eeuwóe 3£erlzbode &ntroerincj HERVORMINGSDAGKatholiek herdenken? HONGER en OORLOG 500 kilometer voor de Vrede 22e JAARGANG No. 16 26 OKTOBER 1967 ,.Ik worstel en ontkom" OFFICIEEL ORGAAN TEN DIENSTE VAN DE GEREFORMEERDE KERK IN ZEELAND. Hoofd-Redacteur Dr. A. DONDORP, Gapinge, Telefoon (0 1189) 4 70. Redactie en medewerkers Ds. B. Wentsel, Brouwershaven J. A. v. Bennekom, Middelburg Dr. A. J. Boom, Vlissingen; Ds. J. Bosman, Vrouwenpolder Ds. M. V. J. de Craene, St. Laurens Ds. H. Eikelboom, Heinkenszand Drs. A. Elshout, Koudekerke Ds. W. H. Gispen, Terneuzen Ds. W. Kats, Apeldoorn Dsk A. G. Kornet, Vlissingen Dr. P. C. Kraan, Vlissingen Ds. G. S. Oegema, Arnemuiden Drs. J. Vlaardingerbroek, Ermelo. Dr. J. H. Becker, Nieuwerkerk. Adres voor opgave advertenties en predikbeurten Littooij Olthoff, Spanjaardstraat 47, Middelburg.- -s Abonnementsprijs 4,per halfjaar bij vooruitbetaling. Advertenties 15 _ent per mm. Bij abonnement lager. Losse nummers 15 cent. Drukkers-Uitgevers Littooij Olthoff Spanjaardstraat 47 Middelburg, tel. 24 38 Giro no. 4 22 80 v Jezus weende. Joh. 11:35. Er staat nergens in de bijbel, dat de Here Jezus gelachen heeft. Toch geloof ik het vast. Wie aan een bruiloft deelneemt zonder te lachen, beledigt het bruidspaar. En het is onmogelijk voor te stellen, dat hij niet gelachen zou hebben tegen de kinderen, die hij tot zich liet komen, toen de discipelen dat tegen wilden houden. Lachen is zo typisch menselijk. Maar ook schreien. De Here Jezus heeft meer dan eens geweend. Ik vermoed ook als kind en opgroeiende jongen. Hij weende ook bij Lazarus' graf. Het had hem niet weinig moeite gekost om naar Judea terug te gaan, want hij wist, dat hij nu de dood tegemoet ging. Het duurde dan ook nog een paar' dagen na het ontvangen van het bericht over Lazarus' ziekte, vóór dat hij de tocht naar het zuiden begon. Hij wilde eerst volle zekerheid hebben, dat het inderdaad nu de ure was om gevangen genomen te worden. Dat hij naar Judea teruggaat is dus niet alleen terwille van de zieke Lazarus. Een van de discipelen, Thomas, heeft de situatie dóór, als hij zegt„Laten we meegaan om met hem te sterven". Ondertussen is Lazarus gestorven. Geen wonder dat de Fiere Jezus zenuwachtigis. Ik weet geen beter woord voor wat we lezen in vers 33„Hij werd verbolgen in de geest en diep ont roerd". En nog eens in vs. 38 Wederom bij zichzelf verbolgen" Hij barst in snikken uit. Sommigen verklaarden dat uit zijn verdriet om de gestorven vriend. Maar de Here Jezus ziet dieper en verder. Hij ziet de grote vijand. Hij ziet wat er van Gods schepping en van de „Heer der schepping" over gebleven is. En als dan de steen voor de spelonk afgewenteld is en de bedorven lucht naar buiten komt, ruikt hij zijn eigen dood. Hij is meer met zichzelf bezig dan met Lazarus. In de opwekking van Lazarus krijgt men iets van Gods heerlijkheid te zien. Maar het is vooral de Here Jezus, die daar zo buitengewoon dankbaar voor is (vs. 41). Want hij beleeft tot zijn grote vreugde een profetie van zijn eigen opstanding. Ook op de derde dag. Het sterven en de opwekking van Lazarus was nog maar het minste. Over weinig dagen zou hij zelf de dood ingaan. Maar daarna zou het o n verderfelijke leven aan het licht gebracht worden. Geen wonder dat de Here Jezus in Bethanië ontroerd was. A. D. We bidden voor de Raad van Kerken in Indonesië. Bij deze Raad zijn 36 kerken in Indo nesië aangesloten. De Raad van Kerken houdt van 29 oktober tot 12 november de zesde Algemene Vergadering in Makassar. Vandaag vindt de opening plaats. Het thema is :.,,Zie, Ik maak alle dingen nieuw". Laten we bidden om een zegen op deze vergadering, waar afgevaardigden van de 36 kerken in Indonesië en ook gasten uit het buitenland worden ver wacht. Mogen de besprekingen en de besluiten tot grote zegen zijn niet alleen voor de kerken, maar ook voor het hele volk van Indonesië. JEUGD-RUBRIEK Correspondentie-adres Fred. v. Eedenstraat 17, Terneuzen. DusPiet Geelhoedt uit Kamper land is op stap gegaan. Hij rukt zich gewoon even los uit de gelederen van de confererende en mediterende ande ren. Hij laat ons min of meer ver baasd achter. Want wij zeggen ,,Wat kan ik voor de vrede doen Welke stappen kan ik ondernemen Hij vraagt zich dat niet af. Hij gaat op stap. Vijfhonderd kilometer. Hoeveel stappen zouden dat zijn Ach, men telt de stappen niet. Nu kan