Ls van Waesberghe - Janssens R. J. v. Dixhoorn TRIPLEX een zindelijken Inboede Een Rentenierswoning GIJ, SUIKERLIJDER, Het Stoffenhuis Effen Crêpe Georgette. Fa Geb. Tazelaar Ter Neuzen. V Het Huis en Erf Bouwland Het Woonhuis Het Woonhuis Woensdag 1 Februari 1933 Drogisterij VERWAAL J. P. A. PAAS GELD 5-7'A A. J. van de Ree Zwitsersche Balsem Matige grijzen WIJNEN - COGNAC m GEDISTILLEERD h EN LIKEUREN. Wijnhandel te HULST Ter Nemen. Wollen en Zijden Streepen. Landbouw en Veeteelt kots****** van Waldorp* tal *p DtXS&AG H JANUARI ISM, J «ar in het openbaar en bv opl\>a ter plaatse verkoopen: 2 Olmen en ongeveer 45 Canadaboomen, gassende op den Bversdam nablj aarartenhoek onder dese gemeente. Westdorpe, 14 Januari 1933. De Burgemeester t'5 F. HENDRIKSE penbare Verkooping te Sas van Gent. Notaris CAT .1 iRNYELS te Ter Neuzen, zal op DONDERDAG 26 JANUARI 1933, des nam. te 2*2 uur. krachtens art. 1223 B W. in het Hotel .ROTTERDAM" te Sas van Gent, in het openbaar verkoo pen: aan de Westkaal 41 te Sas van Gent, kadaster Sectie C no. 1976 groot 4 Are 50 centiaren; in eigen gebruik bij dhr R- Ch. F. de Meijer. Betaling koopsom 25 Februari 1933 Onkosten 6 dagen. Lasten vanaf 1 Januari 1933. Aanvaarding na de be taling. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris voornoemd. (25) De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hon tenlsse, zal ten verzoeke van de ERVEN Mej. A. C. VAN DE VOORDE, in het openbaar verkoo pen: 2,63,70 HA (5 gem. 275 roe) te Hontenisse, Mispad, kadaster sectie F nos. 819 t m 822; in pacht tot October of rooven oogst 1933 bij dhr P. Neve, ten prijze van f 295,83 'sjaars. Betaling koopsom een maand na toe wijzing. INSTEL op Maandag 30 Januari 1933 VERBLUF op Maandag 6 Februari 1933 telkens des namiddags 3 uur, in het Hotel „Bonte Hert" bij dhr. Brand te Hulst. Instel pCt. fe Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. (26) Nfcfr Notaris J. FANOY te Axel zal teil f vetweke van dhr. E F. VAN DAMME- DE PAUW te Koewacht, In het café van Kinderen de Vleeschouwer te Koe lt t, 't Zand. op MAANDAG 23 JANUARI as. namiddags 4 uur verkoopen: steeny^tal. varkenshok, schuurtje met htsrecht op den grond te Koe t Zand. kadaster sectie F no gedeeltelijk, groot 7 aren 60 een tiaren. Terstond bij de betaling te aanvaar den. Betalen uiterlijk 18 Februari as. Met toestemming eigenaar kan in pacht volgen ongeveer 44 aren 56 een tiaren (1 gemef» bouwland. (22) Openbare Verkooping. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hon tenisse zal ten verzoeke van de Erven van wijlen mej. Elisabeth van Jole, te Groenendijk, Hontenisse op WOENSDAG 8 FEBRUARI 1933, des voormiddags 10 uur a contant geld, in het openbaar verkoopen: bestaande om. uit: eikenhouten hoekkast, dito kastje, mahonie houten kast en andere kasten uittrektafels, tafels, rustzetels, zie kenzetels, stoelen, brandkast, spie 'gels, pendule met kandelabers, regulateur, lampen, dito voor elec- trisch licht, buiskachels, foyer (in- sluithaard), portemanteau, naai machine, lessenaar, vulkacheltje, eetservies, zilveren theelepeltjes in étui, glaswerk, geleierd en onge- leierd aardewerk, tafelkleeden beelden, schilderijen, vazen, schenk bladen, mortier, 3 petroleumstellen theeservies, puddingvormen, water kan, olle-azijn-peper-en-zoutstel; bloemvazen, keukengerief, mahonie houten ledikanten, en andere bed den, ressorts, spreien, wollen en andere dekens, gordijnen, lavabos, nachtkastjes, Keulsche potten, vlie genkast, vleeschkuip, meelkist, waschkuipen, kruiwagen, brand hout, partij kippen en hetgeen ver der zal worden gepresenteerd. 