der Z.L.M. Overname van stukken slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Abonnementsgeld voor leden der Nrd-Brabantsche Mij van Landbouw fl. 1,25 per jaar. Niet-leden fl. 5,— per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DORST, Secretaris Z.L.M., Goes. Bijdragen en IngezondenStukken moeten uiter lijk Dinsdagavond vrachtvrij zijn ingezonden bij de Redactie: Landbouwhuis Goes,Tel. 150. Advertentiën van 1—5 regels fl. 1,—, elke regel meer 20 ct. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van Advertentiën aan de Uitgeefster: Firma P. J. v. d. SANDE te Ter Neuzen of Landbouwhuis Goes vóór Donderdag. Z. L. M.- VERGADERINGEN. Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij. Keuringsdienst ZEELAND. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD ZITDAGEN. WISSENKERKE: Woensdag 23 September a.s., in 'Hotel ,,'De Kroon". aLG. VERG. KRING O. Z-REV EGA NI) DER Z. L. M., 1 pp Zaterdag 19 Sept. a.s., nam. 3V2 uur (w. t.), Korenbeurs te Kruiningen. UITGIFTE ZEEUWSCH TUINBOUWBLAD. Van verschillende zijden ontvangen wij 'blijken van instemming met ons voornemen om met ingang van 3 October a.s. een afzonderlijk Tuinbouwblad, samen gesteld door de afdeeling Tuinbouw der Z. L. M., als inlegblad van het Zeeuwsch Landbouwblad te doen verschijnen. Er blijkt voor de uitgifte van het blad groote belang stelling te bestaan, zoowel van de zijde der telers en kweekers als der adverteerders. 'Men heeft ons gevraagd, waarom een afzonderlijk blad aan de tumbouwbelangen wordt gewijd. Wij heb ben er op gewezen dat bij de Z. L. M. de tuinbouw- afdeeling geheel zelfstandig werkzaam is, en dat juist door deze regeling der werkzaamheden de belangen der landbouwers en der tuinders elk beter tot hun recht kunnen komen. Verschillende kweekers hebben hunne medewerking voor de verzorging van het Tuinbouwblad toegezegd, waarvoor wij ten zeerste erkentelijk zijn. Juist de medewerking van de praktijk is een eerste vereischte om de inhoud van het blad actueel en lezens waardig te maken. Zooals reeds werd medegedeeld ontvangen alle leden der Z. L. M. het Tuinbouwblad, dat voorloopïg éénmaal per maand verschijnt, gratis. Niet-leden kunnen zich abonneeren voor den prijs van 0,75 per jaar, leden van tuinbouwvereenigingen genieten eenige reductie op deze prijs. Proefnummers worden op aanvrage gaarne toege zonden door de afdeeling Tuinbouw der Z. L. M. LAND- EN TUINBOUWCURSUSSEN. Nu binnenkort de zomer voorbij is en de lange avon- den weer in het zicht komen, is het de tijd om zich op te geven voor het volgen van een of meer wintercur- sussen. Evenals andere jaren zal ook dit jaar de Z. L. M. weer haar médewerking verleenen voor het tot standkomen van de algemeene land- en tuinbouwcur- sussen, cursussen voor volwassenen, cursussen in paardenkennis en veekennis, gezondheidsleer van het vee, veeverloskunde, cursussen in hoefbeslag enz. Daartoe heeft zij alle secretarissen van kringen en af- deelingen der Z. L. M. en de land- en tuinbouwonder- wijzers in Zeeland een circulaire toegezonden, waarin de voorschriften, die voor verschillende cursussen gel den, de leerplannen voor de cursussen enz. zijn ver meld. Wie dus van plan is één of meer cursussen te volgen of zijn kinderen aan één of meer cursussen te laten deelnemen, wende zich zoo spoedig mogelijk in elk geval vóór 25 Sept. tot een der bovengenoem de personen. 