eeuwóe 5Cerkbocle Luisteren De Afsluitdijk <^Orede zij met Rooms-Katholieke Kerk 22e JAARGANG No. 15 19 OKTOBER 1967 ,.Ik worstel en ontkom" OFFICIEEL ORGAAN TEN DIENSTE VAN DE GEREFORMEERDE KERK IN ZEELAND. Hoofd-Redacteur Dr. A. DONDORP, Gapinge, Telefoon (0 1189) 4 70. Redactie en medewerkers Ds. B. Wentsel, Brouwershaven J. A. v. Bennekom, Middelburg Dr. A. J. Boom, Vlissingen; Ds. J. Bosman, Vrouwenpolder Ds. M. V. J. de Craene, St. Laurens Ds. H. Eikelboom, Heinkenszand Drs. A. Elshout, Koudekerke Ds. W. H. Gispen, Terneuzen Ds. W. Kats, Apeldoorn Ds. A. G. Kornet, Vlissingen Dr. P. C. Kraan, Vlissingen Ds. G. S. Oegema, Arnemuiden Drs. J. Vlaardingerbroek, Ermelo. Dr. J. H. Becker, Nieuwerkerk. Adres voor opgave advertenties en predikbeurten Littooij Olthoff, $panjaardstraat 47, Middelburg. Abonnementsprijs 4,per halfjaar bij vooruitbetaling. Advertenties 15 cent per mm. Bij abonnement lager. Losse nummers 15 cent. Drukkers-Uitgevers Littooij Olthoff Spanjaardstraat 47 Middelburg, tel. 24 38 Giro no. 4 22 80 vy En Jezus zeide Vrede zij u". En na dit gezegd te hebben toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Johannes 20 20. Ieder volk heeft zo zijn eigen manier van groeten. Die manier is typerend. De joden wensten en wensen elkaar „vi'pde". Dat is meer dan uitwendige vrede: dat het geen oorlog is. Het is ook meer dan een innerlijke zaak de vrede des harten. Maar het is de gaafheid van alle verhoudingen. We duiden dat tegen woordig aan door het Hebreeuwse woord voor vrede te gebruiken „Sjaloom" Dat is de toestand, waarvan God kan zeggen zie het is zeer goed. Ook de Here Jezus gebruikte deze alledaagse groet. Maar in zijn mond worden de bekende en afgesleten woorden verdiept, zodat ze hun oorspronke lijke glans weer krijgen en de rijkdom er van ons tegenstraalt. Bovendien wenst hij geen sjaaloom, maar geeft die. Onmiddellijk immers na gezegd te hebben „Vrede zij u" laat de Here Jezus aan de discipelen zijn handen zien en zijn zijde. En de wonden daarin. Ze herkennen hem als de gekruisigde en opgestane tegelijk. Zo is hij onze vrede. Willen wij werkelijk vrede voor ons zelf, dan moeten we op de Here Jezus zien. Willen wij werkelijk vrede voor de wereld, dan moeten wij Jezus prediken. Met woorden en met daden. Die doorboorde handen en die doorstoken zijde betekenen verzoening met God. En dat is het begin van een nieuw leven en van een nieuwe wereld. Want alleen tegen verzoende zonden kun je vechten. Bij je zelf en in de wereld. Dat is de goede strijd. Om de vrede. Van uit de vrede. A. D. Dezer dagen viert de Vrije Univer siteit weer haar „geboortedag". Laat ons bidden voor centrum en weten schap, waaraan wij zo nauw verbonden zijn. Vragen wij God om zegen bij de uitbouw van gebouwen en faculteiten. Bidden wij om de verlichting van de Heilige Geest bij alle denkarbeid, die aan de V.U. verricht wordt. Laat ons in deze voorbede ook onze Theologi sche Hogeschool betrekken. Ook daar zijn ongekende kansea. Mogen zij ge grepen worden. God ondersteune alle christen-wetenschapsmensen, die im mers ook mede staan in de stroomver snellingen van onze eeuw en het lang niet altijd gemakkelijk hebben. Moge Hij ook de studenten nabij zijn. We bidden voor het binnenhalen van de oogst in Indonesië. De algemene situatie geeft op het ogenblik aan de kerken in Indonesië positieve kansen om het Evangelie te verbreiden. De kerk heeft ondanks toe nemende tegenstand toch de ruimte om werkzaam te zijn op allerlei terreinen van het leven. Laten we bidden, dat de kerken die kansen ook kunnen benutten dat er dus voldoende mensen zijn, die zich willen inzetten om aan dit machtige werk mee te doen. Laten we ook bidden voor de kerken in het Westen, dat zij goede partners van de zusterkerken in Indonesië zijn, om met wijsheid en naar vermogen en in nauwe samenwerking de oogst bin nen te halen en tot zegen voor land, kerk en volk te kunnen zijn. „Spreken is zilver, maar zwijgen is goud." Dat geldt zeker niet van alle zwijgen, evenmin van alle spreken. Spreken is vaak onbenullig, soms liefdeloos, dik wijls overbodig. En zwijgen is dikwijls laf en vaak eveneens liefdeloos. Maar er is een zwijgen, dat inder daad goud waard is. Dat is het luiste ren. Luisteren naar wat de ander zegt. Maar meer nog naar wat hij bedoelt. Er is een manier van luisteren, dat de ander met stomheid slaat. Onge ïnteresseerd verveeld. Dat