heb op de vergadering vain Ihet Hoofdbe stuur van de Z. L. M. inzake de bescherming van die suikerinidlustird.e. Gaarne zou ik naar aanleiding daarvan mijn standpunt te dezer zalke nader uiteten- zetten, en Ik twijfel er niet aam, dat U mij daartoe de gelegenheid zult willen geven in Uw blad'. Toen die kwestie der bescherming van de suikerindustrie aan de orde kwam, is getracht door bet maken vaan een productiekosten- bertekening een inzicht te krijgen omtrent de rentabiliteit van den bietenvexbouw. iDlat dleze renrtabdliteitsberekening zich moest aanpassen aan de toestanden zooals dlie wierkelijk zijn, spreekt van, zelf. Uit de vooridradhit, die de heer Wel'leman voor de Hollaindsche Maatschappij van Landbouw beeft gehouden, is reeds geble ken, dlat in de berekening een pacht veron dersteld' wordt van 160,per hectare. Dit bedrag, dat inderdaad hoog is, verdient een nadere toelichting. Bij de productie kosten berekening zijn alle kosten per hec tare zaaiemsveld berekend. Voor die pacht wend aangenomen een bedrag van ƒ145, per HA kadastraal. Als man gemiddeld aanneemt, dat het verschil tusschen de ka dastrale oppervlakte en de oppervlakte zaaitensveld 10 a 11 bedraagt, komt men inderdaad op het bedrag van 160,,dat voor pacht werd aangenomen. Ben pacht van 145,als gemiddélldie is zeker niet in strijd met de huidige omstan digheden.,, vooral alls men in aanmerking neemt den boogen prijs waarvoor de grond nog steed's wordlt verkocht. Uit het bovenstaande mag dan ook naar mijn meening worden geconcludeerd, dat de opgiestel'de pradiuctiekosten-berekening be antwoordt Jaan de huidige omstandigheden, en dat het beoogde doel dan ook daarmee wordt bereikt, nl. dat zij een inzicht geeft in den tegenwoordig,en toestand van den sui- kerbietenverbouw. Tegen deze btenekening is bezwaar ge maakt, juist omdat de pacht, zooais 'die wer kelijk is, in rekening werd gebracht. Ik per soonlijk arken, dat dit bezwaar jiuist is. in dien door evemtueele bescherming der sui kerindustrie de boer in de gelegenheid zou worden gesteld een te hooge pacht te blijven betalen, zou idaandoor een ongezonde toe stand bestendigd worden, en ook ik zou daarvoor niet te vinden zijn. De vraag is dus welke pacht men als nor- maal moet ibaschauiwten om een rtenltahfli- teltsberekening op te stellen. De heer Lou- wes, en met hem vele anderen, hebben als standpunt dienaangaande ingenomen, dat als pacht moet geldeni het bedrag dat voor den eigenaar overblijft, nadat de pachter zich eeti behoorlijk bestaan heeft verworven. Hoewel ik tegen iddt standpunt ook bezwaren zou kunnen, opperen, heb ik getracht om, daarvan uitgaande, en aan 'de hand van de 'indexcijfers der landbouwproducten een op lossing te vimdén, wat men dan wel als nor male pacht beschouwen, kan. Mijn redeneering 'is nu aldus geweest: Voor den oorlog gaf het landbouwbedriif voor den, pachter eten behoorlijk bestaan. Als de 'indexcijfers van de landbouwproducten thans gestegen zijn tot b-v. 148 (zooals het laatste nummer der Verslagen en Mededee-, ling-en van de Directie van. den Landbouw vermeldt), en de productiekosten tot een zelfde bedrag, dlan moet ook thans het land bouwbedrijf een behoorlijk bestaan opleve ren en, zou voor een normale pacht hetzelfde indexcijfer kunnen gelden. Breng ik nu in een rentabiiilitei'ts-bereke- ning deze normale ipacht (in dit geval dus 148* jqq maal de pacht van voor den oorlog) dn rekening en blijkt dan, dat de cultuur dan nóg niet rendlabel is, dan moet tot uiting komen welke wijzigingen in de omstandig heden de oorzaak daarvan zijn. Bij de bietencultuur springt dan direct in het oog, idat aan de éénenkantide lage suiker prijs, veroorzaakt door de bescherming in het buitenland, en aan den anderen kant de hooge arbeid'sloonen (index 204) d'e hoofd oorzaken der geringere rentabiliteit zijn. Andere prodluclten hebben, een 'honger index cijfer dian suiker en vereischen minder ar beidsloon, en, zijn daardoor wel in staat de „normale" pacht te betalen. Bij de beoor- deeüing van hetgeen de pacht bedragen mag of kan, spelen, de indexcijfers van de land- bouwipnoducten, natuurlijk naast die der pro ductiekosten, wel degelijk een rol, en wan neer ik deze cijfers te hulp heb geroepen om