DEKENS Onze balans - opruiming duurt voort. duurt tot 28 ilANUARI a.s. Groote Schoenen - uitverkoop BRANDSTOFFEN. J.J.C. VAN SPRANG- DE SMIDT, Horloge Banden. Exceptioneel lage prijzen Mag. „NEDERLAND' Axel - Zaamslag TER NEUZEN, Kersstraat, bij de Markt. Tan onze adverteerders. Klokken Wekkers Horloges Barometers Brillen Sieraden i s Ter Neuzen. Aanbesteding. HIER licht vuil geworden Dekens in Schoenmagazijn „CentraalA. J. t. d. SLOOT Mannfacturenmagazijn H. Duijm-van Mossevelde j. W I E L E S De Opruiming bij BOERBOOMS F. M. van Waesberghe f Zondag jl. overleed op 5 i-jarigen leeftqd plotseling de heer Louis F. M. van Waesberghe, leider der ban- kiershrma Ls van Waesberghe-Janssens te Hulst. De overledene was o.a. lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ZeetrwschVlaanderen,afd. Groot bedrijf en oud-lid van de Prov. St. van Zeeland. Hij bekleedde voorts tal van leidende functies in het openbare lever.. Van Katholiek-Kerkelijke zijde werd wijlen de heer Louis van Waesberghe begiftigd met het Kruis «Pro Ecclesia et Pontifice» terwijl H. M. de Koningin hem benoemde tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. toinette van Dijk, terwijl de Heer M. Gütsehmidt de illustraties teekende. Daar de plaatjes nagekleurd kunnen worden, zijn de sprookjesboeken zeer geschikt, om de kinderen langerèn tijd bezig te houden. Men verzoekt ons de bijzondere aandacht te vragen voor de in dit nummer voorkomende annonce be treffende de fllra «Mata Hari», welke dezer dagen in het Luxor Theater draait. Na alles, wat zich rondom deze film in den lande heeft afgespeeld, zal het stellig ook in ons gewest hier voor aan belangstelling niet ontbreken De bekende Douwe Egberts tabaksfa briek, koffibranderijen, theehandel NV. te Joure (Fr.) en Utr®lit, zenden ons een. vijftal sprookjes-kleurboekenKlein Duimpje, Sneeuwwitje, De gelaarsde Kat, Roodkapje, Asschepoester, welke zij tegen inzending van 100 punten per sprookje, voor de verbruikers van D.E artikelen verkrijgbaar stelt. Deze pun ten zijn verpakt bij Dü. Koffie, Thee en Tabak. De tekst werd geschreven door de be kende sprookjes-vertelster, Mevr. An- oudst adres voor Gouden en Zilveren Gediplomeerd Horlogemaker Opticien Speciale aanbieding Ondergeteekende zal, namens zijn lastgever, op Vrijdag 27 Januari 1933, des namiddags te twee ure, in het café „La Belle Vue", te Ter Neuzen, trachten aan te besteden: Het bouwen van een WONING in den Goessche Polder te Hoek. Bestek met teekening vanaf heden verkrijgbaar ad f 1, J. DEIJ CLzn, Bouwkundige Nieuwediepstr. 11 Ter Neuzen (17) is Uw adres voor Kantoor-, School-, Schrijf- en Teekenbehoeften. Wij hebben een prachtige aanbieding ^Luke Mappen Post werkelijk iets moois en goedkoop. Doozen Post en Correspondentiekaarten Swan Vulpenhouders en Inkten. 20 Boekbinderij en Lijstenhandel J. VAN DONK Dijkstraat 31, Ter Neuzen. Nieuwe Uitgaven. Alle Boeken en Tijd: chriftenzijn ver krijgbaar bij den loekhandel van «DE ZEEUWSCHE KOERIER» Bij de Uitgevers Nooy, Purmerend ver scheen „De Lichte last" spel uit de arbeiderswereld in 4 bedrijven door Kees Spierings, gewijd aan Matthew Talbot's gedachtenis, i Blijkens het voorwoord is het stuk, dat geschreven werd voor katholieke dilettanten, met sucies door het Frits Bouwmeester-ensembjé ten tooneele ge bracht. r E. den Herder, industrieel te Harder wijk, de heftige bestrijder der Zuiderzee plannen, heeft opnieuw een brochure het licht doen zien, getiteld: Dr. Colijn en de N.O. Polder. Het boekje is gedrukt bij E. Schilder te Harderwijk en aldaad voor 40 ct. franco te bekomen. Verschenen is in een bijdrage (469 pagina's tellende) uitgaaf de uitslag van het Referendum van de Nederlandsche Kamer van Koophandel in België te Brussel over het al of niet wenschelijke van een nauwere aansluiting tolunie tusschen België (Luxemburg) en Ne derland. Als uitgaaf van deifirma Piet Ocht- man, Lange NobelstrqJ^t, Zierikzee, ver scheen de „Zeeuwschë Volksalmanak 1933". Mr P. Dielernan schreef er een zeer waardeerend voorwoord voor en spreekt daarin den v&nsch uit, dat deze almanak in duizendïduizendtallen zijn weg mag vinden en ïp geen enkel huis ontbreken. Bij A. N. Govers, NtL den Haag ver scheen: „Wij", in Go4 Rijk. ons geluk, vrij naar het Fransch# door J Sommer, Pr. Het behandelt de waarde van het leven en de verplichtingen ten opzichte van onze evennaasten. Een groote part ij van af 57 cent, Komt zien! Dijkstract 8 Mag. „De Vlinder" TER NEUZEN. A. F. DAELMAN. (3°) ,n TEE NEUZEN. Wollen Dekens 150 X 200 c.M. Wollen Dekens 150 X 200 c.M. gebloemd Grijze Dekens 150 X 200 wollig en warm Gestikte Dekens 150 X 200 c.M., prima Molton Dekens zuiver wit 100 X 140 c.M. 2.95 3.55 1.31 4.27 0.43 (74) Voor de levering Uwer KOLEN kunt U niet beter doen als zich tot JOHAN VAN ROMPU te wenden. Levering franco thuis vanaf 1500 kilos met daarbij eenige vuurmakers cadeau. T Westkolkstraat 20, Tel. 146. Ter Neuzen De Jongestraat Tel. 9. 50 Met het koude voorjaarsweer brengen onze Pullovers, Truien en Dassen uitkomst. Eenieder voelt zich daarin behaaglijk. Aanbevelend, v h firma A. J. Claessens, AXEL Dijkstraat 30-32 Tel. 264 - TER NEUZEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche Koerier | 1933 | | pagina 2