is eigenlijk geen luisteren. Het echte luisteren is liefdevol, zodat de ander zich veilig weet en zich in zijn woorden geven durft. Gemeenschap ontstaat door het heen- en weergaan van woord en antwoord in de afwisseling van spreken en luisteren. Hoe meer mensen er bijeen zijn, hoe moeilijker een echte gemeenschap tot stand te brengen is. Een echt gesprek kan dan ook alleen maar onder vier ogen gevoerd worden. Ik meen, dat luisteren een echt chris telijk werk is. Ook dat de meesten van ons helaas beter spreken kunnen dan luisteren. Dat blijkt soms op het huis bezoek. De grote kunst is niet om een hele boel mooie en vrome dingen te zeggen, maar om te luisteren en aan de ander de gelegenheid te geven zich bloot te geven, zich uit-te-spreken. Om iets wezenlijks tegen de ander te kunnen zegcfen, moet je hem eerst kennen. En wil de ander uw woorden aan vaarden, dan moet er gemeenschap zijn. Maar die gemeenschap ontstaat pas door te luisteren. Het huisbezoek, zoals dat volgens de jarenlange traditie plaats vindt onder ons, is nu niet bepaald bevorderlijk voor echte gemeenschap en een openhartig gesprek. Daar is allereerst de gewoonte om het hele gezin bijéén te zamelen om en-bloc huisbezoek te krijgen. Veel goede dingen kunnen dan gezegd wor den en het is best mogelijk, dat er in de grote kring hartelijk gebeden wordt, zo dat er vooral in de voorbede een echte gemeenschap ontstaat. Maar nie mand moet verwachten, dat iemand zijn hart uitstort. Dat kan niet in gezelschap. In gezelschap stelt iedereen zich een beetje aan. Als b.v. een vader zich uit spreekt tegenover de ouderlingen, weet hij, dat hij tegelijk tegen zijn kinderen, die er bij zitten, spreekt. Als de ene ouderling wat zegt tegen een lid van het gezin, weet hij, dat hij dat ook tegen zijn mede-ouderling zegt. Hier zitten zoveel complicaties, dat een werkelijke gemeenschap ontzettend moeilijk, zo niet onmogelijk wordt. Ik bedoel niet, dat het huisbezoek in de traditionele vorm afgeschaft moet worden, maar het moet wel gedragen en omringd worden door vriendschap pelijk contact in de persoonlijke sfeer. Daarbij zal het huisbezoek niet alleen een ambtelijke affaire moeten zijn, die boven en buiten de normale vriend schapscontacten uitgaat. Maar we moe ten allemaal op elkaar toezien. Ieder is voor ieder in de gemeente verantwoor delijk. Het samen op huisbezoek gaan van twee ouderlingen is ook al niet bevor derlijk voor een open gesprek. Een gesprek is een soort binnenka mer. Daar kun je eigenlijk alleen maar onder vier ogen spreken. Wanneer je met z'n tweeën aankomt, wordt het bezoek licht opzettelijk en officiëel. De mensen nemen afstand tegenover twee-tegelijk. En waarvoor is het nodig De Here Jezus stuurde zijn discipelen ook twee aan twee er op uit, zegt men. Maar dat moest toen, opdat de een de ander zou kunnen helpen. Ze konden in een sloot terecht komen of door kwaad volk overvallen worden. Ik dacht, dat dit nu nergens meer nodig is. Natuurlijk er zijn bezoeken waar het nodig is om samen naar toe te gaan. Als er gevaar is, dat je woorden ver draaid worden. Dan is het veilig, dat er iemand later getuigen kan wat er wel en wat er niet gezegd is. Dat zijn dan ook de allermoeilijkste bezoeken, waar het contact opgebroken is en er dus van eerlijk spreken en open luisteren geen sprake meer is. Naar een buitenkerkelijke moeten we zeker niet met zijn tweeën gaan. Hier vooral komt het er op aan, eerst goed te luisteren vóór je wat zegt, wil je iets ter zake zeggen. De oude methode van het overrom pelen, de deur binnendringen om van huis tot huis het Evangelie te verkon digen is m.i. verkeerd. Je kunt werkelijk het Evangelie zo niet opdringen. De mensen zetten onmiddelijk hun stekels op. Er moet eerst een echt medemenselijk Wat een prachtig stuk werk was in de jaren vóór de oorlog die afsluitdijk van Holland naar Friesland. We zijn er dan ook niet weinig trots op wanneer buitenlanders, die Europa „doen" beslist ook de dijk willen zien. Ik herinner me nog levendig de span ning, toen het laatste gat gesloten werd. Want op het laatste stukje kwam het aan. Tegen die afsluiting verzette zich heel de kracht van de Noordzee. Waarom hebben we eigenlijk die dijk gelegd Om vlugger van uit Holland in Fries land te kunnen komen dan langs de omweg via Zwolle Om de veerdienst van Enkhuizen naar Staveren te vervangen, die 's win ters nog al eens uitviel Geen