TüTm¥ó¥w7' lot 'bonden van bietenverbouwers te verbinden, om op deze manier zooveel mogelijk concur rentie van gegadigden op te roepen. De Commissie van Rapporteurs, W. DE BUCK, Meliskerke. 1. A. RISSEEUW, Oostburg. M. DEN BOER, Renesse. A. C. ZANDEE, Kloetinge, Rapporteur. v"r A G ftlRbFi Eft, Vr. Ik heb drie zoons, resp. 19, 23, 28 jaar. Kan ik daarvoor van de Rijksinkomsten- en Ge meentebelasting aftrekken voor voeding en klee ding en hoeveel? Ze werken allemaal op mijn oedrijf en betalen persoonlek geen belasting. C. Z. Antw. Als arbeidsloon kan in uitgaaf worden gebracht: a. Voor minderjarige inwonende kinderen al- een het loon, dat hun voor hunne werkzaam heden in geld wordt uitgekeerd boven hetgeen zij ;oor hun gewone onderhoud en opvoeding van hunne ouders genieten; b. voor meerderjarige inwonende kinderen het volle loon (in geld en in geldswaarde), mits niet :ooger dan het gebruikelijke en op die wijze niet neer arbeidskrachten ten lasten van het bedrijf worden gebracht, dan voor het werk vereischt zijn. De ouders zijn verplicht hunne minderjarige kinderen te onderhouden en op te voeden. Daar entegen geniet diegene der ouders, die de ouder- njke macht of de voogdij uitoefent het vrucht genot van de goederen der kinderen, welk vrucht genot zich echter niet uitstrekt tot zoodanige goederen, welke de kinderen door afzonderlijken -.vbeid en vlijt mochten hebben verkregen. -Uit aatstgenoemde bepaling blijkt, dat hetgeen door e kinderen door arbeid wordt verkregen, niet aan e ouders komt, maar aan de kinderen. Betalen judevs dus arbeidsloon aan hunne minderjarige •rindCi-eij, dan kunnen zij dit onder hunne bedrijfs- i i t ga ven opnemen. Wordt daartegenover kost geld in rekening gebracht, dan mag alleen het c-schil tusschen beide als arbeidsloon gelden. Ten aanzien van meerderjarige kinderen be- -laat geen verplichting tot onderhoud, mits zij in staat zijn hierin zelf te voorzien. Hier kan lus het volle loon onder de hierboven omschreven voorwaarden in uitgaaf worden gebracht. Vr. Ik heb dezen winter aan mijn mestvee ge voerd, pulp, afkomstig van de fabriek „Zeeland", koolrapen en voederbieten (groenkraag). De pulp kost mij, franco thuis 6 de 1000 KG, de koolrapen franco thuis ƒ12 de 1000 KG en de voederbieten ƒ10 de 1000'KG, eveneens franco thuis. Wat was voor mij het voordeeligst Ik doe die vraag, omdat ik in het najaar nogal een en ander moet koopen. Voor zoover ik na kon gaan was alles van goede kwaliteit. K. Q- T- Antw. Deze vraag is, zoo algemeen gesteld, niet geheel afdoend te beantwoorden. Er zouden nauwkeurige analyses moeten zijn van die voe lermiddelen. De voederwaarde van voederbieten en koolrapen is vrij nauwkeurig evenredig met net droge stofgehalte. Dit wisselt nogal. Ik r.eem aan: Groenkraag 15 7c (gemiddeld 3 proefvelden). Koolrapen 14 7c. Dat de soort een rol speelt, moge blijken uit de proefveldverslagen 1924. Daar vindt men gemiddelden als volgt: Barres van Sludstrup 11.1 Rubra 13.4 7c, Groenkraag Jaapjes 15 7c, Friesche Rijkmakers 19.2 7o. Bij den kostprijs van mangels en knolrapen moet men iets optellen voor: a. Kosten van het hakselen; b. Verlies door rotting en ademhaling. Zuiver met den koopprijs kan men niet rekenen. Pulprekening als volgt: van 1000 KG versohe pulp blijft 700 KG kuilpulp over. Prijs per 100 KG kuilpulp dus 10/7 X 0,60 0,85. Voederbieten