reer een concurreerende stikstof-mest m v lElsA&N VULPENHOUDERS. Fa p. j. i sande. Weidevee - Vetweiders AMBI-Graanmaaiers Poeder CAFFARO lattiies Vijgendam?-©Amsterdam Origineel Kuhn Co. JhactfvOMclif, £ceó. BOERDERIJ V KASBOEK VOOR LANDBOUWERS EN VEEHOUDERS D00R p VAN "en VOEDERBIETENZAAD. FRUITKWEEKERIJ 42,700 KG. Ghilisaipeter Massey Harris Vraagt prijzen - /C DRUKKERIJ LAVERMAN - DRACHTEN LANDBOUWSCHOOL Zwolsche Paarden-enVeeverzekering-Mü „de Stamboek-onderlinge" Handgelezen ZAAI-BRUINE BOONEN Aanbesteding, een beste Jachthond, volbloed STIEREN, Firma Wed. J. C. MASSEE ZOON - Goes. NV. ZEEÜWSCHE VOEDER- KUNSTMESTHANDEL, Zeer gewild voor overbemesting. Natuurlijk goedkooper dan Chili. Het nieuwste product der Badische Anilin Sodafabrik, uit voorraad lever baar in speciale geprepareerde zakken. GEBRUIKT GIJ REEDS HET 11^—in ui Bestelt het dan nog heden. Ge weet niet hoe gemakkelijk dit boek is bij te houden, terwijl het door zijn practische inrichting een beeld geeft van den geheelen loop van uw bedrijf. Bovendien behoeft ge niet meer te zuchten over de invulling van uw aangiftebiljet voor de belastingen. Met behulp van dit kasboek bepaalt ge zelf uw bedrijfs winst. Ge hebt dan een zekeren grondslag voor uw aangifte. asm VIJFOE DRUK Prijs ƒ1,50, fr. p. p. ƒ1,70 gmam Verkrijgbaar bij iederen boekhandelaar of rechtstreeks bij ALLE HOUT IS GEEN TIMMERHOUT Daarom.... men kieze voor 'tverzekeren van Paarden en Vee, steeds „GRONINGEN", Alg. Ond. Maatschappij t. VERZEKERING v. PAARDEN en VEE, gevestigd te UTRECHT Catharijnesingel 75, Directie LEOPOLD. Door hare reserve van ruim ƒ182.000.— is WW „GRONINGEN" het aangewezen adres voor 't verzekeren van kostbaar fokmateriaal Coöperatieve Beetworielsuikerfabriek Zeeland Algemeene Vergadering van leden op Vrijdag5 Junil925, des voormiddags elf uur, in „De Prins van Oranje" te Goes. De Voorzitter, JAC. WELLEMAN. te SCHOONDIJKE. Aangifte van nieuwe leer lingen mondeling of schriftelijk bij ondergeteekende tot einde 'Vlei. Inlichtingen en programma's wor den steeds gaarne doorhem verstrekt. 's Woensdags op de Markt te Oostburg en 's Zaterdags te IJzen- dijke, overige dagen aan het school gebouw. De eindlessen van het schooljaar 1924-'25 vindt plaats Maandag 25 Mei a.s. Deze zijn voor belang stellenden toegankelijk. Aanvang 's namiddags half twee precies. De Directeur der School, L. VAN DIJK. verzekert men bij voorkeur bij de gevestigd te ZWOLLE, OSSENMARKT Nos. 26 en 27. Directeur G. H. J. TERVOERT, Dierenarts. Vaste premiën voor 6 maanden f 1,40 met inbegrip van 't risico van mond- en klauwzeer en hemelvuur. De Grootste. De Beste. Voorwaarden en tarieven worden gaarne -:- gratis op aanvrage gezonden. Hoofd-lnspecteurJ. M. HOUTERMAN te Wolphaartsdijk. Geteeld van prima geselectioneerden stam. SUIKERBIETENZAAD zeer mooie Kwaliteit. Wê^êB^ De Notarissen VAN WWW BUNGE te Be m mei en DE MARET TAK te N ij m e g e n, zullen op Woensdagen 27 iVlei 1925, in „de Ver- eeniging" te Eist, bij inzet en ÏO Juni 1923, in „Het Wapen van Eist", aldaar, bij toeslag, telkens nam. 2 uur, Publiek Veilen enVerkoopen: De vruchtbare „BOUWLUST", gunstig gelegen te Ressen nabij het station, aan den grindweg van Ressen naar Eist, met boomgaard, tuin, wei en bouwlanden, ter grootte van 44.43.70 H.A., waarvan 25 H.A. best weiland in perceelen, 2 onder massa's van 20 a 24 H.A. aan- eengelegen, en generale massa. Betaling 