Algemeen Gedeelte. ÏII. Êij het afsluiten der verdragen met Duitschland is het beginsel van wederkee- righeid! im onze itractatenpoliitiek geïntrodu- ceefld, zij het ook schoorvoetend en zeer gebrekkig. Hetzelfde dient gezegd met be trekking ibost onze hamdeHspolitieke verhou ding tot Portugal. De derde inleider Dr. Oortwijn Botjes ■te Oostwold concludeerde: „Wanneer aan onze regeering de be voegdheid gegeven wordt, retorsie-maatrege len te nemen, dan zullen hierdoor de groote moeilijkheden, die onze landt- en tuinbouw d r de handelspolitiek van andere staten ondervinden, niet worden opgeheven. Wel v 'den deze moeilijkheden eenigszdns ver minderd. Waar dit laatste het geval is en de bezwaren tegen het verleenien dier bevoegd heid Hein zijn, is het wenschelijk, dat er op wordt aangedrongen, dat de regeering deze bevoegdheid krijgt". Met twee belangrijke werken in Zeeland weer een stapje nader. Het eene dezer werkten is de Zeeuwsc'h- Vlaaimsche waterleiding, het andere de overbrugging van de Eendracht. Twee wer ken dus, waarbij oolk de landbouw in de 'be trekkelijke streken, het grootste .belang heeft, De Zeeuwsdh-Vlaamsche Waterleiding Mij, heeft n.l. vorige week haar eerste aan- deelhoudersvergaderirlig gehouden., waarin besloten werd alles voor te bereiden om zoo ■spoedig mogelijk tot de totstandkoming der waterleiding te geraken. Verschillende ver zoeken zijn reeds tot verschillende regee- ringslichamen gericht. Voorjaar 1927 hoopt men .daadwerkelijk te kunnen beginnen. Wat de T.hoolsche brugplanmen betreft, vorige week is door .den Minister van Wa terstaat aan het gemeentebestuur van Tho- len medegedeeld, d'at concessie wordt ver leend om tot uitvoering der plannen over te gaan. Het gemeentebestuur is reeds bezig met onteigeningsplannen van- -^ronden enz. Wijziging Electriciteitstarieven. Onze lezers in Zeeuwsch-Vlaanderen zul len ong.atiwijf.eld met belangstelling verne men, dat de P. Z. E. M. besloten heeft de tarieven der electniciteit voor krachtgebruik en de voorwaarden, waarop deze wordt ge leverd, te wijizdgen. Men zie elders in .dit nummer. De graanproductie in Italië. Mussolini wil deze zoo hoog opvoeren, aldus het Alg. Ned. Landb.blad, dat het 1 'd zich zelf kan voeden. Men meent daarvoor 10 jaren noodig te hebben. Daartoe zal een oppervlakte van 670.000 HA moerassen in bewerking wor den genomen en zal daarna 450.000 HA worden ontgonnen. In totaal zijn er circa 3 millioen HA die ontgonnen zullen, kunnen worden. In 1926 zijn reeds 326 millioen lire voor agrarische kredieten beschikbaar gesteld en ruim 2 millioen line voor de bestrijding van plantenziekten. De meeste zorg wondt besteed aan den technischen vooruitgang van den landbouw, waartoe model-boerderijen zullen worden opgericht. Rondreizende landbouwcomsu- 1 enten gaven in 1925 in, 7000 gemeenten hun cursussen. Van. 10 Augustus tot 10 Septem ber van. dit jaar werden 150 cursussen voor boenen gegeven. Per radio wordt lederen dag technische landbouw-vooriichting ver spread. Naast de ontwikkeling van den landbouw wil Mussolini een stelselmatige inkrimping van de nijverheid bevorderen. Door die opvoering van de industrie in en sinds de oorlogsjaren stond de Italiaansche regeering voor de keuze minder steun te verleenen aan den landbouw of de industrie weer in te krimpen tot de natuurlijke verhou dingen. Italië wordt dus weer een land- bouwstaalt. De Landbouw in Rusland. We lezen in het Alg. Hb'l.: Dfe totale waarde van de productie van den landbouw in Sovjet Rusland bedroeg in 1924/25, omgerekend in de voor-oorlogsohe prijzen, 9031.3 millioen roebel en in het afge- loopen jaar 1925/26 pl.m. 11124.4 millioen roebel; .er was duis een stijging van 23 Het .gedeelte van den oogst, .dat .door de boeren niet voor eigen gebruik maar voor den verkoop is bestemd, is