een grondslag te krijgen ter berekening van hetgeen als „normale" pacht beschouwd moet worden, dlan plaats .ik mij in ieder ge val op een meer reeële basis dan de heer Louwes, die het volgende schrijft: Ik ben, te meer overtuigd, dlat mijn uit gangspunt niet zoo onjuist is als de heer Louwes het wil dtoen voorkomen, omdat de feiten een aanduiding in dezelfde richting geven,, althans in Zeeland. Die suikerbieten teelt wordt ingekrompen en als de omstan digheden zich ontwikkelen zooais zij zich laten aanzien, dan durf ik den heer Louwes te verzekeren, dat de verbouw van suiker bieten in 1927 nog meer zal verminderen dian thans reeds het geval is. De suikerprijs moet zoodanig zijn, dat de meerdere 'arbeaidteaanwending die voor de suikerbietenteelt venaischt wordt ten1 op zichte van andere gewassen betaald kan worden. En in normale omstandigheden, is dat ook altijd het geval geweest. Maar de bescherming in het buitenland is oorzaak, dat de verhouding in de normale omstandig heden verbroken is. Andere producten kun nen de „normale" pacht nog opbrengen bij een indexcijfer, waarbij de bietencultuur dat niet meer kan. En de heer Louwes zal mij toegeven, idlat aan de arbeidsloonen ten plattelaridle bezwaarlijk kan worden getornd. Het is 'dan ook mijn pertinente overtui ging, dat de hooge pacht, die de bestrijders zoo dikwijls op den voorgrond stellen, .niet de oorzaak is van de tegenwoordige moei lijkheden. Nu kan men wel het standpunt innemen, dat de Zeeuiwsdhe boeren en andere bieten verbouwers maar andere gewassen' moeten gaan telen, dat de bietencultuur maar moet verdwijnen, maar dan moet men de conse quenties aanvaarden, die reeds zoo dikwiils naar voren zijn gebracht: stopzetten der fa brieken, werkeloosheid onder de daaraan verbonden arbeiders en beambten, kapitaals- verlies van de eigenaren der fabrieken, vermindering van de inkomsten der trans- porbmiidldelen en. aanmerkelijke aantasting van de bestaansmogelijkheid van den land arbeider iin d'e bdetemverbouwende streken. U, mijlnheer de Redacteur, dankzeggend voor de verleende plaatsruimte, Hoogachtend, J. M. VAN BOMMEL VAN VLOTEN. TUINBOUW. CURbUS IN SORTEEREN EN VER PAKKEN VAN FRUIT TE ZiüRIKZKE. Op Woensdag 3 November werd ,de eind- les gehouden van den te Zierikzee gehouden verpaidcingisoursus. Deze was aangevraagd door de Tuinbouwvereeniging Schouwen- Duiveland met steun van dé V er. van Oud- ieerlingen van vroeger gehouden cursussen, terwijl de lessen werden gegeven door den heer C. O. J. Hendrikse. Evenals vorig jaar bleek de deelname en belangstelling van de zijde der telers groot en te meer stemt dit tot voldoening, dajTr dit geen cursus is, die door den onderwijzer of consulent werd georganiseerd, doch een die voortkwam uit de belangstelling der telers zelve. In totaal zijn 10 lessen van .twee uur ■-.p- geven,, waarvan één theoretisch door den teijksöuinbouwconsulent, één in een boom gaard, teneinde het plukken en bewaren der vruchten te demonstreeren, terwijl de ove rige lessen zijn besteeld aan het sorteeren en inpakken van Iter veiling aangevoerd fruit, daartoe welwillend door de verschillende telers beschikbaar gesteld. Op de laatste les wand ter demonstratie nog wat fruit inge pakt in een gewone vedingSkist en in de Ëngelsche exporitkist, terwijl door den on derwijzer voortdurend vragen werden ge steld, teneinde de belangstellenden, die aan wezig waren, te doen hooren, wat 'het onder wijs heeft omvat. Aan veertien deelnemers werd door den Rijkstulnbouwconsulenlt het diploma uitge reikt met een woord van dank aan de be sturen der Viereenigingen en aan den onder- wijeer voor al hetgeen zij in het belang van den cursus hadden gedaan, terwijl hij de hoop uitsprak, dat het geleerde ook in pcac- tijk zal worden gebracht. donder eenigen twijfel heeft deze cursus niet alleen de belangstelling voor de fruit teelt weer vergroot, doch hij zal er ook toe bijdragen, dat, hetgeen men. op dat gebied gaat ondernemen, ook in de gewemstihte richting gebeumt. Terecht maakt men zich wel eens bezorgd over de unitbreildii.rig die er de laatste jaren plaats vindt en men vraagt zich af of er ten slotte wel .een kooper 'te vindien zal zijn voor de toekomstige produc tie. Vooral in