Daarna zal gestreefd worden naar een rege ling van den arbeidsduur van mannen, waar bij veel invloed' wordt toegekend aan de organisaties van werkgevers en arbeiders in het bedrijf. Akkerbouw. PLOEGDEMONSTRATIE TE WAGENINGEN. Op Woensdag 30 Maart, des namiddags half twee, zullen onder leiding van Prof. M. F. Visser twee soorten trekkerploegen in werking worden getoond, die beide schar- nierbaar aan een Fordsontrekker zijn opge hangen en geheel door den bestuurder kun nen worden bediend. De eene is afkomstig van Rud. Sack en v/erkt als wentelploeg; de andere is gebouwd door de heeren Gebr. Crezee te Zevenber gen en bestaat uit twee naast elkander aan gebrachte linksche en rechtsche ploegen, die beurtelings in het werk kunnen worden ge steld. Met beide systemen is bij de voorbeproe- vingen ook op den zwaren kleigrond in Wa peningen alleszins voldoend werk verricht, zoodat gezegd kan worden, dat hiermede een groote stap vooruitgegaan is, immers de zoo lang gezochte combinatie van den scharnierbaar opgehangen trekkerploeg, waarmede het land ,,vlak" geploegd kan worden als met een wentelploeg, is blijkbaar onafhankelijk van elkaar op twee manieren tegelijk verwezenlijkt. Alle belangstellenden hebben vrijen toe gang op het terrein, gelegen achter het labo ratorium van Prof. Dr. Quanjer. Veehouderij. DE RUNDERHORZELBESTRÏJDING. Veehouders helpt de Runderhorzelplaag bestrijden Deze plaag kost jaarlijks tonnen gouds door verontrusting en verwonding van het vee in de weiden, schade aan huid-, vleesch- en melkopbrengst. iAls allen medewerken, kan Nederland binnen enkele jaren horzelvrij vee hebben. De bestrijding is eenvoudig: Men drukke de rijpe of bijna rijpe horzel- larven voor het einde van den staltijd uit de wormbuiten. Gij bewijst daarmede Uw vee een wel daad en U zelve een voordeel. DE RUNDERHORZEL- BESTRI JDIN GSCOM MIS SI E Bijenteelt. Het is nu langzamerhand tijd om op een mooien dag de volken eens grondig na te zien. Daartoe wordt de kast uit elkaar ge nomen, de bodemplank verwijderd en daarna grondig gereinigd, vooral van eventueele larven van de wasmot. Wie eenzelfde type kast heeft, ondervindt bij dit werk groot voordeel hiervan, omdat hij het volk direct op een reeds schoonge maakte plank kan zetten. Men maakt daarna de kast open om de bijen te inspeoteeren. Daartoe neemt men 't eerste raam aan den kant, waar de minste bijen zitten. Dit zal in den regel niets be vatten. dus ook geen suiker. Men plaatst dit raam buiten de kast of in een reservekast. Daarna neemt men het tweede raam, dat nog wel verzegelde honig of suiker bevat en plaatst dit in de reservekast naast het eerste of zet ihet op de plaats van het eerste raam in dezelfde kast. Het derde raam zal bij een sterk volk reeds eitjes bevatten met een bovenlaag van honig of suiker. Het vierde raam moet thans eitjes en lar ven bevatten en misschien reeds verzegeld broed. Het vijfde raam bevat broed in alle stadia. Op deze laatste ramen moet men nu nagaan of de gezegelde honig of suiker, die er -nc-g is. geen belemmering is voor de uit breiding van het broednest. Is dit het geval dan '/orden over een breedte van ongeveer 2 oM de deksels weggenomen door met een oude vork, waarvan de tanden wat omgebo gen rijn, ze open te trekken. Dit herhaalt men elke week tot alle oude voorraad 00 is. Men moet erop letten, dat aan beide zijden van het broednest wordt ontzegeld, omdat het nest anders