gestegen met 22.8 Dit stelde de regeering in staat haar graanaankoopen ,op te voeren van 313.6«mil- fioen. poed in 1924/25 tot 584 millioen poed in 1925/26. De Sovjet-negeeriiig hoopt dit jaar veel graan te kunnen uitvoeren en bouwt hierop al haar plannen. Waar echter verleiden jaar de boeren een streep door de rekening haalden en alle mooie plannen van de regeering in de war brachten, is zij daar op niet gerust. Economie en Wetgeving. UIT DE MEMORIE VAN ANTWOORD betreffende het Vde Hoofdstuk der Staatsbegrooting 1927. Van den Minister is geen voorstel tot af schaffing van den zomertijd te verwachten. De ingewonnen berichten versterken den Minister in zijn meerung, dat het bevorderen van een' algemeen verbod van .den hond als trekdier niet .geraden zou zijn. Wél is in voorbereiding verscherping van het Kon. besluit tot uitvoering van de Trekhonden- wet. De wettelijke regeling van het pacbtcon- tract maakt op .dit oogenlblik nog onderwerp van siudie uit. Het herspel van toelage voor het bezit der land- en tuinbouwacte en van de premie voor het behalen dier acte heeft de Minister noodig geacht om eenigen meerde ren waarborg te hébben, dat er een voldoend aantal bezitters dlezer acten zal komen. Het is ndet de bedoeling in 1927 tot een vermeerdering van het aantal hoogleeraren aan de land'bouwhioogeschool over'te gaan. De Minister is bereid, zooveel mogelijk mede te werken tot uitbreiding van cultuur grond!. Krachtig is zijn departement in die richtóng werkzaam. Een omgewerkt wetsontwerp tot regeling van het M. en L. Landbouwonderwijs is in nadere studie genomen. Het volledig ver vullen 'der uitgesproken verlangens zou lei den tot zeer ernstige financiëele gevolgen. Ten aanzien van den vleeschinvoer in Engeland is aangedrongen op het nemen eerner spoedige beslissing omdat, indien het invoerverbod geruhnen tijd, b.v. ongeveer een jaar, gehandhaafd zou Hijven, die fok- Joexij 1 de ha.rudel, de industrie en d*e vü'ecsch- consumptie zich zoowiel in Engeland ais in Nederland daatfbij zuilen hebben, aangepast, zij het ook met blijvend nadeel voor bedde landen. De Minister zal zijn pogingen, te bevorderen, dat Engeland zijn grenzen voor den invoer van versch vleesch .uit Neder land weder openstelt, onvermoeid' voort zetten. Inzake de positie der landarbeiders is overleg met dien Minister van Arbeid noq gaande. De regeering heeft Zich nimmer op het standpunt gesteld, dat de Rijksseruminirich- tóng winst moet behalen op-het .wnm tegen mond- en klauwzeer, maar w.el, .dat de 'uit gaven zuilen worden gedekt door de inkom sten. De Minister zal onderzoek doen naar het zoogenaamde Deenscbe stelsél. Het onderzoek naar de iepenziekte wordt krachtig voortgezet. De Minister voelt voarshanids niet de be hoefte aan den bijstand van eeA directeur- generaal. Wat betreft uitbreiding van lager land- en tuinbouw onderwijs zal de Minister stappen doen, o.m. 'dat de winteroursussen zullen be naderen wat men zich voorgesteld hoeft met de lagere landbouwscholen te bereiken. Uit breiding van het aantal lagere .tuinbouw scholen wordt voorloopig niet gewenscht geacht. De taak van den in de Ver, Staten te detaciheerem Rijkslandbouwconsulent is ndet alleen zeer omvangrijk, maar ook zeer moei lijk. Aan den te benoemen persoon zullen dan ook vele en hooge edschen worden qe- stöld. Verhooging der edschen bij hengstenkeu- ringen zou vooralsnog minder juist zijn. De propaganda ruilverkaveling zal wor den gevoerd in .die gedeelten van .ons 1«nr| waarvan toepassing van ruilvenkaivelliing groobe vooruitgang is te verwachten, b.v. dn Limburg, voorts in Noord-Brabant, dé GeJ- dersrihe vallei, Drente en Ovexijsel. Door de reorganisatie van den veeairitse- nijkundigien dienst is in sommige opzichten verbetering verkregen. Ten aaneen, van uitbreiding van, dezen