reken ik op 1 -F 0,08 0,05 ƒ1,13- Koolrapen op 1,20 -{- ƒ0,08 ƒ0,06 ƒ1,34. Voor de drie voedermiddelen kan de volgende samenstelling worden aangenomen: Jaapjes 0.5 eiwit, 10.2 7c zetmeelwaarde, prijs ƒ1,13. Koolrapen 0.5 7c eiwit, 8.2 zetmeelwaarde, prijs ƒ1,34. Kuilpulp 0.4 7c eiwit, 7.7 7c zetmeelwaarde, prijs ƒ0,85. (Ik gebruikte Zweedsche gegevens, die veel hooger maar m.i. juister zijn dan de Duitsche.) De waarde der voedermiddelen verhoudt zich als de zetmeelwaarde. De prijs per KG zetmeelwaarde komt op: Jaapjes 1.13 10.2 11.1 cent. Koolrapen 1.34 8.2 16.3 cent. Kuilpulp 0.85 7.7 11 cent. Bij het voorgaande moet men nog aandacht schenken aan: a. de voorkeur van het vee voor het een of het ander. b. De blijvende duurzaamheid van goed ge kuilde pulp en de achteruitgang van koolrapen en voederbieten in het voorjaar. Zw. Vr. Ik ben eigenaar van een stukje grond, ge legen aan den publieken weg, waartoe ik de toe gang wil verschaffen door middel van een dam, te leggen door de sloot, die bedoeld perceel van den weg scheidt. Van de zijde van de Ambachts heerlijkheid, waartoe de weg behoort, wordt mij dit alleen toegestaan, tegen een jaarlijksche be taling van een zeker bedrag. Heeft de Ambachts heer daartoe het recht Ook, wanneer ik niet een lam, maar een brug leg? Opgemerkt zij hierbij, dat tot heden een der gelijke betaling nog niet werd gevraagd. Antw. De grens tusschen Uw perceel en de grond, eigendom van .de Ambachtsheerlijkheid, waarover de weg loopt, zal vermoedelijk in het midden van de grenssloot gelegen zijn. Dit is op het kadaster na te zien. Wanneer mijne veronder stelling juist is, komt dus de dam, die U wilt leg gen, voor de helft op den grond van de Ambachts heerlijkheid te liggen en heeft deze op grond daarvan van U het recht daarvoor een zekere ver goeding te vorderen, hetzij in eens te betalen, hetzij in een jaarlijksch bedrag. Dit blijft hetzelfde, voor het geval U een brug wilt leggen; ook dan komt deze brug voor de helft boven en op den grond van de Ambachts heer lijkheid te rusten en heeft U daarvoor hare toestemming noodig en is zij natuurlijk volkomen vrij, om deze toestemming alleen te geven, wan neer daarvoor haar een zekere vergoeding wordt betaald. Mr. Z. Vr. In 1912 is ailhier door eenige landbouwers voor gezamenlijke rekening eene weegbrug ge plaatst, waarop voor een ieder, die dat wenscht, tegen een vastgesteld weegloon producten wor den gewogen. Het is geen coöperatieve vereeniging; ook op de statuten is de Koninklijke goedkeuring niet aangevraagd. Naar mijne meening berust deze combinatie op geen enkelen rechtsgrond. De leden hebben ieder één aandeel op naam, waarop de gemaakte winst jaarlijks geheel of gedeeltelijk, bij wijze van di vidend wordt uitgekeerd, na inlevering van het door de aandeölhouders onderling betaalbaar gestelde dividendbewijs. Zjjn wij naar Uwe meening verplicht over het uit te keeren bedrag in de Dividend- en Tantième belasting te betalen? Z. J. R. de H. Antw. Het overgelegde reglement der „weeg- brugvereenigdng" toont overduidelijk aan, dat zij eene vereeniging is, op welker statuten alleen Koninklijke goedkeuring niet is aangevraagd. Aangezien art. 1 der wet op de Dividend- en Tantièmebelasting de uitdeelingen van „vereeni- gingen" belast verklaart, zonder te eisehen, dat zij Koninklijk erkend zijn en art. 1690 van het