te onregelmatig zou worden. Men gaat op deze wijze alle ramen na, ze steeds in dezelfde volgorde wegzet tend tegen elkaar, er vooral ook op let tend, dat het broednest aan de voorzijde komt, dus op dezelfde plaats, waar het ge zeten heeft. Het is van het grootste belang, den vorm van het nest te laten, zooals hij is en alleen de gelegenheid te scheppen voor uitbreiding. Tenslotte zet men op de plaats van het tiende raam, dat natuurlijk op de plaats van nummer negen is gekomen, het eerste raam dat aan het begin is weggezet. Werkt men met een reservekast dan blijven de ramen natuurlijk op dezelfde plaats en heeft die op schuiving niet plaats. Het is wel gewenscht de ramen te nummeren, hoewel een ervaren imker aan het raam zal zien, welke plaats in het broednest het moet innemen. De volken, die geen broed hebben, moeten gemerkt worden, omdat de kans bestaat, dat deze geen koningin hebben. Zeker is dit echter niet, doch hierover den volgenden keer. VAN DE PLASSCHE. VERKOOPÏNGEN, VERPACHTINGEN, AANBESTEDINGEN, ENZ. 5 April. Openbare verkooping van twee Hofste den te Overslag. Notarissen Dregmans te Axel en Nève te Gent. 6 April. Groote Paaschvee-Tentoonstelling te 's Hertogenbosch. Boternotearlng Middelburg De handelsprijs voor boereniboter is 0,85 per JX KG. Deze prijs geldt tot en met 31 Maart. Markt- en Handelsoverzicht. Veevoeder. - Centraal Bureau. Voor aangekomen en stoomende Laplata- mais was de stemming iets vaster. Op zomer- aflading blijven de prijzen op eenzelfde hoogte. Gerst is niet noemenswaard in prijs veranderd. Den laatsten tijd is de vraag naar dit artikel zeer klein. Rogge is op alle posi ties lager koopbaar, doch voor voederdoel einden zonder vraag. Haver, vooral Noord- Duitsche, hooger in prijs. De vraag neemt de laatste weken sterk toe. Lijnkoeken op alle posities gemakkelijker koopbaar. Voor disponibele waar is ruime vraag. Mais, Laplata- disp. brd.-sp. R'dam 167,50; idem aangek, s.s. .Waaldijk" b. gest. R'dam 164,50; idem s.s. ,,Roxby" ca. 1/4 gew. idem 164,50; idem April-levering idem 164,50; Donau/Galfox/Jugo Slavi sche- disp. b.-sp. R'dam ƒ171: idem s.s. ..Evanghelia M. Diacakis" ca. 27/3 gew. idem 166; idem Maart-afl b. gest. R'dam 164; idem April-afh idem 163. Gerst. Canada West. No. 3 aangek, s.s. ..Binnendijk" b. gest. R'dam 233; idem Mei-afl. idem 225; 48 lbs. Amerik. Mout- clisp. brd.-sp. R'dam 220; idem Maart-afl. b. gest. R'dam 215; idem Mei-afl idem 212; 68 KG Laplata- disp. brd.-sp. R'dam 235; 65 KG Laplata- April-afl. b. gest. R'dam 220. Rogge. Zuid-Russ.- disp. brd.-sp. R'dam 13: Western- idem 12,75. Haver. 53 KG Pommersche- disp. brd.- sp. R'dam 10,90: 51/2 KG idem Maart-afl. b. gest. R'dam 10,65; idem April-afl. idem 10,65; Canada West. No. 3 disp. brd.-sp. R'dam 11,80. Erwten. Russ tand- disp. brd.-sp. R'dam 12.65; Algïersche tand- idem 12.15. Lijnkoeken. Amerik. gew. merk disp. brd.- sp. R dam f 12; idem Mei-Aug. lev. mnd. gel. kw. idem f 11,05; idem Sept.-Dec. lev. idem ƒ11,50; Merk S. K. disp. en s.s. ..Why- tevilie idem 12,05; idem Mei-Aug. lev. idem 11,60. In!. Voorslaglijnkoek. Directe lev. boord vrij Zaan ƒ12. Inl. Lünzaadschilfers. Directe lev. boord vrij Zaan 12,75. Halfzachte Lijnkoeken, merk C. B. fabriek Ut"fcht. dir. lev. brd.-sp. 14,25. Murwe Soyakoek. Inlandsche, dir. lev. boordvrij Zaan 12,50. Geëxtr. Soyameel, disp. dir. aflading, brd.