Boternoteering Middelburg. Markt' en Handelseverzicht. Heeft U het land verkocht Was bij de ver koop een der veilingsvoorwoarden, dat perceel 19 over Uw land uitweg- zou hebben- Mr. Z. 2e Antw.: Waar in de veilingsvoorwaarden niet vermeid staat, dat perceel of kavel 20 belast is met een erfdienstbaarheid van uitweg ten be hoeve van koop 19, daar hebben we in dit geval blijkbaar te doen met de verplichting van de omliggend© perceelen om perceel 19 uitweg te geven. Nu perceel 18 en 19 in een hand gekomen zijn, kan de eigenaar van die pe rceel en den openbaren weg bereiken en behoeft daartoe niet over per- ceelen van derden te gaan. Alleen als de eigendommen zoo zijn ingesloten, dat de eigenaar den openbaren weg niet kan be reiken, moeten de omringende perceelen of al thans een daarvan uitweg geven tegen ver goeding. Is er dus een overeenkomst gemaakt, dan moet ilie opgezegd worden. Mr. Z. Vr. Ik ben pachter voor 5 jaar van een per ceel bouwgrond waar doorheen zeer waarschijn lijk een provinciale weg komt. Geschiedt dit, dan is dat perceel veel minder waard, door de lanige voorhoofden of kopeindien die men dan krijgt. Heb ik recht op vergoeding daarvoor? Zoo ja, tot wden moet ik mij dan daartoe wenden? Ln mijn paöhtcontract is hier omtrent niets voorzien. B. K. K. Antw. Wanneer er een weg door het door U gepachte perceel bouwland komt, heeft U recht op vergoeding daarvoor. Wordt door den eigenaar, Uw verpachter, in der minne die daarvoor benoodigdie grond aan de Provincie verkocht, dan moet natuurlijk tevens met U, als pachter een regeling worden getrof fen, daar anders de Provincie de beschikking over den grond niet kan krijgen. Moet evenwel <jie grond door de Provincie ont eigend worden, dan kunt U ingevolge de bepalin gen van de Onteigeningswet dn het geding tus- scihen den eigenaar en de Provincie alis belang hebbende feusschen karnen en kunt U vorderen, dat U op de wijize, zooals dat in de Onteigenings wet is voorgeschreven, vergoeding door de Pro vincie wordt betaald. In dit laatste geval moet U zich tot een advo caat wenden, daar U zélf niet in rechte kunt optreden. Mr. Z. Vr. Is het volgens de VleesChkeuringswet verplichtend, dat wanneer in een gemeente een abattoir opgericht wordt, de huisslachting van boer en arbeider ook in dat abattoir plaats heeft B. M. Antw. Neen; de Vleeschkeuringswet zelf spreekt hierover niet. Wel is het mogelijk, dat een gemeente, die tot het oprichten van een abattoir besluit, een ver ordening maakt, waarin bijv. de bepaling voor komt, dat alle slachtdieren aan een centrale slachtplaats moeten worden gekeurd en geslacht. De gemeente is daartoe evenwel op grond van de bepalingen van de Vleeschfkeurtingswet geens zins verplicht. Mr. Z. Vr. 4 jaar geleden ontdekte ik in de maand Augustus, dat mijn jong pluimvee door een voor mij onbekende ziekte was aangetast, het waren poeljes en jongehanen van 3 a 4 maanden oud, de kammen werden wat blauw, de eetlust veel minder en waren ook erg saai. Ik ging toen de zieke van de gezonde