pMpNLscIklL**!!dMD* heid bestaat in Zeeuwsch-Vlaanderen een gesalariëerd persoon aan te stellen om daar intensief propaganda voor het Stamboek te maken. Deze persoon zou dan tevens werk zaam kunnen zijn als keurmeester, later wel licht als stamboekhouder. Hierdoor ware wellicht meer leven in de zoo belangrijke zaak van de verbetering van het varkens ras te brengen. Dat ook het Rijk deze zaak zeer belangrijk acht, blijkt uit het feit, dat voor 1927* een subsidie van ƒ360 is toege zegd. Art. 11 van het Reglement op de Fokkerij werd in dien zin aangevuld, dat het ook mo gelijk wordt zeugen van bet Veredeld Vlaamsch Landvarken met 10 of 11 tepels in te schrijven, wanneer het prima dieren zijn, die groote waarde voor de fokkerij heb ben. Anders wordt streng vastgehouden aan de bepaling, dat een zeug minstens 12 tepels moet hébben. Mededeeling werd gedaan, dat in 1928 te Amsterdam of s Gravenhage een groote nationale fokveedag zal gehouden worden van paarden, rundvee, varkens, schapen en geiten. De heeren H. A. Hanken en G. J. Koo- man, die periodiek aan de beurt van aftre ding' waren, werden bij acclamatie herbe noemd. De wnd. Secretaris, J. SIEBENGA. INTERNATIONAAL LANDBOUWCONGRES. Het 13e Internationaal Landbouwcongres zal van 26 Mei1 Juni 1927 te Rome ge houden worden. Dit congres zal zich van zijn voorgangers onderscheiden doordat de le sectie slechts toegankelijk zal zijn voor de vertegenwoor digers van de bij de Commission Internatio nale d'Agriculture aangesloten landbouw organisaties. In deze sectie zal gesproken worden over den toestand van den landbouw en de actie van de landbouw-organisaties. en over de economische conferentie te Genève. De zittingen van de overige secties zijn toegankelijk voor alle congres-leden, v De belangrijks-te onderwerpen, die in be handeling komen, zijn: a. De cultuur der granen uit economisch ,en sociaal qeziclhtspunt bekeken. b. Het vraagstuk van de wereldproduc tie van vleesch'en melk uit economisch en sociaal gezichtspunt bekeken. c. "Wetenschappelijk organisatie van den landbouw-arbeid. Na afloop van het congres zullen excur sies georganiseerd worden naar de omge ving van Rome. de Povlakte éh de omge- vinn van Napels. Zij, die aan het congres wenschen deel te nemen, kunnen zich onder toezending van de contributie voor het lidmaatschap ad 5, oostgironummer 53018,» kantoor s Graven hage. opgeven aan den heer I. G. T. Kake- beeke. Secretaris der Nederlandsche Com missie voor het congres, te 's Gravenhage Rurnierstraat 3. De leden ontvangen zoowel de prae- adviezen als het verslag van het congres. Vergadering van het Hoofdbestuur der Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw, op Vrijdag 8 April 1927. 's voorm. 10^ uur. in café ,,De Beurs te Breda. Agenda; Openingswoord van den Voorzitter. Notulen. Ingekomen stukken en mededeelm- cten. Bespreking der oprichting van een Rechtskundig Bureau voor den Land bouwer. Definitieve benoeming eener Com missie ter behartiging der belannen van de telers van 'fijne zaden en be spreking der voorwaarden, waarop deze teelt kan plaats hebben. Lezing van den heer C. T. T ambrechf- sen. 'lid van het Dagel. Bestuur, te "Reek en Donk Onderwerp .Zuid- Russische Landbouwtoestanden. 7. Pauze. 