Huisbrandkolen Casteleijn's Ijzerhandel PAARSE SLEUTEL 0 Onze „Koeriertjes" 0 SENSATIE UITVERKOOP van alle Manufacturen en Mode-artike °$Ss Nieuwstraat 21 Ter Neuzen Jgssfr1753 een zindelijken inboedel „.2«. Burgerwoonhuizen R. K. M e i s j e een nette DIENSTBODE Profiteert thans W. Schellinkhout. JOHAN VAN ROMPU Alle Ijzerwaren en Gereedschappen. Hofstéedje «,im/iv1abak POUWEE Jggg Iets nieuws van D E Slechts Een Hofstede, Een Woonhuis, Een Woonhuis en Erf 53,50 A. (360 roe) WEILAND Onze „Koeriertjes" verriehten wonderen. Ze brengen Uw boodschap in ieder gezin, 'i Zijn de trouwe behartigers van ieders belangen. wegens verbouwing Magazijn ««De Kroon» Noordstraat 66-61 Ter Neuzen. Filiaal Sas van Gent Westkade 97. INDIEN U HOOFDPIJN HEEFT» Koopt bij Uw Apotheker of Drogist alleen de Zenuwhoofdpijnpoeders van Dr. J. B. MEENK 5 ets. per poeder. Portret in de poeder en de driehoekzegel met E. M. B. achterop. (lol kan U alle soorten leveren aan voordeelige prijzen. Bij iedere hoeveelheid vanaf 250 kilos eenige VUUR MAKERS cadeau. Aanbevelend TER NEUZEN De Jongestr. 1, Tel. 9. Westkolkstraat 20, Tel. 146. 50 Grootste voorraad. Lage prijzen. Diploma Boekhouden. Door de Arnhemscjhe School voor Schriftelijk Onderwijs, werd met een zeer goed waardeeringscijfer het prak tijk-diploma boekhouden uitgereikte aan Jac. C. Stouthamer te Sas van Gent. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hon- tenisse zal, ten verzo ke van dhr. P. C. VAN DAMME te Hontenisse, in het openbaar verkoopen: EEN NIEUW GEBOUWD met tuin, bouw- en weiland, gunstig ge legen aan den Prov. weg te Terhole, Hontenisse, groot 2.0jf.50 HA. (4 gem. 184 roe). Aanvaarding bij betaling koopsom 1 Maart 1933. INSTEL op Maandag 30 Jlanuari 1933 VERBLIJF op Maandag 6 Februari 1933 telkens namiddags 4 uur, in het Hotel „Bonte Hert" bij dhr. Brand te Hulst. Instel y2 pCt. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. (25) 'CÏSKj®' «1/ tabaksfab^echt De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hon tenisse zal, ten verzoeke van Mej. de Wed. en Erven F. VAN DOMMELEN, op DINSDAG 24 JANUARI 1933 des namiddags 1 uur, aan het perceel te Hontenisse, Molenstraat, in het open baar a contant geld verkoopen: bestaande om. uit: kasten, tafels, stoelen, zetels, spie gels, regulateur, brandkast, kachels, lampen, schilderijen, ledikanten met toebehooren, naaimachine, vloer kleed en matten, glaswerk, geleierd en ongeleierd aardewerk, keuken- gerief en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. (20) 25 ct. per half pond 10 ct. per ons. 5 ct. per half ons. Goedkoop en tóch goed! ,Douwe Egberts N.V. - Tabaksfabriek - Opgericht 1753 C&l Notaris E. B. DUMOLEYN te Hon tenisse, zal ten verzoeke van zijn Prin cipaal krachtens artikel 1223 B.W. op WOENSDAG 15 FEBRUARI a.s. nam 2y2 uur in het Hotel De Appel van den Heer C. P. DE REGT te Zaamslag openbaar verkoopen: bestaande uit woonhuis, schuur, wagen huis en aanbehooren, erf, tuin, bouw en weiland, boomgaard, weg, dijk en onderland in den Zaamslagpolder, ge meente Zaamslag, kadaster sectie F nos. 68, 68bis, 129, 129bis, 130, 131, 132, 134, 137, 1096, 2234, 145bis, 2396, 2398, 2400, 1095, 2827, 2830, 2831 en 2859, samen groot 12,09,26 H.A. eigendom van- en in gebruik bij Mej. de Wed. J. L. RIE- MENS-DEKKER en kinderen. Aanvaarding bij betaling koopsom 1 Maart 1933. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. (26) Bij het opmaken van Uw advertentiebudget sta DE ZEEUWSCHE KOERIER, het goedkoopste en meest-verspreide adver tentieblad in Oost- Zeeuwsch Vlaanderen BOVENAAN. Notaris E. B.j DUMOLEYN te Hon tenisse zal, ten verzoeke van Mej. de Wed. en Erven F. VAN DOMMELEN, in het openbaar verkoopen: KOOP 1. op en met het recht van opstal op 6,12 aren grónd, aan de Molenstraat te Hontenisse, sectie H 938. KOOP 2. te Kloosterzande, Hontenisse, sectie H 735, groot 1,24 are. KOOP 3. in den Hengstdijkpolder, Hengstdijk, sectie A 405. Betaling koopsom 1 Mei 1933. Koop 1 te aanvaarden 1 Mei 1933, koop 2 in mondelinge huur bij P. Ver hagen ad f 9,per maand, en koop 3 in pacht bij René van Dorsselaer tot ultimo December 1939 ad f 50,— 's jaars INSTEL op Vrijdag 27 Januari 1933, VERBLIJF op Donderdag 9 Februari 1933 telkens namiddags 2(£ uur, in het Hotel „de Linde" bij dhr. Raes te Klooster zande. Instel y2 pCt. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. (40) Te Huur of te Koop «taande in de Tramstraat, SAS VAN GENT. Te bevragen: Vredestraat 6, Sot van Gant. Er biedt zich aan GEVRAAGD 17 jaar. Alleen voor dag. voor dag en nacht, zelfstandig kunnende werken. Adres: Mevrouw Vlaamsch en Fransch sprekend. COHEN STUART, Van Steenbergen- Adres te bekomen Bureau van dit blad. laan 7, Ter Neuzen. Gevraagd in Axel Flinke huisnaaister voor 1 a 2 dagen per maand Uitvoerig schrijven met adressen voor inlichtingen en condities onder letter H bureau van dit blad. Mogen wij Uw boeken, illustraties, tijdschriften inbinden Wij garandeeren vakkundig werk en concurreerende prijzen. Binderij, „De Zeeuwsche Koerier" [Talef. 15 Sas van Gan

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche Koerier | 1933 | | pagina 3