opgenomen het NOORD-BR/3ANTSCH LANDBOUWBLAD Zaterdag 18 dull 193e No. 1488 28e Jaargang WAARIN 1 Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen Dit blad verschijnt ZATERDAGS en wordt GRATIS toegezonden aan alle leden der Z.L.M. Overname van stukken slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Abonnementsgeld voor leden der Nrd-Braba?itschc Mij van Landbouw fl. 1,25 per jaar. Niet-leden fl. 5,— per jaar. REDACTEUR F J. D. DORSi Secretaris Z.L.M., Goes. Bijdragen en Ingezonden Stuk! n moeten uiter lijk Dinsdagavond vrachtvri ijn ingezonden bij de Redactie: LandbouwhuVs Goes, Tel. 150. Advertentiën van 1 meer 20 ct. -5 regels fl. 1,—, elke regel Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van Advertentiën aan de Uitgeefster: Firma P. J. v. d. SANDE te Ter Neuzen of Landbouwhuis Goes vóór Donderdag. Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij. Keuringsdienst ZEELAND. LANDBOUW-CRISISMEDEDEELINGEN ZEELAND. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD ZITDAGEN. 'ffiR NEUZEN: Wloensdag 22 Juli a.s. in Hotel „Des Pays-Bas". MIDDELBURG: Donderdag 23 Juli a.s. in Café „De \jEendracht". KORT VERSE AG VH:\ (!e vergadering van het Dagelijjcseb Bestuur der Zeeüwsche Landbouw Laai schappij op Maandag 13 Juli 1936, in het Landbouwhuis te Goes. deze verre van gunstig. Door de verlaging van steun bedragen en richtprijzen zijn de uitkomsten van vele bedrijven over het afgeloopen boekjaar zeer matig en belangrijk minder dan de uitkomsten over het boekjaar 1934. >\an den anderen kant blijven de vaste lasten gelijk, terwijl ook de arbeid&loonen niet kunnen worden ver laagd. De vergadering was van meenin; dat, nu binnen kort de Regeering weer zal moeten overgaan tot het vaststellen van steunmaatregelen, teeltregeling'e^, richtprijzen enz. voor den oogst 1937, het noodig zai zijn, dat de centrale 'landbouworganisaties de wenschen van den landbouw kenbaar maken. T.b.c.-bestryjding onder het rundv e. Naar aanleiding van een beslui: van de Hoofdbe stuursvergadering der Z. L. M. waa; i ,i in prineipé werd besloten de t.b.c.-bestrijding onder rundvee in Zee- iand ter hand te nemen, werd deze vèbgadéring hierover uitvoerig van gedachte gewisseld. Besloten werd in deze de medewerking te verzoeken van de Vereeniging tot Verbetering van het Rundvee in Zeeland en hierover advies in te winnen bij de reeds bestaande runder-tuberculose-beslriHings-organisaties in ons land. LEVERING TARWE OOGST 1986. De vergadering werd geleid door den heer Mr. P. Dieleman, Algemeen Voorzitter der Z. L. M. V eevoedor bureau. Docr den Minister van Landbouw en Visscherij is in gesteld een veevoederbureau voor Zeeland. Dit bureau zal worden gevormd door 7 leden, waarvan er 3 door de Z. L. M. zullen worden aangewezen. De andere vier organisaties zullen ieder één lid aanwijzen. Besloten werd op deze vergadering nog geen per sonen te benoemen, doch eerst af te wachten uit welke gebieden door de andere organisaties personen zullen worden aangewezen, teneinde te voorkomen, dat het veevoederbureau éénzijdig wordt samengesteld. In verband met de instelling van bovengenoemd bureau door den Minister, werd besloten het Hoofd bestuur te verzoeken het bestaande Veevoederbureau der Z. L. M. te willen opheffen. Kosten biggenmerken en kalverschetsen. De 3 L. C. O.'s hebben van den Minister van Land bouw en Visscherij een schrijven ontvangen, waarin wordt medegedeeld, dat het bij den huidigen zorgvol- len toestand der geldmiddelen niet verantwoord is de hier bedoelde kosten ten laste van het Landbouw Crisis- fonds te brengen. Do vergadering spreekt