'Ouders, laat Uwe kinderen van de geboden gelegen heid tot het ontvangen van verschillende soorten land bouwonderwijs gébruik maken, het is vooral in dezen tijd zoo nuttig en gewenscht dat Uwe kinderen op allerlei gebied ontwikkeld zijn. Er is niets dat ze belet deze cursussen te volgen, gedurende de lange winter avonden hebben ze tijd in overvloed en de kosten zijn gering, terwijl wegens on- of minvermogen zelfs ge- heele- of gedeeltelijke vrijstelling tot betaling van cur susgeld kan worden verleend doorvde Directie van den Landbouw. De <Z. L. M. verleent ook haar bemiddeling tot het verkrijgen van deze vrijstelling. Laat dus een ieder van deze goédkoope gelegenheid om zijn kennis te vermeerderen gébruik maken en zich zoo spoedig mogelijk opgeven bij een landböuwonder- wijzer of bij een secretaris van een kring of afdeeling der Z. L. M. De najaars-hengstenkeuringen 1936 worden gehou den te: Zierikzee, Dinsdag 27 October, 14 uur. Kattendijke, Woensdag 28 October, 9.30 uur. Axel, Donderdag 29 October, 9.30 uur. Oostlburg, Vrijdag 30 October, 9 uur. Oostburg, Zaterdag 31 October, 8.30 uur. Aangiften moeten vóór 6 October worden ingezon den bij den Secretaris der Prov. Regelings-Commissie, Cornells Eversdijkstraat 2 te Goes. Latere aangiften komen alleen in aanmerking wanneer hierbij tegelijk 25 wordt betaald. Voor het premieplan verwijzen wij naar het blad van 12 September j.l. Hengsthouders worden beleefd verzocht reeds nu hun dekboeken in te zenden en hiermede niet tot 1 November te wachten. De hengsthouders van Tholen en St. Philipsland, die hun hengsten op Maandag 19 October te Bergen op Zoom willen laten keuren moeten deze aangeven vóór 28 September bij den heer Ir. A. Th. Ariëns, Rijks- veeteeltconsulent te Ginneken. De Prov. Regelings-Commissie voor de Paardenfokkerij in Zeeland, 'H. A. BANKEN, Voorzitter. A. OAPPON, Secretaris. INZENDING DEKBOEKEN. Wij brengen hiermede onder de aandacht van belang hebbenden dat partijen te velde goedgekeurde zaai zaden of pootgoed slechts na voorafgaande toestem ming van den Keuringsdienst Zeeland mogen worden vervoerd van de groeiplaats naar elders. Toestemming tot vervoer van deze partijen moet worden aangevraagd bij de controleurs of bij het Secretariaat van den Keuringsdienst Zeeland, Land bouwhuis te Goes. Voor partijen goedgekeurd zaaizaad of pootgoed, die zonder voorafgaande goedkeuring van den Keurings dienst Zeeland zijn vervoerd, kan de afgifte van certifi caten worden geweigerd. AFLEVERING BROUWGERST. Zooals in het vorig Landbouwblad reeds werd mede gedeeld, wordt ook dit jaar weer gelegenheid geboden door bemiddeling van de Z. L. M. brouwgerst af te leveren aan de Nederlandsche brcniwerijen. Voor aankoop komen in aanmêrking partijen twee- rijige zomergerst met uitzondering /van Goudgerst en Zegegerst. Inzonderheid ko'rhen In aanmerking voor levering- als brouwgerst de r^senSaxonia, Maja, Kenia, Marrshol't twCórtJigö". Futur Spratt Archer. In het vorige bericht waren de rassen Sdxonia, Prin- cesse en Mansholt's tweerijige gerst niet met name genoemd, doch ook deze blijken goéde brouweigen- schappen te bezitten. De aan te bieden partijen moe ten bestaan uit een met name te noemen ras; ze moe ten voorts zoo groot mogelijk zijn, liefst niet kleiner dan 30 ton. Kleinere partijen kunnen slechts bij wijze van uitzondering worden aangeboden. Als regel kan een hoeveelheid van 30 ton of meer