sprake van Maar die afsluitdijk ligt daar breed en diep om daar achter te kunnen wer ken Om achter zijn veilige bescherming het Flevomeer droog te leggen en on gehinderd het nieuwe land te kunnen inpolderen. Die inpoldering is nu dagelijks werk. Gestadig en weinig spectaculair gaat het voort. De ene polder na de andere komt gereed. Dat werk was onmogelijk, als het geweld van de Noordzee niet door de afsluitdijk bedwongen was. Zonder die dijk zouden die polders iedere winter weer opnieuw onder water raken, zoals vroeger het eiland Marken, waar dan ook de oude huisjes op palen gebouwd waren en de kinderen 's zomers konden spelen onder de christelijke school. Ik ken mensen, U misschien ook, die bezig zijn de Zuiderzee droog te leggen, evenwel zonder eerst een afsluitdijk te bouwen. Dat zijn de mensen die hun verkeerde karaktertrekken proberen te overwinnen en hun leven te verbeteren, zonder te geloven in de vergeving van hun zonden door Jezus Christus. En dat zijn de mensen, die denken dat ze het kwaad wel uit de wereld weg contact zijn en vertrouwen. Als dat er niet is, bereik je meestal alleen maar aversie. De ander moet merken hij heeft be langstelling voor mehij maakt geen propaganda, maar zoekt contact met mij om mijzelf. Je kunt niet met het Evangelie plomp verloren een huis binnen gaan, maar je moet geduldig luisteren naar allerlei zorgen en zorgjes, die het leven van die medemens beheersen. Dat eist veel liefde. Je moet ook niet achterovervallen van allerlei vreselijke dingen, die de mensen zeggen. Ga daar niet op in. Bestrijdt het ook niet. Maar luister. Pas als al dat vuil er uit is, al die critiek en grieven ge lucht zijn, is er een kans, dat het hart gaat spreken en een mens zich bloot geeft. De kleine mens met zijn grote nood. Nooit zal het lukken elkander hele maal te begrijpen. Dat doen we ons zelf niet. Laat staan een ander. Maar we kunnen elkaar wel een heel eind bena deren. De mens blijft een raadsel. Iedere mens. Want het wezen van de mens is zijn relatie tot God. En omdat God voor ons ondoorgrondelijk is, is de mens, omdat hij mens-Gods is het ook. Er zijn twee geheimen. Het grote en het kleine geheim God en de mens. Maar omdat God zich geopenbaard heeft in de Here Jezus, is het mogelijk God te kennen en de naaste te kennen. Het kerngma is uitspreekbaar. Maar alle kennen is een zaak van liefde. D.w.z. van erkenning der grenzen, die door het geheim worden gesteld. En van luisteren naar het spreken van de Ander en van de ander. A. D. kunnen krijgen, zonder Jezus Christus' overwinning op de dood en op de de monen. Soms lijkt die Noordzee zo vriende lijk en lief. Als je nu maar gewoon een beetje je best doet, dan lukt het alle maal best. Maar kijk uit Onderschat de kracht van storm en springtij niet. Zonder afsluitdijk lopen de polders iedere keer toch weer onder! Zonder het Evangelie van de Here Jezus lopen onze beste bedoelingen en onze hardnekkige pogingen op niets uit. Als U niet gelooft in de vergeving, kunt U het kwaad onmogelijk baas. De vergeving tast de kracht van de zonde aan en geeft ons de mogelijkheid van een „goede" strijd. Gedekt door de vergeving kunt U lachen om de chantage van het boze en van de boze. Zonder afsluitdijk wordt het niets. Maar achter de dijk kan de Zuiderzee ingepolderd en het prachtige, nieuwe land gewonnen worden. A. D. Dc generale synode van de gereformeer de kerken heeft besloten officiële betrek kingen aan te gaan met de rooms-katho- lieke kerk in Nederland. Dc toenemende contacten tussen de kerken maken zulk een officiële relatie wenselijk. Aanleiding tot het synodebesluit vormt o.a. het pastoraal concilie van de rooms- katholieke kerk. Bij de opening hiervan konden de gereformeerde kerken niet ver tegenwoordigd zijn, omdat er officiëel geen relatie bestond. Inmiddels is men van gereformeerde zijde met 18 professoren, predikanten en andere deskundigen betrokken in de werkzaam heden van de verschillende concilie-com missies. De centrale vertegenwoordiger van de gereformeerde kerken in het con cilie is prof. dr C. v. d. Woude uit Kam pen. In januari willen de gereformeerde sy node en het rooms-katholiek episcopaat gezamenlijk een verklaring publiceren over de betekenis van de doop en de weder zijdse erkenning van de bediening van dit sacrament. De -synode aanvaardde reeds

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | 1967 | | pagina 1