- sp. R'dam 12.50/30. Inl. Tarwegrint. Dir. lev. br. v. n. incl. zak naar kwal. 8/7,70. Diermeel. Carnarina N. S. 70/75 eiwit en vet, disp. brd.-sp. bez. R'dam 24,25. Vischmeel. Merk C. B. April-afl. brd.-sp. bez. R'dam 27. Kunstmeststoffen. - Centraal Bureau. Stikstofmeststoffen. Chilisalpeter, 15% stikstof, disp. Rot terdam/Ter Neuzen 15,20; lev. April Rot terdam 14,50; 'idem Ter Neuzen 14,65. Kalksalpeter, 15% stikstof B. A. S. F. disp. R'dam/Ter Neuzen ƒ11,85; lev. April idem 11,90. Zwavelzure-Ammoniak, 20% stikstof, disp. en Maart-lev. R'dam en Ter Neuzen 13.05. Thomasmeel. Zomer- en Herfstlevering. Per spoor: ..Columeta" en ,,Ster" Belg./Ned. grens Mei 12% et.; Juni 12% ct; Juli 12% et.; Aug. 13 et.; Sept. t/m Dec. 1334 ct. Directe leverinq fr. Belq./Nederl. qrens 1234 ct. Superfosfaat. Nederlandsche Super lev Maart en April brd.-sp. vr. fabr. omg. R'dam 14 2,40, 17 2,90; Belgische super lev. Maart en April fr. Belg./Nederl. qrens 14 ƒ2,40; 17 2,90. Kalk, De Belgische prijzen zijn: fr. Belg.- Nederl. grens soort M ƒ115; soort S.-B. 105; soort S 95. De Duitscihe prijizen zijn: fr. Cranenburg gr. f 124,50; franco Ellen gr. 123,50; fran co stat. Emmerich 122,50. Gemalen ongebluschte witte kalk. 75 vrije kalk (overeenkomstig codex meststof fen. De -prijs is per 10.000 KG franco Gronau-gr. ƒ166; idem Borken-gr. 160; bij zendingen van 15.000 KG, incl. papie ren zakken. Kalkmergel. De prijzen der 75 fijne Freya-mergel bedragen: franco Elten grens ƒ84; franco Cranenburg grens 87; franco stat. Em/merich 82. Binnen!andsche Producten. Vlas. R'dam. Wit Zeetawsch ƒ0,951,10; Holl. geel 11,30; Blauw 11,30 per KG. Handel bevredigend. Fijne zaden. R'dam. Blauwmaanzaad 4548; Karwijzaad 34ƒ36; Zaailijnzaad 2325; Voer- lijnzaad 1619; Gele mosterd 2526; Koolzaad 2527; Kanariezaad ƒ1213. Granen en peulvruchten. R'dam. Tarwe prima 15.3515,95, overige 14,5015, aanbod klein, hooger betaald; Rogge 12—12,50; Gerst Chevalier 12,25 12,75; Haver 10,2516,75; Erwten, kleine groene ƒ1722; extra puike daar boven; Schokkers met klein aanbod tot be langrijk lagere prijzen moeilijk te verkoopen; Bruine Boonen, klein aanbod, prijshoudend ƒ11ƒ13,50, soms iets meer, per 100 KG. Aardappelen. R'diam. Zeeuwsche Blauwe 5,30-ƒ 5,70; Zeeuw sche Bonte 5,30—5,70; Roode Ster 4,60 5; Bravo s 5—5,50; Zeeuwsche Eigen heimers 4,25—4,90; Blauwe Eigenheimers 4,505. Vraag stil. Suiker. A'dam. 21 Maart. Witte kristal, 100 KG netto in entr. Maart f 20%; April f 20%; Mei 21; Juni f 21%; Juli f 21%. Stemming prijs houdend. Goes, 22 Maart. Tarwe 13,5015,50; Goudgerst 12 ƒ12,30; Haver 1010,25; Kroonerwten 1823; Bruine boonen 1012. Aan voer klein, handel slepende. Ajuin. R'diam. Groote 1,75—ƒ2, per baal van 50 KG incl. baal. Botermijn 22 Maart. 's Hertogenbosch. Aanvoer 30.750 KG Hoogste prijs 2,04. laagste prijs ƒ1,85, mid- delprijs 1,98. Roosendaal. Aanvoer 43.125 KG. Hooq- ste. Prijs 2,05, middelprijs ƒ2,01, laagste prijs 1,96. Veehandel. (N. R. Crt.) Rotterdam, 22 Maart. Ter veemarkt wa ren aangevoerd 158 paarden, 5 veulens, 1 ezel, 1667 magere runderen, 916 vette run- deren, 194 vette kalveren, 2281 nuchtere Kalveren, 80 graskalveren, 140 schapen of lammeren, 257 biggen, 5 bokken of geiten en lo overloopers. «Prijzen per %2 KG: Koeien 3132 ct., 40 42 ct., 4547 ct.; ossen 36 ct.. 4041 ct 44—46 ct., stieren 33 ct, 36 et, 40 ct kalve ren 50-52J^ ct., 62%265 ct, 72-75 cl

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1927 | | pagina 5