slechts verkregen worden door het samenvoegen van verschillende klei nere partijen. iSlecMs die partijen mogen worden samengevoegd, welke van dezelfde kwaliteit zijn, in geen geval mogen verschillende rassen worden samengevoegd. De aankoop geschiedt op monster. Zij, die gerst aan de brouwerij wenschen aan te bie den worden verzocht zoo spoedig mogelijk een gemid deld monster (ca. 1 kg groot) aan het Landbouwhuis te Goes in te zenden, onder opgaaf van ras, grootte der partij en plaats van levering. De monsters moeten worden ingezonden in gesloten bussen, welke op aanvrage aan bovengenoemd adres verkrijgbaar zijn. De monsterkeuring vindt te Rotter dam en Amsterdam plaats op 29 Sept. en op 6 en 13 October a.s. De monsters moeten Zaterdags voor deze data te Goes zijn ingeleverd. De Z. L. M. verleent zijn bemiddeling om bij goed keuring der monsters de aangeboden partijen van het zelfde ras uit dezelfde streek samen té voegen. De Z. L. M. kan echter geen verantwoording op zich nemen indien na samenvoeging een partij door de brouwerij mocht worden afgekeurd. Zooveel mogelijk zal er ech ter op worden gelet, dat slechts partijen van dezelfde kwaliteit en vochtgehalte worden samengevoegd. Na aflevering der partijen geschiedt betaling door bemiddeling der Z. L. M. PROVINCIALE REGELINGS-COMMISSIE VOOR DÉ PAARDENFOKKERIJ IN ZEELAND. Najaars keu ring van Dekhengsten. Ingevolge de bepalingen van de Paardenwet moeten de dekboeken vóór 1 November door de hengsthouders aan den Secretaris te Goes worden toegezonden. "Het zal zeer op prgs worden gesteld, indien men de boeken reeds nu inzendt en niet tot den uitersten datum wacht. Aangezien het dit jaar enkele malen is voorgekomen, dat verzuimd was dekbewijzen af te geven met als gevolg moeilijkheden met de politie, wordt er hierb\j nadrukkelijk de aandacht op gevestigd, dat het nood zakelijk is, dat men zich vóór het verzenden der boe- Tttfir trrva-ü v&o-r -ied-f re lekking een <iek- bewijs is afgegeven. Voor het afgeven van dekbewijzen na het inzenden der dekboeken zal door Z. E. den Minister van Land bouw en Visscherij geen toestemming meer worden verleend. Men lette vooral op een volledige, nauwkeurige in vulling der boeken. De Prov. Regelings-Commissie voor de Paardenfokkerij in Zeeland, H. A. HANKEN, Voorzitter. A. CAPPON, Secretaris. LIJST VAN GOEDGEKEURDE GEWASSEN ZEELAND,, OOGST 1936 (vervolg). De vervolglijst van te velde goedgekeurde gewassen van den Keuringsdienst Zeeland, oogst £936 is deze week aan alle deelnemers en andere belanghebbenden toegezonden. In deze lijst zijn opgenomen de origineele gewassen (vervolg), de A-perceelen Bevelander, Roode Ster en Industrie, benevens de in klasse B en C gekeurde aard appelvelden en de goedgekeurde perceelen boonen. Wij verzoeken den deelnemers de uitslag van de op hun bedrijf gekeurde perceelen in deze lijst te willen controleeren en ons zoo spoedig mogelijk er mede in kennis te willen stellen wanneer de uitslag van de lijst niet zou overeenkomen met die welke van de keurings commissie als definitief werd ontvangen. Eventueele onjuiste opgaven in de lijst zullen in de landbouwbladen worden gerectificeerd. De keuringslijst is op aanvrage gratis verkrijgbaar bij het Secretariaat van den Keuringsdienst Zeeland, Landbouwhuis te Goes. VERVOER GOEDGEKEURD ZAAIZAAD EN POOTGOED.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1936 | | pagina 1