NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Zaterdag 23 Mei 1936 No. 1480 27e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen Dit blad verschijnt ZATERDAGS en wordt GRATIS toegezonden aan alle leden der Z.L.M. Overname van stukken slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Abonnementsgeld voor leden der Nrd-Brabantsche Mij van Landbouw fl. 1,25 per jaar. Niet-leden fL 5,— per jaar. REDACTEUR Ir J. D. DORST, Secretaris Z.L.M., Goes. Bijdragen en IngezondenStukken moeten uiter lijk Dinsdagavond vrachtvrij zijn ingezonden bij de Redactie: LandbouwhuisGoes,Tel. 150. Advertentiën van 1—5 regels fl. 1,—, elke regel meer 20 ct. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van Advertentiën aan de Uitgeefster Firma P. J. v. d. SANDE te Ter Neuzen of Landbouwhuis Goes vóór Donderdag. Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD ZITDAGEN. OOSTBURG: Woensdag 27 Mei a.s., in hotel Zonne- vijlle. ZIERIKZEE: Donderdag 28 Mei a.s. in hotel Huis van Nassau. ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 28 Mei a.s. in hotel Nelisse. jaren loopt weer aanleiding tot viervoudige verhooging zal kunnen geven. Speciaal de spaarkassen vormen in deze nog dik wijls een struikelblok. De onverdeelde boedel niet, of in veel mindere mate, daar deze via den dienst der Registratie (Successiewet) ook aan de Inspectie der Belastingen bekend is. Met het oog op de aangifte van dit jaar meenden wij goed te doen op bovenstaande onderwerpen nóg even de aandacht te vestigen. Tot inlichtingen zijn wij steeds gaarne bereid. BOEKBOUDBUREAU Z. L. M. RIJTOER DOOR WALCHEREN. VERMOGENSBELASTING. In dit artikeltje willen wij ftog een ttvveefal zaken bespreken welke bij de aangifte voor de Vermogensbe lasting van belang zijn. A. De waarde der spaarkassen. (B. De waarde van een onverdeelde boedel. Nog telkens komt het voor, dat in aangiften voor de Vermogensbelasting verzuimd wordt rekening te houden met de waarde voor een spaarkas waarin men heeft deelgenomen. Ook de contante waarde eener deelname in een spaar kas is een belastbaar vermogensbestanddeel. Rijst de vraag, hoe deze waarde moet worden berekend. Dit is niet zoo eenvoudig. Er moet onderscheid gemaakt worden tusschen spaarkassen met of zonder contra verzekering. Indien geen contra-verzekering gesloten is, bestaat het risico dat de gestorte gelden verloren zijn, indien n.l. de verzekerde overlijden mocht voor het beëindi gen van de spaarkas. Door een contra-verzekering schakelt men dit risico uit. De meeste spaarkassen worden dan ook met een contra-verzekering af gesloft en. Nu loopt ook een spaarkasbeleggingsrisico en dus kan men niet volstaan met eenvoudig de gestorte be dragen als waarde op te geven. Men zal hiervan de contante waarde moeten berekenen en bij gebrek aan voldoende gegevens moeten benaderen. Indien men b.v. 5000 aan premie heeft gestort en het duurt nog 6 jaar eer de spaarkas wordt uitgekeerd, kan men niet zonder meer zeggen dat de waarde voor de Vermogens belasting nu ook 5000 bedraagt. Over de wijze van berekening kunnen wij in dit korte artikeltje nu niet spreken. Het is slechts onze bedoeling even de aan dacht op dit punt te vestigen. Overleg met de Inspec tie der Belastingen is in vele gevallen gewenscht. Ons tweede punt betreft de waarde van een onverdeelde boedel. Indien men per 1 Mei gerechtigd is tot een onver deelde boedel moet men ook hiervan aangifte doen. Veelal hooren we nog de opmerking maken, dat men nog niet precies weet hoeveel het aandeel zal bedragen. Meestal