38 Notaris FANOY te Axel, zal ten ver zoeke van den heer A. C. DHERT te Westdorpe, in het café van den heer Kerckhaert te Westdorpe op DONDERDAG den 2 FEBRUARI 1933, des namiddags 4 uur verkoopen: met aanbehooren en het recht van erf pacht op den grond tot 1 Januari 1941 te Westdorpe, kadaster sectie C nummer 2280, groot 1 A. 18 cA Terstond bij de betaling te aanvaar- den. Betalen, uiterlijk 4 Maart 1933. (17) Openbare Verkooping. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hon tenisse zal ten verzoeke van de Erven van wijlen mej. Elisabeth van Jole, bij instel op en bij verblijf op WOENSDAG 8 FEBRUARI 1933, telkens des namiddags 4 uur, in het café bij den heer E. Kuypers te Groe nendijk, in het openbaar verkoopen: Koop 1: met aanbehooren en erf te Groe nendijk, hoek Molenstraat, ge meente Hontenisse, kadaster sectie H. no. 338, groot 7.45 aren (50 roe). Koop 2: 4.79 aren (32 roe) Tuingrond zeer geschikt voor bouwterrein, al daar, palende koop 1, verdeeld in 2 perceelen: a. het Westelijk deel tegen koop 1 ter grootte van 2.23 aren (15 roe) b, het Noordelijk deel ter grootte van 2.56 aren (17 roe). Aanvaarding direct. Betaling koop som uiterlijk 1 maand na toewijzing. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden notaris. (38) De Leipziger Voorjaars-Messe. De duur van de in Leipzig te houden voorjaarsbeurs, welke op 5 Maart 1933 aanvangt, is voor de verschillende af- deelingen thans definitief vastgesteld als volgt: Textielgoederen tot en met 8 Maart. Meubelen, sportartikelen, de groep voor kantoorbenoodigdheden in het gebouw „Jaegerhof" en de speciale Messe voor foto, kino en optiek t.m. 9 Maart, alle an dere afdeelingen van de algemeene Messe in de binnenstad tm. 11 Maart, de groepen voor techniek en boubedrijf, gevestigd op het tentoonstellingsterrein nabij het „Völkerschlachtdenkmal" t.m. 12 Maart. Uit de tot heden ingekomen berichten blijkt, dat de Duitsche nijverheid alles in het werk stelt om vooral nu met die genezing zoekt, vraagt gratis brochure „Kruidengeneeswijze Priester Hamon" 15 Ie Middellandstraat 49 ROTTERDAM. uiterst scherp gecalculeerde prijzen voor den dag te komen. Men ziet in, dat al leen op deze wijze uitzicht kan bestaan op een bevredigenden verkoop aan bui ten en binnenlandsche afnemers. Zoo worden oa. voor porselein reeds nu no teeringen aangekondigd, die goedkooper zijn dan ooit te voren en voor artikelen van kunstzijde stabiele prijzen bij een in andere landen opgaande markt. Ook worden de monstercollecties met bij zondere zorg voorbereid, om een over zicht te geven van de nieuwste vindin gen, modellen en toepassingen op elk gebied, hetzij radio-artikelen voorwer pen van kunstnijverheid, speelgoede ren, textielwaren, huishoudelijke arti kelen, kantoormachines, technische in stallaties, benoodigheden voor het bouw bedrijf, of onverschillig welke andere branches. TANDAI rs Spreekuur te SA VAN GENT Woensdag en Zi erdag van half elf tot ilf een. Voor minvermogé den Zaterdag middag van half dri< tot vier uur te Terneu&n. (to) Smaakt en - ruikt heerlijk Geeft kinderen eetlust Gebruil aanwijzii Kinderen tot 3ier gse n !pei. Van 3 X 3rrra.a.l da voiwass e maal daags e na het et DEPOT ook zonder borg v. Hypoth., Tijdel bedr. kapitaal, Overn. en uitbr. v Zaken, Afl. oude schuld, part leeningen, ook kl. bedragen enz. DEPOSITO CREDIETBANK Goudschesingel 129 - Rotterdam (12) Telefoon 12729. Een uurwerk, op een koopje gekocht, is een bron van veel ergernis. WIJ leveren U iets, waar U blijvend genoegen van beleeft. Mogen wij heden Uw aandacht eens even vragen voor onze pracht-collectieREGULATEURS (de beroemde merken Junghans en Kienzle) Ze zijn oer-solied en toch ooknietduur. Een waardevol sieraad voor Uw huis Wij wachten gaarne Uw bezoek. Beleefd aanbevelend, Gediplomeerd Horlogemaker Nieuwstraat 36 Tel. 290 - Ter Neuzen de ZALF met de on begrijpelijke geneeskracht Verk ijgbaar bij: Axel J. J. Brakman, P. A. Wondergem Axelsche Sassing G. Riemens Boschkapelle J. Herinans-VVemaes Driewegen A. Klasse Hoek Gezusters Leunis Hulst F. WautctA» Fa. Wed. Edmond, J. B. de Bruyri, A. ivens-StrofeckenKloosterzande D. v. Jole Steyns Margretten W. C. Ruytenburg Philip pine Fa. Dhooge Sas van Gent J. A. Mijns- bergh, I G. de Pauw-EveraertSluiskil W. Hatnelink-v. Troost, P. Meert-Dhert, C. v. Doe selaar Stoppeldijk Jac. Hamelink Terneuzen A. v. Qverbeeke-Leunis, R. Platteeuw, A. P. v. Baal, J. J. KenseWalsoorden F. J.Tieleman- Lindes Westdorpe M. Audenaert B. 171, M. de Hulsters B. 118, Jos. Kalle; Zaamslag C Dees Zaamslagveer Gez. Deurwaarder. Engros Fa. PAUL VAN SLUYS Co., Middelburg. 72 PRIMA KWALITEIT BIJ Van ouds gerenommeerd. LEVERING franco huis. Wederverlcoopers (Hotels, Cafes, Restaurants) flink rabat (80) iiiiniuiuiiiiniimiuiiniimrniiHiiiiiiafliiiiii Noordstraat 78 Wij ontvingen zoo juist een voordeelige sorteering in Wij verwachten nieuwe WAT ELKE MAAND TE DOEN GEEFT (In moes- en bloemtuin, keuken en kelder). (Ie helft Januari) (Nadruk verboden). Het in den winter vervroegen van den bloei van vele in den zomer bloeiende planten is veel meer dan vroeger een zaak van beteekenis. Is het forceeren van bloemplanten in den winter van veel belang voor den handelskweeker, ook liefhebbers kunnen dit met weinig kosten doen; althans zij die over een warme kas beschikken. Het grootste ge deelte van den winter kan men over vloed van bloemen hebben, in dien men van de gelegenheid gebruik wil maken. Aanbevelenswaardige soor ten om te vervroegen, zijn; Seringen in soorten. Viburnum, oppulus Sterille, Forsythia sus.pensa, Jaspinum mudiflo- rum, Daphne mezereum, Deutria gra cilis, Spirea en Prunuc in soorten, Dic- iytra spectatilis, Hydrangea's, Azalea indica en pontica, Convallaria ma j alls, en nog vele andere Van de schoonde sierblad Begonia's kunnen sommige soorten het lang in de kamer uithou- mits ze goed verzorgd worden. Men houde ze dan niet te droog, maar ook niet te nat, en plaatse ze niet te dicht bij de kachel doch voor het raam. Ze worden voortgekweekt door scheuten; heeft men echter gelegenheid, dan ver dient het de voorkeur, ze van blad te vermenigvuldigen. De bladeren worden dan aan den onderkant op de aren wat ingesneden en plat op <Je aarde gelegd, doch dit moet geschieden op bodem- warmte in bak of kas. Men kan aldus van een blad verscheiden jonge plantjes kweeken, die weder forsch door zullen groeien, beter dan de oude planten. Deze Begonia's verlangen een luchtigen grond, d.w.z. niet zoo erg fijn. Verteer de paardenmest, vermengd met ver teerde bladaarde, is zeer aan te beve len. Tuberose zijn heerlijk riekende bloemen. Des winters houdt men de bol len droog en plante ze in 't voorjaar in goeden grond. Matig begieten en niet al te warm zetten, is dan vereischte; ongeveer Juni kan het glas er afgeno men worden. Wil men ze vroeger in bloei hebben, dan ook vroeger planten, wan neer er gelegenheid bestaat ze des win ters voort te kweeken.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche Koerier | 1933 | | pagina 4