alle soorten Krachtvoedera rtikejen. n. JUMBO I TILBURG 1926. BELANGRIJKE VERKOOPING Geert Valutakoopjes TIMMERMAN VERBEEK, FABRIEKSGEBOUWEN, De Kap. MachinerieëD en verdereD Inventaris H.H. VEEHOUDERS!! GR0NDN0TENK0EKJES en LIJNKOEKJES. Veevoederfabriek „Zeeland" Prijsverlaging van VRUCHTBOOM-CARBOLIN EU M KRIMPEN Vruchttaoom-Carbolineum S A BELOIS OCHTENDVOER Voorhanden mesten Tan Varkens YarkensMkerij in Zeeland Opbrengstcontrffle en Melkveehouderij In Zeeland Boter- en Kaasbereiding op de Boerderij Firma P. J. TAN DE SIUIDE PAARDEN EN RUNDYEE VERZEKERT HEN OP DE YOORDEELIGSTE YOORWAARDEN ZEEUWSCHE VOEDER. EN KUNSTMESTHANDEL. v/h S. M. BOOGERD te MIDDELBURG. ALGEMEENE VERGADERING van Aandeelhouders op Dins dag 2,3 November 1926, des nam ddags 2 uur, in een der lokalen van de Sociëteit „St. Joris" te Middelburg. De punten der agenda liggen ter visie ten kantore der Ven nootschap. Aandeelhouders worden er aan herinnerd, d t ter bijwoning van de vergadering zij, conform art. 21 der Statuten, ten minste 5 dagen hunne aandeelen gedepo neerd moeten hebben bij de Firma J. A. TAK Co. te Middelburg. Namens Commissarissen, P. J. BOOGAERT, Secretaris. TE KOOP pl.m. USO H.L.. BRAVO POTERS, goedgekeurd door N.-Br. M. v. L., met 10-8-10-10, bij C. KOERT Cz.) DE HEEN bij Steenbergen Prijs per stuk f 0,40, Franco per post f 0,45 Prijs per stuk f0,40 Franco per post f 0,45 Prijs per stuk ffl,50 Franco per post f 0,55 Prijs per stuk f0,50 Franco per post f0,55 C. ZWAGERMAN Rijkszuivelconsulent in Zeeland Uitgeefster TER NEUZEN wegens faillissement. De Notarissen A. P. J. M. SMITZ te Tilburg en A. J. M. JANSEN te W a a 1 w ij k zullen op Vrijdag 12 November 1926 bil Inzet en op Vrijdag 19 November 1926 bil Toeslag telkens des avonds ten 7 ure, in het Café „L'INDUSTRIE" aan den Heuvel te Tilburg, ten verzoeke van H.H. Belanghebbenden en F. A. v. ODIJK, Accountant en Mr. A. L. N. M. MUTSAERS te Tilburg, ais Curatoren, verkoopen: DB ZEER FRAAIE, KAPITALE NIEUWE grootandeels SHEDBOUW, mat Kantaorgabouw, Machinekamer, graata Houtloodsan an Open Terrein, dar Naaml. Venn. TILBURGSCHE LANDBOUWMACHINE- en MOTORENFABRIEK v/h. MANILLE BOGAERTS, Groenestraat ta TILBURG, In Paroaelen en in Massa. TERWIJL MET MEDEWERKING VAN CORN. DE VLAMING L. BACKER, BeSedlgda Makelaars in Machinerieën en Metalen te Amsterdam, zullen worden verkocht: op Woensdag 17, Donderdag 18 en Vrijdag 19 November 1926, telkens des voormiddags ren lO ure, in het Caté „L'INDUSTRIE", aan den Heuvel te Tilburg, alsmede de voorraad nieuwe Magazijngoederen, Motoren, Land bouwwerktuigen, heel en half fabrikaat, enz. van bovengen. N.V. D. o. k. v.: De BEDR1JFSMACH1NES en WERKTUIGEN Kapitale Zuiggasmotor, 66 P.K. (fabr. Deutz), compleet met geheele Installatie, Ruw-OHemotor 8 P.K. (tab. Manille Bogaerts), 2 Anker Benzinemotoren, 12 P.K. en 8 P.K. (fabr. M.B.), verschillende kapitale Draaibanken, meten zonder zak (fabr. Defries, Rietschoten &Houwens v. Berkel, Escher, Triumph), Amarilslijpsteen, Revolver-Draaibank met autom. aanvoer, Boor- en Fraisbank, kapitale horizontale Boor- en Kottermachine (fabr. Defries, Dusseldorf), Hako Koudijzer-Zaag- machine, Ponsmachine voor riemkracht, Universeel-Fraismachine met verdeelkop (fabr. Jasper, België), Sterke-Armschaatbanken, zware en lichte Kolomboormachines, Boormachines, Radiaal- Boormachines, borende tot 30 m.M., kapitale Verticale Steekmachine (fabr. Defries, Dusseldorf) met roteerende tafel, Cylinder-Slijpma- chine (fabr. S. Sy Chemnitz) met autom. waterpomp, Spiraal- borenslijpmachine, Hardoven voor Gas en Lucht, Smidsvuren, Knipmachine, Luchthamer No. 2 (fabr. Defries, Dusseldorf), Elec tromotor, l(t P.K. (fabr. Smit), 220/380 Volt. Voor HOUTBEWERKING: Gecombineerd Vlak- en