afzonderen en de hokken met creoliene wat ontsmetten in de hoop daar wat mede te winnen, dóch 2 dagen later was het ge tal zieke nog wel verdriedubbeld, zoodat ik niet bestrijding maar op hield en dacht vele dooden te zullen krijgen, doch dat viel mee enkele poeljes stierven er, de jonge hanen leden er nog het meest onder, die heb ik nog al wat opgeruimd, mét die gedachte, die sterven toch wel. Na ver loop van' enkele dagen werden ze voor een groot deel weer beter, zoodat ik 2 weken later weinig meer van bemerkte; de kippen kregen ook een beurt, bij deze was de eetlust ook enkele dagen gering, en de kammen bij sommige wat blauw en daalde het legcijfer van 150 eieren tot 40 per dag; ik had toen ongeveer 300 kippen; dat duurde zoo enkele dagen, ze begonnen weer meer te ge bruiken en vlugger te worden en ook kwam de leg weer behoorlijk bij. Nu doet zich hetzelfde verschijnsel weer voor, een dag of 10 geled'en, bij höt jong pluimvee, niet zoo erg als 4 jaar geleden, doch bij de kippen is het legcijfer ruiim zooveel gedaald namelijk van 110 eieren tot 25 a 30 per dbg. 'Doodgaan zullen er vermoedelijk zeer wei nig want ze beginnen, weer vlugger te worden en dé leg komt ook een weinig bij, het soort kippen is wit en patrijs leghorn, tegenwoordig getal zoo wat 250 stuks, ze hebben flinke hokken en worden goed opgepast. Ze loopen vrij rond in een kleinen boomgaard met gras er onder en krijgen veel af val van groente daar ik ook tuinder ben, ook voer ik wel versche garnalen, die ik flink ontzout met water, daar ze andiers te hartelijk zijn, doch die voerde ik 4 jaar terug niet. Gaarne zag ik deze vraag in het Landbouwblad (beantwoord. D. J. M. Ghr.zn. Ant'w. Daar ge een zeer onvolledig verslag geeft van de verschijnselen der ziekte, die onder Uw pluimvee voorkomt, is het stellen van eene diagnose zeer moeilijk. In elk geval is het eene ziekte, die wel besmettelijk, doch goedaardig is van karakter, gezien het lage sterftecijfer. Onder de gevreesde kippenziekten als cholera, pest, diphteritis, enz. is het sterftecijfer hoog. Hebt ge niet opgemerkt, of Uwe kippen zoo af en toe eens een niesgeluid laten hoor en. Goedaardige snot geeft ook verschijnselen van verminderde eetlust, blauw werdén der kammen, lusteloosheid en niezen. Het is raadzaam om eens eene doode kip op te zenden aan de Rij ksseruminrichting te Rotter dam. Eerst dan kan eene zuivere diagnose ge maakt worden. Ontzouten van de garnalen is nooid'ig. Kippen zijn zeer gevoelig voor keuken zout. Op gezette tijden de hakken ontsmetten met kalkwater en creoline is eveneens aan te bevelen. T. A. B. VERKOOPINGEN, VERPACHTINGEN, AANBESTEDINGEN, ENZ. 28 Sept. Publieke verkooping van de hofstede ,,,Het groot Zandhof" te Middelburg. Notaris H. R. Struve. Keuring sdag van vollbloednkalfvaarzen en jonge volbloed-stieren te Oostburg. 