"J Zaterdag 18 October 1919. 12* laar&an Officieel Orgaan van de Maatschappij tot Bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeelgol Officieel Gedeelte. De crisistijd van dag tot dag. Algemeen gedeelte. Na. 607. Firaa P. J. YAR DE SARDE. I IT H O TT D. Yereenigingeti, welke dit blad all Orgaan hebben aangenomen: A?DKBlï»G I.ANDBOOW-- faite midfiwerkaraS' AFDSjfiï-SNG TUINBOUW Verschijnt iederen Woensdag en Zaterdag bij de Stoomdrukkerij, Ter Neuzen. Telefoon No. 25. Havenstraat 6. ABTNIT R NT IK U's Verenigingswezen en wetgeving. Zeeuwsch Land- en Tuinbouwblad iPïróviiiciale Regelingscommissie voor de Paardenfokkerij in Zeeland. Vereeaiging tot verbetering van het Rundvee in Zeeland, Kwvinciale Commissie van Vei lings vereeniglngen (N. T. R.) in Zeeland. DE VEILINGSVEREENIGINGEN TE: oioes, Kapelle, Krabbendijke, Kruiningen, Middelhurg, Oostburg, Ter Neuzea, Ihalen, Vlissingen, Zierikzee. Hoofdredacteur: Tj. LJ. E KlElbTRA. Ie S^retaria Z. L, M. Redacteur: L. VAN DIJK, 2e Secretaris 7. L M. STEVENS, Rijkstand bouwteer aar te Goes; L. J. COLSEN, Rylü»v««a(& Ter box Kr. B. C. J. ZAAIJER, Rechtskundig U'tefisr der L te Gtü C. 2WACFRMAN, Rijks zvivelconsnlent te Middelburg. Vaste medewerkerD. ELOEMSKA, R\.k6tuiiür.oiwleeraar UKiddft&ug Alles wat de redactie betreft moet minstens 3 dagen voor verschijnen van het blad vrachtvrij ingezonden worden aan Redactie Zeeuwsch Land- en Tuinbouwblad. Telefoon J,. Landbouwhuis, Goes. 1 150. Het blad wordt uitsluitend en kosteloos toegezonden aan leden oui de Mij. tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland. van 1—5 regels 75 cent, elke regel meer 15 ceui. Qxp ietters en cliché s naar j/}a»*':ruimte. Adverteutiën bij abonnement tegeu versninderd tanet Inzending van adverteutiën bij it uitgeefster één dag «oor de uitgave. Aangifte voor de keuring van gewassen te Vélde vanwege de Z. Ij. M.Wijziging regeling afname aardappelen; Alg. Verg. der Coöperatieve Landbouwver. Eiland Walcheren; Invaliditeits wet; Een oude legende; Rijkslandbouwwinter- sehool Goes; Verslag vergadering v. d. Vereeni- ging van Oud-leerlingen aan de wintercursussen Wet bestrijding onkruiden; Zeeland's paarden handel in SeptemberStudiecommissie veever- voer; Vragenrubriek; Tuinbouw; Veilingen. AANGIFTE VOOR DE KEURING VAN GE WASSEN TE VELDE VANWEGE DE Z. L. M. IN 1920 VAN TARWE, WIN- TERGERST EN ROGjGE. Verwijzende naar ons blad van 1 October j.l., No. 602, wenschen wij de deelnemers aan onzo gewassenkeuring er nog eens op te wijzer, dat zij hunne aangiften voor de wintergewassen be- hooren te doen bij het correspondeerend lid in hun kring vóór 1 November a.s., terwijl het zaad afkomstig moet zijn uit geplombeerde zakken, en uit de daarbij behoorende bewijzen moet blijken, dat het zaaizaad afkomstig is van.velden, waar van de goedkeuring is geschied door eene ver- eeniging of commissie, aangesloten bij het „Cen traal Comité", öf van door het Instituut voor Veredeling van landbouwgewassen te Wagenin- gen erkende kweekers. B\j de aangifte gelieven de deelnemers direct het inleggeld, bedragende 2,50 per H.A., aan de correspondeerende leden te voldoen. De Secretaris der Commissie voor keuring van gewassen te velde van wege de Z. L. M„ Tj. B. E. KIELSTRA. Wijzigingen regeling afname aardappelen. Het bestuur van het Koninklijk Nederlandsch Landbouwcomité heeft Z. E. den Minister van Landbouw verzocht in de regeling voor de afname der aardappelen de volgende wijzigingen te wil len aanbrengen: la. De afname te doen geschieden van de niet houdbare soorten vóór 25 Mei 1920 en van de houdbare soorten vóór 15 Juni 1920; thans is bepaald (sub 3 der bekendmaking) de afname zal geschieden successievelijk naar gelang van de soort, zoo mogelijk voor 18 Juni 1920. 