1 Oct. 1925. Aanvaardingbouwland herfst 1925, weiland Febr. '26 en gebouwen 1 Mei '26. Lasten van 1 Jan. 1926 af voor koopers. Inlichtingen en situatiekaartjes verkrijgbaar ten kantore van ge noemde notarissen. KijkdagenMaandag, Woensdag en Vrijdag. ggl^HË^ De Notarissen PILAAR en VAN DISSEL te Goes zullen op Dinsdag 9Juni 1925, des 's avonds te 7 uur te Goes, in de „Prins van Oranje", voor de Erfgen. van den heer J. F. V. D. LEEUW, o.a. verkoopen De bekende ,,'t ROOSJESHOF" gelegen aan den Oostelijken-haven- dijk te Goes, no. 4, 6, 8 en 12, best. uit: een alleenst. WOONHUIS, bev. 3 kamers, balcon, keuk., groote zolder, m. meid. kam. en ruime kelders3 flinke ARBEIDERS WONINGEN, uitst. water en gas VARKENSHOKKEN enz., groote SCHUUR; vorst-vrij steenen FRU1T- PAKH.en BOOMGAARD met peren-, appel-, perzik-, pruimen- boomen enz. ged. onderbepl. R. Bessen, samen groot 2 H.A. 28 A. Een en ander gunstig gelegen a/d haven, verhuurd aan den heer Joh. Kempe. Inlichtingen bij den Not. JOH. PILAAR. Het Bestuur der Vereeniging „EIGEN BELANG" te Biervliet, zal trachten aan te besteden, onder A. H. V., op Donderdag 28 iWei 1923, des nam. 7 uur, bij M. C. van der Hooft te Biervliet Levering vóór 10 Juni 1925. Inlich tingen en inschrijvingsbiljetten te verkrijgen bij den Secretaris. Het Bestuur, W. P. DHONDT, Voorzitter J. W. LEENHOUTS, Scer. TE KOOP 5 jaar oud, bij W. C. Allaart, Serooskerke (W.). STEEDS TE KOOP zware zw.b. uit de Frans- en iVLax- stam, met beste afstamming. M. C. STEENDIJKenJ. L.DORST Stavenlsse. de BESTE om te koopen Een van ouds bekend origineel Amerikaansch Fabrikaat. Moderne verbeteringen waardoor lichte trekkracht en kort en zuiver snijden. Een vertegenwoordiging die jarenlang in dezelfde handen is, waardoor groote voorraad ONDERDEELEN, ook voor oude nummers, en monteurs die van dat Fabrikaat uitstekend op de hoogte zijn. Daarbij voor 1925 een naar verhouding tot andere merken lagen prijs. De PRIJSCOURANTEN waarin ook de HOWARD'S HOOIHARKEN en andere HOOIBOUWWERKTUIGEN beschreven zijn, worden op aan vraag gaarne toegezonden door dé HOOFD VERTEGENWOORDIGING VOOR NEDERLAND het verbeterde SPROEIMIDDEL tegen de Aardappelziekte (Phytophtora Infestans). Voordeeliger dan ieder ander Koperpraeparaai. DIRECT GEREED VOOR HET GEBRUIK, ZONDER EENIGE BIJMENGING. - - - TOTALE, VLUGGE OPLOSBAARHEID. GEEN VERSTOPPING MEER VAN DE SPROEIDOPPEN. VERBRANDEN DER PLANTEN UITGESLOTEN. Vraag bij ons prospectus met talrijke gunstige beoordeelingen van verschillende landbouwers. Eenige Importeur voor Nederland voorheenIS.:& M. BOOGERD. MIDDELBURG. compleet met Voorwagen, Torpedo, Arenheffersf 700,-i AMBI-Karweimaalers f 395, AMBI-drierad-Grasmaaimachine f 225,—. AMBl-gewone Gr asm a aim ach ine f 200». Alle machines onder garantie van goede werking. Agenten gevraagd. Firma I Z. CA PP ON - HEINKENSZAND. Paarden- en Ru ndveet ent oo n stelling te AXEL, op Dinsdag 16 «Juni 1925. Aangifteformulieren met inlichtin gen voor de paarden te verkrijgen bij den secretaris, den heer F. C. ZONNEVIJLLE te Axel. Voor de opgave der runderen zich te vervoegen bij den heer J. DE FEIJTER Lzn. te Axel. Sluiting der opgave 30 Mei a.s. Zij, die een of meer medailles beschikbaar willen stellen, gelieven hiervan een der genoemde heeren in kennis te stellen. HET BESTUUR. KALKSAEPEIEI I5'/2

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1925 | | pagina 2