Commissishuis voor Zaad-mPootgoed, TIMMERMAN VERBEEK, M. BOER-Postbus 161- ROTTERDAM. H. VAN DIS Jzn., DE V HAAG Boerenzoons, zijt Gij OVERZICHT VEILINGEN. De aanvoer op de veilingen is sterk inge- kroimpen wait tengevolge heeft gehad, dat ook het aantal vediimgisdiagen is venmindend. Wanneer we dein oogst van het najaairsfnuit in aanime<rtkiiing nemen dan is eir zeer veel aangevoerd, waartoe de minder goede houd baarheid en dte goede prijzen hebben mede- gewenkt. Het einide van het fruitseizoen is dus niet minder dan het begin, 'dat reeds zoo mooi inzette met een overvloedigen kruis- •bessenoogst, die tegen behoorlijke prijzen van de hand ging. De najaarsstormen hebben nog wel eenige schade gedaan, doch het ver lies werd vergoed door het feit, dat men voor val meer kreeg als sommige jaren voor eerste kwaliteit. Goede Goudireinetten beta len van 2530 cenit per KG, terwijl extra kwaliteit nog boven de 50 cent komt als een bewijs, dat men iets moois ook nog wel be talen wil. Zure Bellefleur sraa-i genoteerd voor 1828 cent, wat ook een mooie prijs iis. Zoete appel® dn die goede soorten onge veer 15 cent per KG. De peren zijn wat minder in prijs, hoewel b.v. de Beuinre Clair- geau, die toch van geen bijzondere kwaliteit is nog ongeveer 20 cent opbrengt. De meiesite vruchten van deze soort zijn echter reeidls aangevoerd, omdat men er in Augustus reeds mede begonnen is. De Gom- tesse de Paris is goedkoop, in verband met het feit, Ulat dit een peer is, die men toch eenigen tijd kan honden. Er schijnt aan dit soort echter nog al risico te zitten, men betaalt tenminste bene den de 15 cent. De stoofperen blijven op on geveer 7 cenlt per KG. RIJKSTUINBOUWCONSULENT. EEN NIEUWE METHODE VOOR HET CONSERVEEREN VAN FRUIT. Te Bist worden momenteel proeven geno men met een nieuwe methode van fruit- bewenen, dlie- wanneer ze slagen zeer in het belang van de fruitteelt zouden zijn. Het zou n.l. mogelijk zijn om vruchten langer goed te houden, wanneer ze worden onttrokken aan de liuchteleotricdteit, waartoe men ze in het donker in een z.g.n. electrisdbe kooi plaatst, welke met de aarde verbonden is. De vruchten liggen geheel geïsoleerd van de aarde, terwijl de lucht op een bepaalde vochtigheidsgraad wordt gehouden en voortdurend ververscht wordlt. Van dezelfde vrudhlten, die aan deze proef worden onderworpen is ook een monster in het koelhuis te Nijmegen geplaatst, teneinde deze twee methoden van bewaren met elkaar te vergelijken. Het groote voordeel van deze nieuwe methode van fruitbewaren is, dat het zoo weinig kosten met zich brengt, wat nu niet bepaald kan gezegd worden van het koelen van fruit. Deze laatste methode is voor Zeeland ook van zeer veel belang vooral in zomers met overvloedigen oogst. De kostbare installa ties maken het echter niet mogelijk om alleen voor fruit deze aan te schaffen. Wanneer echter gebruik kan worden gemaakt van een koelhuis van een abattoir, boterfabriek of dergelijke inrichtingen die over koelruimte beschikken dan levert dit voor een frudtcen- trum belangrijke voordeel en op. Over eendgen tijd hoopt de heer Van der Veen, de Rijkstuinbouwconsulent voor de Betuwe, het Tesultaait van de proeven nauw keurig mede te deelen. Rubriek voor de Coöperatieve Landbouwvereeniglng „Eiland Walcheren". Onder verantwoordelijke redactie dezer vereeniging). AN DUN OEK VAN D'N AERT. Onderz ïgen Proefstation. Kalizout 20 20,3 kali oplosbaar in water; Am. Lijnkoek: 32,8 eiwit, 6 vet, 10,1 vocht; Gronldtnotenkoek: 47,3 eiwit, 7,3 vet, 10,1 vocht, terwijl de zuiverheid van beidfe gehete! beantwoordt aan de daaraan te 'stellen edscben. De bestellingen van grontdnotemkoek gaan nog voortdurend iddor, geen wonder, daar de prijs alleszins geschikt is. Het onderzoek toont aan, dat de kwaliteit goed is, een laag vochtgehalte, flink eiwit en vooral niielt te vergeten de zuiverheid. Erwtten zijn schrikbarend diuiuir en verdient het alle aanbeveling in de plaats hiervoor Engelsch soyameel