te Goes, -een onderhoud gehad met eenage vertegenwoordigers dier Zeeuwsche Land bouw Maatschappij in, de arbitragec ommis- sie. Ook deze heeren hebben de overtuiging, dat de sorteering op sommige plaatsen veel te wenschen overlaat en dat deze toestand niet bevorderlijk is aan den afzet dier Zeeuw- sdhe aardappelen. Waar voor een deel de schuld schuilt bij sommdgte verbouwers, die de aardappelen niet voldoende klaar maken, wijzen de vertegenwoordigers dier Z. L. M. er op, dat ook veel schuld ruist op die com- miss'ouiairs, die iefen hor .gebruiken, waar van de wijdte tu'sschen de latten minder is dan 33 mM, terwijl deze maat toch over lig eikomen is busschen de Z. L. M. en den Ned. Bond' van Hand. in Aardappelen. Tem volle kunnen de vertegieniwoordigers der Z. L. M. dan ook den maatregel onder schrijven, genotmem door het bestuur van- den Ned. Bond, tot het in dienst stellen van een tijdelijk controleur, welke op de ver schillen de havens, en stations de afmetingen1 der hor zal contröleeren en bij afwijking hiervan rapport zal uitbrengen. De desbetreffende machtiging voor dezen controleur is namens de arbitragecommissie voor de Z. L. M. on- deutoekend door de heeren P. Lindienbergh en S. J. de Regit, namens de arbitragec om - missde voor den Ned. Bond van Hand. in Aardappelen door de heeren W. Winkel man en G. Kunst, dlie met den heer M. Knip pen deze conferentie bijwoonden. De meening der aanwezigen is, dat alle bonafide verbouwers, .die het groote belang van een goede sorteering begrijpen, ten einde het afzetgebied te behouden, en alle bonafide handelaren 'dezen maatregel ten zeerste zullen toejuichen. G. K. Boternoteering Mlddtlburg. De ihanldeüsprijs voor boenenboter is 1 per Yz KG. Deze prijs geldt tot en met 18 November. Markt- an Handolsovarzlcht. Voederartikelen. - Centraal Bureau. Dfe laatste dagen dér vorige week is de prijs van LapTatamaïs op alle posities terug- geloopen en kwamen1 op de lagere prijzen, vooral op latere leveringen, verscheidene zaikem tot stand. Een goed verschijnsel is, dat tegenwoordig de eerstgewachte partijlen een premie -kunnen bedingen boven latere posities. Donaumaïs blijft weinig aangebo den. In Amerikaansclhe Mlixedmaïs kwamen nog geen zaken tot stand'; de prijs begint ech ter wat aannemelijker te worden. Die rogge- prijzem hebben geen noemenswaardige ver andering ondergaan. Ook de haverprijzen zijn gelijk gebleven. Gerst blijft zeer vast ge stemd, hoewel de .prijzen weder iets gemak kelijker waren 'dan de laatste dagen der vo rige week. Voor deze graansoort blijft, al is ze aanmerkelijk duurder dan maïs, een goede vraag bestaan. Lijnkoeken wonden weinig gevraagd, de prijzen van de eerste hand zijn onveranderd gebeven; uit de tweede hand zijn nog enkele postjes lager te koop. Maïs. Amer. Mixed- Nov./Ie helft Dec. afl. ;b. gest. R'dam 196,50; Laplata- disp. brd.-sp. R'dam 180; idem aangek. s.s. „Southlea" en „Valnegna" b. gest. R'dam 177; idem s.s. „Rounton-Gxange'ca. 15/11 gew. idem 176; idem s.s. „Tremonvah" ca. 24/11 gew. iidlem 175; idem s.s. „Stornest" ca. 1/12 idem ƒ174; idem Nov.—Dec.-lev. •mind. gel. ikw. b.-gest. idem 172,50; idem Nov.-Febr.-lev. idem 172; idem Nov.- Aprid-lev. idem 172; idem Jan.-Aprdl-Iev. idem 172; Donau-Galfox-Jugo Slavische, disp. brd.-sp. idem 198; idem gew. s.s. „Prahova", b.-g,est. idem 194; idem Nov.- Dec.-afl. idem 184. Gerst. Canada No. 3 Wesltem, disp. brd.- sp. R'dam 230; idiem s.s. „Bellatrix" af te laden b.-gest. iidem 226 64/5 KG Domau, aangek, s.s. „Ttinos" b.gest. id'em 218; 48 lbs. Amer. mout, disp. brd.-sp. idem 220; Nov.-Dec.- en Jan.-afl. b.-gest. idem ƒ210; Rogge. Zuid-Russische, 'disp. naar kwal. brd.-sp. R'dam 12,75/50; 71/2 KG Duitsch- Poolsche Nov.- en Dec.-afl. b.