2». De bepaling betreffende de overname van geelvleezige aardappelen van ouden zand grond te doen vervallen. 3e. De bewaarloonen gelijkluidend te doen zijn aan die voor de aardappelen van het oogst jaar 1919. 4e. E. v. herkeuring te doen geschieden vanwege den betrokken regeeringscommissaris en niet door het Rijkskantoor voor Aardappelen. Aanvragen om herkeuring dus te richten tot den Regeeringscommissaris en niet tot ge noemd rgkskantoor. Uitvoer pootaardappelen. Door het Koninklijk Ned. Landbouwcomité fa aan den Minister van Landbouw verzocht uitvoer van pootaardappelen toe te staan. Algemeene vergadering der Coöperatieve Landbouwvereeniging Eiland Walcheren. Zaterdag 11 October hield bovengenoemde coöperatie hare algemeene jaarvergadering. De Voorzitter, de hcór J. H. Geschiere, wijst i#i zijn openingswoord speciaal op het feit, dat voor den bloei van de coöperatie volle mede werking van alle leden noodzakelijk is. Aan het jaarverslag van den Secretaris, den heer P. Ton Jr., ontleenen wij het volgende: De belemmering in den handel en bedrijf ston den de ontwikkeling der coöperatie nog ernstig in den weg. Toeneming, van den omzet was daar door onmogelijk. Thans heeft deze toestand zich ten gunste, gewijzigd. Het Bestuur had met de commissie van toezicht en de directeuren op tal van vergaderingen vel moeilijke vraagstukken onder het oog te zien. Naast den zaakvoerder werd een tweede dirfjÉvur aangesteld, die spe ciaal met de adminisi^Lie belast is. Viet vraagstuk ':"'V dfiT ins' latie is in studie gcnlf^t-n. Een vaste eindcon clusie is nog niet genomen. Het grootste bezwaar dat moet worden over wonnen bestaat nog steeds in de te geringe be langstelling voor de coöperatieve zaak. Bij een algemeen besef dat het bedrijf eigen zaak der leden is, zou de omzet veel sterker toenemen. Ge lukkig mag geconstateerd worden dat de leden der vereeniging vrij trouw zijn. Over het geleverde zaai- en pootgoed is het meest geklaagd. De onvolmaaktheden op dit ge bied waren echter fiiet de schuld van de coöpe ratie. In normale tjjden mag gehoopt worden, dat de gebreken, die nog aan gewassenkeuringen en verkoopbureau kleven, overwonnen zullen wor den. De voormannen geven zich daarvoor ernstig moeite. De Secretaris eindigt zjjn verslag met den wensch, dat de vereeniging in het reeds inge treden boekjaar zal mogen opbloeien, dat een groot gevoel van saamhoorigheicl er allen toe moge brengen, om in eigen omgeving de zaak door woord en daad met kracht voor te staan. Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt moeten in de komende moeilijke jaren door coöperatieve samenwerking een hechten pijlenbundel vormen. De zaakvoerder, de heer Boogerd, deelt aan gaande den omzet over het boekjaar 1 Juni 1918 tot 1 Juni 1919 het volgende mede: Aan droogvoer werd 45000 KG omgezet en aan natte pulp 877000 KG. De tijdsomstandigheden waren oorzaak van dezen geringen veevoer omzet. Aan kunstmest werd omgezet 185800 KG kali meststoffen, 250000 KG kalk en kalkmergel en 70000 KG chilisalpeter. Ten slotte werd er nog 29841 KG zaaitarwe, 2351 KG klaver- en bieten zaad, 22800 KG voorjaarszaden en 69242 KG pootgoed geleverd. De geldelijken omzet bedroeg slechts ƒ93.494.49 in dit moeilijke jaar. Een belangrijk deel van de zaden van het Ver koopbureau te Goes liep door het pakhuis, in to taal 1.483.000 KG, wat veel werk gaf en onze exploitatie belangrijk verlicht heeft. We mogen aannemen dat de coöperatie thans de moeilijkste jaren achter den rug heeft. Wan neer men nagaat het nut dat de coöperatie in de afgeloopen drie jaren afwierp, moet