DE ZEEUWSCtHE KOERIER BIUE BAND WINTER-UITVERKOOP PUBLIEKE VERKOOPING! GROOTE PARTIJEN: Fa J. de SmidL Pothoven Bedden - Dekens Stoffen Flora Ls van Waesberghe-Janssens Noordstraat 33-35 - Ter Neuzen Fa J. de Smidt-Pothoven. No. 3 Vrijdag 20 Januari 1933. Tweede Blad 47sie Jaargang Carosserieën M. C. Lansen I ALLE BAN KZAKEN. Pu ie handen s 30 en 60ct. De Winkeliersvereniging „Eendracht maakt Macht" - te AXEL zal op Dinsdag 24 en Woensdag 25 Januari a.s. N.B. Bij alle partijen is één koop gratis. Bezichtigen der goederen telkens vanaf v.m. 10 uur. 200 Kent U haar niet? Krachtige Voortzetting HOTEL „HET GULDEN VLIES" J. J. DE LOZANNE, AXEL. voor vracht- en bestel-auto's aan concurreerende prijs en pnma afwerking. Machinale Wagenmakerij en Carosseriebouw Noordstraat B 53, Axel Artistieke Jjloembinderij' en Zoem magazijn 99 99 J/oords traaf 82 Zelef. 262 Jerneuzen I «u*. jerneuzen a MET DE ZEEUWSCHE KOERIER KAN DE WINKELIER IN OOST-ZEEUWSCH- VLAANDEREN WEKELIJKS AL ZIJN KLANTEN BEREIKEN. Sedert 1871 gevestigd in Zeeuwsch-Vlaanderen Bij de Uitgevers- Maastricht verse hei Jo Nabl Gebrocf bondenI Jo Nab| Zigeune slag van brocheel Jo Nabben is w. schrijfstertje van jaar, toen ze deze Gebrs. van Aelst, l.Go's Taak td Gld '0,95. Ge- 1,35 De Mei der in gekleurd om- 10 teekenlngen Helens. Ge- 1,25 it het jongste and. Zij was 15 boeken schreef. Gld. Beide boeken hebl x een goede voedende kracht voor jonge meisjes, boeken las, was em over den inhoud. stekende boeken ten ieder die deze st en verrast Anton van de leuk Tooneelspel v] cheerd Gld 1,25. schrijver achten v kend, zijn stukken, bijval zoowel in Hti deren. V (8) de, Radèske, een jongens. Gebro- ezen Vlaamschen genoegzaam be vonden algemeen and als in Vlaan- In Al te und Neue Welt van 20 Jan. wordt een aanvang gemaakt met een nieuwe roman:. „Gtieiftes Glück" van Rudolf Utsch. IntereKante geïllustreer de reisschetsen en >^idies alsmede ge dichten en andere belangwekkende bij dragen maken dit ni mmer, dat in totaal 46 illustraties en ee kunstbij lage bevat wederom tot een b.jzonder aantrekke lijke uitgaaf. telkens des namiddags om half twee in de Herv. Zondagschool ten overstaan van Notaris FANOY te Axel bij afslag veilen Meubilaire goederen, Manufacturen, Heererv en Damesmodes, Werkmansgoederen. Alle soorten Kantoor- en Schrijfbehoeften, Electrische Apparaten en Radio, Waschmachines Verder: Photo Artikelen, Sigaren en Sigaretten, Galanterieën, Tapijten, Lederwaren, Gereed- schappen, Rijwiel-onderdeelen en wat verder zal worden geveild. De verkooping geschiedt a contant. De verkochte goederen zijn direct voor rekening van den kooper en moeten op den dag van den verkoop geruimd worden. Kinderen beneden 15 jaar geen toegang., Och kom!kijk U maar eens goed! Ja natuurlijkzij is toch de bijzondere hulp in de huishouding, - het Blue Band-meisje! Let U eens op den eetlust van Uw huisge- nooten als er gebakken, gebraden en ge stoofd is met Blue Band. U kunt hun dan bovendien vertellen, dat Uw huishoudboekje er niet extra door belast wordt. Integendeel - U houdt nog geld over! Dat alles komt door Blue Band - versch gekarnd. 30 ets. per V2 pondspekje VERSCH GEKARND MET 25 0(0 ALLERFIJNSTE ROOMBOTER 0N0ER RIJKSCONTROLE van onze Korting op alle artikel* A Landhuisstol Zijden Ripstoffen 19 ct voor Gordijnen 32 ct Wol in kleuren Linnen 18 ct 24 ct 24 ct 9 ct Aanbevelend, Café - Restaurant. 20 Telef. Interc. 37. Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche Koerier | 1933 | | pagina 1