Langgatboormachine, Circelzaagmachine, Lintzaagmachine, Lintzagenvijlmachine, Vandiktebank (alle fabr. Danckaert, Brussel), Gereedschappen, diverse Drijfriemen, Prfici- sions, Meetinstrumenten, divers Gietwerk, Kogellagers, divers Plat-, Rond- en Hoekijzer, Grondba°cule tot300K.G., Weegbruggen, groote partij nieuwe droge zware Platen, Beuken, Eiken, Esschen, geschaafde, geploegde Delen, diverse LANDBOUWWERKTUIGEN nieuwe Anker-Benzinemótoren 5 en 8 P.K., Breeddorschmachine met Rol en Arenzeef, Motordorschmachine No. 6 met dubbele reiniging, Stroobinder, eenmaal bindend, geheel autom. verrijdbare Benzine motor, 10 P K (fabr. Oberusel) gec. met Lintzaag, Gierpompen, Bietenenijders, nieuwe Grondbascules, Hooischudders, enz., Oud Ijzer, Zink, Koperwerk. Koperen Kranen, enz. enz., benevens het Kantoormeubilair, alsmede voor afbraak een groote HOUTLOODS. De Gebouwen zijn te bezichtigen 'lederen werkdag van 10—12 uur en van 2—4 uur; 's Zaterdags tot 12 uur. De Machinerieën enz. vanaf Donderdag 11 November 1926 van 9—4 uur, 's Zaterdags tot 12 uur en op den lsten Verkoopdag van 8—9'/2 uur- Uitgebreide CATALOGI intijds verkrijgbaar. Wij leveren direct uit voorraad tegen de scherpst concurreerende prijzen Specialiteit in Levering onder A. H. V. Zuiverheid gegarandeerd. GOES (Telefoon 162). Prima oplosbaar wordt voortaan op gehalie geleverd, onder schril, teiijke garanties met controleerbare cijfer», o.a. betreffende Watergehalte-Soortelijk Gewicht en Viscositeit welke laatste verband1 houdt met de kleefkracht, het vettere en lijmerige waarin Krimpen steeds uitmunt. Fruittelers Eischt bij Uw aankoop van elk merk deze en onze verdere garanties. Krimpen heeft het laagste wateriie- faalte en de hoogste viscositeit, het is het laagste in prijs, door het grootste rendement en geeft de meeste zekerheid voorde beste resultaten. Eischt Krimpen van Uw wederverkooper of orga nisatie. Vraagt gratis toezending van „Onze garanties". Het bekende en oudste merk Vruchtbootn- carbollneutn metvolkomen dezelfde garanties, welke van de goedkoopere merken worden gegeven, wordt door ons gefabriceerd en concurreerend verkrijgbaar gesteld voor hen, die een Iageren prijs willen besteden. Afd. Land- en Tuinbouw der N.V. Utrechtsche Asphaltfabriek, Maliebaan 35, Utrecht. Verzoeke bij aanvraag dit blad te vermelden. 80 en toch GOEDKOOP verkoopen, wij U de Amerikaansche motor, welke thans is uitgevoerd met hoogspan ningsmagneet en Bougie, waardoor deze toch reeds zeer goede motor nog eéne belangrijke ondergaan. Daarom is de motor EBO de BESTE. K. uit voorraad te leveren. IMPORTEURSi Z I E R I K Z E E. bij „G R O NIN G E N", Alg. Onderlinge Maatschappij tot VERZEKERING van PAARDEN en RUNDVEE, gevestigdCatharijnesingel 75, UTRECHT Opgericht in 1903. Reserve f188.316.061 2. Directeur: F. F. LEOPOLD. Adj. Directeur: B. L. LEOPOLD, Dierenarts. GROOTSTE ZUIVER ONDERLINGE IN NEDERLAND Prima samenstellingper 50 K.G. 9,50, zak vrij. Wij geven tot 1 December 1926 voor reclame 50 K.G. OCHTENDVOER ƒ8,— contant, franco over één veer. Zend per postwissel of giro No. 98951 8,— en U ontvangt per eerste gelegenheid 50 K.G. BELOIS-OCHTENDVOER. Gelieve duidelijk adres en verzendwijze te vermelden. D. v. BELOIS Co., Middelburg. Zaad- en Veevoederhandel. - ACTIEVE AGENTEN GEVRAAGD. DB NABOUW ZONDER UITZONDERING SCHITTEREND! 4 jaar aaneen op alle proefvelden STAM KOOI, No. 1. Deze Stam heeft een hoog opbrengstvermogen. Alle velden weer gekeurd met cijfer ÏO. Wat eischt ge van Uw Plantgoed-leverancier nog meer? Stelt niet uitl Vraagt uitgebreide inlichtingen aan het Eigenheimer Selectiebedrijf van E. KOOI te Vrouwbuurtstermolen. Telef. Vrouwenparochie No. 7. DOOR I i Stam Kooi!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1926 | | pagina 7