-gest. idem 12,20. t Tarwe. Austr., disp. brd.-sp. R'dam 16,75; Walla Walla idem 17,25. Boekweit. Mandsjoer. Nov.-Dec.-afl. b.-gest. R'dam 13,85. Hennepzaad. Russ.-Donau, disp., brd.-sp. R'dam I7y2/16Y2. Haver. Can. No. 2, West., disp. brd.-sp. R'dam 12,60; Can. No. 3 West. idiem 12; 38 lbs. White Clipped idem 10,50; 50/1 KG MeckJenburger idem 10,25. Lijnkoeken. Amer. gew. merk, disp. brd.- sp. R'dam 12,20; idem Nov.-Dec. lev. mnd. gel. kw. idem 12,40; idem Nov.-Febr.-iev. idem 12,50; merk S. K. .disp. s.s, „Kauka- siier" en „Canlier" idem 12,55; id'em N.A. zldL, disp. brd.-sp. idem 13,30. Inl. Voorslaglijnkoek, dir. lev., boordvrij Zaan 12,20. Inl. Lijnzaadschilfers, dir. lev., boordvrij Zaan 13,25. Hall zachte Lijnkoeken, merk C- B. fabriek Utrecht, dir; lev. brd.-sp. 14,75. Grondnotenkoek. Inl., dir. lev. boordvrij Zaan 11,75. Cocoskóek. Inl. Nov.-lev. brd.-sp. Zwijn- dzedbt 9,40. Sesamkoek. Voorslag, dir. lev. boordvrij Zaan 11,75. Soyakoek, Voorslag, dir. lev. boordvrij Zaan 12,25. Kunstmeststoffen. - Centraal Bureau. Chilisalpeter, \5% stikstof. De prijs- veahoogiiing kwam tot stilstand. In de ver wachting, dat weldra de Engelsche kolen- staking tot het verleden zou behooren, wier den er geen nieuwe vrachten afgesloten. Importeurs willen 'dien invloed van den nieu wen toestand blijkbaar afwachten. Inmiddels is duidelijk gebleken, dat de hoeveelheden ■tot heden in Europa aangevoerd of daarvoor onderweg, nog slechts die helft bedragen van het verbruik van het voorgaande jaar, zoo dat er feitelijk met een tekort in het seizoen rekening moet worden gehouden De Jan.* lev. .diverse importhavens 14,15/14,25; Febr.-lev. idem 14,20/14,30; Maart en ver der idiem 14,25/14,35. Zwavelzure-Ammoniak, 20J^ stikstof. Indien er een tekort komt aan Chilisalpeter, zal de ontbrekende stikstof aangevuld wor den uit dien per eenheid veel goedkooperen Zwavelzuren-Ammoniak in de eerste plaats. Jan.-lev. af diverse plaatsen binnenl. 13,10/ 13,20; Febr.-lev. idem 13,15/13,25; Maart- lev. idem 13,20/13,30. Kalksalpeter, 15% stikstof (B. A. S. F.) In verband met de 'tijding, dat van dit arti kel geen verdere hoeveelheden voor ons land beschikbaar waren, liepen reeds begin der vorige week de prijzen aan de open markt sterk omhoog. Wij meenen er echter de aan dacht der fcoopers op te moeten vestigen, dat voorloopig nog voldoende hoeveelheden kalksalpeter in het bezit der Hollandsche importeurs zijln, zoadat van groote prijsver- hooging voomloopig geen sprake is Jan.-lev. af diverse plaatsen 11,95/12; Febr.-lev. id. 12/12,05; Maartdev. idem 12,10/12,15. Leunasalpeter, 26 stikstof (B. A. S. F.) Deze meststof is ontegenzeggelijk een der goedkoopste stikistofmeststoffen geworden en zal, vooral als Chilisalpeter krap is en kalksalpeter uitverkocht raakt, meer belang stelling wekken. Jan.-lev. af 'diverse plaat sen 16,30; Febr.-lev. idem ƒ16,40; Maart- lev. idem 16,50. Superfosfaat. De sterk gestegen zee vrachten hebben ook de zakien in superfos faat getroffen. De importeurs-girootihanide- laars hier te lande hebben hunne prijzen nog niet noemenswaard verhoogd, alhoewel er aan de fabrieken reeds hoogere prijzen zijn betaald. Nederlandsche Super, lev. Nov. tot en met April brd.-sp. fabr. omg. Rotterdam 14 ƒ2,40; 17 2,90; Belgische Super, lev. Nov. tot en met Dec. boordvrij fabr. omg. Gent-Antwerpen 14 2,25; 17 ƒ2,75; idiem fx. Bélg.-Ned. gr. 14 ƒ2.35; 17 2,85; ildem Jan—Maart boordvrij fabr. Gemt-An'twienpen omg. 14 2,30; 17 2,80; idem fr. Belg.-Ned. gr. 14 ƒ2,40; 17 ƒ2,90. Kalk. Tengevolge van de sterk gestegen kolenprijzen heeft men in België de prijzen van- de kalk weer moeten verhoogen. De prijs is nu: Belgische, fr. Belg.-Ned. grens, soort M ƒ108,50; soort S.