8. Demonstratie der film van het Stam- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. P.S. boek voor het Nederl. Trekpaard. Rondvraag. Sluiting. De Voorzitter, P. M. SNEEP. De vergadering is toegankelijk voor alle leden der Maatschappij. A VERSLAG der vergadering van het Dagel. Bestuur der Noord-Brab. Maatschappij van Landbouw, gehouden 8 Maart 1927. De vergadering werd bijgewoond door de heeren P. M. Sneep, Voorzitter, J. Snoek en A. M. Rijken, leden, en C. G. de Jong, Secre taris-Penningmeester. Mede waren aan wezig de heeren H. E. Huizenga, Rijksland- bouw-, en A*. Th. Ariëns, Rijksveeteeltcon- sulent. Bericht van verhindering kwam in van de heeren P. Dekkers en C. J. Lambrechtsen, leden van het Dagel. Bestuur. De Voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. N De notulen der vorige vergadering wor den onveranderd goedgekeurd en vastge steld. In afwijking der agenda wordt eerst voor lopige datum en agenda der in deze maand houden Hoofdbestuursvergadering vast- ^steld. Deze zal worden gehouden Vrijdag jt Maart. Hierop worden de ingekomen stukken be handeld: le. Schrijven van den heer P. Dekkers te Wouw over het lidmaatschap der Studie commissie ter bestrijding der Rundertuber- culose. Waar deze hiervoor niet in aanmer king wenscht te komen, wordt besloten hier voor den heer Arn. Mouwen te Wouw aan te zoeken. 2e. Schrijven van het K. N. L. C. met af schrift van een door de drie Centrale Land bouworganisaties aan de Engelsche Land bouworganisatie verzonden schrijven over de door Engeland genomen maatregelen ter wering van het mond- en klauwzeer. 3e. Schrijven Van het K. N. L. C. over het houden van z:g.n. schoone markten van vee. dat kan worden uitgevoerd naar Italië en Spanje. De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw is bereid hieraan mee te wer ken. Het ligt op den weg der Provinciale organisaties hierover met de Dagel. Besturen der steden, waar markten worden gehou den. van gedachten te wisselen. Geoordeeld wordt, dat dit voor de meeste marktplaatsen geen provinciaal belang is, maar meer ligt op den weg der Centrale or ganisaties, die voor het geheele land kunnen optreden. In dézen geest zal hierop worden gewezen. 4e. Schrijven van het K. N. L. C. met mededeeling van den Minister van Binnen- landsche Zaken en Landbouw, dat te Lon- neker, Purmerend en Sommelsdijk neutrale lagere landbouwscholen zullen worden ge vestigd. 5e. Schrijven der Af deeling Woudrichem over de stichting der Ghrist. Lagere Land bouwschool te Andel. Gevraagd wordt of het Bestuur der Maatschappij hiermee op de hoogte is geweest. Na eenige bespreking wordt besloten ter opheldering dezer zaak onder leiding van den Voorzitter éene vergadering te beleg- qen, waarbij de Commissie voor het Lager Landbouwonderwijs uit het Dag. Bestuur tegenwoordig zal zijn en zullen de Afdeeling Woudrichem en de onderteekenaars van het adres van Buuren, worden uitgenoodigd om ieder twee afgevaardigden te zenden. 6e. Van het K. N. L. C. het Voorloooig Verslag over Hoofdstuk V, der Staatsbe- grooting. 7e. Schrijven van het K. N. L. C. over radio-landbouwlezingen. 8e. Sdhrijven van het K. N. L. C. over de notaristarieven. Besloten wordt de Afdeelingen te vragen, hoe hoog de inzetgelden zijn, die door hee ren notarissen worden gerekend, en welke verdere onkosten in rekening worden ge bracht. 9e. Mededeeling van het K. N. L. C., dat de door Provinciale organisaties opge geven bepalingen niet voldoende zijn om een collectief abonnement voor veevoederonder- zoek te nemen. Aangedrongen wordt de op gaven te verhoogen. Besloten wordt de Afdeelingen hierover nog eens aan te schrijven. iOe. Schrijven van heeren Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met verzoek te willen meédeelen, of kan worden accoord gegaan met een door de Commissie van Toe zicht op de Rijikslandbouwwinterschool te Dordrecht opgemaakte voordracht voor aanvulling en vergrooting dezer