OfflciSel Gedeelte. KENNISGEVING. No. 983. Zaterdag 13 November 1926. 18" Jaargang. X 3ST HCO XT 15. Kring; THDLEN en ST. PHILIPSLAND lei Z. L. M. Kiini SCHOUWEN EN DUIVELAND ier Z. I. BI- CL1S3/A ,7,^ pg sp 'WdlY J33I-I G taf OPGAAN van DE MAATSCHAPPIJ totBEVORDERING tm van LANDBOUW en VEETEELT in ZEELAND envandeNOOHD-BRABANTSCHE MAATSCHAPPIJ van LANDBOUW. MaZflHN JLN2W3NN08V fl8 ONIHaaXNVHd KemnnsgievtingAJjgpemeene vaa den Kring Tihölen en St. P galder-ing der Z. L. M.; Algemeene vergadering van den Kring Walcheren der Z. L. M.; Algemeene vergadering van den Kring Oostburg der Z. L. M.; Algemeene vergadering van den Kring Schouwen en Duiveland dex Z. L. M.; Het eleqfcricite:Lsvraagstuk; De Zeeuws die •weilanden; Wat er zoo al voorviel; Uit de Memorie van Anlüwioord; Emigratie van landbouwers naair Frankrijk; Nieuwe stik stof meststoffen; Sorteering van aardappelen in Zeeland; Botemoteering Middelburg Markt- en Hanldelsoverzicht; Ingezonden; Cursus in sorteeren en verpakken van fruit te Zieritkzee; Overzicht veilingen; Een nlieuwe methode voor het conserveeren van fruit; An dun oek van d'n Aert. De Algemeene Vergadering der Z. L. M. te houden op Maandag 29 November a. s., zal NIET om 10 uur aanvangen, maar een half uur vroeger, dus om half tien beginnen. ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 16 November 1926, 's namid dags 3 uur precies, dn Hotel Nelisse te St. Maartensdijk. Agenda; 1. Opening, Notulen. 2. Mededteelinlqieu'. 3. Agenda Algemeene Vergadering Z. L. M. 4. Bespreking gezamenlijke aankoop van benzine. 5. Inleiding idoor den heer Jac. Welle- man: Noodzakelijkheid beschermen de maatregelen, voor de Nederland- sche Beetworteüsuikerindnstrie. 6. Rondvraag, Sluiten. Het Bestuur, C. H. A. STOUTJESDIJK, Voorzitter. W. L. KLOMlPE, Secretaris. Kring WALCHEREN dar Z. L. M. ALGEMEENE VERGADERING op Vrijdag 19 November 1926, des nam. half 2 uur, in de „St. Joris" te Middelburg. Agendar Opening en Notulen. Ingekomen stukken dedle.elin.gen. Rekening en verantwoording over 1925. Beg rooting voor 1927. Agenda Algem. Vergadering der Z. L. M. Het Bestuur, ir. P. J. BOOGABRT, Voorzitter. JACS. KASSE, Secretaris, 's Morgens half 10 Bestuursvergadering. Jlhr JA Kring OOSTBURG der Z. L. M. ALGEMEENE LEDENVERGADERING op Zaterdag 20 November 1926, des namid dags twee uur, bij M. A. Mabesoone te Oostbuxg. Agenda: 1Openen. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken, Meded'eelingen. 4. Behandelen van de agenda voor de a.s. Hoofidbestuiur svergadering 5. Bespreking van den heer Kielstra over het 'Onderwerp: De Z. L. M. en hare instellingen). 6. Ronidvxaag, Sluiten. Leden die afscheid van den scheidenden Secretaris, den heer Kielstra, wenschen te nemen, wordt op deze vergadering hiervoor de gelegenlheidi gegeven. Namens het Bestuur, A. I. LEENlHOiUTS, Voorzitter. J. B. BECU—DE HULLU, Secretaris. ALGEMEENE VERGADERING op Vrijdag 26 November 1926, des v.m. 10 uur (precies), in het „Huis van Nassau" te Zierikxee. Ag en da: 1. Opening. 2. Notulen. 3. ingekomen stukken, en ntededeeJingen. 4. Verkiezing van 2 Hoofdbestuursleden der Z. L. M. wegens periodieke af treding van de hearen Blom en Van Oeveren (beiden herkiesbaar) 5. Verkiezing van 2 plaatsvervangende Hoofdbestuursleden der Z. L. M. wegen® periodieke aftreding van de heexen W. G- Boot en H. O van de Zande (beiden herkiesbaar). 