men voor al overwegen hoe de toestand en de ppjjzen zon der de coöperatie geweest zonden zijn. Uit de rekening, die thans behandeld en goed gekeurd wordt, blijkt dat er na behoorlijke af schrijvingen een overschot is van ƒ1589.83. Dit krjjgt de volgende bestemming: ƒ289,83 in het fonds ter bevordering van de welvaart der leden; 500 aan de aangesloten Dorpsvereenigingen en 800 voor het reservefonds. Dit laatste is daar- door gestegen tot ruim ƒ5500. De vaste bezit tingen der coöperatie staan te boek voor ƒ16543.55, zoodat slechts een zeer kleine schul den last hét bedrijf drukt. In de plaats van het overleden bestuurslid, A„ Minderhoud van Westkapelle, wordt den heer Jac. Kasse van Veere gekozen. Als leden van de Commissie van Toezicht worden benoemd de heeren: I. de Buck voor Serooskerke, P. Melis voor Oostkapelle en Jac. Geschiere voor Melis- kerke. De heeren C. Lauwerse vari Domburg en A. de Visser van Oostkapelle worden benoemd, in de commissie voor het nazien der boeken. De heer C. Zwagerman wordt herbenoemd als ad- viseerend lid. Thans houdt de administrateur, de heer J. Philipse, een korte maar interessante lezing over coöperatie in de zandstreken en verbindt daar aan beschouwingen over de coöperatie hier. Deze lezing zal afzonderlek worden weergegeven. Bij de rondvraag wordt toegezegd dat de ver goeding aan de Dorps vereeni gingen, bedragende 0.7 van den omzet, m'Jnsteiw 4 iJLva-i v uitbetaald zal worden. De dorpsvereenigingen mogen geen afzonderlijke heffingen meer toe passen. Nog wordt medegedeeld, dat de uitbreidings plannen zich voorloopig bepalen, tot het inrich ten van eene maalderij en transportinrichting ia het pakhuis. Het plan wordt zóó opgezet, dat de schuld op het bedrijf voorloopig niet te groot wordt, dat dit toch economisch kan werken en dat latere uitbreiding mogelijk blijft. Wat be treft het maken van omslagkoekjes, wil men nog afwachten of dit centraal voor de geheele pro vincie kan geschieden. Wanneer de leden znlks wenschen, zal de coöp. deze koekjes ook gaan leveren. Uit de vergadering dringt men aan op spoed Yat betreft de maalderij. Ook gaan meerdere stemmen op voor meer "be richten aan de leden. De heeren Bloemsma en Melis wijzen op het Zeeuwsch Landbouwblad. Vroeger is reeds aangenomen de mogelijkheid te onderzoeken om bijv. elke 14 dagen vanwege de coöperatie een klein inlegvel te hebben in dit blad. Zij die dit blad niet lezen, zouden dat blaadje over de post ontvangen. De heer Boo gerd zegt toe dat ten spoedigste voor geregelde mededeelingen aan de leden zal worden gezorgd. Onder dankzegging voor de opkomst sluit de voorzitter thans de vergadering. Zw. Invaliditeitswet. Ito ons vorig artikel over de Innraliditeatts- wet eindigen wij met ©en opmerking over ze gels en het stellen van aajntiee'kcningen vah dè rentekaart. Deze aangelegenheid dient nog na der te wordeni toegelicht. Op de rentekaart mag absoluut niet» ge schreven, noch teekens gesteld worden, be halve in enkele gevallen. Art. 289 zegt, dat nia het verstrijken van de geldigheidsduur der rentekaart, het aantal ze« gels moet worden berekend en getotaliseerd, waarbij verminkte, onherkenbare of om an dere redeni ongeldige zegels niet méé wordéö gerekend. Welke zegels zijn nu ongeldig? Ie. Zegels geplakt over weken, welke ge heel buiten den duur van den geldigheids* duur der kaart vallen. 2e. Zegels, waarop teekens gesteld rijn ea geschreven is, behoudens dateering en. paraaf, waarover straks meer. 3e. Zegels, die niet gedateerd zijn. Het da^ teeren der zegels wil ik eerst bespreken. Art 272 bepaalt, dat door den werkgever.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1919 | | pagina 1