is dit bezwaar niet zoo groot. De met de boedelscheiding belaste notaris kan veelal wel zoodanige inlichtingen geven dat de waarde van het aandeel on geveer kan worden bepaald. Dit geve men bij zijn aangifte op rneit de mededee- ling, dat een precies juiste waardeering nog niet is te geven. Bij zeer ingewikkelde boedelscheidingen vrage men zoo noodig eenige tijd uitstel van aangifte ivoor de Vermogensbelasting, indien b.v. de notaris niet in staat mocht zijn een voldoende juiste waardeering van het aandeel te verstrekken. Beide bovengenoemde posten komen duus voor de Vermogensbelasting in aanmerking. Verzuimt men deze aan te geven dan zal dit itot een navordering kunnen leiden die als ze over meerdere Beschikbaarstelling auto's. De commissie voor den Rijtoer roept hierbij de onmisbare medewerking in van hare leden die hun auto's beschikbaar willen stellen. Zij gelieven uiterlijk 1 Juni a.s. opgave te willen doen aan den Secretaris der Rijtoercommissie, Mr. P. C. Adriaanse, Lange Delft H 15, Middelburg, hoeveel plaatsen (behalve voor de .chauffeur) zij beschikbaar hebben. Deelname. Deelnemers aan de Rijtoer gelieven hier van eveneens vóórf 1 Juni aan genoemd adres kennis te geven. WALCHEREN. De Tuinbouw Commissie der Z. L. M. besloot in haar laatst gehouden vergadering te trachten op Walcheren een tentoonstelling te organiseeren op het gebied van de ziektebestrijding bij de tuinbouiwge- wassen. De verschillende tuinbouwvereenigingen, de Coöp. Veilingsver. „Wïalcheren", "alsmede de heeran tuinbouw- onderwijzers en tuinbouwv/ikonderwijzers op Walche ren zijn aangezocht om hun medewerking te verleenen bij het organiseeren van deze tentoonstelling. Op Maandag 11 Mei is door Mr. P. Dieleman de tentoonstellingscommissie geïnstalleerd, waarbij Ir. B. Bosma werd benoepid als voorzitter. Het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van de Tuinbouwcommissie der Z. L. M. Verder heeft ook de heer S. K. Phaff zitting in het dagelijksch bestuur. Het doel van deze tentoonstelling is om op practische wijze de vijanden van onze cultuurgewassen te leeren kennen, te wijzen op de beste methoden en middelen om beschadiging te voorkomen en de beschadigers te bestrijden. Ook zal gewezen worden op dieren die bij deze strijd helpen. Er zal gelegenheid geboden worden om advies in te winnen en zieke planten in te zenden. Zoo zal getracht worden deze tentoonstelling zoo dicht mogelijk bij de praktijk te laten aansluiten. Dag en plaats moeten nogfoader worden vastgesteld. M. WATTEL, Secr. Tuinbouwcomm. KORT VERSLAG van de vergadering vhn hst Dagelijksch Bestuur van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij, gehouden op Maandag 18 Mei 1936 te Middelburg. De vergadering^ werd geleid door den heer Mr. P. Dieleman, algemeen* Voorzitter der Z. L. M. Om. kwamen de volgënde onderwerpen in bespre king: Huishoudelijke voorlichting ten plattelande. Besloten werd adhaesie te betuigen aan een verzoek van de stichting voor huishoudelijke voorlichting ten plattelande aan het Provinciaal Bestuur tot het be schikbaar stellen van een financieele bijdrage. Hoofdbestuurs- en algemeene vergadering. Besproken werd de regeling van de hoofdbestuurs vergadering en de algemeene vergadering welke op 16, resp. 17 Juni a.s. te Middelburg zullen worden gehou den, waaraan verbonden is een fokdag welke op 18 Juni d.a.v. te Middelburg zal worden gehouden. In de algemeene vergaderihg zal als spreker optre den de heer Dr H. Molhuysen, secretaris van het Ko ninklijk Nederl. Landbouw-Comité