Burg. Wetboek het bestaan van dergelijke veree- nigingen erkent, achten wij het niet twijfelachtig of de winstuitdeelingen aan de leden behooren voor de dividend-belasting te worden aangegeven. De bestaande rechtspraak sluit zich bij deze op vatting aan. Vr. Ik heb den Hen Februari een koe gekocht op voorwaarde, dat ze geen gebreken zou bezit ten. Voor het bewijs van het stellen dezer voor waarden kan ik twee getuigen oproepen. Nadat het dier den 23sten Februari gekalfd had, ging ik melken en kwam daarbij tot de ontdekking, dat haar uier niet in orde was. Ik ben toen dadelijk naar den veearts gegaan, die mij mededeelde, dat we hier met een verou derd gebrek te doen hebben. Gaarne zou ik weten wat mij te doen staat en of de verkooper het beest ook terug moet nemen. B. V. Antw. „Oppervlakkig komt het mij voor, dat een vordering tegen den verkooper tot terugname van de koe, kans van slagen heeft. Waar echter een juiste beantwoording van de vraag geheel afhangt van de feitelijke omstan digheden en deze in de vraag niet voldoende ge noeg zijn beschreven, is het geven van een afdoend antwoord in dit geval niet mogelijk. Waar bovendien de verkooper eventueel binnen den termijn van zes weken na het sluiten van den koop of na het ontdekken van het gebrek (wat weer van de omstandigheden afhangt) gedag vaard moet zijn en dus de zaak spoedeischend is, kan ik U niet beter raden, dan U zoo spoedig mogelijk tot een advocaat te wenden, om deze zaak voor U te behandelen. Mr. Z. Boternoteering Middelburg. De handelsprijs voor boerenJboter is ^,92)/2 per y2 KG. Deze prijs geldt tot en met 28 Mei. Markt- en Handelsoverzicht. Voederartikelen. - Centraal Bureau. Maïs. Door de zeer geringe vraag was de loco en spoedig gewachte Maïs iets gemakke lijker koopbaar. Ook op aflading kon men geschikter koo pen, door de lagere offertes van de export landen, doch de consumptie schijnt de prijzen te hoog te vinden. La Plata, disp., brd.-sp. R'dam f262; idem per s.s. „Idarwald", ca. 22/5 gew. b.gest. R'dam ƒ254; n. o. Juli-Oct.- levering b.-gest. R'dam ƒ225. Gerstprijzen blijven op ongeveer dezelfde hoogte; de te hooge'prijzen zijn oorzaak, dat er weinig zaken tot stand komen. 48 lbs. Am. mout, disp. brd.-sp. R'dam 259; idém per s.s. „Volendam", 26/5 b.-gest. R'dam ƒ252; idem Juni-afl. idem ƒ245; ca. 60 KG Donau, disp. brd.-sp. R'dam 258; 64 KG Kurachee idem ƒ275. De Rogge volgt dagelijks de Amerikaansche noteeringen; de prijs is niet noemenswaard veranderd. Doordat men binnenkort aanvoeren van eenige beteekenis verwacht, is disponibele en spoedig gewachte Haver iets billijker te koop. Rogge, Western no. 2, disp. b.-sp. R'dam 13,75; Zuid-Russ. idem 15,25. Haver, Canada no. 2, disp. ƒ13,40; idem no. 3, per s.s. „Bilderdijk" 25/5 gew. ƒ12,25; idem no. 2, per s.s. „Alderamin" 28/5 gew. 10,75; idem no. 3 per s.s. „Elmpark" 11,20. Tarwe. Walla-Walla, disp. b.-sp. R'dam 17,25. Erwten, Witte Calcutta, disp. b.-sp. R'dam 14/13,75; Noord-Russ. idem 13,40; Br. Kur. Gram v. Engel, te verl., b.vrij R'dam 12,20. Lijnkoeken. De vraag naar Lijnkoeken is door het prachtige zomerweer ineens opge houden, de prijzen beginnen wederom eenigs- zins af te brokkelen. Amer. gew. merk, disp. brd.