hij tenminste nooit van zichzelf zeg gen ,,Ik heb er geen stap voor verzet". En iemand zegt Wat haalt het uit Waar komt dat petitionement van Piet terecht Bij de een of andere hoge Piet misschien. Verdwijnt het in een diepe la In een gele enveloppe met het woord Petitionement P. Geelhoedt" er op Zal de Tweede Kamer er een motie over indienen Het zijn allemaal open vragen. Zon der antwoord. Velen van ons zouden niet zo'n eind lopen zonder een duide lijk antwoord op die vragen. Piet doet dat wel. Hij neemt het risico. Hij heeft ergens het idee, dat dit gewoon bij het Koninkrijk hoort. Een heel eind lopen met het risico dat je geen stap verder komt. En eerlijk gezegd als ik even mijn ogen dicht doe en de entourage van deze tijd vervaagt, dan zie ik nog wel meer van die wandelaars. Velen zelfs. Ik weet van dikke ondoordringbare muren, die gewoon niet bestand bleken te zijn tegenwandelaars. Ze vielen om van verbazing. Ik weet van wandelaars, die honder den kilometers hebben gelopen zonder de garantie dat hun plannen succes zou- den-vhebben. Daar was ook een zekere Pieter bij. Naar hem hebben ze later de St. Pieter genoemd. Wandelaars bij de gratie Gods. En als ik me niet vergis, wandelt Piet niet alleen. Hij is geen pionnier. Hij is geen voorloper. Integendeel. Hij loopt iemand achterna. Hij volgt iemand. Christus wandelt langs de straten. Als Vredevorst. Hij roept ons op om Hem te volgen. Altijd en overal. Kilometers lang. Waarom Om onderweg iets te laten zien van Zijn vrede. Zijn sjalöm. En wij hebben misschien al te vaak gezegd ,,Heer, U bent onnavolgbaar". Maar dat ontslaat ons niet van de op dracht om Hem na te volgen. Hier en nu. Daar moet je iets voor over hebben. Misschien zullen er twee groepen men sen zijn, die Piet maar een vreemde eend in de bijt vinden. De kijkers en de praters. Maar met die twee groepen is het Rijk van Christus niet gediend. En bovendien, zijn wij niet allen lid van Zijn vreemdelingen-legioen Is het dan zo schokkend als een ander ons vreemd vindt Het is eerder schokkend nee, ontstellend als een ander niets vreemds aan ons weet te ontdek ken. Op zaterdag 7 oktober is Piet Geel hoedt officiëel uitgezonden. Dat ge beurde in Goes tijdens een agapè-vie ring. Daar waren jongeren bijeen van allerlei richting, die graag samen één richting uit willen. We kunnen best aannemen, dat menig protestant bij deze titel even de vraag zal stellen lees ik wel goed wat er staat We zijn, om het zo maar eens te zeggen, in deze oecumenische tijd heel wat gewoon, maar dat men ook nog van 'n herdenken van hervormingsdag in katholieke zin zou spreken, daaraan hebben we nooit gedacht. Allereerst moeten we dan zeggen, dat we dan toch als protestant vergeten zijn, wat we eigenlijk zijn. Onlangs hoorde ik op 'n vergadering 'n dominee nog zeggen, ,,Ik ben even katholiek als de rooms-katholieken, zelfs nog meer, want zij hebben het woord „rooms" er aan toe moeten voegen om hun richting van katholiek zijn aan te duiden, en ik niet eens". Deze dominee had mijn inziens gelijk, want katholiek betekent algemeen, en de leer van de Heer Jezus is bestemd voor alle rassen en alle talen, dus kan niet algemener zijn. Toch was dit de reden niet waarom ik boven dit artikeltje de titel „Her vormingsdagkatholiek herdenken" neerschreef. Het wordt immers meer en meer duidelijk, dat de rooms-katholieke kerkprovincie meer en meer de reden begint te herkennen waarom Luther zijn 95 stellingen in 1517 bekend maakte en waarom hij ook tenslotte de rooms-katholieke kerk verliet. Iedere weldenkend rooms-katholiek geeft vandaag de dag toe, dat Luther en Calvijn en vele andere reformatoren op de rooms-katholieke kerk van die dagen, al geloofde deze kerk het zelf niet, 'n goede invloed heeft uitgeoefend. Wat echter toen nog maar heel lichtjes aanwezig was, is vandaag de dag uitgegroeid 'n blijvende greep. De rooms-katholieke kerk, vooral daar waar de nieuwere theologie aan het werk is, wordt geboeid door de ontwikkelingen in de reformatorische kerken. Omgekeerd is dit even zo. Met andere woorden gezegd, men wordt, hoe dan ook, gewaar van beide kanten dat men er is en dat men niet meer naast elkaar kan leven, alsof men voor de andere lucht is. Dat brengt zowel de protestant als de rooms-katholiek tot nadenken en ook vaak tot gedenken en ook wel eens tot herdenken. En dit alles is dan de reden waarom