haar teleurstelling uit over dit afwijzend antwoord. Dislelbestrijdjng. Er werd kennis genomen van hetgeen door één der organisaties is opgemerkt over het vervuilend werken op aanliggende landerijen van langs dijken en wegen tot bloei geraakte distels. Het uitvaardigen van een Wet, waarbij verspreiding van onkruidzaden strafbaar wordt gesteld en tevens schadevergoeding kan worden opgelegd, werd in ver band met de vergaande consequenties, door de verga dering niet wenschelijk geacht, temeer waar dit over 't algemeen reeds van gemeentewege is geregeld. Vergoeding- geleden schade wegens het intrekken van de melksteunbeperking. Kennis werd genomen van de mededeeling van den Minister, dat. zij, die melkkoeien hebben opgeruimd, daarvoor een schadevergoeding zullen ontvangen. Het Dag. Bestuur was van oordeel, dat de schade door de opgelegde beperking in vele gevallen aanzien lijk was. De vergadering betreurde, dat het bedrag, hetwelk als schadevergoeding zal worden uitbetaald, nog niet is bekend gemaakt. Toestand van den Landbodw. Uitvoerig werd gesproken over den toestand van den landbouw, zooals die< op hét oogenblik is. Men acht In verband met een nader door het Bestuur van de Stichting Gewestelijke Tarwe Organisatie voor Zeeland te treffen regeling inzake de levering van tarwe van oogst 1936 aan de erkende pakhuizen, wordt er reeds nu de aandacht van belanghebbenden op gevestigd dat. voor den oogst 1936, in tegenstelling met "«935, geen gelegenheid zal gegeven worden tot z.g. vooronslatr van tarwe. Het Bestuur van de Tarwe-Organisatie meent ook dit jaar onder de aandacht van de tarwetelers te moe ten brengen, dat het van het grootste belang is zorg te dragen, dat de tarwe, voor zoover de weersomstan digheden dit maar eenigszins toelaten, droog wordt in gehaald. Aan de telers wordt in hun eigen belang aan geraden geen tarwe ter keuring aan te bieden, die on voldoende is „uitgezweet" of in het algemeen een te hoog vochtgehalte bezit. Aangezien dergelijke tarwe met bewaarbaar is, ziet het Bestuur van de Tarwe- Orgamsatie zich genoodzaakt deze partijen een kor ting voor drogen op te leggen. Aan de tarwetelers wordt m haar eigen belang verzocht met bovenstaande reeds nu rekening te houden. MELKSTEUNREG ELI NG. .VROEG ROOIEN A-POOTGOED BINTJE EN EIGENHEIMER. Het Dagelij'ksch Bestuur van den Keuringsdienst Zeeland deelt aan belanghebbenden mede dat dit jaar in venband met de ongunstige weersomstandigheden met de controle op de rooiïng der in klasse A gekeurde perceel en Bintje en Eigenheimer eerst zal worden be gonnen op Woensdag 22 Juli a.s. Alle in klasse A gekeurde perceelen Bintje en Eigen heimer, welke op de genoemde datum zijn gerooid blijven dus in klasse A gehandhaafd. Daar verschillende verbouwers door de natte grond- gesteldheid niet in staat zijn het gewas te rooien kan als hooge uitzondering dit jaar uitsluitend voor de Bintje en Eigenheimer A worden toegestaan, dat het loof vóór den genoemden datum wordt uitgetrokken en de knollen voorloopig in den grond worden gelaten, mits het verwijderen van het loof. zeer zorgvuldig ge schiedt, zulks ter beoordeeling van den controleur.0 Dok de aldus behandelde A-perceelen blijven dan in klasse A gehandhaafd. Nadrukkelijk vestigen wij de aandacht er op, dat het doodsproeien of het afmaaien van het gewas niet geldt als vroeggerooid. Onder geen beding zal verder uitstel van rooiïng voor Bintje of Eigenheimer A na 21 Juli a.s. worden ver leend. UITBETALING TEELTPREMIE VLAS. Het is de Landbouw-Crisis-Organisatie voor Zeeland gebleken, dat er in gevallen van huur en verhuur van