aan de varkens te voe deren, dit is heel wat goedikooper en ook wat men noemt een „zwaar" voer; een zending hiervan' zijn we wachtende. Het wordt nu ook tijd om de boomgaar den te bemesten met kabzouit, men krijgt dan stevig hout en vruchten met geur en fleur. Waar itihains weer de weiden bemest zullen wordten met slaikketnimeel, raden we aan ook eens wat kalizout daarbij te voegien (tegelijk door mekaar gemengd voorkomt men het lastige stuiven) b.v. 2 balen per gemet. Op ■deze manier komt men .te weten of de weiden ook kalibehoefte 'hebben; het zou me niet verwonderen; dat deze gift op sommige weiden betaald 'wordt. Bedoeld wordt b.v. één weidie als proef. Het voederen van wortelgewassen komt weer. Denk aan den groei van de vrucht in het moedérjdier, en trouwens ook aan groeiende jonge dieren; ten opzichte van het beend erstelsel verdient het alle aanbeveling wat voedarkalk te voederen, de kosten zijn gering en het nut groot. Leden; idie nog geen slakkenmeel besteld hebben., verzoeken we beleefd .ons dit nu spoedig te willen opgeven, ten-erwde voor tij- dkjen aanvoer te kunnen zorg magen. Leden, die genegen zijn om een proef te nemen met Zwavel zuren-Ammoniak op de weiden; onder leiding van het Land- en Tuinbouiwbureau, verzoeken we beleefd' dit ons te willen mededeel en. Laat men deze gelegenheid betauitten! Ph. te velde en op monster goedgekeurd door de Hoord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw. Beschikbaar vroeg gerooide Eigenheimers, Roode Star, Bravo en Zeeuwsche Blauwen, afkomstig van de beste stamselectievelden. Tarwe, Rogge, Erwten en Haver. Prijzen en condities op aan vraag. Speciaal adres voor Landbouwvereenigingen. FIJNAART. Telef. No. 30. is dit Seizoen naar onze WENDPLOEGEN zeer groot geweest, waarom onze voorraad thans niet groot meer is. Wenscht U eene Wendploeg aan te schaffen koopt dan een B E L G I C A U weet dan voor billijken prijs tevens het beste te bekomen. Thans nog alle nummers uit voorraad te leveren. IMPORTEURS, ZIERIKZEE. al cursist van den Eersten Nederl. Platt. Cursus? Wij geven les in; Practlsch rekenen In verband^net Landbouw en Veeteelt Behandeld wordenOppervlakte- en Inhoudsberekening, Percentberekening. Bruto, Tarra en Netto. Iets over Effecten, Hypotheek op vaste goederen, Boerenleenbank, Assurantie, Belastingen. Benevens: Taal, Aardrijkskunde en Staatsinrichting van Nederland. LANDBOUWBOEKHOUDEN. Eenvoudfge en rechtsgeldige methode. Ooor iedereen te begrijpen. Rechtskundig adviseurMr. Van Ravesteijn, Oud-Belastinginspecteur. WETTENKENNIS. Behandeld worden Arbeidscontract, Vereenlgingen, Borgtocht, Zegel- Plakkerij, Faillissement»wet, enz. WILT GE MEER WETEN over de Vermogensbelasting, enz.? Volgt dan onzen cursus in Belastingrecht. Behandeld worden; Vermogensbelasting, In komsten bel., Crondbel.en'Perso- neele belasting. De invulling der aangifte formulieren wordt volledig behandeld. Deze cursus is onmisbaar voor iedereen, die belasting moet betalen. ALS DE WINTER NADERT kan dan de lente verre zijn? De tijd gaat snel, zeer snel. Besteedt de lange winteravonden nuttig door deel te nemen aan onze schriftelijke lessen. Wintertijd is studietijd. STOERE WERKERS OP VELD EN AKKER! Zonder kennis komt men niet door de wereld. Besteedt daarom ook wat tijd aan Uwe verstandelijke ontwikkeling. Onze lessen kunnen U helpen. Een leder, die de gewone school heeft bezocht, kan deze lessen volgen. Alleen gedurende de wintermaanden wordt les gegeven. Alle lessen worden over de post thuis bezorgd. Atlas, papier en enveloppen gratis. Na afloop een E. N. P. C.-diploma. haag lesgeld, dong en oud, allen tusschen de twaalf en zestig jaar kunnen als cursist toetreden. Vraagt onmid dellijk bet gratis prospectus, waarin U alle nadere inlichtingen kunt vinden. In dat prospectus staan de namen en adressen van bonderden en honderden oud-cursisten. Het adres is: BELGIÜ

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1926 | | pagina 6