te 's Gravenhage. Ter gelegenheid van de landbouwdagen der Z. L. M. te Middelburg zal op Woensdag 17 Juni 's avonds de Nederl. Trekpaardfdlm, benevens de nieuwe Rundvee film worden vertoond. Op de fokdag zal de remrosmolen van Prof. M. F. Visser uit Wageningen worden gedemonstreerd. Voorts werd besloten ten behoeve >van den ,te houden fokdag een bedrag beschikbaar te stellen als garantie. Instelling bedryfsraud. Medegedeeld werd dat de Minister van Sociale Zaken heeft besloten de instelling .te bevorderen van een be- drijfsraad voor het landbouwbedrijf in Oostelijk Z. Vlaanderen. Als leden werden aangewezen de heeren J. W. Scheele te Boschkapelle en Abr. Haak te Zaam- slag en als plaatsvervangende leden de heeren A. Wolfert te Hoek en J. den Hamer Jansen te Axel. Steunuitkeering veeweiders en -mesters. De drie centrale landbouworganisaties hebben den Minister van Landbouw en Visscherij hun bezorgdheid doen kennen over het geven van individueele steun uit het landbouwcrisisfonds, omdat hierdoor het ge vaar bestaat dat de geheele landbouwcrisispolitiek op losse schroeven komt te staan. Zij hebben hun ernstige teleurstelling uitgesproken over het feit, dat tot het verleenen van dezen steun werd besloten, zonder dat de centrale landbouworga nisaties hierin zijn gekend. 3r h^efUzich .-met .lit vetapdpvint ver- eenigd. Verlaging melksteun. De drie centrale organisaties hebben den Minister verzocht niet tot verlaging van den toeslag op de melk over te gaan, daar^e financieele uitkomsten in het veehoudersbedrijf deze verlaging allerminst gedoogen. Ten gevolge van de niet doorvoering van de in uitzicht gestelde melksteunbeperking is de toeslag reeds be langrijk verlaagd geworden, terwijl sinds 1931/32 het indexcijfer van de prijzen der veeteeltproducten nog is gedaald en de prijzen der voedermiddelen sinds die jaren nog zijn gestegen. Exports! age ry te Sluis. De Minister van Landbouw en Visscherij heeft medegedeeld dat niet kan worden voldaan aan het ver zoek dat de Z.L.M. voor eenigen tijd heeft ingediend om de exportslagerij te Sluis weer in bedrijf te doen stellen. Besloten werd nogmaals pogingen in het werk te stellen om dit besluit te doen wijzigen, daar heflfc een lanbouwbelang voor West Zeeuwsch-Vlaanderen moet worden geacht wanneer slachtingen in déze inrichting kunnen geschieden. Verplichte stierenkeuring. Ingekomen was een schrijven van het Bestuur van de Vereen, tot verbetering van het rundvee in Zeeland, waarin medewerking werd gevraagd om te komen tot een verplichte stierenkeuring in de provincie. Besloten werd di)t voorstel met een uitvoerige toe lichting aan de besturen van de kringen der Maat schappij te verzenden en gehoord het advies van deze besturen, t.z.t. een beslissing te dezer zake te nemen. STIERENKEURINGEN EN KEURINGEN VAN VROUWELIJK FOKVEE IN i936. Deze keuringen zullen in de komende wëek gehouden worden te Zonnetijd Nieuwe tijd Maandag 25 Mei 9,— u 10,— u 25 1,30 2,30 Diasdag 26 8,— 9,— 26 10,- 11,- 26 2,30 3,30 Woensdag 27 8,30 9,30 27 12,30 1,30 Koudekerke Souburg Serooskerke Aagtekerke Oostkapelle Biggekerke Gapinge FOKDAG TE KLOOSTERZAÏVDE. In het Zeeuwsch Landbouwblad van 25 April 1936 komt een advertentie voor inzake een op 2 Juli 1936 te Kloosterzande te houden paardenfokdag. De Kring O. Z.-Vlaanderen van de Vereeniging tot verbetering van het Rundvee vestigt er de aandacht op, dat dit niet uitsluitend een paarden-, doch ook een rundveefokdag zal zijn.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1936 | | pagina 1