vlasland, bij sommige der daarbij betrokken personen nog steeds misverstand heerscht omtrent 'de vraag aan wien de Organisatie de teeltpremie zal uitkeeren. De L. C. O. v. Z. vestigt er daarom nog eens de aan dacht op, dat de teeltpremie wordt uitgekeerd aan den teler en dat de teler is de persoon, voor wiens rekenin°- het vlas is uitgezaaid huurder). De Organisatie zal met overeenkomsten, welke de teler ten aanzien van 'de teeltpremie mocht hebben aangegaan, slechts in zooverre rekening houden, dat zij in voorkomende gevallen slechts op schriftelijk ver zoek van den teler de teeltpremie zal uitbetalen aan den verhuurder van het vlasland. Evenals het vorige jaar zal een dergelijke regeling eveneens gelden bij verkoop van vlas door den teler, indien de kooper de teeltpremie heeft bedongen. "it' 1 ii vcir Vvrg de.; Lmt-I- bouw-Crisiswét 1933 maakt het volgende bekend „Gelijk bekend, heeft destijds, toen de Minister van Landbouw en Visscherij besloot, de ontworpen regel ine inzake de melksteunbeperking niet te doen doorgaan genoemde Minister de toezegging gedaan, dat aan vee houders, die in verband met bedoelde regeling reeds maatregelen hadden genomen om hun melkproductie in te krimpen, eenige tegemoetkoming 'zou worden toegekend. !De thans te dezer zake gereed gekomen regeling be helst voornamelijk dé navolgende punten: Veehouders, die voor deze tegemoetkoming in aan merking meenen te komen, kunnen daartoe een aan vraagformulier verkrijgen bij de Districtscommissies van de provinciale landbouw-crisis-organisaties Deze formulieren moeten volledig ingevuld worden gezonden naar het Regeeringsbureau voor de Uitvoering van de Landbouw-Crisiswet 1933, Lange Voorhout 1 en 3 's-Gravenhage. Bovendien moet door de aanvragers een bedrag van 5 worden gestort op postrekening no. 234149 van het Landbouvv-Orisisfonds te 's-Gravenhage. Wanneer deze storting niet is geschied, wordt de ingezonden aan vrage niet in behandeling genomen. In bijzondere ge vallen kan, onder overlegging van een bewijs van on vermogen, vrijstelling van de verplichting om deze som te storten, worden verleend. De aanvraagformulieren zijn van 15 Juli af bij de bedoelde districtscommissies verkrijgbaar en moeten uiterlijk 1 September 1936 ingevuld en onderteekend op het Regeeringsbureau zijn binnengekomen. Op de laatstgenoemde datum moet tevens het be drag van vijf gulden zijh ontvangen. Voor de beantwoording van de vraag, of de verzoe ker voor een tegemoetkoming als bovenbedoeld in aan merking komt, wordt als volgt gehandeld: Nagegaan wordt, over welke hoeveelheid melk de aanvrager in de periode van 3 Juni t/m 29 December 1934 en in het tijdvak van 2 Juni t/m 28 December 1935 steun heeft ontvangen. Ook met de voor de consump tie afgeleverde melk wordt hierbij rekening gehouden. Blijkt alsdan, dat de in het genoemde tijdvak van 1935 aldus afgeleverde en/of verwerkte hoeveelheid melk ten minste 10 minder is, dan de in de overeen komstige periode van 1934 afgeleverde en/of verwerkte hoeveelheid, dan moet vervolgens ten genoegen van de Regeeringscommissaris voor den Akkerbouw en Vee houderij worden aangetoond, dat de betrokkene inder daad nadeel heeft ondervinden en dat de mindere melk- aflevcring en/of verwerking van 1935 voortgevloeid is uit de maatregelen, welke door den veehouder werden getroffen, teneinde doelbewust mede te werken aan de ontworpen regeling der melksteunbeperking. Aanvragers, die niet aan den hiervoren omschreven eisch voldoen, zullen niet voor eenige tegemoetkoming in aanmerking komen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1936 | | pagina 1