diénst, in verband met tuberculose-ibestrijdiing onder het vee, wil de Minister afwachten het rapport van d!e com missie der drie centrale landbouworgiamisd- ties en andere belanghebbende vereenigin- gien. Inzake verlaging der keuringskosten van voor uitvoer bestemd vleesch zal dfe Minis ter opnieuw met zijn ambtgenoot van finan ciën overleg plegen. EMIGRATIE VAN LANDBOUWERS NAAR FRANKRIJK. Reeds eerder is er in verschillende land bouwbladen .de aandacht .op gevestigd, dat zij, .die zich in Frankrijk als landbouwer wenschen te; vestigen, de grootste voorzich tigheid moeten 'betrachten ten opzichte van de personen, die hunne bemiddeling aanbie den bij het koopen of huren van bedrijven. Het blijkt evenwel, dat nog bij voortduring Nederlandsche landbouwers het slachtoffer worden van die kwade trouw van land- agenten, bemidtielinjgsbureaux en dergelijke busschenipeaisonen. Met het oog hierop' zij er nogmaals de aandacht op gevestigd, .dat de Rijkslandbouwconsulent Ir. A. Sevenster, 8.5 Rtie de Grenelle te Parijs, reedis geruimen tij'd zijw volle *aarwiaclit lie eft gegeven aan de emigratie van Nederlandsche landbou wers naar Frankrijk, dat hij grondig studie heeft gemaakt van dfe voor emigratie in aan merking komende gebieden en ,'dat hij steeds bereid is heni, die 'zioh in Frankrijk wenschen te vestigen, zijn steun en medewerkinq te verleenen, Hen, die voornemens zijn naar Frankrijk te emiigreeren, wbrdt .dan ook dringend aan geraden alvorens zij nadere stappen d'oen, zich te verzekeren van .die deskundige en be- langlooze voorlichting van ,cfen heer Sevenster. Akkerbouw. NIEUWE STIKSTOFMESTSTOFFEN. In aansluiting met ons vorig artikel over Noigesarpeter, Ka!..salpeter en Kalkstii;- stox willen we nog euucele punten naar voren brengen. In ide allereerste plaats willen we nog op merken, dat we aangaven de groothandels- prijz'en en niet den .prijs van detaillisten, in- 'tussichan traden wederom aanmerkelijke wij zigingen op, zoodat we den lezer verwijzen naar de laatste beursberichten, zie o.a. prijs- noteering om het overzicht vanwege het Gen- traall Bureau uit het Kon. Ned. Landlbouw- Gomité. len aanzoen van de kalkstikstof merken we nog op, 'dat thans gegarandeerd wordt een gehalte van 19 c/o stikstof en 60 kalk. Om de uitsaraoibaarheid te bevorde ren, wortdt slechts geoliede kalkstikstof in ons land verkocht. Voor onkruidverdélging alleen of in com binatie met fijngemalen ikaïniet wordt ing-e- oliiede kalkstikstof verkocht. iienieinde onaangenaamheden bij het uit strooien te voorkomen, wijzen c'.r fabrikan ten op de volgende voorzorg smaatreg e-i i_ -1 1°. Men wachte een drogen, kalmeii dag af; een. zachten zijwind is geen bezwaar. 2 J. De strooier moet voorzien zijn van een oud pak, een stofbril, een voorschoot van jute en beenkappen. 3". De strooier stroopt zijn mouwen od tot boven dfen elleboog. 4°. Daarna vet hij zijn armen, handen, gezicht en hals licht in. 5°. Na het uitstrooien veegt de strooi rr eerst gezicht, hals, handen en armen af met een doek, 'die iets vet is gemaakt. Daarna wasoht hij zich met water en zeep. Dus niet dadelijk gaan wasschen. 6r'. Menschen met open wonden mogen in geen geva'l kalkstikstof strooien. Kalkstikstof wordt geleverd in dubbele zakken van 100 KG bruto, of in bussen van 100 KG netto; Duitsche kalksalpeter in zak ken van 100 KG bruto; Norgesalpeter in zakken of vaten, van 100 KG nietto. De Norge in zakken is 15 cent per 100 KG goedkooper dan in vaten. We meenden goed te doen het boven staande als aanvulling van het vorige artikel nog te moeten, plaatsen. S. SORTEERING VAN AARDAPPELEN IN ZEELAND. In verband met ingekomen klachten be treffende de sorfieering van aardappelen in Zeeland, heeft het bestuur Dinsdag 2 dezer v,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1926 | | pagina 3