landbouwerskring,en vergeet men echter, ,dat men in den tuinbouw er "zelf zoo verbazend veel aan doen kan of er een afzeogemed zal zijn en het geheeüe vraagstuK afhankelijk gesteld kan worden van de mate, waarin de telers genegen, zijn een product af te leveren, waaraan behoefte bestaat. Reeds verschildende jaren wordt hierop de aandacht gevestigd en al wordt de belang stelling levendiger, toch mogen we niet on- bez'orgid de toekomst tegemoet zien .en ma,r ïcaim afwachten hoe het loopem zal. We hebben wel degelijk de vraag onder de oog en te zien, en dit geldt in het bijzonder voor de veilingen, of de wijize, waarop het product in den handel wordt gebracht, wel geschikt is om de groote hoeveelheden Qaps Favourite, Pree ace de Trevoux, Beurre Hardy, enz', zoodanig te verkoopen, dlat ze een loomemden prijs opbrengen. En wanneer we dan den ken. aan hetgeen er dezen zomer op de vei lingen plaialts vond, n.1. dat het aanbod nu reeds de vrlaag overtrof, terwijl toch niet ge zegd kon. worden, idlat er meer peren waren gereefd dan er door den consument gebruikt konden worden, dan komt zeer sterk de vraag naar voren of het systeem van ver koop wel aan de te stellen eischen voldoet. De teler klaagt, dat hij wegens te overvloe d gen aanvoer op de veilingen geen prijs maakt en dé consuimenit klaagt, dat hij in een jaar van. overvioedligen perenoogst toch nog geen goed product tegen een behoorlijken prijs kan krijgen. We mogen 'dan ook uit den lagen prijs, die aan den teler betaald worrit, niet de conclusie trekken, dat er teveel peren zijn geteeld, dbah het ligt veel meer voor de hand de fout te zoeken bij de wijze, waarop het fruit in, den handel wordt "efaraëht. Vooral voor .Zeeland is deze kwestie van zeer veel belang, omdat men hier fruit plant om meer opbrengst van zijn grond ite maken coor aanwending van meer kap»taal en ar beid. Er mag dan ook geen middel onbe proefd! blijiveni, dlat, ook al kost het geld en moeite, tot een boogeran prijs kan leiden. De tuinbouw nadert in dit opzicht de in dustrie waar het verkoopen van het product een zeer belangrijk onderdeel van het be drijf is, en de geheeüe kwestie waar het om diraait Is, dat men iets voortbrengt dat vol doet aan de eischen van het afzetgebied dat men wenscht, en wanneer we nu de eischen omhoog zoen gaan ,dlam moet men als produ cent in alle opzichten ook medegaan. Deze cursussen in sorteeren en verpakken vormen voor dit vraagstuk een 'heelen steun, omdat daar die memschen worden gevormd, die .tenslotte de maatregelen, die te zijner tijd door de veilingen worden getroffen, in prac- •tijk moeten brengen, terwijl bovendien wat contact ontstaat üussüh'di -de verschil lende telers, wat de weg tot meerdere samen werking en organisatie opent. Te Krabbendijke wierden dit jaar ook reeidis een. 'dertiental diploma's uitgereikt ■terwijl nog cursussen, In gang zijn te Middel burg, Baarland, Wiiihehninapolider, Oude- lande en niet te vergeten Kapelle, waar be halve een cursus voor jongens, ook een ver- pa:-: king scumsus voor meisjes is geopend en wel uitgaande van de vediingtsvereeniginq. Hat blijkt n.1., dat ook in omis land wat hét sorteeren en verpakken van fruit betreft, de vrouw een even belangrijke rol zal gaan spelen als zij da t r eeds dn het 'buitenland .dloet. Er waren dan ook direct een zestiental dames bereid aan dezen cursus deel te ne men en het mooie is, dat het ook leerlingen zijn, .die het geleerde later in practijk kunnen br ïgien, ornaat zij dn taiinbedrij'ven werk zaam zijn en dus niet uit een oogpunt van amu'sement dezen cursus medemajien. Er kan met niet genoeg nadruk op gewe zen worden, dat de fruitteelt in Zeeland al leen kam brengen wat men er van verwacht wanneer men ook alle krachten inspant er iets van terecht te brengen, en daarom is het noodzakelijk, dlat men ook profiteert van de gedegenheid, die er bestaat zich meerdere kennis over dezen teek te verschaffen, „Er is een grens waar beneden de pacht waarde van goede gronden, met het oog op ons algemeen welzijn, en op groote compli caties met hypotheken e.d., eigenlijk niet moet dialen. Waar die grens ligt moet ieder voor zich zelve uitmaken."

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1926 | | pagina 5