OELFIA KRACHTVOEDERS I ROTAL HAIL LINE. EU DE COLOGNE Fa P. J VAN DE SANDE „LandbouwBrsgsmak" OLIEFABRIEKEN „CALVE-DELFT" NEOERLANDSCHE LANDBOUWBANK. SMYTH NONPAREIL ZAAIMAGHINES Handelsdrukkerij - Ter Neuzen DRUKWERKEN Stamboek- en Gebraiksvee Hoenderteelt „SUCCES". ZWOLSCHE PAARDEN- en VEEVERZEKERING-Mij „DESTAMB0EK-0NDERLIN6E" J.C.Boïcbot. GRONDNOTEN, GOCOS KOEKEN MEEL ONOVERTREFBAAR NOODZAKELIJK WINTERWERK FRUITTELER Z U I D-A F R I K A. TAFELS Prijs ƒ1-. ROYAL MAIL STEAM PACKET COMPANY. V. H.Y. Handelmaatschappij Wed. J. C. MASSEE& ZOON, Bestelt nu reeds Uw de prijzen zijn laag. Dezer dagen gekocht voor de heeren DE BUCK, DEKKER e. a. te Meiiskerke de beste 2-jar. Stier v. N—H. en beste Kalikoeten voor den heer P. BEKMAN Az. te Dreischor, tot volle tevreden heid der afnemers. H. J. E.VAN HOORN Tel. 9. W1ERINGERWAARD. HOOOEVEEN. Een practisch model hok, voor zien van 6 uitzetramen voldoet aan alle eischen welke aan een goed hok te stellen zijn, terwijl de prijs zeer laag is. Het wordt geleverd vanaf 74 franco naaste spoorwegstation. Het is het aan gewezen hok voor beter pluim vee en meer eieren. Onze geïll. prijscourant wordt op aanvrage gratis toegezonden. Steeds te koop zware Zw.b. Volbloed Stieren, uit de Frans- en de Maxstam, met beste afstamming. J. L. DORST, Stavenisse. A. C. GELUK, St.-Annaland. VOORHANDEN OF bevattende het werkloon van 1 tot 300 vlerkante Gentsche- Blooische- Schouwsche- en Rfin- landsche roeden", berekend naar de verschillende loonen. die per gem et worden uitbetaald voor alle landbouw-werkzaamheden. Loon van f2 tot f 50 per gemet Vijfde druk. Franco per post f l,lO. Fa P. J. VAN DE SANDE. Uitgeefster, Ter Neuzen. PASSAGIERSDIENSTEN naar CANADA VEREENIGDE STATEN BRAZILIË-URUGUAYA-ARGENTINEE. - PASSAGE AFD. HARINGVLIET 92, ROTTERDAM. - en gevestigd te ZWOLLE, OSSENMARKT Nos. 26 en 27. Directeur G. H. J. TERVOERT, Dierenarts. De Grootste. De Beste. Voorwaarden en tarieven worden gaarne -:- gratis op aanvrage gezonden. Vertegenwoordigers gevraagd. Verzekering v. jaar t. jaar. Hoofd-InspecteurJ. M. HOUTERMAN - Dorst-Breda- Het Iieveling5parfi/m der elegante vrovw? DOOR PRIMA 6R0NDST0FFEN, ZORGVULDIGE VERWERKING EN EXTRA ZUIVERING Volledige Zuiverheid ea Gehalte gegarandeerd CHILISALPETER werkzame en vlugst is de meest werkende 8TIK8TO FMEST STOF voor alle gewassen. Verschenen voor den De verdediging onzer Vruchiboo- «nen en Struiken tegen de bladlui zen en andere parasieten. Fruitteler» Vraagt deze nieuwe rijk geïllustreerde gratis brochure (tevens prijscourant) voor de aanschaffing van Uw sproei- werktuigen of vruchtboom-carbolineum. Atd. Land- en Tuinbouw der N.V. Utrechtsche Asphaltfabriek, Maliebaan 35, Utrecht. Verzoeke bij aanvraag dit blad te vermelden. AMSTERDAM, KEIZERSGRACHT 507—511. BIJKANTOREN ALKMAAR, BREDA, EINDHOVEN, HOORN, PURMEREND, ROERMOND, ROOSENDAAL, VENRAY. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL ƒ5.000.000,—, waarvan ƒ3.000.000,— geplaatst en volgestort RAAD VAN COMMISSARISSEN J. J. C. AMENT, Voorzitter van den Zuid-Nederlandschen Zuivelbond en Directeur van den LimburgschenLand-en Tuinbouwbond te Roermond Mr. A. 1. M. J. Baron VAN WIJNBERGEN, Commissaris der N. V. Boeren- Hypotheekbank en Eere-lid van den Nederlandschen Boerenbond te Utrecht L. F. J. M. Baron VAN VOORST TOT VOORST, Voorzitter van den Aartsdio. R. K. Boeren- en Tuindersbond te Twello Mr. TH. J. H. AQUARIUS, President van den Raad van Toezicht der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven te Haelen A. N. FLESKENS, Voorzitter van het Bestuur der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven te Geldrop (Gedeli- geerd lid). DIRECTIEH. F. M. KAHMANN - J. A. SCHIPPERS. De Nederlandsche Landbouwbank behandelt ALLE BANKZAKEN voor den Landbouw. Geeft Credieten tegen Zakelijke of persoon lijke zekerheid aan Vereenigingen opgericht ten bate van den Landbouw. overtreffen in SOLIDITEIT alles op dit gebied. Neemt men hun LANGEN LEVENSDUUR in aan merking dan zijn zij VOORDEELIG IN HET GEBRUIK. Ook STELLA ZAAIMACHINES Fabrikaat Eckert zijn bekend om hunne GOEDE WERKING en GEMAKKE LIJKE BEDIENING. Wij leveren ALLE SOORTEN UIT VOORRAAD in Zwaar en Licht Model met 9, 11 en 13 of meer rijen. Vraagt Prijscourant aan de te Goes. Hoofdvertegenwoordigers voor Nederland der Smyth Nonpareil en Eckert Stella Zaaimachines. Aan Handelaren leveren wij uit voorraad of van Fabriek op GUNSTIGE CONDITIES. Met een kapitaal van £1200/- kan men op de Kendrew Graaff-Reinet (Kaapprovincie) een gemengd Land bouwbedrijf beginnen, welk eenL goed bestaan oplevert. Hollandsche experts en bank-referenties voorhanden. Voor nadere inlichtingen zich te wenden tot AFRICAN IRRIGATED LAND CY., Ltd., v. Aerssenstraat 85, Den Haag, welke kosteloos verstrekt worden. houdt zich beleefd aanbevolen voor het leveren van alle soorten i -™>r 40

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1926 | | pagina 8