-sp. R'dam ƒ13,20; 'idem Mei-Aug^ idem ƒ13,25; idem SepDDec. idem ƒ13,75; idem N. A. zd., disp. Idem ƒ13,30; idem Mei-Aug. idem 13,35; merk S'. K., disp. en s.s. „Coaxet" idem 13,25; idem N. A. zd., disp. idem ƒ13,40; idem Mei- Aug. idem 13,60. .Inl. voorslaglijnkoek, dir. lev. brd.vrij Zaan ƒ13,25; Voorslag Soyakoek, Sept.-Oct.-lev. idem 12,60; Inl. Lijnzaadschilfers, dir. idem ƒ14: Inl. Grondnotenkoek, Mei-Aug. idem 13,25; Inl. Cocoskoek, disp. idem ƒ12,75. Kunstmeststoffen. - Centraal Bureau. Chilisalpeter. De prijzen voor disp. waar bleven vast. Met het mooie weer was er een behoorlijke vraag. Voor het komende seizoen ris men nog steeds in afwachting, disp. R'dam 14,35. Zwavelzure-Ammoniak. De geweldige prijs verlaging van dit artikel heeft op buitenge wone wijze de belangstelling gewekt. We wij zen vooral op den zeer lagen prijs voor Juni- juli-levering, welk een opslag der waar zeer \oonend maakt, dips, af diverse plaatsen 13,50/60; juni-J uli-lev. af div. plaatsen f 13/13,15. LeunasalpeterDe zeer lage prijzen, waar voor deze meststof, ten deele voor ca. 1/3 uit salpeter en ca. 2/3 uit Ammoniak-stikstof be staande, wordt aangeboden, maken het artikel zeer aanlokkelijk. Vooral de Juni-Juli-prijzen zijn zeer laag en loonen in elk opzicht de kos ten van opslag, rente etc. Voor Juni-Juli-lev. franco plaats van be stemming, los verladen 16,45. In prachtige nieuwe zakken wordt de prijs met ƒ1,10 ver hoogd, doch de meeste koopers zullen wel de voorkeur geven aan los ontvangen. T/iomasmeel, merk Columeta, lev. Mei-Juni- Juli, franco Belg.-Ned. grens 153/4 ct.; idem boordvrij Ter Neuzen 16 ct.; Duitsch Thomas- meel „Sonnenmarke", lev. Mei-Juni, franco Duitseh-'Nederl. gr. 15 ct.; onbepaald merk, lev. Mei en Juli, fr. Belg.-Ned. grens 14^2 ct.; idem Juli en Aug., fr. idem 143/4 ct. Superfosfaat. Het seizoen is afgeloopen, Nederlandsche Super, lev. gedurende het ge- heele jaar 14 2,75/2,65; 17 3,25/3,15. Belgische Super, lev. zomer en herfst b.-sp.vr. faibr., omgev. Gent-Antwerpen 14 2,50; 17 3/2,95. Kalk. De prijjzen voor eerste soort Belgische ivluitkalk zijn: Belgische, fr. Weelde gr. soort M ƒ121; Soort S ƒ109; soort H ƒ109; idem Visé grens, soort M ƒ115; soort S ƒ102; soort H ƒ99.- Kalizouten. Tot nader order gelden voor 'evering tot einde Juli de volgende prijzen: Franco grens Kaïniet 170; Kali 20 f 225; Kali 40 ƒ510 los geladen; Patentkali ƒ650; Zwavelzure Kali f 1175 gezakt; franco voor den wal R'dam ƒ158; ƒ213; 489; ƒ638; f1148. Bij opdrachten voor directe levering .vorden op kalizouten kortingen gegeven. Binnenlandsche Producten. Granen, Peulvuchten. R'dam. ■Tarwe in alle soorten lager; goede en beste kwaliteiten voor een aanzienlijk deel onver kocht. Kwaliteit van vóór den regen 16— f 18; Schot-kwaliteiten ƒ12ƒ14; Rogge iets ager 13,75—14,50; Chevalier Gerst f 14,75- 15,50; Haver f 12,5013,25; Erwten, kleine groene, lager 12,5014,25; Schokkers f 16- f 21, lager; Bruine Boonen 17, onveranderd. Fijne Zaden. Bruin Mosterdzaad J65^70; Geel Moster cl- :aad f 3032; Blauw Maanzaad ƒ40—ƒ43; ^Koolzaad ƒ3035; Karwijzaad f 28ƒ30; 4,tjnzaadv&er f 2022Kanariezaad 22-/24. Aardappelen. De meeste handel is nog altijd in Zeeuwsche Bonten en Blauwen. Het publiek vraagt weinig naar Bravo's en Roode Ster. De vraag was deze week over het algemeen beter, en de prij zen van sommige soorten gingen omhoog; Zeeuwsche Bonte 5,506,25; Zeeuwsche Blauwe ƒ5,50—ƒ6,25; Poters ƒ1,75—ƒ2,75; Zeeuwsche Eigenheimers 44,25; Brielsche Eigenheimers ƒ4,25ƒ5; Roode