6. Vaststelling contributie 1927. 7. Begroeting 1927. 8. Benoeming commissie tot nazien der rekening over 1926. 9. Lezing van den heer Jac. Welleman te Krabbend'jfce. ^Onderwerp: „Bescherming Suiker industrie". 10. Rondvraag. Sluiting. Het Bestuur, J. W. VAN OEVEREN, Voorzitter. P. HAN.SE, Secretaris. Ziierikzee ElkerZee Het Electrlclteitsvraagstuk. -,. 29/10 '26. .De Z. L. M. heeft, zooals bekend is, een onderzoek naar het electric-iteitsvraagsbuk ingesteld en .daarbij in een rapport de ge gevens verwerkt, en enkele conclusies vast gelegd. Die electrisdhe stroom wordt behalve voor verlichting, in den landbouw gebruikt voor het dorsohen, hakselsnijden, bietensnijden, onltnoomen, karnen, wasschen, graanmalen, graanschoonen, dhili-breken, haverpletten, zwingelen1, repelen, slijpen en melken, en kan ■dus voor het boerenbedrijf van groote be- teekenis zijh. Een electromotor is gemakkelijk te bedie nen, vereisaht wierindg toezicht, en gaat lang mede. De aanschaf ring skosten zijn meestal lager dan bij' een explosiemotor. Voorts heeft men een gemakkelijk en geruischloos bedrijf. Aan het gebruik van eleotrdeiteit voor het landbouwbedrijf zijn groote voorideelen ver bonden. Toch zijn er in onze provincie be lemmerende factoren. De meening van ver schillende voormaninien in Zeeuwsch-Vlaan deren, waar men reed's eenigen tijd de elec- trificatie kent, is, .dat de electriciteit in den landbouw zeer economisch te gebruikenis, maar dat het contract dex gemeenten met de P. Z. E. M. belemmeringen inhoudt teoen het meer algemeen worden van het electri- oi teitengebruik. Na besfeudeerinig van de toestanden op eleotriciteitsgebied ook in andere provinciën zijn we in ons rapport d'an ook tot de vol gende conclusie gekomen: In de provinciën Groningen, en. Noord- Dit verachfjnt iedoren Zaterdag. Het wordt in Zeeland uitsluit «r.u toegezonden aan lenen der Maatschappij tot Bevordering van Landbouw er Veeteelt in Zeeland. Als orgaan hebben dit blad aangenomen: Da Provinciale Regelings commissie voor de Paardenfokkerij in Zeeland; de Vereeniging tot verbete ring van het Rundvee in Zeeland; de Coöperatieve Vereeniging „Eiland Wa, cheren" te Middelburg. Bijdragen en Ingezonden Stukken moeten uiterlijk Dinsdagavond vracht- rrjj zijn ingezonden bij de Redactie, adres Landbouwhuis Goes, Telef. 150. ADVERTENTIëN: van 1—5 regels 1,—; elke regel meer 20 cent. Regel- abonnementen tegen verminderd tarief. Inzending aan de Uitgeefster Firma P. J. VAN DE SANDE, vóór Donderdags. Redacteur L. VAN DLJiK, Hoofd Landbouwschool te Schoondijke. Mede ;'kers: C. STEVENS, Rijks Landbouwconsulent te Goes; Mr. H. C. J. IIJER, Rechtskundig Adviseur der Z. L. M. te Goes; C. ZWAGERMAN, Shks Zuivelconsulent te Middelburg; A. W. BRONS, Dierenarts te Ter Neu- z< JAC. WELLEMAN, Voorzitter Kring O. Zuid-Beveland der Z. L. M. te ;vrabbendijke; F: C. ZONNEVIJLLE, Secretaris der Provinciale Eegelings- f.) 'missie voor de Paardenfokkerij in Zeeland te Axel; B. VAN ASPERÉN V' RVENNE, Hoofd-Ass. Rijkspluimveecor.sulent te Den Haag; A. W. VAN DE PLASSCHE, Rijks Tuinbimwconsulent te Goes; A. J. LAKO te Zuidzande. Hoofdredacteur; Tj. EL E. KIELSTRA te Goes, Secr. der Z. L. M. Uitgeefster: Firma P. J. van de Sande, Ter Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1926 | | pagina 1