10 en 11 October. Ploegwedstrijd in den. Wilhelminapol- der bij Goes, vanwege den Kring West Zuid'-iBeveland der Z. L. M. De handelsprijis voor boerenboter is 1,02^ per 3^ KG. Deze prijs geldt tot en met 29 Sept. Veevoeder. - Centraal Bureau. Voor Laplatamaïs is die stemming een weinig vaster. Het aaniood in Donauimajs op aflading wordt iets gnooter, déch de prijzen blijven veel te hoog tot die van Laplatamaïs, zooüat er door de consumenten nog niet wordt gekocht. Loco Gerst hooger in prijs; ook op termijn is de stem- ankng prijsinoudend! Rogge is in navolging van de AmforaiKaainsdhe offertes lager; voor veevoeder- üoeleiniden is dit artikel nog te duur. In Haver komen weinig zaken tot stand. Voor Lijnkoeken begint wat meer kooplust te komen. (Jocos- en üiondnotenkioek; op de tegenwoordige hooge prij zen is er buitengewoon weinig vraag voor deze artikelen. Maïs. Lapiata, disp. brd.-sp. R'dam 180; idem Sept.-Dec.-lov. mnd. geL kw. b.-gest: idem ƒ183; Donau-Bessaraab, disp. brd.-sp. idem 190. Gerst. Canada Western, Nr. 3 disp. brd.-sp. R'dam ƒ246; idem Nr. 3, „tough" Sept.-afl. b.-gest. idem ƒ235; 48 lbs. Amerik. mout, Oct.-Nov.-Dec.-afl. idem ƒ222; Lapiata, disp. brd.-sp. idem 235. Rogge. Western No. 2, disp. n. kw. brd.-sp. R'dam ƒ12,30. Haver. White Clipped Nr. 2, disp. brd.- sp. R'dam 11,30. Erwten. Aigiersche tand, s.s. „Nicole Schiaffino", br. n. 12,60. Tarwe. Austr. disp. n. kw., brd.-sp. R'dam 15,25/50. Lijnkoe ken. Am. gew. merk, disp. brd.-sp. R'dam 12,45; merk S. K. clisp. idem 12,65 idem N.A. zd., disp. idem ƒ14,10. Inl. Voorslaglijnkoek, dir. levering boordvrij Zaan 12,40. Inl. Lijnzaadschilfers, directe lever, boordvrij Zaan 13,25. Halfzachte Lijnkoeken, merk C. B., fabr. Utrecht, dir. lev., brd.-sp. ƒ14,50. Inl. Cocoskoek, directe levering brd.-sp. 'Zwijndrecht 12,15. Inl. Grondnotenkoek, diir. lev. bntLsp. Zwijndrecht 12,85. Palmpitkoek, Sept.-lev. brd.-sp. Zwijndrecht ƒ9,85. Fosforz. Voederkalk, gar. A. H. V., disp. brd.-sp. bez. R'dam m. kw. 8,80/f 9,45. Inl. Tarwezemelen, directe levering idem brd'.-sp. Utrecht 8,10. Diermeel. InL N.T.F. met rijkspl. v. ziektekiem- vrij 65/70 eiwit en vet, waarv. ca. 15 vét, eiw. v. 95 verteerb. extratiefs 30 R'dam 23,60/24. Vischmeel. Inlandsch merk „Hollan- dia" af Beverwijk 24,35/24,75. Kunstmest. - Centraal Bureau. Stikstof meststoffen. Chilisalpeter, 15% stikstof, R'dam disp. 12; Jan. 12,20. Zwavel zure-Ammoniak, 20 Zz stikstof, R'damTer Neuzen, disp. ƒ10,80; Jan. 11,20. Kalksalpeter B. A. S. F., 15 Vz stikstof, R'damTer Neuzen ihsp. of Sept. ƒ11,15; Jan. ƒ11,70; Leunasalpeter, 26 stikstof, R'dam disp. 13,80; Jan. 14,20. Ureum, 46 stikstof, R'dam disp. ƒ24,05; Jan. 24,65. Superfosfaat. De prijzen, ondergingen geen noemenswaardige verandering. Nederland- sche Super, lev. Sept. tot en met April brd.-sp. fiabr. oung. R'dam 14 ƒ2,35; 17 2,85. Belgische Super, fr. Belg.-Nederl. gr., lev. Sept. Dec. 2,35; lev. Jan. 2,35. Kalk. De prijzen zijn: Belgische Kluitkalk, fr. Belg. Ned. gr. soort M ƒ107,50; soort S-B ƒ92,50; soort S 87,50. Duitsche Kluitkalk, fr. Cramenburg, gr. 130; fr. stat. Emmerich 125,50. Belg. ge- bluschte Poederkalk, fr. Belg.