-B. S. E. 88,50. Binnenlandsche Producten. Suiker, Amsterdam 8 Nov. Witte kristal 100 KG netto in en'tr. Nov. 19%; Dec. 19%; J311- 1927 19^; Febr. 19%; stemming prijshoudend. Vlas. R'dlam. Zeeuwsch Wit 8595 ct. Aardappelen, R'dam. Zeeuwsche Blauwe 4,755; Zeeuw- sche Bonte 4,805,10; Zeeuwsche Ei genheimers 3,503,75; Bravo's 3,70 ƒ4,20. Fijne Zaden. R'dam. Maanzaad ƒ4859; Karwijzaad 43 45; Koolzaad 2425; Geel Mosterd zaad ƒ2628; Kaïnariezaad ƒ1415; Zaailijnzaad ƒ2022; Voeriijmzaad 18 19 per 100 KG. Granen en peulvruchten. R'dam. Tarwe, puike 15,25-/ 15,40, verder naar kwaliteit 14,2515; Gerst Chevalier, on veranderd 1212,50; Haver, onveran derd 9,7510,40; Erwten, kleine groene blijven- vast gestemd 1826,50; Schok kers iets hooger; Bruine Boonen iets minder getoond -en iets meer gevraagd 16,50— 17,50; alles per 100 KG. Goes, 9 Nov. Tarwe ƒ13,50ƒ15; Kookerwten ƒ21 24; Bruine Boonen 1617; Paandeboo- nen ƒ13; Maanzaad 4850. Botermijn. 's Hertogenbosch, 9 Nov. Aanvoer 20.425 KG; Hoogste prijs 1,96; laagiste prijs 1,86; middeJprijs 1,92. Roosendaal, 9 Nov. Anvoier 30,525 KG, Hoogste prijs ƒ1,96; middfelprijs 1,92; iaagste prijs 1,87. Ajuin. R'dam. 9 Nov. Aanvoer circa 12.000 HL; Groote 2,25 2,35 per 60 KG op die wal geleverd'. Klei ne zeer weinig vraag, geen noteering. VeehandeL Rotterdam, 9 Nov. Ter veemarkt waren aangevoerd: 177 paarden, 12 veulens, 1714 magere runderen, 728 vette runderen, 212 veile kalveren, 590 nuchtere kalveren, 440 giaisKaiv-eren, 409 schapen of lammeren, 413 biggen, 9 bokkien of geiten en 14 overloopers. frijzen por -KG: Koeien 2830 ct., 40— 4.2 ct., 45—-48 ct.; Ossen 32 ct„ 38 ct„ 43 44 at.; Stieren 31 ct., 36 ct., 4041 ct.; Kalveren 50 ot., 70 ct., 87J/£ ct. riirijzen per stuk van mager vee: Melk koeien 280435; Kalikoeien 285 ƒ425; Stieren 120—ƒ440; Pinken 85 ƒ130; Graiskalveren ƒ50—ƒ80; Vaarzen J 130—ƒ250; Paarden ƒ200—ƒ350; Siacht- paarden 90ƒ165; Hitten 100ƒ200; Veulens; ƒ40ƒ90; Biggen f 1022; dito per week 2,252,75; Overloopers 23 j4; Fok nuchtere kalveren ƒ1525; slacht 'dito 1216,50. De aanvoer van koeien -en ossen op de vette mankt was goed. Die handel was tame lijk en de prijzen waren niet lager. Voor een puiKoeste spoelingkoe wend nog wel tot 2 cenit boven noteering besteed en bij uitzon derling ging eeni bizonder exemplaar nog tot 52% cent. -Stieren met miiddelmatigen -aanvoer en kalmen handel. De prijzen ondiergingen bij na geen verandering. Vette kalveren waren behoorlijk aange voerd. De handel was langzaam en de -prij zen bleven vrijwel op dezelfde hoogte. En kele puikbeste kalveren gingen nog van- 5 bot 7% cent boven noteering. Gp de magere markt was de aanvoer van melk- en 'kaLfkoeien weder ruim. De han del was tamelijk en de prijzen voor melk koeien. waren iets stijver. Jong vee niet ruimen aanvoer, zeer traqen handel en onveranderde prijzen. Graskalveren met minder aanvoer en wei nig handel. De prijzen bleven -op dezelfde hoogte. iNuchtere fok- en slachtkalver en waren behoorlijk aangevoerd. Voor den dood was de handel vliug en hiervoor bleven de prijzen nog vrij hoog. Fokkalveren werden minder vlug verhandeld en deze waren lager in prijs. Werk-, slachtpaairden, hitten en veulens met minder ruimen- aanvoer en .tragen han del. De prijzen bleven vrijwel stationair. Biggen waren redelijk aangevoerd'. De handel wais matig en de prijzen gingen iets hooger. Overloopers met g.eringen aanvoer, kal men handel en ongev-eer de oude prijzen. (RR.Cn. INQEZ9NBEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). Mijnheer de Redacteur, In het weekoverzicht van het Overijselsch Landbouwblad van 4 November j.!„ heeft -de heer Ir. Louwes eenige opmerkingen ge maakt in verband met hetgeen ik gesproken

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1926 | | pagina 4