Commissie, Besloten wordt hiermee instemming te be tuigen. ile. Schrijven van het Dagel. Bestuur van den N. C. B. met mededeeling, dat geen medewerking kan worden verleend aan een actie om de Kroon te verzoeken het besluit van heeren Provinc. Staten der Provincie inzake wijziging weggeldverordening niet goed te k,euren. Waar thans alleen op medewerking van de Afdeeling Noord-Brabant van het Trek paard Stamboek kan worden gerekend, wordt besloten geen verdere actie te voeren. (Wordt vervolgd.) VERSLAG der Coöp. Vereeniging Landbouwbelang" van hare vergadering, gehouden op 9 Februari 1927, in het Hotel v. d. Merbel te Dinteloord. Volgens presentielijst waren aanwezig 27 leden en 10 zoons van leden, benevens eenige gasten. Als Voorzitter fungeerde de heer A. J. Bom, die de vergadering bij opening als volgt toesprak: Oudergewoonte getrouw is het mij dit jaar wederom een groot genoe- gen, U op de eerste vergadering van 1927, mijn heil- en zegewenschen aan te bieden, daarbij de hoop uitsprekende, dat het U on der Gods zegen in het nieuw begonnen jaar v/el moge gaan. Onwillekeurig laten wij op dit oogenblik onze gedachten gaan over het afgeloopen jaar, waarbij wij dan tot de con clusie komen, dat 1926 wel beter is geweest dan het voorgaande, doch in ieder geval nog ver van rooskleurig. De hooge uitgaven in eiken vorm, waren de beletsels om het even wicht in goede banen te leiden. Ook is de afzet van onze producten in het afgeloopen jaar een vraagstuk van niet wei nig bet^>eni& g^w.e^yH4et handelsverdrag met DuirechlanciwasV^Bh^Uaud 'n groote tegenvaller, maar méerw|Jl daif Itfoor dit werden wij door Engeland getroffen. Êen paar met mond- en klauwzeer besmette var kens, afkomstig uit België, werden de oor zaak van een invoerverbod van versch vleesch. Deze fiscale belemmeringen, mijne heeren, moeten voor een algemeen econo misch herstel dn Europa worden prijs gegeven. Keeren wij echter van dit terrein terug naar ons eigen vereenigingsleven dan kun nen wij niet anders zeggen dan daarover ten volle tevreden te zijn. Het bestuur ver richtte zijn arbeid met de grootste opge wektheid en de samenwerking met de leden was voorbeeldig. Ik wil hieronder enkele punten noemen, die het Bestuur nogal zorg en moeite hebben gebaard, n.l. het afsluiten van een arbeids contract het zoeken naar een afzetgebied van tuinbouw-producten, de goedkeuring onzer nieuwe statuten, het geven van een cursus in landbouwboekhouding, het stich ten van een fijnzaadtelersvereeniging, den aankoop van voederartikelen en kunstmest stoffen, benevens het afsluiten van een con tract voor benzine. Uit dit alles blijkt U, dat bij het Bestuur geen activiteit ontbrak, waarbij wij willen hopen, dat U dézen arbeid naar waarde zult weten te schatten. Hiermede, mijne heeren. heet ik U allen welkom, speciaal onzen eere- Voorzitter, den heer P. M. Sneep, den heer K. Onrust, technisch ambtenaar bij den Plantenziektenkundigen Dienst, en de Ver eeniging van Dinteloordsch Jeugdige Land bouwers en verklaar deze vergadering voor geopend. Vervolgens worden door den Secretaris de notulen der vorige vergadering gelezen, welke na goedkeuring door den Voorzitter worden geteekend. De Secretaris levert hierna zijn jaarverslag, memoreert in de eerste plaats de goede samenwerking tus- schen Bestuur en leden, wijst op de nood zakelijkheid van een zeer voorzichtig bewe gen, niet angstvallig, maar wel onderlegd, dit alles zoowel bij den aankoop der benoo- digde artikelen als bij den afzet onzer pro- mm

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1927 | | pagina 2