ik deze titel boven dit artikel neer schreef. Nu zal menigeen zeggen goed, we hebben weliswaar elkaar ontdekt, maar we staan toch nog zo geweldig ver van elkaar voor wat tal van zaken betreft. Ik zal de laatste zijn om dit te ontkennen, maar we moeten ook van de andere kant zien de weg, die vooral van uit de Nederlandse rooms-katho lieke kerkprovincie is afgelegd. Wat de rooms-katholieke kerk in zijn geheel betreft, vinden we het spijtig, dat na de openheid waarmede het tweede Vati caans concilie werd gehouden, nu de geslotenheid van de bijeenkomsten van de bisschoppen te Rome reeds deze synode heeft gediskwalificeerd tot 'n ge heime bijeenkomst, waarop, als de bisschoppen niet opletten, de curie zal pro beren alies op te hangen aan het concilie van Trente. Het is duidelijk, dat de rooms-katholiek Nederlandse kerkprovincie samen met nog enkele anderen, deze stap achteruit, Rome werkelijk kwalijk zouden nemen. Het petionement aan kardinaal Alfrink van verschillende vooraan staande rooms-katholieken om toch nog b.v. zaken als het celibaat op deze synode aan de orde te stellen, toont dit voldoende aan. Ook viel het mij op, dat de paus in zijn rede, die hij na de mis die hij bij de opening van deze bis schoppelijke synode samen met enkele bisschoppen opdroeg, er de nadruk oplegde dat deze mis, zoals alle andere missen, voor alles 'n offer was en dat de tegenwoordigheid van Christus lichamelijke tegenwoordigheid) voor alles 'n feit was. M.i. was dit 'n rechtstreekse aanval op de Nederlandse rooms- katholieke theologie, die juist probeert in deze tijd, de tegenwoordigheid van Christus te ontdoen van haar materialistische inslag, die de aanwezigheid van Christus in de eucharistie, volgens rooms-katholieke begrippen toch wel heeft. Wanneer dit brood werkelijk het lichaam van Christus wordt, en de wijn werkelijk zijn bloed, in eigenlijke zin, dan moet men toch zeggen, al spreekt men dan van 'n maaltijd, dat hier nog 'n geweldig verschil bestaat tussen ons avondmaal en de r.k. mis. Het herdenken van uit rooms-katholiek standpunt van hervormingsdag, wil nog niet zeggen, dat men het nu op de knelpunten het eens is met de refor matoren, evenals ons samenspreken met rooms-katholieken niet wil zeggen, dat wij ons bijbels denken zo hebben omgebogen, dat wij het niet bijbelse element binnen Rome niet meer zouden zien. Het herdenken van protestanten en rooms-katholieken van hervormingsdag moet 'n stimulans zijn om samen meer en meer de oplossing van onze geschillen te zoeken in Gods Woord. Voor de protestant moet het betekenen 'n steeds opnieuw ontdekken van de oude waarheden sola gratia, sola scriptura. M. V. J. DE CRAENE. En maandag 9 oktober is Piet gaan wandelen. En hij laat ons verbaasd ach ter. Na 500 km komt hij in den Haag aan. Om zijn petitionnement aan te bie den. Om o.a. te vragen om de mogelijkheid van een vrije keus tussen militaire dienstplicht en hulp aan de ontwikkelingslanden. En wij die confererend en medi terend achterblijven moeten opeens aan al die muren denken, die nog moeten vallen. En Wie gelooft, dat de muren zullen vallen. De eeuwenoude muren in ons land Wie gelooft, dat wij hier met ons allen Zijn als een teken aan de wand Ik geloof, dat er storm wordt verwacht Die de weerstanden breken kan. Ik geloof, dat vandaag of vannacht Alles anders worden kan. Wie gelooft, dat de liefde het zal winnen Na afloop van dit liefdemaal Wie heeft de moed om opnieuw te beginnen Getuigend in een nieuwe taal Ik geloof, dat er vuur wordt verwacht. En het brandt op de tong, in het hart. En het zuivert voorgoed alles weg Wat ons nu nog benauwt of benart. Ik geloof in de vurige wind Die de dag demonstreert in de nacht. Maar alleen, wie wil zijn als een kind, Zal de muren zien vallen met kracht. W. H. GISPEN. Oorlog is geen natuurramp, waar niemand iets tegen doen kan zo iets als een aardbeving. Oorlog is ook geen lot, dat we zonder meer hebben te ac cepteren. Maar oorlog is een kwaad, dat wij mensen hebben te bestrijden. Waarvan wij de oorzaken moeten op sporen om het kwaad grondig aan te vallen. Sommigen zeggen „Dat ligt boven onze macht. Want oorlog hangt samen met de zonde. En die zal er wel altijd blijven". Dat is wel zo maar ook de ziekten en de armoede en de ongelukken han gen samen met de zonde. Maar daar-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1967 | | pagina 1