-Ned. gr. 115 incl. papieren zakken. Kalkmergel. Duitsche „Freya", gegarandeerd 75 fijn» fr. Cranenburg, gr. 87; fr. stat. Emmerich 82. Binnenlandsche Producten. Granen en Peulvruchten. R'dam. Tarwe ƒ1015; Ghevaldergerst 1212,50; Haver 1012; Rogge 1112; Erwten ƒ20—ƒ25,50. Vlas. R'dam. Groninger 1,151,25. Aardappelen, R'dam. Zeeuwische Eigenheimers 4,254,75; Blauwe Eigenheimers 4,505,25Zeeuwsche Bonte, en Blauwe 5,506; Eerstelingen 2,503. Ajuin, R'dam. Pootajuin ƒ2; Zaaiajuin ƒ2,702,80 per 50 Kilo. Fijne Zaden, R'dam. Voerlijmzaad ƒ1618; Karwij ƒ3032; Maanzaad 4042; Koolzaad1 19ƒ21; Gele Mosterd ƒ2526. Goes, 20 Sept. Tarwe ƒ12ƒ14,50; Wintergerst ƒ11ƒ12; Goudgerst ƒ12; Haver ƒ1011; Kookerwten ƒ2024/30; Kroonerwten ƒ2026; Karwij ƒ33; Maanzaad ƒ4045; Mosterd 26; Aan voer van tarwe ruim, overigens gewoon. Suiker, A'dam, 20 Sept. Witte kristal 100 KG, netto in entr.; Sept. 18 Oct. 18Nov. 18; Dec. 18. Botermijn, Roosendaal, 20 Sept. Aanvoer 30625 KG; hoogste prijs 2,25; mid- delprijs 2,20; laagste prijs 2,15. Botermijn, 's Hertogenbosch, 20 Sept. Aanvoer 25:575 KG; hoogste prijs ƒ2,24; laag ste prijs 2,10; middlenprojs ƒ2,19. Veehandel, R'dam, 20 Sept. (N. R. Crt.) Ter veemarkt waren aangevoerd: 205 paarden, 17 veulens, 1259 magere runderen, 1016 vette run deren, 204 vette kalveren, 425 nuchtere kalveren, 930 graskalveren, 355 schapen of lammeren, 376 biggen, 5 bokken of geiten en 2.7 overloopers. Prijzen per KG: Koeien 3033 ct., 4345 ct., 5052% ct.; Ossen 40 ct., 42%45 ct., 48 51 ct.; Stieren 36 ct., 41 ct., 4548 ct.; Kalveren 50—55 ct., 67%—72% ct, 82%—$5 ct. Prijizen per stuk van mager vee: Melkkoeien ƒ210420; Kalfkoeien ƒ220425; Stieren ƒ120490; Pinken ƒ140175; Graskalveren 4090; Vaarzen 185225Paarden 200 ƒ350; SJachtpaarden ƒ100200; Hitten 125 f-200; Veulens ƒ75100; Biggen 816; dito per week 1,50ƒ2; Overloopers ƒ2030; Fok nuchtere Kalveren 1828; Slacht nuchtere Kalveren 1016. De aanvoer van koeien en ossen op de vette markt was zeer groot. De handel was traag, men verwacht dat alles niet verkocht zal worden. De prijizen ware dientengevolge dan ook iets lager. Een puikbeste spoelingkoe ging nog tot 2% cent boven noteering. Vette kalveren waren tamelijk ruim aangevoerd met redelijk vluggen handel vooral de beste soorten werden vlug verkocht. De prijzen voor 3e kwaliteit waren iets lager, overi gens prijshoudend. Een enkel puikbest kalf werd lot 7% cent boven noteering verhandeld. Stieren met matigen aanvoer. Daar was stillen handel en ongeveer de prijzen van de vorige week Dins dag. Op de magere markt was de aanvoer van melk- en kalfkoeien flink. De handel was nog stil en vrijwel onveranderde prijzen. Jongvee was tamelijk aangevoerd. Daar bleef de handel nog flauw en ongeveer de oude prijzen. De aanvoer van graskalveren was groot. De handel slecht en gedrukte prij,zen. Nuchtere fok- en slachtkalve- ren met redelijken aanvoer en stuggen handel. De prijzen van de vorige week konden dan ook moeilijk bedongen worden. Werk- en slachtpaar-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1927 | | pagina 5