Ster f4 ƒ4,50; Bravo's ƒ55,75, alles per mud. Vlas. De toestand op de vlasmarkt is nog altijd weinig zeker. Men hoopt nochtans, dat er binnenkort verbetering komt. Goede partijen vinden steeds koopers. Blauw 1,35ƒ1,90; Zeeuwsch Wit 11,30; Hollandsch Geel 1,35—1,75; Groningsch 1,301,70; Dauwroot 11,25. Suiker. De beetwortelsuikerindustrie wordt tegen woordig in verschillende landen kunstmatig aangemoedigd. Naar het schijnt zal ook Chili daarmede beginnen, daar het voornemen be staat om de suikerbietenteelt gedurende een reeks van jaren van Overheidswege te subsi- diëeren en premies te verleenen aan fabrieken, die suiker bereiden uit in Chili verbouwde suikerbieten. Handelsberichten meldt,, dat proefnemingen met suikerbieten in de Provincie Chiloé gun stige resultaten hebben opgeleverd. In Frankrijk neemt de verbouw van suiker bieten voortdurend in beteekenis toe. De ver werking heeft in grootere fabrieken plaats, daar de vroegere kleine door den oorlog ver woest werden. A'dam. Suiker prijshoudend. Per Juli-Aug. ƒ20 gedaan.; Dec. 193/4 te koop. Veehandel. R'dam. Koeien le kw. ƒ1,151,22; 2e kw. ƒ1,10—ƒ1; 3e kw. ƒ0,90—ƒ0,80; Ossen le kw. ƒ1,15-ƒ1,20; 2e kw. ƒ1,05ƒ0,95; 3e kw. 0,85—0,75; Kalveren f 1,70—1,85; 1,50—1,25; 1,10—0,90; Schapen f 0,95- 10,85—ƒ0,75; ƒ0,65; Lammeren le kw. 1,05—1,20; Varkens f 0,75—0,77; ƒ0,78- 'ƒ0,70; ƒ0,68—ƒ0,64; Licht soort f 0,72— ƒ0,78. Varkens met terugloopende prijzen en rede lijken handel. In Londen bleven de prijzen onveranderd. Wegens het warme weer was er weinig handel in vet vee en vette kalveren; 2e en 3e kwaliteit waren bijna onverkoopbaar. De handel in melke- en kalvekoeien is nog altijd stil, daar de export weinig of niets te beteekenen heeft. Alleen naar België wordt wat geëxporteerd. - DE AMERIKAANSCHE KRUISBESSEN- MEELDAUW. Door den Plantenziektenkundigen Dienst wordt er de aandacht op gevestigd, dat het zeer in het belang is van de kruisbessentelers om zoo spoedig mogeiijk-de struiken te be spuiten met alcalische Bourgondische pap, daar op de meeste plaatsen de ervaring ge leerd heeft, dat daardoor de kruisbessen prac- tisch vrij van meeldauw blijven, vooral wan neer ook de andere maatregelen tegen deze ziekte in acht zijn genomen. Vooral die bessen en speciaal die der onder ste takken moeten bespoten worden met deze vloeistof, die men bereidt uit 1Z2 KG koper sulfaat en 1 Z2 KG sodex (watervrije soda) op 100 L water. De beide stoffen worden afzonderlijk opge lost, liefst in warm water en daarna koud bij elkaar gevoegd, waarbij alleen houten of ge ëmailleerd vaatwerk kan worden gebruikt. Het is raadzaam vooral niet later dan nu te spuiten, daar het moment van spuiten een grootè rol speelt en. in het bedoelde bericht 15 Mei voor dit jaar als het meest gunstige tijd stip werd genoemd. Over 't algemeen is de aantasting door Amerikaansche kruisbessenmeeldauw de laat ste jaren niet zoo erg meer als toen deze ziek te uitbrak. Nu zien we de meer vatbare, doch beter van kwaliteit zijnde soorten als Crown Bob en Winham's Industrie, weer wat meer aangeplant en in de plaats komen van de zoo algemeen geworden Engelsche Witte. Bij de boven aangegeven bespuiting vraagt men zich vaak af in hoeverre ze ook uitwerking heeft tegen de rupsen en in die richting hebben enkele telers reeds eenige ervaring opgedaan, waaruit gebleken is, dat ze er niet .zoo af doende mede bestreden worden als met Parijsch groen. Ze verdwijnen wel, doch de tweede generatie zou sterker en vlugger te voorschijn komen als wanneer met Parijsch groen wordt bespoten. Rijks tuinbouw consulent. Boekaankondiging. CODEX MESTSTOFFEN. Ter kennis wordt gebracht, dat de nieuwo codex meststoffen, bevattende de eisehen voor kwaliteit van hulpmeststoffen voor land- en, tuinbouw, opgemaakt door het College van Directeuren der Rijkslandbouwproefstations, na overleg met vertegenwoordigers van fabri kanten en handelaars en verdere deskundigen en belanghebbenden, van kracht zal worden 1 Juni 1925. De codex is verkrijgbaar bij de firma Leiter Nypels te Maastricht, a ƒ0,15 per exemplaar. De nieuwe druk van Mededeeling no. 17 van den Planteniziektenkundigen Dienst, is juist verschenen. Deze mededeeling handelt over „Vogeleultuur door middel van mestkastert." -Daar het vermeerderen van het getal nuttige vogels van zeer groot belang is voor den akker, bosschen, pakken, lanen, boomgaarden en tui nen, kan dat geschrift niet te zeer in Uw aan dacht en belangstelling worden aanbevolen. „Vogelcultuur door middel van nestkasten." en de vogels, die men er in kan verwachten, worden gegevens verstrekt om de vogels te herkennen. Het werkje is verkrijgbaar bij den Pfantenziektenkundige Dienst, franco p. p., prijs ƒ0,30. a. Aardappeldag 1924. Verschenen zijn in boekvorm de „Voordrach ten", uitgesproken op den tweeden Aardappel dag van het Centraal Comité inzake keuring van gewassen, 2 en 3 Juli 1924. Deze zeer belangrijke verzameling van ac- tueele vraagstukken op het gebied der aard appelcultuur bevat de volgende studies: 1. Knopmutaties bij de aardappelplant; 2. Resultaten verkregen met vroeg gerooide aard appelen; 3. Aardappelrooimachines; 4. Het kweeken van nieuwe aardappelvariëteiten; 5. Aardappelwratziekte; 6. Bewaring en voor- kieming der pootaardappelen; 7. Bewaring ,yan pootaardappelen. 8. Het bewaren van pootaardappelen in verband met onderzeeër- vorming. We kunnen deze uitgave ten zeerste aanbe velen; aangezien de bedoelde aardappeldag uitvoerig in ons blad van 12 Juli '24 besproken werd, is het niet noodig hierover meer te zeggen. Het werk is verkrijgbaar bij het Centraal Comité inzake keuring van gewassen, Wage- ningen. Na storting of overschrijving van 1.50 op postrekening no. 98.493 van het Cen traal Comité, kantoor Wageningen, wordt een' exemplaar franco toegezonden. Zoo gewenscht kan men evenwel ook zijn bestelling bij het Zeeuwsche Landibouwhuis te Goes doen. b. Vlascultuur en vlasbewerking in Friesland. Door de Friesche Maatschappij van Land bouw samengesteld, geeft dit geschriftje een duidelijk beeld van de vraagstukken, die zich in de vlascultuur en -bewerking voordoen en ieder belanghebbende kan het niet genoeg aan geraden worden, zich van den inhoud op de hoogte te stellen. Bestellingen kunnen naar het Landibouwhuis te Goes gezonden worden. Rubriek voor de Coöperatieve Landbouwvereeniging „Eiland Walcheren". (Onder verantwoordelijke redactie dezer vereeniging AN DUN OEK VAN D'N AERT. Onderzoek Proefstation: Chili 15.55 ni traatstikstof. We willen reeds thans de aandacht der leden er op vestigen, dat Maandag en Dinsdag van de Pinksterdagen pakhuis en kantoor den ge- heelen dag zijn gesloten. Ph.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1925 | | pagina 1